Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Divan Şiiri ve Beyit Örnekleri

Başlatan Fussilet, Kasım 24, 2009, 06:44:10 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Kasım 24, 2009, 06:44:10 ÖS
Bu sayfada belli başlı bazı divan edebiyatı şairleri nden derlenmiş divan şiiri önekleri bulacaksınız. Divan şiiri sayfamız henüz çok geniş olmasa da en kısa sürede geliştireceğiz. Fuzuli, Baki, Nabi, Þeyhülislam Yahya, Nedim, Þeyh Galib ve diğer bütün divan şairlerine ait elinizdeki şiirleri bize göndererek divan edebiyatı sayfamızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.


İlm kesbiyle p''ye-i rif'at
Arzû-yı muh''l imiş ancak
Aşk imiş her ne var ''lemde
İlm bir kıyl ü k''l imiş ancak
Fuzuli

Ne tende c''n ile sensiz ümîd-i sıhhat olur
Ne c''n bedende gam-i firkatinde r''hat olur Ne ç''re var ki fir''kınla eğlenem bir dem
Ne t''li'im meded eyler vis''le fırsat olur
Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün
Ne gün ki k''metini görmesem kıy''met olur
Dil ise gitti kesilmez hev''-yı aşkından
Nasîhat eylediğimce beter mel''met olur
Bel'' budur ki alıştı bel''larınla gönül
Gamın da gelse dile b''is-i meserret olur
Nedir bu t''li' ile derd-i Nef'i-i z''rın
Ne şûhu sevse mül''yim dedikçe ''fet olur

Nef'iAşka k''bil dil mi yok şehr içre y'' dilber mı yok
Mest yok meclisde bilmem mey mi yok s''gar mı yok
Gonca-i dil açılıp h''tır nice ş''d olmaya
B''ğda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok
Görmeziz bir dil ki tûtî gibi güft''r eyleye
Söyledir mi yok cih''nda bilmezin söyler mi yok
Sengden dil kem mi y'' seng-i siy''hı la'l eder
Afit''b-i feyz-bahş''-yı bülend-ahter mi yok
Niçin ebk''r-i ma'''nî beslemez erb''b-i nazm
Yoksa Yahy'' gibi üst''d-i sühan-perver mi yok
Þeyhulislam YahyaAzm-i sefer ettin dil-i n''ç''rı unutma
Gittin güzel amm'' bu dil-efk''rı unutma
G''hîce uyandıkça şebist''n-i saf''da
Þol gice olan sohbet-i hemv''rı unutma
Vardıkça şeker-h''ba girip bister-i n''za
Ne zehr içer dîde-i bîd''rı unutma
Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine amm''
Sen de güzelim ettiğin ikr''rı unutma
Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va'de-i tekr''r-be-tekr''rı unutma
Yok t''kati hicr''nına lutf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esr''rı unutma
Esrar DedeÞarkı
F''riğ olmam eylesen yüz bin cef'' sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kaz'' sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Þ''hid olsun aşkıma arz u sem'' sevdim seni
Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gadd''rındadır
Rişte-i cem'iyyetim zülf-i siyeh-k''rındadır
Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîm''rındadır
Bir dev''sız derde oldum mübtel'' sevdim seni
Ey hil''l-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
Sûy-i mihr''ba nig''hım kec-ed''dır doğrusu
R'' kaşından inhir''f etsem riy''dır doğrusu
Y'' sav''b olmuş veya olmuş hat'' sevdim seni
Bî-gub''rım hasret-i hattınla h''k olsam yine
Sıhhatim rûh-i lebindendir hel''k olsam yine
Tîğ-i gamzenden kesilmem ç''k ç''k olsam yine
H''sılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni
G''lib-i dîv''neyim Ferh''d u Mecnûn'a sal''
Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
Þem'ine perv''neyim perv'' ne l''zımdır bana
Anlasın bîg''ne bilsin ''şin'' sevdim seni
Þeyh Galib

BEYİTLER


Dil verdiğimiz y''re nig''h-i gazabından
Tasrîhe mec''l olmadı îm'' ile geçtik
Naili
Ders-i aşkın müşkilin Yahy'' nice halleylesin
Söyleyenler kendini bilmez bilenler söylemez
Þeyhülislam Yahya
Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir h''nede mihm''n mihm''n üstüne
Rasih
Künc-i mihnetde rakîb'' beni tenh'' sanma
K''r ger sende yatursa elemi bende yatur
Bağdadlı Rûhî
Ger derse Fuzuli ki "güzellerde vef'' var"
Aldanma ki ş''ir sözü elbette yalandır
Fuzuli
Cih''nda ''şık-i mehcûr sanma r''hat olur
Neler çeker bu gönül söylesem şik''yet olur
Þeyhulislam Yahya
Derdim nice bir sînede pinh''n ederim ben
Bir ''h ile bu ''lemi vîr''n ederim ben
Nef'i
Sînede bir lahza ''r''m eyle gel c''nım gibi
Geçme ey rûh-i rev''n ömr-i şit''b''nım gibi
Nedim
Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülz''r-i fir''kız
Ateş kesilir geçse sab'' gülşenimizden
Selimi
Göz yaşlı gönül zülf-i perîş''nlar içinde
Kaldım karanu gecede b''r''nlar içinde
Taci Bey
Ecz''mızı hep rîk-i bey''b''n-i gam itsek
C''n''ne giden n''me-i hicr''na dökülsek
Naili
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.127 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017