Sünnet'siz "Din" Düşünülebilir mi?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
SÜNNET'SİZ DİN DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?

Yüce dinimizin temeli, hiç şüphesiz, indirilişiyle birlikte ilahi koruma altına alınmış olan Kur’an ve onun gereği gibi hayata intikalinin yegane garantisi olan Sünnet’tir

İlahi kelam olan Kur’an, insanlık alemine Rasul-i Ekrem sav Efendimiz vasıtasıyla intikal etmiştir Üstelik Cenab-ı Hak, Rasul-i Ekrem sav Efendimiz’i, Kur’an’ı insanlara sadece tebliğ etmekle değil, aynı zamanda açıklamakla da görevli kılmıştır

Rasul-i Ekrem sav Efendimiz’e uymayı, O’na muhalefet etmemeyi, O’nun getirdiklerini alıp, sakındırdıklarından uzak durmayı emreden, Allah’ın rızasını arayanlar için O’nda güzel örnek bulunduğunu haber veren, ancak O’na itaat etmekle gerçek anlamda Rabbimiz’i sevdiğimizi söyleyebileceğimizi ve bağışlanmamızın da buna bağlı olduğunu bildiren ayetler, Sünnet’in dindeki yerini ve fonksiyonunu tayin edici ilahi beyanlar cümlesindendir
Buradan hareketle şunu söylemek kaçınılmaz olmaktadır: Eğer Rasul-i Ekrem sav Efendimiz’in açıklaması olmadan Kur’an’ın Cenab-ı Hakk’ın muradına uygun olarak anlaşılması ve yine Cenab-ı Hakk’ın razı olduğu bir hayatın yaşanması mümkün olsaydı, Efendimiz’e vurgu yapan onlarca ayete gerek olmazdı

Kur’an’ı –mesela– bir dağın başına indirerek insanlara “falan dağa bir kitap indirildi; gidip onu alın ve içindekilerle amel edin” diye seslenen bir melek göndermek Cenab-ı Hakk’ın kudreti dahilinde olduğu halde ilahi hikmet böyle tecelli etmemiş, ilahi kitaplar insanlara her zaman peygamberler (hepsine salat ve selam olsun) vasıtasıyla gönderilmiştir
Tek başına bu durum bile, dinin gereği gibi yaşanabilmesi için peygambere olan ihtiyacı açıklamaya yeterlidir Aşağıda anlatacağımız olay dikkatlerimizi tam da bu noktaya çekmektedir:

SÜNNET OLMADAN KUR'AN ANLAŞILMAZ

Bilindiği gibi Hz Ali ra döneminde ortaya çıkmış olan Hariciler, İslam dünyasını yıllarca meşgul eden ve kendileri gibi düşünmeyen herkesi kafirlikle suçlayan bir grup idi Gittikleri yanlış yoldan döndürmek ve İslam’a verdikleri zararları önlemek için Hz Ali ra, gerek bizzat, gerekse arkadaşları vasıtasıyla Hariciler’le pek çok mücadelelere girişmişti Bu meyanda bir keresinde amcasının oğlu Abdullah b Abbas ra’ı onlarla münazara yapmak üzere görevlendirmişti Abdullah b Abbas ra’ı yolcu ederken aralarında şöyle bir konuşma geçti:

- Onlarla tartışırken Kur’an ayetlerinden delil getirme
- Niçin ey Müminlerin Emiri? Kur’an bizim evlerimizde nazil oldu Onun ayetlerini ben onlardan daha iyi bilirim
- Doğru söylüyorsun Ama biz davamızı ispat için bir ayet ileri sürüyoruz, onlar da kendi davalarını ispat için başka bir ayet okuyor Çünkü Kur’an, bünyesinde pek çok anlam barındıran ve ayetleri birçok manaya çekilebilecek bir yapıya sahiptir Onun için onlarla tartışırken Sünnet’ten delil getir Böyle yaparsan kaçıp kurtulacak bir yer bulamazlar (Nehcu’l-Belağa; Suyuti, Miftahu’l-Cenne)
Nitekim rivayetin devamında Abdullah b Abbas ra’ın, tartışırken Sünnet’ten deliller getirmek suretiyle Hariciler’i mağlup ettiği zikrediliyor

Hz Ali ra’ın bu tespiti bize şunu anlatıyor: Kur’an ayetlerinin hepsi aynı özellikte değildir Kimi ayetlerin anlamı ilk okuyuşta kolayca anlaşılabilirken, kimileri dış anlamdan farklı bir maksadı ifade eder Her dilde olduğu gibi Arap dilinde de mecaz, kinaye, istiare gibi sanatlı anlatımlar bulunduğunu ve hatta Arapça’da –ve hele Kur’an Arapçasında– bu tür anlatımların daha fazla olduğunu düşündüğümüzde, Hz Ali ra’ın tavrındaki hikmeti daha iyi kavrıyoruz

Şüphesiz bu olay, inanç ağırlıklı bir sapmanın önüne geçmek için Sünnet’e duyulan ihtiyacı yansıtmakla sınırlıdır Oysa Sünnet’in önem ve fonksiyonunun bu alanla sınırlı olmadığı açıktır Sünnet, hayatın bütün alanlarını kuşatan, hatta Kur’an’ın hiçbir şekilde değinmediği hususlara dahi uzanarak müslümanca yaşamanın canlı örneğini teşkil eden bir ihata kabiliyetine sahiptir

Kur’an’ın anlaşılması ve hayata aktarılması konusunda gerek eski ulemanın kaleme aldığı, gerekse günümüzde yazılan kitaplar yeterli ve doyurucu olduğu için biz burada meseleyi bütün boyutlarıyla ele alarak bu yazının çerçevesini aşmak istemiyoruz Ancak şu kadarını söyleyelim ki, Kur’an’ın, Sünnet olmadan da anlaşılabileceğini söyleyenler, bu tavırlarıyla, farkında olarak veya olmayarak ortaya, Rasul-i Ekrem sav Efendimiz’in tebliğ edip yaşadığı İslam’dan şu veya bu biçimde/ölçüde farklı bir din çıkabileceğini iddia etmiş olmaktadır

Oysa Efendimiz sav, “Sizden (hiç) biriniz, hevasını (görüşünü, arzusunu, isteğini) benim getirdiklerime tabi kılmadıkça iman etmiş olamaz” (Hatib Bağdadi, Tarihu Bağdad; Bağavi, Şerhu’s-Sünne) buyurmak suretiyle iman iddiasının, kişisel arzu, istek ve görüş değil, Sünnet-i Seniyye’ye ittiba ile geçerli olabileceğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır

Aynı şekilde Kur’an’ı kendi şahsi görüşü doğrultusunda yorumlamaya kalkanların, sonuçta doğru yorum yapmış olsalar bile, izledikleri metot dolayısıyla hata etmiş olacaklarını şu hadis ifade etmektedir: “Kim Kur’an hakkında şahsi görüşü ile konuşursa, isabet etmiş olsa bile hata etmiştir” (Beyhaki, el-Medhal)

RESUL-İ EKREM SAV İSLAM'DIR

Muhammed Esed’e ait olan bu söz, bizce gerçeği temelinden kavraması dolayısıyla son derece önemlidir Zira Kur’an’ın, çoğu zaman ibadetlerin bile detaylarını vermediği gerçeği göz önüne alındığında, bir müslümana ibadet ve inançla ilgili hususlardan başlayarak dünya görüşünde, aile ve iş hayatında, toplumsal ilişkilerinde, davranışlarında, hatta giyim-kuşamında, yeme-içmesinde, temizliğinde özgün bir kimlik kazandıran değerlerden Sünnet olmaksızın söz etmemiz imkansızdır

Bir keresinde Sahabe’den İmran b Husayn ra’ın hadis rivayet ettiği mecliste bulunanlardan (muhtemelen Mu’tezile mezhebine mensup) birisi “Bize Kur’an’ı anlat (hadis nakletmeyi bırak)” demişti İmran b Husayn ra’ın cevabı şu oldu:
“Sen ve arkadaşların Kur’an okuyorsunuz Bana söyler misin, namaz ve namazla ilgili rükünler nelerdir? Keza altın, deve, sığır ve sair malların zekatı ne kadar verilecektir? Namazın dört rekat olduğunu, Kabe’nin yedi kere tavaf edileceğini, Safa ile Merve arasında sa’y yapılacağını sadece Kur’an’a dayanarak söyleyebilir misiniz?”
Bu açıklama karşısında adam, “Bana hayat verdin Allah da sana hayat versin” diye mukabele etti (Hakim, el-Müstedrek; Hatib Bağdadi, el-Kifaye) Bu olayı nakleden Hasan-ı Basri ks Hazretleri diyor ki: “O zat ölmeden önce (Sünnet’in önemini kavrayarak) iyi bir İslam fakihi oldu”

Elbette Sünnet sadece bu rivayette örnek olarak zikredilen ve dinin temeli olan hususların yerine getirilmesi için vaz geçilmez değildir Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi hayatın bütün alanları Sünnet’in ilgi ve kapsamındadır Doğumdan, hatta çocuğun ana rahmine düşmesi sürecinden başlayıp, ölümle biten dünya serüveninin hiçbir aşaması yoktur ki, Sünnet’in taallukunun dışında kalmış olsun

HAYAT SÜNNET'LE İBADETE DÖNÜŞÜR

Burada belirtmemiz gereken bir diğer önemli husus da şudur: Sünnet-i Seniyye’nin belirleyiciliğinde yaşanan bir hayatta, adet ibadete dönüşerek sevap konusu haline gelir Bir başka deyişle Müslüman, sırf Sünnet’te tavsiye edildiği için herhangi bir davranışı benimser ve yaparsa, karşılığında sevap kazanır

Çok basit bir örnek olarak şunu zikredelim: Yemeği sol elimizle yersek dinden çıkmayız; ama sağ elimizle yersek bir sünneti yerine getirmiş, dolayısıyla sevap almış oluruz Tekrarlı yaptığımız işlerde 3, 5, 7 gibi tekli rakamlara riayet etmek, yatağa sağ tarafımız üzerine yatmak, tuvalete, banyoya sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak, camiye, eve, işyerine sağ ayakla girip sol ayakla çıkmak gibi bireysel alanla sınırlı işlerden, toplumsal, hukuki, ekonomik, ticari konulara kadar aklımıza gelecek her faaliyet sahasıyla ilgili olarak Sünnet’in eşsiz rehberliği ve diriltici soluğu, bizlere iyiyi, doğruyu ve güzeli işaret ettiği kadar, sevap hanemizin dolmasını da sağlamaktadır

Sünnet’in bu fonksiyonu, herhangi bir konunun dini-dünyevi şeklinde bir ayrıma tabi tutulmasını da engellemiştir İslam alimleri, Müslüman’ın davranış ve fiillerini sevap-günah, helal-haram, mendup-mekruh gibi kategorilere ayırırken Kur’an kadar Sünnet’in de yönlendirmelerini temel almış, böylece İslam, din-dünya ayrımı sebebiyle Hıristiyanlığın başına gelen tahriften korunmuştur

“Her maruf (İslam’ın benimseyip teşvik ettiği güzel şey) sadakadır Kardeşini güler yüzle karşılaman, kendi kovandan kardeşinin kabına su vermen de birer maruftur” (Tirmizi) “İman yetmiş küsur bölümdür En üstünü la ilahe illallah sözüdür En aşağısı ise gelip-geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan temizlemektir Haya da imandan bir bölümdür” (Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace) gibi hadisler, müslümanın bütün davranışlarının dini bir veçhesi olduğunu vurgulamaktadır

Bu hadisten hareketle, alimlerimiz tarafından “Şuabu’l-İman” adıyla kitaplar yazılmış ve imanın yetmiş küsur şubesine (bölümüne) delalet eden rivayetler bir araya toplanmıştır Meşhur Buhari şarihi Bedruddin el-Ayni de, bu hadisi esas alarak imanın 77 şubesini teşkil eden hususları tespit etmeye çalışmıştır (Umdetu’l-Kari) Ona göre bu 77 bölümü teşkil eden hususlar özetle şöyledir:

Birinci kısım iman ve tasdik ile ilgili olup 30 maddedir İkinci kısım dil ile ilgili ameller olup 7 maddedir Üçüncü kısım bedeni amellerle ilgili olup 40 maddedir ve bu 40 maddeye kişinin kendisi ile ilgili hususlar yanında, toplumsal hayata ilişkin hususlar da girer

Burada sadece başlıklarıyla zikrettiğimiz bu 77 bölümün, imanın şubeleri olarak insan hayatının bütün yönlerini kuşatan her türlü tutum ve davranışı içine aldığı dikkat çekmektedir Böyle bir iman anlayışında din-dünya ayrımı yapmanın mümkün olmadığı açık biçimde ortaya çıkmaktadır
Bütün bu hakikatleri göz önüne aldığımızda, son dönemde Sünnet’in dinimize kaynaklığı ve müslümanın hayatındaki belirleyiciliği üzerine yoğunlaşan tartışmaların maksadını anlamak kolaylaşacaktır


Ebubekir Sifil / Semerkand
 

[TB] Benzer konular

Ü

Üye silindi

Guest
Купить цифровые версии игр +для xbox + и получи бесплатно игры STEAM в подарок, расследовать свое убийство в игре Murdered + Buy ✅Assassin’s Creed Origins Delux Edition XBOX and download
xbox купить игру лицензию+ Buy ✅Avast Cleanup Premium 2021 1pc /1 key 1year and download
ключи активации игр xbox +one купить+ Buy ✅AVG Internet Security 1 PC 1 Year - 2021 and download
Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
Mafia Definitive Edition XBOX CD KEY
Watch Dogs 2 - Xbox Live Key - +подарок
BATTLEFIELD V +подарок
The Crew 2, F1 XBOX/PC+present
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
FAR CRY
Wolfenstein II: The New Colossus
Thief XBOX ONE Цифровой ключ
Resident Evil
DARK SOULS™ III Xbox
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
Dying Light:The Following - Enhanced XBOX ONE
GOOGLE PLAY US 15$ [/url ]
[url=https://plati.market/itm/3116494] iTUNES GIFT CARD - $10 (USA)+подарок

Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
Call of Duty: COLD War XBOX
Avast! internet security/ Premium Security
Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
Netflix Турция Подарочный код 75 TL
The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
World War Z - Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
Dead by Daylight: Standart Edition Xbox One ключ
Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK
 
Ü

Üye silindi

Guest
Купить игры +на xbox +one и получить накопительные скидки + Buy ✅The Elder Scrolls Online (XBOX ONE) and download
купить игры +на xbox +one+ Buy ✅Bioshock - The Collection XBOX LIVE and download
игры +на xbox +one купить дешево+ Buy ✅For Honor Standard Edition XBOX Key +present and download
Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
Watch Dogs 2 - Xbox Live Key - +подарок
BATTLEFIELD V +подарок
The Crew 2, F1 XBOX/PC+present
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
Wolfenstein II: The New Colossus
?Assassin?s Creed XBOX ключ +подарок ??
Thief XBOX ONE Цифровой ключ
DARK SOULS™ III Xbox
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
Dying Light:The Following - Enhanced XBOX ONE
GOOGLE PLAY US 15$ [/url ]
[url=https://plati.market/itm/3116494] iTUNES GIFT CARD - $10 (USA)+подарок

Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
Avast! internet security/ Premium Security
Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
Netflix Турция Подарочный код 75 TL
The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
World War Z - Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
DiRT Rally 2.0 - Game of the Year Edition (XBOX ONE)
Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK
 
Üst