Osmanlı Padişahları

  • Konbuyu başlatan Resulehasret
  • Başlangıç tarihi
R

Resulehasret

Guest
Osman Gazi (1281-1326)
Osman Gazi (1258 - 1326) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258'de, Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur.
Orhan Gazi (1326-1359)
Orhan Gazi (1281 - 1360) 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşireti'nin ileri gelenlerinden ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı.

Murad Hüdavendigar (1359-1389, Murad I )
Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine testar sarılı bir başlık giyerdi. çok sade giyinir ve kırmızı zeminli
Yıldırım Bayezid (1389 -1402)
Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murad Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatundur. Gülçiçek Hatun Rum'dur. Yıldırım Bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona 'Yıldırım' lakabı takılmıştı.
Sultan Birinci Mehmed (1403-1421, çelebi)
Altıncı Osmanlı sultanı. Babası çelebi Sultan Mehmed, annesi Dulkadır ailesinden Emine Hatun olup, 1404’te Amasya’da doğdu. çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. Küçüklüğünden itibaren devrin büyük alimlerinden okuyarak yetişti. 1415’te on iki yaşındayken idarî ve askerî bilgileri öğrenip, tecrübe sahibi olması için, lalası Yörgüç Paşanın yanında Amasya Valiliğine tayin edildi.

Sultan ikinci Murad (1421-1451)
ikinci Murad, yedinci Osmanlı padişahı, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. çok güzel konuşurdu. Sultan Murad süküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimse idi
Fatih Sultan Mehmed (1451-1481, Mehmed II)
Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan ikinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padişahtı.
Sultan ikinci Bayezid (1481-1512)
Sultan ikinci Bayezid sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşındayken, Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valisi oldu. 1473 Otlukbeli Savaşına sağ kol kumandanı olarak katıldı. Babası Fatih, 3 Mayıs 1481 tarihinde sefere giderken Gebze’de vefat edince, 20 Mayıs 1481’de tahta çıktı.
Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, islam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan ikinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi.
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
Kanunî Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin onuncu sultanı ve islam halifelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Aişe Hafsa Sultan olup, Kanûnî lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiler. Sultan Süleyman Osmanlı hanedanı içinde en uzun süre tahtta kalan padişahtır.

Sultan ikinci Selim (1566-1574)
Sultan ikinci Selim (1524 - 1574) 28 Mayıs 1524'de istanbul'da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan'dır. Hürrem Sultan Slav kökenlidir.


Sultan üçüncü Murad (1574-1595)
Sultan üçüncü Murad, (1546 - 1595) 4 Temmuz 1546 günü Manisa'nın Bozdağ yaylasında dünyaya geldi. Babası, Sultan ikinci Selim, annesi Afife Nur Banu Sultan'dır. Annesi Venediklidir. Sultan üçüncü Murad orta boylu, değirmi yüzlü, kumral sakallı, ela gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. çok cömertti ve insanlara yardım etmeyi çok severdi.
Sultan üçüncü Mehmed (1595-1603)
Sultan üçüncü Mehmed (1566 - 1603) 26 Mayıs 1566'da Manisa'da doğdu. Babası Sultan üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan'dır. ismini, Fatih Sultan Mehmed'e benzemesi için, büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koydu. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. çok kuvvetli bir ilim tahsili yaptı ve Tacüt-Tevarih yazarı Hoca Sadeddin Efendi'den dersler aldı.
Sultan Birinci Ahmed (1603-1617)
Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. çok mükemmel bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel derecede konuşurdu. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan Sultan Birinci Ahmed, ava ve cirit oyununa çok düşkündü. çok sade giyinirdi.
Sultan Birinci Mustafa (1617-1618, 1622-1623)
Sultan Birinci Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. iki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti
Sultan ikinci Osman (1618-1622, Genç Osman)
Sultan ikinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve islâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde istanbul'da doğdu. iyi bir eğitimle yetiştirildi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, italyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi. 26 şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası birinci Mustafa'nın rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu.
Sultan Dördüncü Murad (1623-1640)
Sultan Dördüncü Murad, 27 Temmuz 1612 yılında istanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. Annesi Rumdur. Sultan Dördüncü Murad, uzun boylu, iri cüsseli, yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padişahtı. Osmanlı Sultanlarının en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçti. Son derece zeki, gözü pek, cesur, kuvvetli ve enerjik bir insandı.
Sultan ibrahim (1640-1648)
Sultan Birinci ibrahim (5 Kasım 1616 - 18 Ağustos 1648) 18. Osmanlı padişahı ve 83. islam halifesidir. Sultan ibrahim, 8 şubat 1640’da kardeşi IV. Murat’ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü.
Sultan Dördüncü Mehmed (1648-1687)
Sultan Dördüncü Mehmed Sultan Dördüncü Mehmed 2 Ocak 1642'de istanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci ibrahim, annesi Turhan Hatice Sultan'dır. Annesi Rus'tur. Sultan Dördüncü Mehmed orta boylu, beyaz tenli ve yanık çehreliydi. Ata çok bindiği için vücudu öne eğikti. Annesi onu çok iyi yetiştirdi. iyi bir ilim tahsili gördü. Babası Sultan ibrahim'in öldürülmesi üzerine 8 Ağustos 1648 günü, henüz yedi yaşında iken padişah oldu.
Sultan ikinci Süleyman (1687-1691)
II. Süleyman (1642 - 1691) Osmanlı sultanlarının yirmincisi, islam halifelerinin seksen beşincisidir. Sultan ibrahim'ın oğludur, 15 Nisan 1624 tarihinde istanbul'da, Saliha Dilaşub Sultandan doğdu. Kardeşi Sultan Dördüncü Mehmed (1648-1687) zamanında sarayda özel hocalardan ders aldı. Hattat Tokatlı Ahmed Efendiden, sülüs ve nesîh hattını öğrendi. Sultan Dördüncü Mehmed'den sonra, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu.
Sultan ikinci Ahmed (1691-1695)
Sultan ikinci Ahmed 25 şubat 1643 günü istanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci ibrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsili ile annesi meşgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı.
Sultan ikinci Mustafa (1695-1703)
Sultan ikinci Mustafa (1664 - 1703), Osmanlı padişahlarının yirmi ikincisi ve islam halifelerinin seksen yedincisi. Sultan Dördüncü Mehmed'in Rabia Gülnüş Sultandan oğlu olup 5 Haziran 1664'te istanbul'da doğdu. Devrin alimlerinden iyi bir tahsil gördü. ikinci Ahmed'in 6 şubat 1695'te vefatıyla tahta çıktı. Padişah olduğunda, Osmanlı Devleti on iki yıldan beri Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerle savaşıyordu
Sultan Birinci Mahmud (1730-1754)
Sultan Birinci Mahmud (1696 - 1754), 2 Ağustos 1696 günü istanbul'da doğdu. Babası Sultan ikinci Mustafa, annesi Saliha Valide Sultan'dır. Büyük annesi Gülnuş Sultan'ın sevgi ve ilgisiyle büyüdü. Sekiz yaşından beri kafes hayatı yaşadığı halde zekâsı, iyi niyeti ve kuvvetli karakteri sayesinde kendini harap etmekten kurtardı. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli hocalardan dersler aldı. Tarih, edebiyat, ve şiirle meşgul oldu. özellikle musiki ile uğraştı.
http://Sultan üçüncü Osman (1754-1757)
Sultan üçüncü Osman, 2 Ocak 1699 günü istanbul'da doğdu. Babası Sultan ikinci Mustafa, annesi şehsuvar Valide Sultan'dır. şehsuvar Valide Sultan Rusdur. Tahta çıktığı 56 yaşına kadar sarayda hapis hayatı yaşadığı için sinirli bir yapıya sahip oldu. Ancak yine de şefkat ve merhamet sahibi, özellikle yalanı ve rüşveti sevmeyen bir insandı[/b]

[img]http://img519.imageshack.us/img519/2176/25iiiosmanjk9.jpg
 

[TB] Benzer konular

Üst