Yahudi DİNİ

  • Konbuyu başlatan Þehadete Vurgunum
  • Başlangıç tarihi
Þ

Þehadete Vurgunum

Guest


Yahudi dîni İsrâîl oğullarından Mûsâ aleyhisselâma îman edenlerin ve bunlardan çoğalarak zamanımıza kadar uzanan insanların dînidir. İbrâhîmın oğlu İshak, bunun oğlu da Ya'kûbdır. Hz. Ya'kûbun bir ismi de İsrâîldir. İsrâîl, Abdüllah demektir. Allahın kulu mânasınadır. Bunun için Ya'kûb aleyhisselâmın oniki oğlundan çoğalan insanlara (Benî İsrâîl) (İsrâîl oğulları) denir. Mûsâ, büyük bir Peygamber idi. Benî İsrâîle gönderilmiştir. Benî İsrâîl Mısrda çoğaldı. Dinlerine sarılıp, ibâdet ederlerdi. Fakat, zulüm ve hakâret görürlerdi. Bir rivayete göre Îsâ aleyhisselâmdan 1705 sene önce, Mûsâ aleyhisselâm Mısrda tevellüd etti. Kırk yaşına kadar Fir'avnın sarayında yaşadı. Daha sonra akrabâları ile buluştu. Medyene gitti. Şu'ayb aleyhisselâmın kızı ile evlendi. Mısra dönmek için yola çıktı. Yolda, Tûr dağında Allahü teâlâ ile konuştu. Allahü teâlâ Ona (On emr)i verdi. Mûsâ aleyhisselâm, (Evâmir-i Aşere) On Emri teblîg etti. Mûsâ aleyhisselâm Benî İsrâîli Mısrdan çıkardı. Tûr dağında Allahü teâlâ ile tekrar konuştu. Onlara tek bir Allaha îmanın lâzım olduğunu bildirdi. Allahü teâlânın gönderdiği (Tevrât) adlı kitabı onlara getirdi. Fakat onları kendilerine vaat olunmuş topraklara götüremedi. Mîlâddan evvel 1625 senesinde vefât ettiği tahmîn ediliyor. Benî İsrâîl, Onun bu ilâhî telkinlerini bir türlü kavrayamadı. Mîlâddan evvel Âsûrî devleti iki defa ve Mîlâdın 135 senesinde Roma imparatoru Andiriyan Kudüsü alarak yahudilerin çoğunu kılıncdan geçirdiler. Tevrâtları yaktılar. Tevrât unutuldu. Yahudiler, zamanla bozuldular. Yetmişbir fırkaya ayrıldılar. Tevrâtı değiştirdiler. (Talmûd) denilen din kitabı yazdılar ki, (Mişnâ) ve (Gamârâ) diye iki kısmdır. (Mîzân-ül-mevâzîn) kitabı, yahudilerin ve hıristiyanların ellerindeki Tevrât ve İncîl dedikleri kitapların Allah kelâmı olmadıklarını isbât etmektedir. Kitap fârisîdir. İkiyüzelliyedinci sayfasında diyor ki, (Yahudi îtikatına göre, Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma, Tûr dağında Tevrât kitabını verdiği gibi, bazı ilimleri de ilhâm eylemiş. Mûsâ, bu ilimleri Hârûna, Yûşa'a ve Eli-âzâra bildirmiş. Bunlar da, sonra gelen Peygamberlere ve nihâyet mukaddes Yehûdâya bildirmişler. Bu da, mîlâdın ikinci asrında, bu ilimleri, kırk senede bir kitap hâline getirmiş. Bu kitaba (Mişnâ) denilmiş. Mîlâdın üçüncü asrında Kudüste ve altıncı asrında, Bâbilde Mişnâya birer şerh yazılmış. Bu şerhlere (Gamârâ) denilmiş. Mişnâ ile iki Gamârâdan birini, bir kitap hâline getirip, bu kitaba (Talmûd) demişlerdir. Kudüs Gamârâsından meydana gelen Talmûda (Kudüs Talmûdu), Bâbil Gamârâsından meydana gelene (Bâbil Talmûdu) demişlerdir. Hıristiyanlar bu üç kitaba düşmandır. Bu düşmanlıklarının sebeplerinden birisi, Îsâ aleyhisselâmı asmak için hazırladıkları çarmıhı taşıyan ve çarmıha gerilme hâdisesinde bulunan Şem'un, Mişnâyı rivayet edenler arasındadır derler. Talmûdda müslümanların inandığı şeyler de bulunduğu için, hıristiyanlar, müslümanları bu bakımdan da inkâr ediyorlar). Yahudiler kendi din adamlarına (Haham) derler. Talmûdu, Tevrât gibi okumaktadırlar. Eli-âzâr, Şu'ayb aleyhisselâmın oğludur.

 

[TB] Benzer konular

Üst