yurtdışı öğretmenlik mülakat: GEÇEN YIL ÇIKMIŞ SORULAR

fussilet

Üye
Yönetici
GEÇEN YIL ÇIKMIŞ SORULAR3 Haziran Müakat soruları
1) Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden olan "müstezat" ı açıklayın.
2) Orta Asya'da kurulan Göktürk Devleti'nin önemi nedir?
3) Sevr Antlaşması'nın önemi nedir?
4) Garip Akımı ve özellikleri nelerdir?
5) Azınlıkların kurdukları dernekler ve özellikleri nelerdir?
6) Engizisyon mahkemeleri nerede ve ne amaçla kurulmuştur?
7-OECD
8-NAZİRE
9-DİVANÇE
10-SANAYİ NEFİSE MEKTEBİ
Sanayi-i Nefise Mektebi, 1 Ocak 1882'de kurulmuş ve bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla eğitime devam eden sanat okuludur (akademi).
Sanayi-i Nefise Mektebi, Paris'te hukuk ve resim öğrenimi görmüş Osman Hamdi Bey'in, II. Abdülhamit tarafından Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü'ne tayin edilmesiyle resmen kurulmuştur. 1 Ocak 1882'deki bu tayin ile ilk adımları atılan okul, Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okuludur. Kuruluşundaki resmi adı, kuruluş fermanındaki şekliyle Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane 'dir. Okulun adı, resmi yazışmalarda ve dönemin arşiv belgelerinde ise Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi olarak geçer.
Okul binasının yapımı, kütüphane oluşturulması, akademik ve idari kadro temini gibi meseleler halledildikten sonra, okul eğitime resmen 2 Mart 1883 tarihinde başladı. Okulun ilk binası şimdiki İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin ana giriş kapısının hemen karşısına, Çinili Köşk'ün yanına inşa edilen, 5 derslik ve 1 atölyeden ibaret olan ve 1916 yılına kadar okul binası olarak hizmet vermiş bir binadır. Okul, Ticaret Nezareti'ne bağlı olarak kurulmuştu ve resim, heykel, mimarlık, hattatlık bölümlerinden oluşması düşünülmüştü.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'nin ismi 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürüldü.
11-LOZAN ANT.
12-ERZURUM KONG.
13-BİYOGRAFİ OTOBİYOGRAFİ MONOGRAFİ ARASINDAKİ FARK
14-SEMANTİK
15-Sempozyum
16-Hükümetin Kuruluş aşamaları
17-Başbakanı kim atar?
18-Wilson İlkeleri
19-Divan-ı Kebir?
20-Türkiye'nin GSMH sı ne kadardır?
21-Anayasanın 62 maddesi? C. Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.Anayasa ile ilgili notlar...1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?

KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)

2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder

3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?

1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası

4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?

1924 Anayasası

5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı

6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk

7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?

Kabine Sistemi

8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir?

a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları

9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?

a)Hukuk Kurulları b)Anayasa

10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.

11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?

Adli Mahkemeler.

12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?

Ceza Mahkemeleri.

13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?

Yaşama Hakkı.

14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?

a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü

15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?

Telif Hakkı

16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?

Patent hakkı

17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?

Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır.

18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak

19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs) denir.( Ziraat Bankası,Halk Bankası)

20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?

a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması

1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?

UNESCO

22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?

Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir.

23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?

Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur.

24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur.

25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?

Vali

26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?

Kaymakam

27) Köyü yöneten kimdir?

Köy Muhtarı

28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?

Görgü Kuralları

29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir?

Güçler Ayrılığı İlkesi denir.

30) Hangileri Federal devlettir?

Almanya, ABD, Rusya

31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)

Türkiye,Yunanistan,Suriye

32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?

Monarşik Devlet

33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?

Teokratik Devletlerdir.

34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

Hukuk Kuralları

35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

5 Yılda

36) Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?

Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.

37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?

Hukuk Kuralları

38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz?

a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.

39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?

Demokratik devlet.

40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir?

Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması

41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk

42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?

Genel Oy Prensibinin

43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir?

Ana muhalefet Partisi

44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?

Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması

45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?

Anayasa Mahkemesi

46) Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?

Gelenekler

47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?

a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d)Partiye yapılan bağışlar48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?

Temsili Demokrasi

49) Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması gereklidir?

20 Millet Vekili

50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?

Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası

51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?

Adalet

52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?

Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.

53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir)

a)İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

54) İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?

Yunanlılar

55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Çoğunluk Prensibi

56) Cumhur Başkanını kim seçer?

Halk

57) Savaş ilanına kim karar verir?

TBMM

58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?

TBMM

59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?

TBMM

60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?

Cumhurbaşkanı

61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?

TBMM

62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?

Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması

63) Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır?

25

64) Millet Vekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?İlkokul Mezunu65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?

40

66) Başbakanın, TBMM tarafından “Yüce Divan’a” sevk edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur?

Hükümet istifa etmiş sayılır.

67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?

TBMM

68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili “ara seçimler” yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?

Boşalan üye tam sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.

69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur?

Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur.

70) İllerin çıkaracakları millet vekili sayısını hangisi belirler?

Yüksek Seçim Kurulu

71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?

1961 Anayasası

72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. Bu durum Neyin göstergesidir?

Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir.

73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?

Cumhurbaşkanı

74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

40 Yaşında

75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir?

TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir.

76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?

Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.

77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?

Yargıtay

78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?

Anayasa Mahkemesi

79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ?

Anayasa Mahkemesi

80) Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder.?

TBMM Başkanı

81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

82) Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?

Anayasa Mahkemesi

83) 1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir?

Yargı bağımsızlığını

84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir? TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar.

85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?

Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı

86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?

Her Vatandaşın, millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir.

87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?

Avrupa Konseyi

88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir?

a)Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması d)Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi

89) Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?

Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması.

90) 2001 yılının Nisan ayında “5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim” kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü hangisidir?

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?

II. Dünya Savaşından sonra

92) Türkiye’de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını artırmıştır?

Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır?

Tanzimat Fermanın İlan edilmesi

94) Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir?

Ekonomik Haklar

95) Toplu İş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda işçilerin “Greve gitme” kanuni haklarındandır.

96) Anayasamıza göre İlköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu durum “Eşitlik İlkesinin” bir gereğidir.97) İnsan Hakları konusunda, “Magna Karta,Amerikan bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali, Birleşmiş Milletler” yenilikler getirmiştir.

98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı, hem hak hem de görev niteliğindedir.

99) Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır?

Çalışma Hakkı

100) Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak “Vergide Tutumluluk Kuralı” nin gereğidir.

101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?

Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.

102) “Askerlik yapmak”, Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir.

103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder?

Milleti

104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

18

105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?

Cumhurbaşkanlığı

106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?

15 Günde

107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?

TBMM

108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir?

UNICEF

109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir?

Eğitim

110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-İki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?

1961 Anayasası

111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?

1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3-Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır.

112) TBMM genel oyla seçilen kaç millet vekilinden oluşur?

550

113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?

Milli Güvenlik Kurulu

114) TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?

Cumhurbaşkanı

115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?

Genel Kurmay Başkanı

116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?

a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması.

117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir?

UNICEF

118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?

Dünya Bankası

119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır?

7 Yılda

120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?

5 Yılda

121) Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir?

Sened-i İttifak

122) İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir?

Kanun-u Esasi

123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?

23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.

124) 1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

II. Abdülhamit

125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?

1876

126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?

İktidar Partisi

127) Basın Araçları Nelerdir?

1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete

128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?

1982

129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?

Belediye

131) İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)İnsan hakları evrensel bildirisi b)Çocuk hakları sözleşmesi

132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar

a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c)Jandarma133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?

TBMM

134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?

Rekabet Kurumu

135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?

Cumhurbaşkanı

136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?

G-8 Ülkeleri

137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?

1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-İl Özel İdare Meclisi Üyeleri 5-İl Genel Meclisi Üyeleri

138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?

1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek

139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,

140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini hangi yolla belirler?

Seçimle

141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?

Meşru müdafaa

142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı

143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?

Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?

Resmi Gazetede

145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?

Özerk bir yapıdadır.

146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?

Yargı Organlarını

147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir?

UNESCO148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri hangi gruba girer? Yerel Yönetim

149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir?

IMF

150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?

IMF

151) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?

1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini engellemek.

152)Temel Haklar Nelerdir?

Temel haklar:yaşama,yürütme,yargı organlarını,idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Çeşitleri: yaşam, sağlık, eğitim, seçme seçilme hakkıdır.

153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız?

Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır.Herkes yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.Yaşam hakkının mahkemece ölüm cezasına çarptırılmasıdır.

154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir?

Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır.

155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız?

*Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.

156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir?

Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle mümkündür.Buda,eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle eğitime ayırmalıdır.*Devletin,eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır.

157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir?

Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı,devletin,toplumun ve başkalarının karışamayacağı bir alandır.İşte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.

158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız?

*18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.

159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur

Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur.

160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.

161) Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına ne denir? Salya

163) Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına nedir?

İMECE

164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.

165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir?

a)Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler

166) TBMM’ deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler?

Seçimle

167) Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir?

Teokrasi

168) “Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir” bu kavram hangi yönetim şeklinin özelliklerindendir?

Demokrasi

169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür?

Partiler

170) Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?

Cumhuriyet’in ilk partisi, Mustafa Kemal’in 9 Eylül 1923′te kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası oldu.

171) Hangileri sivil toplum örgütüdür?

A)Sendikalar b)Vakıflar c)Dernekler

172) Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir?

a) Söz hakkının eşit olması b) İfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması

173) Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur?

Aile,

174) kamuoyunun oluşmasında televizyon, Basın, Gazete, Dergi en etkili kitle iletişim araçlarıdır.

175) Devletin temel amaçları Nelerdir?

a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak d) Halkın refah ve huzurunu sağlamak

176) Yürütme yetkisi kimlere aittir?

Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu

177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir?

a)Eğitim hakkı b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.

178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden biridir?

Seçme ve Seçilme Hakkı

179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir?

a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek

180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak gerekir?

30

181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?

Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.

182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir?

İlk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. Bunlar a) Yönetim şekli Cumhuriyettir

b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’ dır

183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz?

a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler

184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir?

a) Dil birliği b) Din birliği c) Tarih birliği

185) Atatürk’ün Temel ilkeleri Nelerdir?

a)Cumhuriyetçilik b) Halkçılık c)Laiklik d)Devletçilik e)İnkılapçılık f)Milliyetçilik

186) T.C. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ?

20

187) İş verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına ne ad verilir?

Lokavt

188) Demokrasinin tanımları?

a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir. b)İyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.c)Halkın kendi kendini yönetmesidir.

189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir?

a)Milli egemenlik c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler

190) İşçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?

Grev

191) Devletin yargı görevini hangi kurum yerine getirir?

Mahkemeler

192) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. ” Bu tanım neyi anlatmaktadır?

Kamuoyu’nu

193) Cumhurbaşkanını kim seçer?

TBMM

194) Kamuoyu nedir?

Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.

195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?

Vatan, ulus, egemenlik

196) Sosyal devlet nedir?

Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.

197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır?

İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde.

198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar? a)Kişiye bağlı haklar, b)sosyal ekonomik haklar , c) siyasal haklar

199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?

Birleşmiş Milletler tarafından 1959’da

200) Ulaştırma nedir?

İnsanların ,malların ,haberlerin bir yerden başka bir yere ulaştırılması etkiliğidir.201) Atatürk; “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?

İnsan hak ve hürriyetlerinin

202) Askere gitmek için gerekli şartlar nelerdir?

a) Erkek olmak b) 20 Yaşını doldurmuş olmak C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

203) 1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir?

Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi

204) “Maddi yönden yardımlaşma” her türlü para ve mal yardımına denir.Hangileri Maddi yardımlaşmadır?

a-Depremzedelere çadır yardımı b-Fakirlere erzak yardımı c-Zekat

205) Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır?

Almanya

206) Anayasa ile ilgili kavramlar nelerdir?

a-)Anayasa devletin temel kanunudur bYasama, yürütme,yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır c-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir

207) Hangisi devletin mali kaynaklarının başında gelir?

Vergi

208) Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı savunma görevini hangi kuruluş üstlenmiştir?

Türk Silahlı Kuvvetleri

209) köy yönetimi kimlerdin oluşur?

a) Köy derneği b) Muhtar c) İhtiyar heyeti

210) Cumhurbaşkanın yurt dışına v.b. nedenlerden dolayı geçici olarak görevinin başında bulunmaması durumunda yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı

211) Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilebilir?

2 kez, Cumhurbaşkanı anayasamıza göre 2 kez secilebilir

212) T.C. Devleti hangi anayasaları kullanmıştır?

a) 1921 b)1924 c) 1961 d) 1982

213) Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” sözü demokrasinin hangi temel ilkesini açıklamaktadır?

Milli egemenlik

214) 7 Kasım 1982 Anayasa’sı Türk tarihindeki kaçıncı anayasadır?(Osmanlı dahil)

5. Anayasadır.

215) Belediyenin görevleri nelerdir?

a)Fiyat tespit eder b)Asayişi sağlar c)Denetlemeler yapar

Genel Kültür ve Genel Yetenek...

1) “Sinekli Bakkal” Romanının Yazarı Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Halide Edip Adıvar

C) Ziya Gökalp

D) Ömer Seyfettin

Cevap : ( B )

2) Aşağıda Verilen İlk Çağ Uygarlıklarından Hangisi Yazıyı İcat Etmiştir?

A) Hititler

B) Elamlar

C) Sümerler

D) Urartular

Cevap : ( C )3) Tsunami Felaketinde En Fazla Zarar Gören Güney Asya Ülkesi Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Endonezya B) Srilanka C) Tayland D) Hindistan

Cevap : ( A )4) 2003 Yılında Euro Vizyon Şarkı Yarışmasında Ülkemizi Temsil Eden Ve Yarışmada Birinci Gelen Sanatçımız Kimdir?

A) Grup Athena B) Sertap Erener C) Şebnem Paker D) Ajda Pekkan

Cevap : ( B )5) Mustafa Kemal Atatürk’ün Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Hangisidir?

A) Bursa B) Ankara C) İstanbul D) Gaziantep

Cevap : ( D )6)Aşağıdakilerden Hangisi Dünya Sağlık Örgütünün Kısaltılmış İsmidir?

A) Uhw B) Unıcef C) Who D) Nato

Cevap : ( C )7)Romen Rakamında Hangi Sayı Yoktur?

A) 0 B) 50 C) 100 D) 1000

Cevap : ( A )8)Bir Gün Kaç Saniyedir?

A) 86000 B) 88600 C) 86400 D) 84800

Cevap : ( C )9)Üç Büyük Dince Kutsal Sayılan Şehir Hangisidir?

A) Mekke B) Kudüs C) Roma D) İstanbul

Cevap : ( B )10)Hangi İlimizde Demiryolu Yoktur?

A) Batman B) Kütahya C) Aydın D) Muğla

Cevap : ( D )1. Türkiye’de Erozyonla mücadele amacıyla kurulan vakfın kısa adı nedir? (Tema)

2. Gece gündüz eşitliği (ekinoks) bir yılda kaç kez gerçekleşir? (2)

3. Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? (İsveç)

4. Mimar Sinan'ın Ustalık Dönemi eseri sayılan Edirne'deki eserinin adı nedir?(Selimiye)

5. Türkiye’nin uluslararası otomatik telefon kod numarası kaçtır?(90)

6. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir?(Göktürk)

7. Altın Palmiye Ödülleri hangi şehrimizde verilmektedir?(Antalya)

8. Amerika kıtasını 2’ye ayıran önemli su geçitinin adı nedir?(Panama)

9. Dünyanın ilk haritasını çizen ünlü Türk denizcisi kimdir?(Piri Reis)

10. UEFA Kupasını alan ilk Türk takımı hangisidir?(Galatasaray)11)Hangi Ülkenin İki Tane Başkenti Vardır?

A-Güney Afrika

B-Senegal

C-El Salvador

D-Venezuela

E-Kamboçya

Cevap : ( A )12)Cevdet Bey Ve Oğulları Eseri Kime Aittir?

A-Orhan Pamuk

B-Yahya Kemal Bayatlı

C-Atilla İlhan

D-Samipaşazade Sezai

E-Ahmet Haşim

Cevap : ( A )13)Bir Sebepten Dolayı Tek Kulağına Küpe Takan Osmanlı Padişahı Kimdir?

A-Kanuni Sultan Süleyman

B-Yavuz Sultan Selim

C-Orhan Bey

D-Fatih Sultan Selim

E-Iı.Abdülhamit

Cevap : ( B )

14)Aşağıdaki Ülkelerden Hangisinin Nüfusu Daha Fazladır

A-İspanya

B-Fransa

C-İngiltere

D-Almanya

E-Türkiye

Cevap : ( D )

15) Aspirinin Hammaddesi Nedir?

A-Söğüt

B-Köknar,

C-Kavak

D-Meşe

E-Gürgen

Cevap : ( A )Genel Kültür Soruları 2Genel Kültür Soruları

Soru 1 : Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir?

Cevap : 5Soru 2 : ‘ Türk Devleti bir Cumhuriyettir.’ ifadesi anayasamızın kaçıncı maddesidir?

Cevap : 1Soru 3 : Cumhurbaşkanı kim tarafından seçilir ?

Cevap : TBMMSoru 4 : İlk Türkçe sözlük hangisidir?

Cevap : Divan-ı Lugat-it TürkSoru 5 : Maddi ve manevi açılardan ulus ve ülke çıkarlarını herşeyin üstünde tutma alışkanlığına ne ad verilir?

Cevap : MilliyetçilikSoru 6 : Bir akarsuyun belirli bir sürede taşıdığı su miktarına ne ad verilir ?

Cevap : DebiSoru 7 :Ülkemiz Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerine hangi yılda başlamıştır ?

Cevap : 2005Soru 8 : Ticari yada sanayi bir kuruluşu tanıtmak veya herhangi bir malın satışını arttırmak amacıyla kullanılan çeşitli yolların genel adına ne denir ?

Cevap : ReklamSoru 9 : Pusulada ( N ) harfi hangi yönü ifade eder ?

Cevap : KuzeySoru 10 : Maddenin ölçülemeyen özelliği hangisidir ?

Cevap : KokuSoru 11 : Çocuk hakları günü hangi tarihte kutlanmaktadır ?

Cevap : 20 KasimSoru 12 : 2007 yılında Avrupa Birliğine giren ülkeler hangileridir ?

Cevap : Bulgaristan – RomanyaSoru 13 : Notada durak işareti hangisidir ?

Cevap : EsSoru 14 : Türkçe hangi dil grubuna girmektedir ?

Cevap : Ural – AltaySoru 15 : Müzik ezgileri yazılırken sesleri gösteren işaretlere ne ad verilir ?

Cevap : NotaSoru 16 : Avrupa Birliğini iki kez halk oylamasiyla reddeden ülke hangisidir ?

Cevap : NorveçSoru 17 : UNICEF nedir ?

Cevap : Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma VakfıSoru 18 : Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir ?

Cevap : TürkiyeSoru 19 : Daha önce aynı şartlar altında yapılmış olan aynı türden bir spor başarısının sonucunu aşan ve bununla ilgili resmi makamlar tarafından da kabul edilmiş spor derecesine ne ad verilir ?

Cevap : RekorSoru 20 : Avrupa Birliğinin başkenti neresidir?

Cevap : BrükselSoru 21: Hayvanlari koruma günü hangi gündür ?

Cevap : 4 EylülSoru 22 : İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir?

Cevap : Osman Zeki ÜngörSoru 23 : Telefonu kim icat etmiştir ?

Cevap : Alexander Graham BellSoru 24 : İnternet üzerinde en fazla kullanılan arama motoru hangisidir ?

Cevap : GoogleSoru 25 : Türkiye’nin en yüksek dağı hangisidir ?

Cevap : Ağrı dağıSoru 26 : Eurovision ‘da Türkiyeye birincilik getiren sanatçımız kimdir ?

Cevap : Sertab ErenerSoru 27 : Türkiyenin en büyük gölünün adı nedir ?

Cevap : Van GölüSoru 28 : Türkiye erozyonla mücadele,ağaçlandirma ve doğal varlıkları koruma vakfının kısa adı nedir ?

Cevap : TEMASoru 29 : Pisagor teoremi hangi bilim dalıyla ilgilidir ?

Cevap : MatematikSoru 30 : Nötron sayısı farklı proton sayısı aynı olan atomlara ne denir ?

Cevap : İzotopSoru 31 : ‘İnce Memed’ adli eserin sahibi kimdir ?

Cevap : Yaşar KemalSoru 32 : Gayda nedir ?

Cevap : Müzik aletiSoru 33 : Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir ?

Cevap : KızılırmakSoru 34 : Osmanlı imparatorluğunda ilk halife kimdir ?

Cevap : Yavuz Sultan SelimSoru 35 : En geniş ormanlık alana sahip bölgemiz hangisidir ?

Cevap : Karadeniz BölgesiSoru 36 : Telgrafta hangi alfabe kullanılır ?

Cevap : Mors AlfabesiSoru 37 : NBA ‘ de oynayan ve All Star’a seçilen türk basketbolcumuz kimdir ?

Cevap : Mehmet OkurSoru 38 : Mimar Sinanın ‘ustalık eserim’ diye nitelendirdiği cami hangisidir ?

Cevap : Selimiye CamiSoru 39 : Mimar Sinanın ‘kalfalık eserim ‘ diye nitelendirdiği cami hangisidir ?

Cevap : Süleymaniye CamiSoru 40 : FIFA Dünya kupasını hangi ülke almıştır ?

Cevap : İtalyaSoru 41 : Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti neresidir ?

Cevap : Abu DabiSoru 42 : En genç bilim adamı ünvanını elinde tutan türk bilim adamı kimdir ?

Cevap : Oktay SinanoğluSoru 43 : Dünyanın en büyük adasının adı nedir ?

Cevap : GrönlandSoru 44 : Türkiyede bir tek Erzurumda çıkarılan madenin adı nedir ?

Cevap : Oltu TaşıSoru 45 : Bugün bile adına tıp yemini edilen İspanyol tıp bilgini kimdir ?

Cevap : HipokratSoru 46 : Türkiyenin sınırları dışında türk bayrağının dalgalandığı ve Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yer neresidir ?

Cevap : Caber KalesiSoru 47 : Din kurallarına göre idare edilen yönetim biçimi hangisidir ?

Cevap : TeokrasiSoru 48 : İlk Türk denizci kimdir ?

Cevap : Çaka BeySoru 49 : İlk kez hangi türk şair şiirlerinde sevgililerinin adını kullanmıştır ?

Cevap : KaracaoğlanSoru 50 : Azerbeycan’ın başkenti neresidir?

Cevap : BaküSoru 51 : Peygamberler, din büyükleri ve devlet adamları gibi önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatan kitaplara verilen genel ad nedir?

Cevap : SiyerSoru 52 : İlk yerli tiyatro eseri kime aittir?

Cevap : ŞinasiSoru 53 : Edebiyatımızda ilk çocuk şiirleri yazan ve bu şiirleri “ Şermin “ adlı şiir kitabında bir araya getiren şairimiz kimdir?

Cevap : Tevfik FikretSoru 54 : Türk sinemasında “sultan” lakabıyla anılan aktris kimdir?

Cevap : Türkan ŞoraySoru 55 : Elektrik akımı ölçü birimi?

Cevap : AmperSoru 56 : Anayasanın ilk maddesi içeriği neyle ilgili

Cevap : Devletin şekliSoru 57 : Fransa’da siyasal taşlama oyunu olarak bilinen oyunun adı nedir?

Cevap : SotiSoru 58 : Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum adlı şiirlerin şairi kimdir?

Cevap : Atilla İlhanSoru 59 : Cennet-cehennem mağaraları hangi ilimizdedir?

Cevap : MersinSoru 60 : Manisa’nın Spil dağında bulunan “ağlayan kaya “anlamına gelen kayanın mitolojik adı nedir?

Cevap : NiobeSoru 61 : Ege’nin incisi İzmir’imizin eski adı nedir?

Cevap : Smyrna ( Simirna)Soru 62 : Tarihi Aspendos Tiyatrosu hangi ilimizdedir?

Cevap : AntalyaSoru 63 : Türk futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu kimdir?

Cevap : Hakan ŞükürSoru 64 : Hangi sporcumuz futbol dalında altın ayakkabı almıştır?

Cevap : Tanju ÇolakSoru 65 : 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları hangi ilimizde yapılacaktır?

Cevap : ErzurumSoru 66 : Fransa cumhurbaşkanı kimdir?

Cevap : Nikolas SarkozySoru 67 : Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ortak birimi olan Euro’yu kabul etmeyen ve kendi para birimini kullanan ülke hangisidir?

Cevap : İngiltereSoru 68 : Yaprak Dökümü adlı romanın yazarı kimdir?

Cevap : Reşat Nuri GüntekinSoru 69 : Nobel edebiyat ödülünü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir?

Cevap : Orhan PamukSoru 70 : Yakın zamanda filmi yapılan Karagöz-Hacivat adlı filmde “Karagöz” rolünü başarıyla oynayan dünyaca ünlü aktörümüz kimdir?

Cevap : Haluk BilginerSoru 71 : Türklerin bilinen ilk alfabesi nedir?

Cevap : Göktürk alfabesiSoru 72 : Uygurlara ait Türk destanının adı nedir?

Cevap : Türeyiş destanıSoru 73 : Onuncu cumhurbaşkanımızın adı nedir?

Cevap : Ahmet Necdet SezerSoru 74 : İnce Memed adlı eserin yazarı kimdir?

Cevap : Yaşar KemalSoru 75 : Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman nedir?

Cevap : Ateşten GömlekSoru 76 : GAP Projesi'nin en önemli barajlarından olan Birecik Barajı, 2000 yılında su toplamaya basladi ve 2500 yıllık antik kentin beste biri sulara gömüldü. Bu antik kentin adı nedir?

Cevap : Zeugma ( Belkıs Köyü )Soru 77 : Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserin yazarı kimdir?

Cevap : Kaşgarlı MahmudSoru 78 : Cannes Film Festivali'nde "Yaşamın Kıyısında" filmiyle 27 Mayıs 2007'de en iyi senaryo ödülünü kazanan senarist-yönetmenimiz kimdir?

Cevap : Fatih AKINSoru 79 : Çok partili rejim hangi tarihten itibaren gerçekleşmiştir?

Cevap : 1945Soru 80 : Kendi çocukları olmasına rağmen farklı ırklardan 3 çocuğu evlatlık edinen dünyaca ünlü sinema sanatçısı çift kimdir?

Cevap : Bradd Pitt-Angelina julieSoru 81 : Çokeşli evliliğin sosyolojideki adı nedir?

Cevap : PoligamiSoru 82 : İstiklal Marşı’nın bestecisi kimdir?

Cevap : Osman Zeki ÜngörSoru 83 : Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci kimdir?

Cevap : Piri ReisSoru 84 : Himalayarda bulunan ve dünyanın en yüksek noktasını oluşturan doruğun adı nedir?

Cevap : EverestSoru 85 : Dünyanın en derin gölü hangi göldür?

Cevap : Baykal Gölü (Asya’da)Soru 86 : Daha çok “Monalisa “ tablosuyla tanınan ressam fakat aynı zamanda mucit, mühendis, heykeltıraş olan ve resim alanındaki çalışmalarını “insan vücudunun oranları” hakkındaki sağlık çalışmalarına da ışık tutması için kullanan dünyaca ünlü sanatçı-bilim adamı kimdir?

Cevap : Leonardo da vinciSoru 87 : Hacı Bektaş Şenlikleri hangi ilimizde yapılmaktadır?

Cevap : NevşehirSoru 88 : UNESCO 2007 yılını O’nun yılı ilan etti. Mesnevileriyle tanınan bu ünlü tasavvufçumuz kimdir?

Cevap : MevlanaSoru 89 : Uzaydan bakıldığında görülebilen dünyadaki tek yapının adı nedir?

Cevap : Çin SeddiSoru 90 : 2007 yılında 4 dalda birden “Oscar ödülü” kazanan filmin adı nedir*

Cevap : Köstebek( departed)Soru 91 : Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?

Cevap : IMFSoru 92 : Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?

Cevap : Mimar Sinan

Soru 93 : Futbolda büyük başarı göstererek 2000 yılında UEFA ve Süper Kupayı alan futbol takımımızın adı nedir?

Cevap : GalatasaraySoru 94 : Şair, roman ve öykü yazarıdır. Özellikle “Hababam Sınıfı” romanıyla tanınan bu yazarımız kimdir?

Cevap : Rıfat IlgazSoru 95 : “ Dostlar Beni Hatırlasın, Kara Toprak, Uzun İnce Bir Yoldayım “ gibi daha birçok şiiriyle tanınan ünlü halk ozanımız kimdir?

Cevap : Âşık VeyselSoru 96 : Atatürk’ü 1919 yılında İstanbul’dan Samsun’a götüren geminin adı nedir?

Cevap : Bandırma Vapuru ( Bandırma Gemisi )Soru 97 : 2007 yılında yapılan 11. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, bayanlar 10 bin metrede gümüş madalya kazanan milli atletimizin adı nedir?

Cevap : Elvan AbeylegesseSoru 98 : Bu yıl 726'ncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri hangi ilimizde yapılmaktadır?

Cevap : BilecikSoru 99 : Şu zamana kadar gelmiş geçmiş şüphesiz en önemli tenor olarak nitelendirilen 2007 yılında ölen, ünlü İtalyan tenorun adı nedir?

Cevap : Luciano PavarottiGenel Kültür Soruları 3Soru 100 : 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve Eurovision birincisi oldu. Bu sanatçımız kimdir?

Cevap : Sertab ErenerSoru 101)Dünyamızda iklimlerin değişmesiyle kendi gösteren sorunun genel adı nedir?

Cevap 101:Küresel ısınmaSoru 102)Dünyada özellikle felçli hastalar başta olmak üzere birçok rahatsızlığa umut ışığı olan, organların kendini yenileyebileceği yolunda önemli adımlar atılan, bilimsel çalışmaları halen devam eden bilimsel çalışma nedir?

Cevap 102: Kök hücre çalışmalarıSoru 103)2006 yılında gösterime girerek Oskar aday adayı olarak gösterilen Türk Filminin adı nedir?

Cevap 103: Dondurmam GaymakSoru 104)Her hangi bir spor karşılaşmasında spor ahlakına uygun davranan kişilere verilen ödülün adı nedir?

Cevap 104: Fair playSoru 105)Türkiye Cumhuriyeti’nin şu ana kadar kaç cumhurbaşkanı olmuştur?

Cevap 105:11 (On bir)Soru 106)Türkiye Birinci Futbol Ligi’nde en fazla gol atan oyuncu kimdir?

Cevap 106: Hakan ŞükürSoru 107)2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası hangi ülkede yapılmıştır?

Cevap 107:İspanyaSoru 108)Piri Reis’in eserinin adı nedir?

Cevap:Kitab-ı Bahriye

Soru 109)Osmanlı Devleti’nde devlet memurlarının pantolon ve fes giyme zorunluluğunu hangi padişah getirmiştir?

Cevap: II.MahmutSoru 110)Ülkemizde kadınlara milletvekili olabilme hakkı hangi yılda verilmiştir?

Cevap:1934Soru 111) Musul hangi antlaşmayla Irak’a bırakılmıştır?

Cevap: Ankara Antlaşması (1926)Soru 112)Avrupa üyesi olduğu halde Avro yerine kendi para birimini kullanmaya devam eden ülke hangisidir?

Cevap: İngiltereSoru 113)Selçuklularda toprakların gelirlerine göre ayrılmasına ne ad verilir?

Cevap:İktaSoru 114)TBMM kararıyla 1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından kaç sıfır atılmıştır?

Cevap:6

Soru 115)Avusturalya Kıtası’nın en tanınmış hayvanı nedir?

Cevap: KanguruSoru 116)Ankara’da bulunan uluslar arası hava limanımızın adı nedir?

Cevap: Esenboğa

Soru 117)Hollanda’nın başkenti neresidir?

Cevap: AmsterdamSoru 118)İspanya’da geçmişte kurulmuş İslam Devleti’nin adı nedir?

Cevap: Endülüs Emevi

Soru 119)Ay’a ilk defa kaç yılında ayak basılmıştır?

Cevap:1969Soru 120)Türkiye ile Yunanistan’ı birbirine bağlayan sınır kapısının adı nedir?

Cevap:İpsalaSoru 121)Uluslar arası Adalet Divanı’nı bulunduğu şehrin adı nedir?

Cevap: Lahey (Den Haog)Soru 122)Kırgızıstan’ın başkenti neresidir?

Cevap:BişkekSoru 123)Rumeli Hisarını hangi padişah yapmıştır?

Cevap:Fatih Sultan MehmetSoru 124)İpeği ve şeftalisi ile meşhur ilimiz hangisidir?

Cevap:BursaSoru 125)Türkiye’nin kuzeyden geçen en uç şehri hangisidir?

Cevap:SinopSoru 126)Vücuduna orantılı en küçük kafalı kuş hangisidir?

Cevap:DevekuşuSoru 127)Güneşe en yakın gezegen hangisidir?

Cevap:Merkür

Soru 128)Amerika ve Asya kıtaları arasındaki okyanus’un adı nedir?

Cevap:Büyük OkyanusSoru 129)Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayan kanalın adı nedir?

Cevap:panamaSoru 131)Dünyanın en büyük hayvanı nedir?

Cevap:Mavi balinaSoru 132)Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?

Cevap:KızılırmakSoru 133)Hangi kan grubu herkesten kan alabilir?

Cevap:ABSoru 134)Hangi kan grubu herkese kan verir?

Cevap:0135)Kazakistan’ın başkenti hangisidir?

Cevap:Alma ataSoru 136)Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığını tanıyan ikinci ülke hangisidir?

Cevap:Çeçen CumhuriyetiSoru 137)Dünya’nın en yüksek tepesi hangisidir?

Cevap:EverestSoru 138)Türkiye NATO’ya kaç yılında girmiştir?

Cevap:1951Soru 139)Battaniyeleri ile dünyaca meşhur ilimiz hangisidir?

Cevap:SiirtSoru 140)Ülkemizde şeker pancarı üretiminin en fazla yapıldığı bölgemiz hangisidir?

Cevap:İç Anadolu bölgesiSoru 141)Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından Levni sanat dallarından hangisiyle yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

Cevap:MinyatürSoru 142)Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi hangi barajdan elde edilir?

Cevap:KebanSoru 143)’’Sanat Güneşi’’ olarak adlandırdığımız ünlü sanatçımız kimdir?

Cevap:Zeki MürenSoru 144)Horozları ile meşhur olan ilimiz hangisidir?

Cevap:DenizliSoru 145)Dünyada insanları cimri olarak adlandırılan ülke hangisidir?

Cevap:İskoçyaSoru 146)Sırbıstan, Karadağ, Hırvatıstan, Bosna Hersek gibi ülkelerin dağılmadan önce kurdukları devletin adı nedir?

Cevap:YugoslavyaSoru 147)Cumhurbaşkanı görev yapmadığı durumlarda yerine kim vekalet eder?

Cevap:TBMM BaşkanıSoru 148)Kuduz aşısını kim bulmuştur?

Cevap:Luis PastörSoru 149)Ülkemizin yüzölçümü en büyük ikinci gölü hangisidir?

Cevap:Tuz GölüSoru 150)Atmosfer’in en alt tabakasına ne ad verilir?

Cevap:TroposferSoru 1: Atatürk tarafından 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'ndekurulmuş olan

gazetenin adını söyleyiniz?

Cevap 1: İrade-i Milliye

Soru 2: Osmanlı Devletin'de ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır?

Cevap : ll. Mahmut

Soru 3: Altın Palmiye sinema ödülü hangi film festivalinde verilmektedir

Cevap: Cannes

Soru 4: Dinamiti icadeden ve her yıl adına çeşitli dallarda ödüller verilen ünlü bilim adamı kimdir?

Cevap: Alfred NOBEL

Soru 5: Everest Tepesine tırmanan ilk Türk dağcı kimdir?

Cevap: Nasuh MAHRUKİ

Soru 6: 22 Temmuz 2007 seçimlerinde milletvekili seçilen milli güreşçimiz kimdir?

Cevap: Hamza YERLİKAYAGenel Kültür Soruları 4S1-Voleybol takımında aynı takımda olmalarına rağmen farklı renkte forma giyen oyuncuya ne denir?

C1- LİBEROS2-Basketbol takımında oyuncuların forma numarası hangi sayıyla başlar?

C2- DÖRT ( 4 )S3-Futbol müsabakalarında sahada toplam kaç oyuncu vardır?

C3- 22S4- 2010 yılında ülkemizde düzenlenecek olan kış olimpiyatları hangi şehirde olacaktır?

C4- ERZURUMS5-Atletizmde ülkemize dünya 3.lüğü getiren sporcu kimdir?

C5-EŞREF APAK

S6-Asrın güreşçisi lakaplı sporcu kimdir?

C6- HAMZA YERLİKAYAS7-Bir basketbol maçında bir oyuncu kaç faul alırsa oyun dışında kalır?

C7- 5S8-Uzun ince raketi olup kaz tüyünden yapılan tüylü topla oynanan oyunun adı nedir?

C8-BADMİNTONS9-Atletizmde mesafe olarak en uzun koşuya verilen isim nedir?

C9-MARATONS10-Olimpiyatlarda ilk birinciliğimiz hangi olimpiyattadır?

C10- 1936 BERLİN OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA (Güreş- grekoromen 61 kg -Yaşar Erkan )S11-Voleybol nerde icat edildi?

C11- 1885 yılında Amerika'da icat edildi.S12-İki takım arasında, top ve sopalar yardımıyla at üzerinde oynanan oyunun adı nedir?

C12-POLOS13-İlk mili golümüzü kim atmıştı?

C13-ZEKİ RIZA SPORELS14-Avrupa şampiyonu ilk Türk boksör kimdir?

C14-CEMAL KAMACIS15-Dünya kupasında en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu kimdir?

C15-PELES16-Dünya kupasını ilk kez kim kazanmıştır?

C16-URUGUAY1-Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz

birliklerin genel adı nedir?

-Kuva-yi Milliye2-TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?

Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu

3-Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?

-I.İnönü Zaferi4-Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?

-Gümrü Antlaşması5-Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?

-Fransa (Ankara Antlaşması ile)6-Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini

temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?

-Felah-ı Vatan7-Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?

-Erzurum Kongresi8-M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?

-9.Ordu Müfettişi9-Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?

-Arnavutluk-I.Balkan Savaşı10-Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi

baş yazarı kimdir?-Hasan TahsinGenel Kültür Soruları 5SORU:1

Malazgirt savaşından sonra Amasya Tokat Sivas Niksar Malatya ve Yozgat bölgelerinde

kurulan Türk beyliği hangisidir?

CEVAP: DANİŞMENTLİLERSORU:2

Bugünkü Hasankeyf (Hısn Keyfa) hangi Anadolu Beyliğinin sınırları içerisindeydi?

CEVAP: ARTUKLULARSORU:3

Denizcilikle uğraşan ilk Türk Beyliği (Devleti) hangisidir?

CEVAP: ÇAKA BEYLİĞİSORU:4

Anadolu Selçuklu Devletinin kervansarayları yapmasındaki amaç neydi?

CEVAP:TİCARETİ GELİŞTİRMEKSORU:5

1075 yılında başkenti İznik olarak kurulan Türk Devleti hangisidir?

CEVAP: ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİSORU:6

Haçlı savaşlarının sebebleri nelerdir?

CEVAP: 1 Dini itikat

2 Avrupanın içinde bulunduğu yoksulluk

3 Türklerden kaynaklanan korku ve endişeSORU:7

Başarıya ulaşan tek haçlı seferi hangisidir?

CEVAP: BİRİNCİ HAÇLI SEFERİSORU:8

Müslümanlar üzerine planlanan ama Bizans üzerine yapılan haçlı seferi hangisidir?

CEVAP: DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFERİSORU:9

Osmanlı Devletinin kuruluş devrinde yaptığı savaşlardan hangisi Avrupalı Devletler ile yapılmamıştır?CEVAP: ANKARA SAVAŞISORU:10

Ankara savaşından sonra Yıldırım Beyazıtın oğulları arasında 1402 /1413 yılları arasında

süren hükümdarlığı ele geçirmek için yapılan mücadelelerin olduğu döneme ne ad verilir?

CEVAP: FETRET DEVRİErgenlik döneminde ses değişikliğine ne denir? Mutasyon denir.

Moderatonun tanımı nedir? Orta hız basamağıdır.

İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör'dür.

Diyez işareti ne işe yarar? Önüne konduğu notayı yarım ses inceltir.

8 tane ardarda sıralanmış notalara ne ad verilir? Dizi denir.

Viyolonsel (Çello) hangi tür çalgı grubuna girer? Yaylı çalgı grubundandır.

Mezzo forte nin tanımı nedir? Orta gürlük terimidir.

5 çizgi,4 aralıktan oluşan satırlara ne isim verilir? Porte.

2. aralığa yazılan notanın ismi nedir? LA sesidir.

Notaların yazılmasını ve okunmasını sağlayan işaretin adı nedir? Sol anahtarı.7. sınıf müzik sorularıMİ-FA seslerinin aralığı nedir? Yarım sestir.

7/8lik ölçü,hangi tür ölçü kalıbına girer? Karma ölçü.

Önüne konduğu notayı yarım ses kalınlaştıran işarete ne denir? Bemol.

Türk Halk Müziği'nin genel çalgısı nedir? Bağlama.

İçi boş ve yanında çizgisi olmayan bir notanın vuruş süresi nedir? 4 vuruştur.

3. çizgiye yazılan notanın ismi nedir? Sİ sesidir.

Trompet hangi çalgı grubuna girer? Üflemeli çalgı grubu.

Şarkılarda ezgi ve söz uyumuna ne isim verilir? Prozodi.

Uzun havalar hangi müzik türüne girer? Türk Halk Müziği.

Çalgı eşliksiz korolara ne isim verilir? Akapella.8. sınıf müzik sorularıKlasik Batı Müziği ilk hangi dönemle başlar? Barok Dönem.

2007 Yılında kaybettiğimiz dünyaca ünlü tenor sesimiz kimdir? Pavarotti.

İstiklal Marşımız hangi ölçü kalıbına girer? Eksik ölçü.

Klasik müzik ve tiyatronun birarada olduğu sahne sanatı nedir? Opera.

Müzikte seslerin giderek kuvvetlenmesine ne ad verilir? Cresendo.

En ince kadın sesine ne ad verilir? Soprano.

Fasıl hangi müzik türünün çeşididir? Klasik Türk Sanat Müiği.

Beethowen hangi müzik türünün bestecisidir? Klasik Batı Müziği.

Atatürk müzik alanındaki yenilikleri hangi dönemde yapmıştır? Cumhuriyet'in ilanından sonra.

Batı Müziği'nde ton kavramının,Sanat Müziği'ndeki karşılığı nedir? Makam.Genel Kültür SorularıGenel Kültür SorularıSoru 1 : Müslümanların Dünyadaki Nüfusu Ne Kadardır?

Cevap : Yaklaşık 1,5 Milyar Kadar, Dünya Nüfusunun Dörtte Biri KadarSoru 2 : İmsak Ne Demektir?

Cevap : Sahurun Bitimi, Orucun Başlama Vaktidir.Soru 3 : Sahur Ne Demektir?

Cevap : Oruç Tutmak Maksadıyla Gece Kalkılıp, En Geç İmsak Vaktine Kadar Yenilen Yemeğin Adı.Soru 4 : Günümüzde Nüfusu En Fazla Olan İslam Ülkesi Hangisidir?

Cevap : EndonezyaSoru 5 : Hicri Takvim Nedir Ve Kim Başlatmıştır?

Cevap : Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’İn Mekke’den Medine’ye Hicretini Başlangıç Kabul Eden

Ve Aya Göre Hesap Edilen Takvimdir. Hz. Ömer (R.A.) Başlatmıştır.Soru 6 : Ravza-İ Mudahhara Nedir?

Cevap : Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’İn Mübarek Kabirleri İle Minberi Arasındaki Yerin AdıSoru 7 : Hicri Takvim İle Miladi Takvim Arasındaki Fark Nedir?

Cevap : Hicri Takvim; Peygamberimiz (S.A.V.)’İn Hicretiyle Başlar, Hesaplamalar Aya Göredir.

Miladi Takvim; Hz. İsa (A.S.)’In Doğumuyla Başlar, Güneşe Göre Ayarlanmıştır.Soru 8 : İlk Defa Dünya Haritasını Kim Çizmiştir?

Cevap : Piri ReisSoru 9 : Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’İ Övmek İçin Yazılan Şiire Ne Ad Verilir?

Cevap : Natı ŞerifSoru 10 : Kaside-İ Bürde’nin Sahibi Şair Kab Bin Züheyr (R.A.)’A Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’İn

Verdiği (Hediye Ettiği) Hırka Bugün Nerede Muhafaza Edilmektedir?

Cevap : İstanbul-Topkapı Sarayı Hırka-İ Saadet DairesindeSoru 11 : Rasulüllah (S.A.V.)’İn Veysel Karani’ye Hediye Olarak Bıraktığı, Hz. Ömer (R.A.) Ve

Hz. Ali (R.A.)’In Bu Vasiyeti Yerine Getirerek Ulaştırılan Hırkası Bu Gün Nerededir?

Cevap : İstanbul’da Hırka-İ Şerif Camiinde BulunmaktadırSoru 12 : Keçeli Halil Adında Bir Zat, Yemeği Canı İstediği Bir Şeyin Parasını Bir Kenara Ayırarak Sonunda

Biriktirdiği Bu Paralarla Bir Mescit İnşa Ettirmiştir. Bu Mescidin Adı Nedir Ve Nerededir?

Cevap : Sanki Yedim Mescidi. Fatih Camisinin DoğusundaSoru 13 : Dünyaca Ünlü İki Müslüman Boks Şampiyonunun Adı Nedir?

Cevap : Muhammed Ali (Cassius Clay), Malik Abdülaziz (Mike Tyson)Soru 14 : İkinci Dünya Savaşında Hangi Ülkeye Atom Bombası Atılmıştır Ve Atılan Şehirler Hangileridir?

Cevap : Japonya, Hiroşima Ve NagasakiSoru 15 : Top İle Oynanan Beş Adet Spor Dalı Sayınız?

Cevap : Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, RugbySoru 16 : Futbol Maçlarında Oynanan Topun Fifa Kurallarına Göre Ağırlığı Ne Kadar Olmalıdır?

Cevap : 452 GramSoru 17 : Futbol Sahasının Büyüklüğü Ne Kadardır?

Cevap : 50 Metre X 100 MetreSoru 18 : Yetmişli Yılların Sonunda İslam’ı Seçen Ünlü Pop Sanatçısı Kimdir?

Cevap : Yusuf İslam (Cat Stevens)Soru 19 : Müslüman Olan Ünlü Deniz Bilimcisi Ve Araştırmacısı Olan Adamın Adı Nedir?

Cevap : Kaptan CusteauSoru 20 : Avustralya Adasının En Tanınmış Hayvanının İsmi Nedir?

Cevap : KanguruSoru 21 : İstanbul İlimizde Bulunan Asma Köprülerin İsimleri Nelerdir?

Cevap : Boğaz Köprüsü Ve Fatih Sultan Mehmet KöprüsüSoru 22 : Başkent Ankara’da Bulunan Uluslar Arası Hava Limanımızın Adı Nedir?

Cevap : Ankara Esenboğa Hava LimanıSoru 23 : Fransa İle İngiltere’yi Bir Birine Bağlayan Tünelin Adı Nedir?

Cevap : Manch TüneliSoru 24 : Bulunduğumuz Çağda İslam Dini En Fazla Hangi Kıtalarda Daha Fazla Yaygındır?

Cevap : Asya Ve AfrikaSoru 25 : Futbol Toplam Kaç Kişi İle Oynanır?

Cevap : 22 KişiSoru 26 : Almanya’da Bulunan Minareli En Büyük Cami Hangi Şehirdedir?

Cevap : Mannheim’de (2500 Kişilik)Soru 27 : Papa Iı. Jan Paul Hangi Hıristiyan Mezhebinin Lideridir?

Cevap : Katolik MezhebiSoru 28 : Her Sınıf Ve Kademedeki İnsanların Düşünce Ve Davranışlarında Yanlışı Değil Doğruyu,

Zararlıyı Değil Faydalıyı, Zulmü Değil Adaleti, Kötüyü Değil İyiyi Seçip, Uygun Vasıtalarla,

Ameli Meleke Kazandırmaya Ne Denir?

Cevap : EğitimSoru 29 : Ankara İlimizin Araba Ve Şehir Kod Numarası Kaçtır?

Cevap : 06Soru 30 : Bakü Hangi Devletin Başkentidir?

Cevap : Azerbaycan

Soru 31 : Endonezya Devleti Hangi Kıtadadır?

Cevap : AsyaSoru 32 : Genellikle Yeni İsmi İle Anılan Hatay İlimizin Eski İsmi Nedir?

Cevap : AntakyaSoru 33 : Türkiye’nin En Büyük Gölü Hangisidir?

Cevap : Van GölüSoru 34 : Türkiye’nin Yüzölçümü Kaç Kilometre Karedir?

Cevap : 779.452 Kilometre Karedir.Soru 35 : Türkiye’nin En Yüksek Dağı Hangisidir?

Cevap : Ağrı Dağı (5165 Metre)Soru 36 : Türkiye’de Bulunan İki Akarsuyun Adını Söyleyiniz?

Cevap : Dicle Ve FıratSoru 37 : Toros Dağları Türkiye’nin Hangi Bölgesindedir?

Cevap : AkdenizSoru 38 : Hollanda’nın Başkenti Nedir?

Cevap : AmsterdamSoru 39 : Dünyanın En Uzun Nehrinin Adı Nedir?

Cevap : Nil Nehri (Afrika Kıtasında)Soru 40 : Semerkant Hangi Ülkenin Sınırları İçindedir?

Cevap : ÖzbekistanSoru 41 : Doğu Roma İmparatoru Rasulüllah (S.A.V.)’İn Mektubunu Okumadan Önce,

O Sırada Şam’da Ticaret İçin Bulunan Ebu Süfyan’dan Bilgi Aldı. Onun Yalan

Söylemeyen Emin Bir İnsan Olduğunu Öğrendi Ve Ona: “İnsanlara Yalan Söylemeyen

Birisinin Allah’a Yalan Söylemesi Mümkün Değildir” Dedi. Bu İmparator Kimdir?

Cevap : HerakliyusSoru 42 : İspanya’da Geçmişte Kurulmuş Olan İslam Devletinin Adı Nedir?

Cevap : Endülüs Emevi DevletiSoru 43 : Afrika’nın Kuzeyinde, Akdeniz’in Kıyısında 1.750.000 Kilometre Kare Genişlikte

Olan Ve Nüfusu Yaklaşık 3.100.000 Olan Ülke Hangisidir?

Cevap : LibyaSoru 44 : 18.Asırda Yaşamış Fransız Komutan Ve Devlet Adamı, Askeri Bir Eğitim Gördükten

Sonra Orduya Katıldı. Önemli Askeri Başarılardan Dolayı Kısa Sürede Tuğgeneralliğe

Yükseldi. Daha Sonra 15 Sene Diktatörlük Yaptı. Kendisine Has Kişiliği İle Tanınan,

Koyduğu Kanunlarla 1789 Fransız Devrimini Bütün Avrupa’ya Yaymıştır.

Bu Diktatör Fransız Devlet Adamı Kimdir?

Cevap : Napolyon BonaparteSoru 45 : Hayvanlar Kaç Yapıya Sahiptir?

Cevap : İki Yapıya Sahiptirler; His Ve İradeSoru 46 : “Zaman İhtiyarladıkça Kur’an Gençleşiyor” Sözü Kime Aittir?

Cevap : Bediüzzaman Saidi NursiSoru 47 : İslami Yılbaşı Hangi Ay İle Başlar?

Cevap : Muharrem Ayı İleSoru 48 : Bir Gayeyi Gerçekleştirmek Ve Bir Davayı Hakim Kılmak İçin, Hiyararşik Bir

Yapı İçinde Bir Araya Gelerek Faaliyet Gösteren Topluluğa Ne Denir?

Cevap : TeşkilatSoru 49 : Kaç Yılda Bir Şubat Ayı 29 Çeker?

Cevap : 4 Yılda BirSoru 50 : Eskiden İslam Dünyasının İlim Beşiği Olan Kufe Şehri Hangi Devlet Sınırları İçindedir?

Cevap : IrakSoru 51 : Cumhuriyet Döneminde Bir Süre Ezan Türkçe Okunmuştur. Hangi Tarihler Arası

Okunmuştur Ve Kimin Dönemindedir?

Cevap : 1932-1950 Yılları Arsında İsmet İnönü DönemindeSoru 52 : 165 Tane Dik Çivinin Üzerine Sırt Üstü Yatarak Göğsünde 35 Kilo Ağırlığındaki

Betonu Kırdırtan Ve Yine Sırtında Takoz Parçalattıran

Cevap : Yılmaz AydınSoru 53 : Eski Güreşçilerimizden Olup Amerika’da Katıldığı Bir Şampiyonada Birincilikler

Alan Ve Kendisine “Benimle Evlenirsen Milyarlarım Senin Olur” Diyen Amerikalı

Bir Bayana “Bire Hatun Biz Buraya Damızlık İçin Mi Geldik” Diyen Pehlivanımız Kimdir?

Cevap : Koca YusufSoru 54 : Diğer Bir Adı “Küçük Asya”Dır. Kuzeyinde Marmara Denizi Ve Kara Deniz,Doğusunda

Gürcistan, Nahçivan Ve İran, Güneyinde Irak, Suriye Ve Akdeniz, Batısında İse

Ege Denizi İle Çevrilidir. Yüzölçümü 756.855 Kilometre Karedir. Fırat, Dicle, Kızılırmak,

Yeşilırmak Ve Sakarya Önemli Akarsularıdır. En Yüksek Yeri 5165 Metre İle Ağrı Dağıdır.

Zengin Bir Tarihi Olup, Jeopolitik Açıdan Da Son Derece Büyük Bir Öneme Sahip Olan Bu

Bölgenin Adı Nedir?

Cevap : AnadoluSoru 55 : Aya İlk Defa Kaç Yılında Ve Kim Ayak Bastı?

Cevap : 1969 Yılında Neil ArmstrongSoru 56 : İki Nehir Anlamına Gelen, Fırat Ve Dicle Nehirleri Arasındaki Topraklara Daha Geniş Anlamda

Sattülarabin İki Yakasında Ve İran Yaylasının Batı Eteğinde Bulunan Ülkelere Tarih Boyunca

Verilen İsimdir.Uygarlıkların Merkezi Olmuş Ve Ev Sahipliği Yapmış Olan Bu Bölgenin Adı Nedir?

Cevap : MezopotamyaSoru 57 : 1940 Yılında Ankara’da Doğdu. İstanbul Üniversitesi Alman Filojisini Bitirdi. Çeşitli Devlet

Görevlerinde Çalıştı, Trt De Görev Yaptı. Lise Öğrenciliğinde Edebiyat Hayatına Başladı.

Acı Adlı Bir Dergi Çıkardı Ve Edebiyatı Diriliş Ve Mavera Dergilerinde İşledi. Müslümanca

Bir Duyarlılığın Ağır Bastığı Şiirine Sembolik Bir Alegorik Duyguhakimdir. Kitaplarından

Bazıları; İşaret Çocukları Yedi Güzel, Korku Ve Yakarıştır. 1987 Yılında Pankreas

Kanserinden Vefat Eden Şairimiz Kimdir?

Cevap : Cahit ZarifoğluSoru 58 : Hak, Hakkı Üstün Tutan Sistemlerde Şu Dört Şeyden Doğar; A-Doğuştan Haklar,

B-Emek Karşılığı Haklar, C-Adalet Gereği Haklar, D-Anlaşmalar Gereği Haklar.

Şimdi Kuvveti Üstün Tutan Sistemlerde Hakkın Hangi Şeylerden Doğduğunu Siz Söyleyiniz?

Cevap : Kuvvet, Çoğunluk, İmtiyaz Ve ÇıkarSoru 59 : Toplam Talebin Toplam Arzdan Fazla Olması, Buna Bağlı Olarak Fiyatların Yükselmesine

Dayanan Ekonomik Dengesizlik, Paranın Değerinin Düşmesi Ve Alım Gücünün Azalması

Olayına Ne Ad Verilir?

Cevap : EnflasyonSoru 60 : Toplum Yapısının Şeklini, Gelişimini Ve Değişimini İnceleyen, Bilimsel Metot Ve Araştırma

Teknikleri Kullanarak, Toplum Yapısında Meydana Gelen Olayları Yorumlayan, Teoriler

Geliştiren Ve Kendi Kavramları İle Kanunlara Ulaşan Bilim Dalına Ne Denir?

Cevap : Sosyoloji1. KARAHANLILAR KARAMANOLULLARI TÜRKİYEYİ RESMİ DİL OLARAK KULLANMIŞLARDIR.

•2.2.İNÖNÜ DE SİZ ORADA SADECE DÜŞMANI DEĞİL TÜRK MİLLETİNİN KÖTÜ TALİHİNİ DE YENDİNİZ

3. MUSTAFA KEMAL PAŞA KÜTAHYA ESKİŞEHİR SAVAŞİNDA ORDUMUZ SAKARYA IRMAĞİNİN DEOĞUSUNA

CEKİLMESİ EMİRİR TBMM BAŞKANİ İKEN VERMİŞTİR

4. MONDROSUN İMZALANMASİYLA AZİNLİKLARİN ANADOLUDAKİ YIKICI VE BÖLÜCÜ FALİYETLERİ ARTMIŞTIR.

5. SİCAS KONGRESİ DĞUDA M.KEMAL İN İSTEĞİYLE TOPLANMIŞTIR.

6. LOZAN ANLTLAŞMASINDA TBMM TEMSİLCİSİ İSMET PAŞA KAPİTİLASYONLAR VE BOĞAZLARDAN TAVİZ

VERMEMİŞTİR

7. KAPİTİLASYONLARIN KALDİRİLMASİ

- sanayileşmiş devletlerin pazar olmaktan kurtulması

yerli sanayinin gelişmesine ortam hazrılanması

ekonumik bağimzizliği sağlanması

türk tivaret gelişmesine ortam hazırlanması

8. 1962-1982 ANAYASA HALK OYUNA SUNULMUŞTUR•9. SAKARYA SAVAŞI

savunma savaşları artık taruza birakmiştir.

m.kemal gazilik mareşellik ünvani verilmiştir

kars antlaşmaı yapilmişir

başkomutanlik savaşi verilmiştir.•10. LOZAN ANTLAŞMASI

•adalar ile gilgili sorun çözülmüş

boğazlar komisyonu kurulmuş ,

kapitilasyonlar kardirilmiş

borçlar meselesi çözülmesi•11. OSMANLI HÜKÜMETİ TÜRK MİLLETİNE OLAN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEDİĞİ AMASYA TAMİMİ DE GÖRÜSÜLMÜŞTÜR.

•12. İSTANBUL HÜKÜMETİNİN TEMSİL HEYETİNİ RESMEN TANIMIŞ OLDU AMASYA MÜLAKATİNDA

13. ULUSAL KURTULUŞ SAVİANİNDA BQAĞİMSİZLİK DSÜÜNCESİNİN DAYANACAĞİ GÜCÜN ULUS İRSADESİ OLDUĞU

İLKEZ AMASYA GENELGESİNDE BİLİNMEKTEDİR

14. AMASYA GENELGESİNDE İSTANBULUN TUTUMU . ULUSAL BİR KURULUN TOPLANMASI GERÇEĞİ. ULUSUN

BAĞİMSİZLİĞİ. ULUSUN AZİM VE KARARINA ÖNEM VERİLMESİ KONULARDA AYRICA YER ALMAKTADİR.

•15. SİVAS KONGRESİNDE

mevbut siyasi partilerin hiç bir amacaına hizmet edememesi ali fuat paşinanın kuvai milliye kumandaliğina getirlilmesi yer alir

16. AMASYA GENELGESİNDE

padişahın iradesine karşı bir ayaklanma başlatıması

türk ulusun işgallere katılmak yerine bağimzsiz yaşamak için savaşması

ordu alınan kararların uyguluanmasında görevlendirilmesi•17. ANKARA ANTLAŞMASINDA ÇÖZÜMLENEMESİ TÜRKİYE IRAK SAVAŞI LOZAN DA ÇÖZÜLMÜŞTÜR.

18. MUDANYA MÜTAREKESİ KOŞULLARI

istanbul çevresi yönetimi tbmm ye bırakılması

unan çarpışmasının durması

doğu trakyanın boşaltilması•19. I MEŞRUTİYETTE YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNİ ESASİ

yürütmenin padişa sorumlu olmasi

kaonunlar parlementonun sorumlu olması

padişah veto etme hakkı verilmesi

meclisin açma ve kapama yetkisi padişaha ait olması•20. TÜRKİYEDE ANAYASALCILIK HAREKETLERİ TANZİMAT FERMANI NDA OLUŞMUŞTUR

LOZANDA

misaki millinin bir bölümü gerçekleşmiş

türk dış politikası esasları belirlenmiş

tc nin milletlerarası olanda saygınlığı artımiştir.•21. CUMHURİYET İLANI İLE KABİNE SİSTEMİNE GEÇİLMİŞTİR.•22. SEVR BARIŞ ANLTAŞMASI İLE DÜZENLENEN KONULAR

ordunun sınırlandırlımaı

boğazlar konusu

ermeni yurdu

kaptilisayonlar

23. LOZAN BARIŞ ANLTAŞMASI

kapitilasyonlar kaldirilması

karaağacın türkiye ye bırakılması

azınlıkların türk vatandaşi sayılması

savaş tazminatı çözünlenmesi•24. SİVAS KONGRESİNDE MİLLİ CEMİYETLERİN ANADOLU VE RUMELİ MİDEFAA İ HUKUK CEMİYETİ ALTINDA TOPLANMASI BİRLEŞTİRİLMESİ•25. KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA M KEMAL E BAŞKOMUTANLIK SEÇİLMESİNE NEDEN OLAN OLAY ESKİŞEHİR KÜTAHYA SAVAŞLARIDIR.

26. II MEŞRUTİYET İLAN EDİLMESİNDEN SONRA

bulgarsintan ın bağimzis olması

girit yunanistan bırakılması

31 mart isyanı çıkması

bosna hersek avusturya katılması•27. GAYRI MÜSLÜMLER İLKEZ ISLAHAT FERMENİYLA DEVLET HİZMELERİNDE ÇALİŞMAYA BAŞLADİLAR•28. ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT ESERLER

ince minare medersesi

karatay medresesi

sahip ata medresesi

gök medrese

huna hatun kayseri medersesi•29. ERZURUM SİVAS AMASYA OSMANLI MEBUSAN MECLİSİNİN DERHAL TOPLANMASI KARARI ALINMIŞTIR•30. 1934 YILINDA KURULAN BALKAN ATYLANTI II DÜNYA SAVAŞI NIN YAYILMASIYLA SONNA ERMİTİR•31. OSMANLI HÜKÜMETİNİN TÜRK MİLLETİNE OLAN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETTİRMEDİĞİ İLK DEFA AMASYA TAMİMİ DE BİLİNMİŞTİR.,•32. TÜRKİYEDE Kİ YABANCILARIN HUKUK ALANINDAKİ AYRICALİKLI DURUMA LOZANDA KARARLAŞTİRILMIŞTIR•33. BALKAN PAKTI İTALYA ALMANYA NIN SALDIRGAN POLİTİKASIDIR•34. KUVVAİ MİLLİYE İLİŞKİSİ OLDUĞU

mandros mütarekesi

düzenli ordu

bölgesel savunma

izmir işgali

35. TEMSİL KURULU BÜTÜN VATANI TEMSİL EDER SİVAS KONGRESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.•36. LOZAN ANTALŞMASIYLA

azınlıkların türk vatandaşi kabul etmesi

kaptilisyonlarr konusunda türk heyetine ödün verilmemesi

antlaşma uzun süre geçerliliğini sürdürülmesi

türkiye ırak sınırı çözümlenmemesi•37. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE KAPİTİLAYONLARIN KALDİRRİLMMASI GEREKTİĞİ İLK KEZ MİSAKİ MİLLİ DE KARARLAŞTİRLMİŞTİR.

38. I.İNÖNÜ SAKARYA SAVAŞLARIYLA İTİLAF DEVLETLERİNİN SEVR ANTALŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYI TEKLİF ETMEK ZANINDA KALMIŞ.İ

39. HAVZA GENELGESİYLE İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İLK GÖRÜŞ AYRILIĞI ÇİKMİŞTİR.•40. MİSAKİ MİLLİ KARARI OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR AMASYA GENELGESİNDEN SONRA M.K. PAŞA 9. ORDU MÜFETİŞLİĞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİR EN SON OSMANLİYA YAPTĞİ ASKERİ RÜTBEDİR.•41. RUSYA SADECE BOĞAZLAR GÖRÜŞMESİNE KATİLMİŞ•42. KURTULUŞ SAVAŞİNA SON VEREN MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI BAŞKOMUTANLİK MEYDAN SAVAŞİNİN KAZANILMASIYLA İMZALANMIŞTIR.•43. 1913 İSTANBUL ANTLAŞMASI VE ATİNA ANTLAŞMASIYLA MÜSLÜMANLARA HAKLARINI KORUMAYI AMAÇLANMIŞTIR.

44. ŞEYH SAİT İSYANI TÜRKİYENİN DIŞ POLİTİKASI BAŞARISIZ OLMASI DOĞRUDAN ETKİLİ OLMUŞTUR.•45. TÜRKİYE İNGİLTERE ARASINDA SORUN IRAK SINIRI DIR.

46. SAVAŞ YAPILMADAN DİPLOMATİK GÖRÜŞÜLMELER EDİRNE TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ NİN YUNAN İŞGALİNDEN KURTULMASI MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI DIR•47. TÜRK İSLAM DEVLETİNDE KÜLİYE VE SAYAR SİVİL MİMARİ ÖRNEKLERİ ARASINDA YER YE ALIR .•48. ERZURUM KONGRESİ KAPSAMLI KARARLAR ALINIŞTIR

49. TEMSİL KURURLU YURDUN TÜMÜNÜ TEMSİL EDER. ERZURUM•50. ANKARA ANTLAŞMASI

hatay dışında bütün türkiye suriye sınırları çizilmiş

hatay için özel bir yönetim tanınması

fransizlar tbmm hükümetini resmen tanıması

farnsa ile tbmm arasında savaş durumunun sonra ermesi

•51. HALİFELİĞİN KALDİRİLMASI ULUSÇULUK GEREĞİDİR.

•52. MUDANYA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE

doğru trakya

istanbul ve boğazlar görüşülmüştür•53. TÜRK TARİHİNDE BAYRAK ALTİNDA TOPLANAN İLK HUNLARDIR.•54. II ABDULHAMİT : ilk defa anayasal düzene geçilmiş

ı ve ıı meşrutiyet ilan edilmiş

ilk defa parlemeter sisteme geçilmiştir.

hak ilk defa yönetime katilmiştir.•55. AYANLARLA İMZALANAN İLK DEFA PARDİŞAHIN YETKİLERİ SINIRLANDİRİLMİŞ SENEDİ İTİFAKKTIR•56. LOZAN ANTALŞMASININ SONUÇLARI

yunanistan nufus değişimine karar verildi kapitiliayonlar her alnada kaldirilid

azinliklar türk vatandaşı kabul edildi.•57. İLK TBMM DE meclis hükümetin kururması

saltanatin kaldirilması

iik anayasa hazrılanması kanunu esaside dir

tekalifi milliye emirlenirinin çikması•58. TBMM AÇİLMASINDAN SONRA GÜNDEME GELEN HİYANETİ VATANİYE KANUNU D•59. I İNÖNÜ londra konfferansı

düzenli ordu ilk zaferi

tbmm güven artı

afkanistan dostluk antlaşması

•60. misaki milli de izmir kongresi imzlannamiştir•61. LOZAN BARIŞ ANTALŞMASI MİLLİ HAKİMMİYETİMİZİ SINRILAYICI BİR HÜKÜM GETİRNE MADDE BOĞAZLAR KOMİSYONUDUR.

•62. ERZURUM KONGRESİNDE TEMSL HEYETİ TBMM AÇILINCAYA KADAR DEVAM ETMİŞTİR.

•63. MUSTAFA KEMAL LONDRA KONFERANSINA DELGE GÖNDERMEDEKİ AMAÇ MİSAKİ MİLİYİ DĞNYA YA DUYURMASIDIR

64. İTALYA II. İNÖNÜ SAVAŞİYLA ANADOLUDAN GELMEYE BAŞLAMİŞTİR

•65. BAŞKOMUTANLİK SAVAŞİNDA M.K ATATÜR ORDULAR İLK HEDEFİMİZ AKDENİZ SÖZÜNÜ SÖYLEMİŞTİR

•66. KART ANTLAŞMASI TÜRKİYE GÜRCİSTAN AZARBAYCAN ERMENİSTAN İLE YAPİLMİŞTİR.

PRATİK EDEBİYAT BİLGİLERİ

1. Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır.
2. Koşuk, sagu ve destanİslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir.
3. Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır.
4. Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen, yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir.
5. Kutadgu Bilig, siyasetname olup, Yusuf Has Hacib tarafından yazılan, didaktik özellikler taşıyan alegorik bir eserdir.
6. Atabetü’l-Hakayık (Edip Ahmet), Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi) tasavvufî eserlerdir.
7. Dede Korkut Hikayeleri, Oğuzların savaşlarını anlatan, destan devrinden halk hikayeciliğine geçişin ürünü olan, on iki hikayeden oluşan anonim ürünlerdir.
8. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli 13.yy. da yaşayıp insanlık sevgisini anlatan tasavvufçulardır.
9. Risaletü’n-Nushiye (Yunus Emre), Divan-ı Kebir (Mevlana), Makalat (Hacı Bektaş-ı Veli) tasavvufu anlatan eserlerdir.
10. İlahi (nefes-deme), şathiye, nutuk, devriye tasavvuf şiirinin dörtlükle oluşan türleridir.
11. Koşma, semai, varsağı, destanaşık edebiyatı ürünleridir. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılırlar. Koşma, işlediği konulara göre koçaklama, güzelleme, taşlama, ağıt dörde ayrılır.
12. Kaygusuz Abdal ve Pir Sultan Abdaltasavvufu farklı yorumlayan kişilerdir.
13. Karacaoğlan, Emrah, Aşık Veysel güzelleme; Dadaloğlu, Köroğlu koçaklama türünde eserler vermişlerdir.
14. Seyranî (kişsel), Dertli (toplumsal) taşlama örnekleri vermişlerdir.
15. Mani, “aaxa” uyak düzeninde, 7’li hece ölçüsü ve tek dörtlük oluşu nedeniyle anonim edebiyatın en yaygın nazım biçimidir. Divan şiirindeki rubai ve tuyuğla ortak özelliklere sahiptir.
16. Olağanüstülük, kahramanlarının soylu kişilerinden oluşması, abartılı anlatım destanla masalın ortak özellikleridir. Destan milli, masal çoğunlukla evrenseldir. Destan konusunu tarihi bir gerçekten alır, masal tamamıyla hayal ürünüdür.
17. Gazel 5-15, kaside 33-99 beyit ve “aa xa xa xa…” uyak düzeniyle, mesnevi ise beyit sayısında sınırlama olmaksızın “aa bb cc dd …” uyak düzeniyle yazılır.
18. Şarkı ve tuyuğ Türk edebiyatına özgü nazım şekilleridir.
19. Rubai, tuyuğ, murabba dörtlüklerle oluşturulan divan şiiri nazım türleridir.
20. Felsefî ve dinî konuların işlendiği “terkib-i bend” de vasıta beyiti devamlı değişir. “Terci-i bend”de vasıta beyiti aynı kalır.
21. Gazel ve kasidede ilk beyite matla, son beyite makta, şairin adının geçtiği beyite mahlas beyiti veya taç beyit denir.
22. Dize sonlarındaki uyaktan başka şiirin ortasında da uyak bulunursa buna musammat gazel veya musammat kaside denir.
23. Münacat, naat, h,c,v divan şiirinde şiirin konularına göre aldığı isimlerdir.
24. Divan edebiyatında şairler hakkında bilgi veren eserlere tezkire, halk edebiyatında cönk adı verilir.
25. Mecalisi’n-Nafais (Ali Şir Nevai) ilk şairler tezkiresidir.
26. Harname (Şeyhi), 15.yy.da yazılmış hiciv türünde bir mesnevidir.
27. Şikayetname, Fuzuli’nin maaşını alamadığı için yazdığı mektup türündeki eseridir.
28. Nefi, 17.yy.da hiciv örneği “Siham-ı Kaza”; nabi, aynı yüzyılda yazdığı, didaktik eser olan “Hayriyye” ile tanınır.
29. Nedim ve Şeyh Galib hece ile de yazan divan şairleridir.
30. Katip Çelebi “Cihannüma” (coğrafya), Keşfü’z-Zünun; Evliya Çelebi, Seyahatnme; Naima, “Naima Tarihi” adlı eserleri yazan Divan edebiyatının nesir ustalarıdır.
31. Takvim-i Vakayi (ilk resmî gazete), Ceride-i Havadis (ilk yarı resmî gazete), Tercüman-ı Ahval (ilk özel gazete), Şair Evlenmesi-şinasi (İlk tiyatro), Telemak-Yusuf kamil Paşa (ilk çeviri roman ), Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat-Şemsettin Sami (ilk yerli roman), İntibah-Namık Kemal (ilk edebi roman), Cezmi-Namık Kemal (ilk tarihi roman), Araba Sevdası-Recaizade Mahmud Ekrem (ilk realist roman), Karabibik-Nabizade Nazım (köy konulu ilk eser), letaif-i Rivayet-Ahmet Mithat (ilk öykü), Eylül-Mehmet Rauf (ilk psikolojik roman), Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil ( Batılı anlamda ilk realist roman).
32. Tanzimat romanında yanlış batılılaşma ve cariyelik en yaygın konulardır.
33. Tanzimat şiirinde divan şiiri biçimleri kullanılmış, içerik değişmiştir.
34. Namık Kemal hem tiyatro hem roman yazmış; ancak onu asıl tanıtan vatan temalı şiirleridir.
35. Tahrib-i Harabat ve Takib, Namık Kemal’in Ziya Paşa için yazdığı eleştirilerdir.
36. Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası gibi tiyatroları çevirmiştir.
37. Ahmet Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılama düşüncesini Hüseyin Rahmi ve Halide Edep de sürdürmüştür.
38. Edebiyatımızın ünlü sözlükleri; Divan-ü Lugati’t-Türk, Muhakemetü’l-Lugateyn, Lehçe-i Osman ve Kamus-ı Türkî’dir.
39. Tanzimat edebiyatı ikinci döneminde “sanat sanat için” anlayışına dönülerek, Servet-i Fünun edebiyatına hazırlık yapılır.
40. R. Mahmut Ekrem “Güzel olan her şey şiire girebilir.” diyerek Muallim Naci ile kafiye tartışmasını başlatır.
41. A. Hamit Tarhan, Namık Kemal’in tiyatro anlayışının tersini savunur. Tiyatro tekniği iyi olmadığı için yazdığı tiyatrolar sahnelenemez.
42. Edebiyatımızda ölüm temasıyla meşhur şairler; Abdülhak Hamit, Cahit Sıtkı, Yahya Kemal’dir.
43. Servet-i Fünuncular beyit anlayışını kırarak nazımı nesre yaklaştırırlar.
44. Servet-i Fünun’da romanlar realizm ve natüralizmden; şiirler ise sembolizm ve parnasizmden etkilenir.
45. Servet-i Fünun romanı, çevre olarak İstanbul’u, karakter olarak aydınları seçer.
46. Tevfik Fikret, sanatının ikinci döneminde sanatı toplumun hizmetine sunar, hece ölçüsüyle yazdığı şiir kitabının ismi Şermin’dir.
47. “Sis”, Tevfik Fikret’in İstanbul’a hakaretlerle dolu şiiridir.
48. Cenab Şahabettin, parnasizm ve sembolizmden etkilenmiş, bir şiirde birden çok aruz kalıbı kullanmıştır.
49. H. Ziya Uşaklıgil, Balzac, Stendhal, flaubert gibi realist yazarlardan etkilenmiş; Batılı anlamda ilk realist roman Mai ve Siyah’ı yazmıştır.
50. H. Ziya’nın anı türündeki eserleri Kırk Yıl, Saray ve Ötesi’dir.
51. Hüseyin Cahit Yalçın, “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına neden olmuştur.
52. Sürgüne gönderilen başlıca sanatçılar; Namık Kemal, H. Cahit Yalçın, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, şair Eşref, Refik Halit Karay’dır.
53. Süleyman Nazif ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu dil yönüyle –sırasıyla- Tanzimat ve Milli Edebiyata bağlıdırlar.
54. Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye, Metres, Kaynanam Nasıl Kudurdu Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarıdır.
55. Ahmet Rasim, İstanbul’un günlük yaşantısını sade bir dille anlatan bağımsız yazarlardandır.
56. Fecr-i Ati, Servet-i Fünun’u eleştirmesine rağmen onun “Sanat kişiseldir.” anlayışını devam ettirmiştir.
57. Milli Edebiyat, “Genç Kalemler” dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” adlı makaleyle 1911 yılında başlar.
58. Milli Edebiyat bir yönüyle halk edebiyatına dönüşür.
59. Ömer Seyfettin, mili ve tarihî konulu öyküleriyle tanınan yazardır.
60. Edebiyatımızdaki ünlü öykücüler; H. Cahit Yalçın, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner’dir.
61. Ziya Gökalp, Türkçülüğün felsefesini yapmış, Milli Edebiyata düşünce yönüyle katkıda bulunmuştur.
62. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık Ziya Gökalp’in şiir kitaplarıdır.
63. Özel isimle anılan şairler; Sultanü’ş-Şuara (Şairler Sultanı)-Baki, Vatan Şairi- Namık Kemal, Şairi-i Azam-Abdülhak Hamit Tarhan, Bayrak Şairi-Arif Nihat Asya, Türk Şairi-Mehmet Emin Yurdakul
64. Türk edebiyatının tarihini bilimsel açıdan işleyen Mehmet Fuat Köprülüdür.
65. Edebiyat tarihi yazarları; M. Fuat Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Canip Yöntem’dir.
66. Halide Edip Adıvar, İngiliz edebiyatından etkilenir.Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye ( Kuruluş Şavaşı’nı işler); Sinekli Bakkal, Tatarcık (toplumsal konuları işler), Mor Salkımlı Sokak (hatıra) bazı eserleridir.
67. Y. Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat’la Atatürk Türkiye’si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdiği sosyal değişiklikleri ve bunalımları işler. Tezli roman türünün ustasıdır. Kiralı Konak ( kuşak çatısması), Sodom ve Gomore (işgal altındaki İstanbul’un olumsuz yanları), Yaban (Kurtuluş Savaşı ve köylü aydın uçurumunu işler), Ankara ( Cumhuriyet’ten sonraki Ankara’nın üç dönemi) Nur Baba ( Bektaşi tekkeleri) belli başlı eserleridir.
68. Reşat Nuri Güntekin’in romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Dili sade, karakterleri halktandır.
69. Refik Halit Karay, sürgünde yazdığı Anadolu konulu eserleriyle tanınır. Sürgün, Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı (roman), Kirpinin Dedikleri, Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri bazı eserleridir.
70. Beş Hececiler Milli Edebiyatın devamı sayılır. Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç bu akımın şairleridir.
71. Faruk nafiz Çamlıbel, aruzla da yazmıştır. Çoban Çeşmesi, Han Duvarları adlı şiirleri ünlüdür.
72. Mehmet Akif Ersoy lirik-didaktik özellikteki şiirleriyle tanınır. Manzum hikayecilikte ustadır. Safahat (yedi bölüm) ünlü eseridir.
73. Ahmet Haşim sembolist şairdir. Şeiirlerinde anlam kapalı, düzyazılarında dili yalındır. Bütün şiirlerini aruzla yazmış, Fecr-i Ati’den sonra bağımsız olarak sanat anlayışını devam ettirmiştir. Bazı eserleri; Piraye, Göl Saatleri, Gurabhane-i Laklakan…
74. Yahya Kemal Beyatlı divan şiirine yeni yorum getirmiş, eski nazım biçimleriyle Batılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sonsuzluğa erişme düşüncesi vardır. “Ok” şiirinin dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Eserleri; Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Aziz İstanbul…
75. Yedi Meşaleciler, Beş Hececileri duygusallıkla suçlamışlar; ancak kendileri de sembolizmden etkilenmişlerdir. Z. Osman Saba, Yaşar Nabi, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulisi Koray sanatçılarıdır.
76. Garip Akımı (I. Yeniciler) sanatsal anlatımdan, ölçü ve uyaktan kaçınmış sıradan insanların hayatlarını işlemiştir.
77. II. Yeniciler, I. Yeni Hareketine tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Şiirde anlam kapalılığı savunmuşlar ve sürrealizmden etkilenmişlerdir. İlhan Berk,Cemal Süreyya, Edip Cansever, Ece Ayhan bazı temsilcileridir.
78. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal’in öğrencisidir. Şiirlerinde bilinçaltı, rüya ve zaman kavramı baskındır. Geçmişe özlem eserlerinin başlıca temasıdır. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir bazı eserleridir.
79. Ahmet Kutsi Tecer, Anadolu motiflerini işler. Dergah ve Milli Mecmua’da eserleri yayınlanır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı bazı eserleridir.
80. Ahmet Muhip Dıranas, Fahriye Abla adlı şiiriyle meşhurdur.
81. Cahit Sıtkı Tarancı, ölüm, yalnızlık konularını işler. En çok bilinen şiirlerinden biri Otuz Beş Yaş’tır.
82. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın en ünlü eserlerinden biri “Üç Şehitler Destanı”dır. Eser yapay bir destandır.
83. Cahit Külebi: Birçok şiirinde noktalama işareti yoktur. Çocuk şiirleriyle tanınır. “Türk Mavisi” eserlerinden bir tanesidir.
84. Nurullah Ataç: Deneme ve eleştirileriyle anılır.Devrik cümle anlayışını başarıyla uygulamıştır. “Günlerin getirdiği, Karalama Defteri” bazı eserleridir.
85. Gezi Yazısı Yazanlar: Evliya Çelebi (Seyahatname), Ahmet Haşim (Frankfurt Seyahatnamesi), Falih Rıfkı Atay (Yolcu Defteri), Cenap Şahabettin ( Hac Yolunda)…
86. Psikolojik roman: Zehra (Nabizade Nazım), Eylül (Mehmet Rauf), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
87. Sait faik Abasıyanık: Öykülerinde Adalar’ı, İstanbul’u ve sıradan insanı işler. Durum hikayecisidir. Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar bazı eserleridir.
88. Necip Fazıl Kısakürek: metafizik problemleri hecenin gücüyle çok güzel anlatır. Şiir dışında tiyatro, öykü, araştırma gibi alanlarda da eserler vermiştir. Çile, Bir Adam Yaratmak bazı eserleridir.
89. Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı): Balıkçıları ve denizi işler. Bodrum’un antik çağlarındaki ismini mahlas olarak kullanır.
90. Kemal Tahir: Roman ve hikayelerinin konusunu sistemin aksayan yönlerinden alır. Bozkırdaki Çiçek, Devlet Ana, Karılar Koğuşu, Esir Şehrin İnsanları bazı eserleridir.
91. Bedri Rahmi Eyüboğlu; şair ve yazarlık dışında ressamdır. Karadut, Canım Anadolu bazı eserleridir.
92. Tarık Buğra: istiklal Savaşı’nın bilinmeyen yönlerine yeni yorumlar getirdi. Küçük Ağa, Osmancık, Siyah Kehribar, yarın Diye Bir Şey Yok bazı eserleridir.
93. Yaşar Kemal: Çukurova ve Toroslardaki efsanelere dayalı, toprak kavgalarını işleyen roman ve hikayeler yazmıştır. İnce Memed, Orta Direk, Sarı Sıcak, Teneke bazı eserleridir.
94. Orhan Kemal: Köyden kente göç ve bu göçün son uçlarını işler. 72. Koğuş, Hanımın Çitliği bazı eserleridir.
95. Necati Cumalı: Ege Bölgesi’ndeki köylüyü işler. Tütün Zamanı, Boş Beşik, Susuz Yaz bazı eserleridir.
96. Cemil Meriç: Makale, deneme, eleştiri ustasıdır. Bu Ülke,Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar bazı eserleridir.
97. Cengiz Aytmatov: Kırgız yazardır. Cemile, Gün Olur Asra Bedel, Selvi Boylum Al Yazmalım bazı eserleridir.
98. Klasisizm, akıl ve sağduyuya önem verir. Latin ve Yunan kaynaklarına yönelen kuralcı, yüksek zümre edebiyatıdır. Moliere, Racine, La Fontaine klasik yazarlardandır.
99. Romantizm, Klasisizm’e tepkidir. Kuralcılığı reddederek ulusal konulara yönelir. Zıtlıklar, ak-kara çatışması ve özellikle duygusallık ön plandadır. Victor Hugo, Goethe bazı yazarlarıdır.
100. Realizm, Romantizm’e tepkidir. Gerçekler gözleme dayalı olarak anlatılır. Balzac, Stendhal, Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski ünlü temsilcileridir.
101. Parnasizm, realizm’in şiire yansımasıdır. Sözcüklerle manzara çizilir.
102. Sembolizm, kapalı şiir anlayışını savunan edebi akımdır.
103. Natüralizm: Aşırı gerçekçiliktir. Olayların ortaya çıkışı neden sonuç ilişkisi deneylenerek anlatılır.
104. Edebi akımların sıralanışı: Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm(roman akımları); Parnasizm, Sembolizm, Sürrealizm (şiir akımları)
105. Dünya edebiyatının tanınmış yazar ve eserlerinden bazıları: Shakespeare (Hamlet ve Otello), Cervantes (Don Kişot), Maksim Gorki (Ana), Montaigne (Denemeler), Schiller ( Wiliam Tell), Dostoyevski (Suç ve Ceza), Tolstoy (Savaş ve Barış), Mark Twain ( Tom Sawyer’in Maceraları)
106. Klasik trajedide karakterler yüksek tabakadandır, konu mitolojiktir. Ölüm ve yaralanmalar sahnede gösterilmez. Üç birlik kuralı (zaman, mekan olay birliği) vardır.
107. Klasik komedide kişiler halkın içinden, konular günlük yaşamdandır. Ölüm ve yaralanmalar sahnede gösterilir. Üç birlik kuralı vardır.
108. Deneme, kişisel düşüncelerin kanıtlama amacı güdülmeden aktarıldığı; fıkra, günlük olayların sade bir dille yazıldığı; makale, tezlerin kanıtlanmaya çalışıldığı; eleştiri; bir eserin bilimsel temellere dayanılarak yorumlandığı yazın türleridir.
109. Lirik şiir, coşkuların işlendiği; epik şiir, kahramanlık konularının işlendiği; pastoral şiir, kır ve çoban yaşamının işlendiği; dramatik şiir, acıklı durumların işlendiği; satirik şiir eleştirilerin işlendiği; didaktik şiir; öğreticiliğin işlendiği şiir türleridir.
110. Redif, aynı görevli ekler ve aynı anlamlı sözcüklerdir. Uyaktan sonra gelir.
111. Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Sebahattin Eyüboğlu, Bacon, Montaige ünlü deneme yazarlarıdır.
112. Bir sözcüğün hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılması kinaye sanatını doğurur.
113. Hüsn-ü Talil sanatında olayın sebebi daha güzel bir nedene bağlanır.
114. Bilinen bir konunun bilinmiyormuş gibi davranılması Tecahül-i arif sanatını doğurur.
115. Sesteş sözcükler cinas sanatı yapar.
116. İntak (konuşturma) sanatının olduğu her yerde teşhis vardır.
117. Masal, evrensel; destan ulusal nitelikler taşır.
118. Seci, düzyazıdaki ses benzerliğidir.
119. Bir şairin bir şiirine aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiirine nazire denir.
120. İlyada (Yunan), Kalevala(Fin), Nibelungen (Alman), Ramayana (Hint), Şehname (Fars) dünyaca tanınmış destanlardır.
121. Şarkı, tuyuğ, rubai dörtlüklerle yazılan divan şiiri nazım şekilleridir.
122. Dilinin ağır oluşu ve yüksek zümreye yönelişi Divan edebiyatı ile Servet- Fünun’un ortak özellikleridir.
123. Ağır ve sanatlı anlatım, sembollerle duyguları anlatma biçimine Sebk-i Hindi denir. Sebk-i Hindi divan edebiyatında kabul edilen bir anlayıştır.
124. Dacemeron hikayeleri (Bocecaeio) dünyanın ilk hikayeleridir.
125. Aiskhlos, Sophokles, Euripides, Aristopanes eski Yunan edebiyatının tiyatro ustalarıdır.1-Kutadgu Bilig nedir 2- Wilson ilkeleri nedir, 3- Romanya’nın yeraltı yerüstü zenginlikleri

nelerdir."1-nobel edebiyat ödülü alan yazar kimdir, eserleri ve kişi hakkında bilgi-

2-ab ilerleme raporunda anayasal gelişmlerle ilgiliyapılan değerlendirmeler metni tam hatırlayamadım ama buna benzerdi,

3-cumhuriyetin ilanından sonra ilköğretim alanındayapılan değişiklikler1.soru Tanzimat dönemi 2 inkılapcılık 3.türkiyede kuraklık.Nevyunanilik nedir

İzmir iktisat kongresi

Milli edebiyat akımları

Ekolojik ayak izi nedir1)Tiyatro ve şölenlerde gösteri başlamadan önce izleyiciler beklerken yapılan dans,bale,oyun vb. gösterilere ne ad verilir?
2) İstanbul'un fethinin Türk Dünyası açısından önemi nedir?
3) AB'ye katılmayı iki kez reddeden ülke hangisidir?1) konu ile tema arasında fark varmıdır?
2) mevzuat nedir?
3) türk medeni kanununun kadınlara tanıdığı sosyal haklar1.Nasrettin hoca hakkinda bildikleriniz,hayati,kişiliği.Anlattim.hangi yillarda yasadiğini sordular.2.insan haklari evrensel bildirgesi tarihi 1948 olan ne zaman nerede yayimlandi,,Türkiye ne zaman imzaladi.3.Afyon,yozgat,bir iki sehir daha vardi.buralarda tbmm'ye karsi cikarilan isyanlarin nedeni neydi?Mebin yaptığı reformlardan 3 tane say1-Memduh Şevket Esendal kimdir? (sadece cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan diyebildim)
3- Kırım savaşından batılı devletlerin tutumu ne olmuştur?

Riza tevfik bolukbasi kim?

Meb'in su an ulusal olarak okullarda yúrüttüğü proje nedir?
Nutuk açiklayiniz.

Balkan antanti? Unesco somut olmayan lkúltürel miras listesindeki kulturel değerlerimiz. Hacivat karagö filminde karagözu kim oynadi.

Kirim savasinda batili devletlerin tutumlari? Cebeli tarik boğazi nerede. Turk ordusu BM'e bağli olarak hangi úlkelerde görev aldi?

Türk medeni kanunla kadinlarin kazandiği sosyal haklar?

2010 anayasa değişikliği?

tuyuğ nedir? Nefes nedir?

ilk psikolojik roman nedir ve yazari. Roman hakkinda bilgi.
2011 genclik olimpiyatlari nerede yapildi.
Ankara savasindan sonra osmanli rumelide neden toprak kaybetmedi.
Nutuk
Meb yurtdisi teskilati

1.100 temel eser arasına girmiş 2 tane doğu klasiği söyle
2. eğitimde ölçek nedir
3.milli irade ilk nerede anılmıştır? milli irade nedir? bunlar zarf

1- Na'at nedir?
2- AB uyum kriterleri nelerdir?
3- Reform nedir?

- Epilepsi nöbeti geçiren birine nasıl müdahale edilir?
- Stratejik planlama üst politika belgeleri nelerdir?
- Yurtdışına çıkış amacınız?
- Türk kültürünü nasıl vereceksiniz?
- Düzenleyeceğiniz faaliyetlere ailelerin katılımını nasıl sağlayacaksınız?
- AB müzakereleri 26. fasılla ilgili bilgi verebilirmisiniz

1. soru Abdülhak Hamit Tarhan kimdir?

2. soru Medeniyetler ittifakı nedir? İspanyayı hatırlıyorum dedim.

3. soru Viyana bozgunu

Tevfik fikret kimdir

Orta oyunu

1.soru murat çobanoğlu kimdir?
2. soru 2013te olan ve çok insann öldüğü haiyu ( tam emin değilim) fırtınası (felaketi) nerede oldu?
3. magna karta ile tanzimat f. nın benzerlikleri nelerdir?

cevat şakir kabaağaçlı kimdir.

hiroşumaya atom bombası atılması konusunda düşüncelerin.

14 yüzyılda yakın doğu bulunan türk devletleri yakın doğu diye kastettitiği anadolu toprakları

1. Halide Nusret ZORLUTUNA kimdir?

3. Osmanlıda yönetim neye dayanıyordu?

1.) emin bülent kimdir?

2.)son yıllarda Türkiye dış politikada atak yaptı ve bir çok ülkeyle aramızda vize kalktı.bunu nasıl değerlendiriyoesunuz

3.) fransız ihtilaliyle ilgili uzun bir cümle vardı ama soru fransadaki sınıflar hangileriydi?

bakanlıklar arası kültür komisyonu ne iş yapar?

mersiye nedir,kanuni mersiyesini kim yazmıştır,neyi anlatmaktadır?
somut olmayan kültürel miraslarımız nelerdir?
Atatürk ilkeleri hangi temele dayanarak oluşturulmuştur?

Ahmet Hamdı Tanpınarın saatleri ayarlama enstitüsü romanı konusu ,içeriği.karakteri hakkında bilgi
Atatürkün yazdığı kitaplar
kuraklık sonuçları.

Tika nedir,Yurt dıındaki Yunus emre enstitüsü

nedim kimdir anlatınız
2. kutsal kitabımız kimin zamanında çoğaltılmıştır.
3. rönesans nedir anlatınız

1. romantizm nedir 2. manş geçidi hakkında bilgi verin 3. osmanlılarda denizcilik gelişmiş miydi

1. şehname hakkında bilgi verin. 2- YSK üyeleri hakkında bilgi verin. 3- osmanlının rumelideki iskan politikası ile ilgili bilgi verin.

1.divanı-ı hikmet
2. ankara savaşı etkileri
3.ankara savaşı sonunda balkanlarda neden fazla etkisi olmamıştır.
4.kapitülasyonlar
5.kadınlara siyasi haklar
6.nazire nedir
7.ilk psikolojik roman, anlatınız
8.2011 gençlik olimpiyatları nerede yapıldı
9.cumhurbaşkanlık seçim sistemi
10.AB ye girmeyi red eden ülke
11.istanbulun fethinin dünyaya etkisi
12.bu sorudan emin değilim ama meddahlık ve gölge oyunlarıyla ilgili bir soruydu sanırım
13.istanbulun ilk kez kuşatılması
14.gazel
15.TCnin üye olmadığı kuruluşlar
16.lahey adalet divanı nerededir
17.coğrafi keşifler (en az 2 kere çıktı)
18.nef-i hakkında bilgi
19.ıslahat fermanı (2 )
20.tanzimat fermanı
21.karacaoğlan kimdir
22.en çok ticaret yapılan ülkeler
23.romantizm akımı
24. reform hareketleri
25. osmanlıda denizcilik
26.kutsal kitabımız kim zamanında çoğaltıldı (2)

Rubai nedir ve NATO genel sekreteri kimdir.

1.soru risaletun Nushiye nedir 2.soru Osmanli ilk dış borcu ne zaman ve kimden almıştır. 3. soru Kıbrıs'ın Fethinin Osmanlı açısından önemi ve tarihi.

1-kayıkçı kul mustafa kimdir? 2-tarihteki ilk yazılı antlaşmayı anlat 3-rönesansın ilk olarak italyada başlamasının nedenleri

1. SORU:ZİYA PAŞA HAKKINDA BİLDİKLERİNİ ANLAT.2. 1. AHMETİN YÖNETİM ALANINDA YAPTIĞI YENİLİKLER 3. SOU: 2011 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ ŞEHRİMİZDE YAPILMIŞTIR.

1 TELEMEK NEDİR
2 UNICEF HAKKINDA BİLGİ
3 OSMANLIDA 16. YY ÇIKAN AYAKLANMALARIN SEBEPLERİ NELERDİR

nedim
nefi
nabi
kayıkçı kul mustafa
karacaoğlan
aşık veysel
ziya paşa
tevfik fikret
yahya kemal
namık kemal kimdir
telemak nedir
refom
rönesans
coğrafi keşifler
istanbulu ilk kuşatan osmanlı padişahı
gazel
kaside
natoya kaç ülke üye 5 tanesini say
fetret devri
ankara savası
istanbulun fethinin sonuçları
fatihin avrupa politikası
kuranı kim toplattı
kuranı kim çogallttı
kanuni hint deniz seferinde neden başarısız oldu
unıcef hakkında bilgi
türkiyenin üye olmadığı birlikler
nazire nedir

osmanlıda denizcilik
kapitülasyonlar
rönesans neden italyada başladı

romantizm
realizm
kadınlara siyasi haklar
ıslahat fermanı
tanzimat fermanı
ilk psikolojik romanı anlat
cumhurbaşkanlığı seçimi
diksiyon nedir
eğitim felsefesi nedir
en çok ihracat yaptığımız ülke
ahmet yesevi
divanı hikmet
ilk iki gün sorulan ve hatırladığım sprular bunlar umarım işinize yarar.
lahey adalet divanı nerde
divanı hikmet

semantik nedir

manş denizi nerde
panama kanalı

Ziya Gökalp hakkında bilgi.Barış ve arabuluculuk hakkında bilgi. Fransız İhtilalinin Osmanlı devleti üzerindek, etkileri nelerdir.

1.BEŞ HECECİLER HAKKINDA BİLGİ
2.2007 UNESCO TARAFINDAN KİMİN YILI İLAN EDİLMİŞ VE HAKKINDA BİLGİ
3 17.YY ISLAHATLARI

y. kadrinin ankara romanındaki ana karekterler.2.soru milli eğt. temel ilkeleri 3. soru 1854 paris antlaşmasının osmanlılar açısından olumlu yönü.

1. Lahey adalet divaninin gorev ve sorumluluklari
2.Namik Kemalin tiyatro hakkindaki gorusler
3. Rus cari 1. Petronun politikalari

Capraz sorular:
Nutuk hakkinda bilgi
Milli egitim stratejik plani
En son yapilan sura kacinci sura
Ataturk ilkeleri
Yunanistan sinir kapisi ve oralardaki sehirler
Turkiyenin katildigi uluslararasi matrmatik yarismalari ve derecelerimiz

Avrupa Birliği ilerleme raporunu kim hazırlar Türkiyenin gelecekle ilgili vizyonu,Marmaray,2.yeniciler,Murathan Mungan kimdir

rubai nedir aciklayin 2 NATO genel sekreteri kimdir

Kemal tahir kimdir?

Sütçü imam kimdir?

mudanya ateşkes antlaşmasının önemi

toplam kalite yönetimi kriterleri

meb stratejik plan nedir

dış ilişkiler genel müdürlğü kaç yılında kuruldu görevleri

nefi ve eseri

deneme nedir

özdemir asaf şiir anlayışı

orhan veli ve şiir anlayışı

1.inönü savaşı

istiklal marşı kaç yılında kabul edildi

möntrö boğazlar sözleşmesi

ilk ticari gemimiz gibi bir soru

trt 1 de yayınlanan 5 sanatçı belgeseli içeriği

matematik öğretimi nasıl olmalı

okul öncesi ve rehberlik öğretimi nasıl olmalı

yunanlıların kurdugu cemiyetler

soru 1. Oğuz Atay kimdir?
Soru 2. 191 Berlin film festivalinde Altın Ayı ödülünü alan film
soru 3. Şeyhülislam kimdir?

1. Türk edebiyatındaki ilk çeviri roman hakkında bilgi veriniz.
2. 2014 Türk dünyası kültür başkenti neresidir?
3. fransız ihtilali ile ilgili bilgi veriniz.

Osmanlıcılık nedir? Fransız ihtilalinde etkili olan düşünce akımı nedir

1. şive ile ağız arasındaki fark
2. ibn-i sina hakkında bilgi veriniz
3. reis-ül küttap nedir.

1-Atatürk ün demokrasi ilkesinin dayanakları
Adey nedir (aşamalı devamsızlık gibi bişeymiş)
Profösör spor gibi kelimeler neden türk diline uymaz.

kırgızistan ın başkenti dağları akarsuları ekonomisi,edebiyat akımlarının kaynakları,Türkçeden başka dillere geçen kelimeler.büyük küçük ünlü yağmuru,küdüs ün stratik önemi,intifada nedir,okuduğunuz kitaplar içeriği.

Atatürk'ün eğitim ve kültür alanında inkılapları, özbekistanın gölleri ve Türk tarih kurumunu sordular.

diyojen isimli dergi, pısa araştırmasını kim yürütüyor ve ıı.viyana kuşatması

TE ilk psikolojik roman hangisi, anlatınız. 2. 2011 gençlik olimpiyatı hangi şehrimizde. 3. Eğitim felsefesi

1- Fuzuli kimdir 2- Kavimler göçü 3-Dinler arası diyolog.

ziya paşa
tevfik fikret
yahya kemal
namık kemal kimdir
sanayi inkılabı nedir?
telemak nedir
refom
rönesans
coğrafi keşifler
istanbulu ilk kuşatan osmanlı padişahı
gazel
kaside
natoya kaç ülke üye 5 tanesini say
nedim
nefi
nabi
kayıkçı kul mustafa
karacaoğlan
aşık veysel
fetret devri
ankara savası
istanbulun fethinin sonuçları
fatihin avrupa politikası
kuranı kim toplattı
kuranı kim çogallttı
kanuni hint deniz seferinde neden başarısız oldu
unıcef hakkında bilgi
türkiyenin üye olmadığı birlikler

romantizm

realizm

kadınlara siyasi haklar

ıslahat fermanı

tanzimat fermanı

ilk psikolojik roman

cumhurbaşkanlığı seçimi

diksiyon nedir

eğitim felsefesi nedir

en çok ihracat yaptığımız ülke

ahmet yesevi

divanı hikmet

lahey adalet divanı nerde

divanı hikmet

osmanlıda denizcilik

kapitülasyonlar

rönesans neden italyada başladı

2011 gençlik oyunları nerde yapıldı

2007 atlatizm şampiyonu kim

Mans denizi

Semantik

Panama kanalı

refik halit karay kimdir?

Önleyici hizmet nedir?

Ilk psikolojik roman, romantizim,laiklik, ab nin egitime katkisi,iyi bir dinleyici nasil olmali

1- Medeni Kanun
2- Kızıl çevre kirliliği tehlikesi
3- Batılı anlamda olan 100 temel eserden 5 tanesini söyle

osmanlicilik hakkı da bilgi, ayrımcılık politikası nedir, ahmet muhip diranas kimdir.

asimilasyon ve entegrasyon nedir, son üç milli eğitim bakanlarini say

Bugunku bazi sorular
- 93 harbi
-peyami safa
- yakup kadri
- güneş dil
- vakay i hayriye
- masal nedir?
- manzum hikaye

mesnevi nedir açıklayınız.tarımın Türkiye ekonomisindeki önemini açıklayınız vbe Atatürkçülük esaslarından olan ''milli dil''nedir

mevzuat nedir?tema ve konu eş anlamlı mıdır?medeni kanunla kadınlara verilen haklar

methiye ile kaside hakkında bilgi , jeotermal enerji hakkında bilgi

ATATÜRKÜN İLKELERİ
YEMEKLER
BÜYÜL ELÇİ

Devlet memurluğu kanunana göre memura yasak olan faaliyetler nelerdir? 3-II.dünya Savaşı öncesi türkiyenin dış politikası

ege adalarını ne zaman kaybettik?
Avrupa insan hakları mahkemesi ne zamn açıldı ne işe yarar gibi bir soru....
Edebi eser nedir nasıl olmalıdır?

halk edebiyatı nazım biçimleri/şekillleri (tam hatırlamıyorum)
ilk tbmm nin özellikleri
Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı ve Türk toprağı sayılan yer.
namık kemal
istiklal marşı
islamfobi

1. Soru tasavvufa divan edebiyatında maşuk, aşık, şarap, meyhane ve saki terimlerini açıklayınız.
2. Soru Victoria gölü nerededir ? Komşu ülkeler nerelerdir?
3. Soru 1921 anayasasını açıklayınız TBMM de yasama yürütme yargı nasıldı?

1. Sözlük bir milletin hafızasıdır/açıkla 2. Ekolojik ayak izi nedir 3. Atatürkçülük/açıkla

eğitim felsefesi nedir açıklayınız,gün dönümü ve ekinoks tarihleri hakkında bilgi,zitvetorok anlaşması nedenleri,sonuçları

cahit sıtkı tarancı nereli

- Yunus Emre'nin günümüzde de çok sevilmesinin nedenleri
- GDO'lu gıdalarla ilgili bir yorum sorusu
- Atatürkçü düşünce ışığında "ekonomik güç"

tutanak ve rapor arasındaki fark..

1-biyografi nedir
2-sırbistan-karadağ-arnavutluk-bosna hersek'in bağlı olduğu ülkenin adı ve her birinin başkenti...
3- 1926 yılında atatürke suikast yapanların gerekçesi ne idi

ege adaları, insan hakları mahkemesi, edebi eser

1.Ededbi sanatlar ile sosyoloji arasındaki benzerlikler nelerdir?2.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesinin anayasadaki hükmünü açıklayınız.3.16 Mart 1921 Moskova Antlaşmasının Misak ı Milli açısından olumlu ve olumsuz sonuçlarınısöyleyiniz.

1-temelak açıklayınız, 2 uncicef açıklayınız 3- 17 yüzyıl isyanlarını karşılaştırarak anlatınız..

1. Abdulhak Hamit Tarhan 2. Medeniyetler İttifakı Antlaşması 3. 1683 Viyana Bozgunu.

1. halk edebiyatı ile divan edebiyatı karşılaştırması
2. 2013 Türk Dünyası başkenti (Eskişehirmiş)
3. Cumhuriyet sonrası eğitim, bilim, kültür alanında yapılan yenilikler.

1- makale nedır? 2- pazar ekonomısı 3- ataturkun turk dıl kurumunu ndn açtı? trıhı??

çesmı bulbul (sok olduk ıbrıkmıs) peyamı safa, muamma, ırk ayrımcılıgı, gerı klmıs ulkelerın ozellıklerı, temanın açılımı, demografı nedır? yurtısında açıln egıtm kurumları yunus emre ents gıbı bıseymıs, guzel benzetme ndr? 93 hrbı, prut savası, Atatarkun halkçıkla ılgılı bır sozunu açıklayın,

Murabba yazan şairler kimler ve bu şairlerin özellikleri
D8 nedir?
İrade-i Milliye nedir? kim tarafından kurulmuştur?

Meslek hayatınızın daha başındasınız neden gitmek istiyorsunuz?
Gidince yapacağınız projeler nelerdir?
Kültür ihracatı nedir? hakkında ne düşünüyorsunuz?
Mavi marmarayı duydunuz mu? Dış politikamızı nasıl etkiledi?
Somut olmayan kültür değerleimize örnek veriniz
 
Üst