Surelerin Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

  • Konbuyu başlatan denge
  • Başlangıç tarihi
D

denge

Guest

SURELERiN HAVASSI : On süre, on şeye mani olur:

1- FATiHA süresi: Allahü Teala'nın gazabını giderir.
2- YASiN-i ŞERıF süresi: Kıyamet gününde susuzluğu önler.
3- DUHAN süresi: Kıyamet gününün korku ve dehşetini önler.
4- VAKIA süresi: Fakirliği, yoksulluğu önler.
5- MÜLK süresi: Kabir azabını önler.
6- KEVSER süresi: Düşmanlardan husümeti önler.
7- KAFiRÜN süresi: ölüm zamanında küfre gitmeyi önler.
8- iHLAS süresi: Nifakı önler.
9- FELAK süresi: Hasedcilerin hasedini önler.
10-NAS süresi: Vesveseleri önler.SURELERİN FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER
Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. .
41:44 - Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'ân yapsaydık onlar mutlaka:
"Bu kitabın âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere
yabancı dil, öyle mi?" derlerdi. Sen de ki: "O, iman edenler için bir
hidayet ve şifadır." iman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır.
Kur'ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar (da
duymuyorlar). Bu ayeti kerimedende anlayacağımız gibi Kur'anı azimüşşan
ınanlar için bir hidayet ve şifadır. Aşağıda aktarmaya çalışacağım
bilgilerden inş istifade ederiz. Levh-i Mahfuz'a ilk yazılan,
BıSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM'dir.

*FATİHA suresi, Kur'an'ın üçte birine
bedel ve Kur'an'ın anasıdır. FATİHA her derde deva, zehire şifadır.
(Ramüz 321/11) Bir millete Allahü Teala azab göndermeyi hükmetti.
Onların çocuklarından biri Fatiha-i şerife'yi öğrenip okuyunca Allahü Teala
onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı. (Beyzavi1/14) Allah'a yemin
ederim ki, ne Zebur'da, ne incil'de ne Tevrat'ta ve ne de Kur'an'da Fatiha
süresinin bir misli nazil olmamıştır. (Tergib 3/183)

*BAKARA süresi,
Kur'an'ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk
etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)
Kur'an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i
Bakara'nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195) Her şeyin
bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur'an'ın senamı da Bakara süresidir. Kim gece
evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez. Kim de Gündüz okursa, şeytan
o eve üç gün yaklaşamaz. (Ramüz 128/8)

*Kur'an-ı Kerim'de en azim ayet
AYETÜL KÜRSi'dir. Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur'anın ayetlerinin
seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu,
Ayetül Kürsi'dir. Ayetül Kürsı'yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklüğünde ecir
verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi, onun
komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına
alır. (Beyzavi 2/259)

*Sure-i Bakara'nın sonundaki iki ayeti
AMENERRASULÜ'yü... geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274)
Hz. Ömer R.A. "Akşam Amenerrasülü..' yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı
saymazdık. (Hak dini Kur'an dili)

*ALİ İMRAN süresini Cuma günü okuyana
Allahü Teala rahmet, melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler.
(Beyzavi 2/63)

*NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadın ve
erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü
Teala'nın günahlarından vazgeçtiği kullarından olur. (Beyzavi 132)
Kur'an'ın yedi uzun süresini ki,
NİSA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa
o kişi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel) MAİDE Süresini okuyan kişiye
Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahudi ve hristiyanların adedince hasene yazar.
(Beyzavi 2/178)

*EN 'AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek
bu surenin harflerinin adedince istiğfar ederler. (Beyzavi 2/217) * Kim
sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN' AM Süresinin
başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar
kıyamete kadar Allah'ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler. (Deylemi) *

*A'RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı
bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.'ı ona şefaatçı kılar.
(Beyzavi 3/40) *

*ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım. (Beyzavi 3/40) *

*YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa
(kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavi) Not: Hud süresi 41.
ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S.
gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını
emretmişti.Okudular, selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa
okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.

*YUSUF suresini herhangi bir
mü'min okur ve aile efradına öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını
kolay kılar ve müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır. (Beyzavi 3/144)

*RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince
ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. (Beyzavi 3/154)

*NAHL Süresi'ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allahü Teala onu dünyada
ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. (Beyzavi 3/195)

*KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in fitnesinden emin olur. (Tergib
3/192) * ENBıYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve
peygamberler onunla musafaha ederler. (Beyzavi 4/48) HAC Süresini
okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır. (Beyzavi 4/62)

*BAKARA. ALİ İMRAN . TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua
edildiğinde, Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "ism-i Azam"dırlar.(Darimi)
TAHA ve YASİN Surelerini Allahü Teala Hz.Adem A.S.'ı yaratmadan bin
yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE, BUNLARI
OKUYACAK DİLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

*MÜ'MİNUN Suresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir.
Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi
kurtulur, felah bulur (Beyzavi 4/73)

*FURKAN suresini okuyan, mü'min
olarak Allahü Teala'ya kavuşur. (Beyzavi 4/100) NEML Süresini okuyan
haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe ill) diyerek kalkar. (Beyzavi 4/122)

*AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten, kabir azabından emin olur.
(Beyzavi 4/169) MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir
gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü'l Kadir) SECDE ve MÜLK
Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmiş ayetine
bedeldir, (Tirmizi)

*YASiN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)
Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de YASıN'dir. Kim Yasin'i
okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur'an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)
Kim geceleyin YASıN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)
YASıN’i Her gece okuyan, şehid olarak ölür(Elmanevi) YASıN’i
okuyunuz. Onda on bereket vardır: 1- Aç, okursa doyar, 2- Çıplak, okursa
giyinir, 3- Bekar, okursa evlenir, 4- Korkusu olan, okursa emin olur, :
5- Mahzun, okursa ferahlar, 6- Misafir okursa seferde yardım görür,
7- Kayıp (için okunursa) bulunur, 8- Hasta okursa (veya hastaya
okunursa) şifa bulur, 9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler, 10-
Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4) Her kim anne ve babasının
veya bunlardan birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN
okursa, her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur'an dili)
YASİN-İ ŞERİF'i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur.
YASİN-i ŞERİF'i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir. (Künüzü'd Dekaik)

*VAKIA suresini gece okuyan, hiç fakirlik görmez, (Beyzavi 5/116)

*ZUHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü "Ey kulum bu gün sana korku ve
üzüntü yok" denilir. (Beyzavi C-5 S.65) DUHAN süresini okuyup yatan
kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/68) DUHAN süresini
gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda
bulunur. (Tirmizi)

*DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse
için, Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir) CASİYE
suresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir.
(Beyzavi) Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana üzerine güneş
doğan her şeyden sevgilidir. Bu, İNNA FETEHNA LEKE... suresidir.

*HAŞR suresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur.
Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE "EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL ALİMİ
MİNEŞŞEYTANİRRACİM" der de HAŞR suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teala
ona yetmiş bin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler.
Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur.
(Ramüz 434/12) * Allah'ın ayetleri içerisinde "ism-i Azam", Sure-i Haşrın
ahirindedir. (Hüvüllezi.. ilah) * Kim gündüz veya gece HAŞR suresinin
sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar. (Beyhaki) *

*MÜNAFİKÜN suresini okuyan nifaktan beri olur. * TEĞABÜN
suresini okuyan kişiden Allahü Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)

*TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resulullah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)

* TAHRiM süresini okuyana, Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi
5/140) * MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş gibidir.
(Beyzavi 5/142) * TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabına manidir. (Tirmizi)

*Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame...) okursa,
kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah'a kavuşur.(Ramüz 438/6)

*İNŞİKAK suresini okuyan kişiye, Allahü Teala kitabını solundan ve
arkasından vermez. (Beyzavi 5/179) İZAZÜLZİLE suresini dört defa
okuyan kişi, sanki Kur'an'ın tamamını okumuş gibidir. (Beyzavi5/192) *

*TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz. * Sizden biriniz her gün bin
ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR'ü okuyamaz mı?. (Ramuz 82/8) * Size bir
sure okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü
bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür suresidir. (Ramuz 147/6) *

*KAFİRÜN suresini okuyan kişi,sanki Kur'an'ın dörtte birini okumuş gibidir.(Beyzavi5/192)

*Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşların içinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi
olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae
nasrullah-Kul hüvallahü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas..
Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118)

* Yatağına geldiğinde "Kul ya eyyühelkafirun" suresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten beri
olmaktır. (Ramuz 37/5)

*İHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib
olmuştur. (Beyzavi5/200) * İHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer
kere okumak sana her şey için kafidir. (335/9) * KULHÜVALLAHÜ EHAD,
Kur'an'ın üçte birine bedeldir. (Ramüz 335/7) * Bir kimse İHLAS suresini
elli defa okursa, elli senelik, ikiyüz defa okursa, ikiyüz senelik günahı
affolunur.(Ramuz 438/8-9-11) * Bir kimse farz namazlardan sonra on defa iHLAS okursa, Allahü
Teala, rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar. (Ramüz 438/12)
 

[TB] Benzer konular

M

mam34

Guest
Ynt: Surelerin Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

ben de bunu ariyordum tesk denge
 
D

denge

Guest
Ynt: Surelerin Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler

ben teşekkür ederim arkadaşım :)
 
Üst