Nefsin tanımı ve Mertebeleri

  • Konbuyu başlatan haydarı kerrar
  • Başlangıç tarihi
H

haydarý kerrar

Guest
ALLAH’A (C.C) GİDEN YOL
Ve Nefsin tanımı, Mertebeleri
Hamd, Vahid.Ehad.Hak ve Mübin olan Allah’a (c.c) mahsustur.Öyle bir Allah ki şeriki yoktur.Ondan başkasını inkar ederim.Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v)onun kulu ve Resulu.İnsanlar arasından seçtiği sevgili.habibi ve mahlukatın en hayırlısı evvel ve ahir gelenlerin en mukaddesi olduğuna şehadet ederim.
Allah’ın (c.c) salat ve selamı Hazreti Peygambere (s.a.v) ve gönderilmiş diğer Peygamberlere arz ve sema ehlinden olup Allah indinde Mukarreb sayılan Melekler,Salihler ve Şehitler üzerine olsun.Amin.
Allah’a Hamd ve Resulune salat ve selamdan sonra şunu bil ki:
Yaratılış gayemiz Allah’a kulluk ibadet ve onu bilmektir.Nitekim ayeti kerime de şöyle buyuruyor; ’’Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler beni tanısınlar diye yarattım’’(Zariyat 56)
İnsan yeryüzünde eşrefi mahlukattır ve Allah tealanın yeryüzündeki halifesi ve vekilidir.Nitekim ayeti kerimede ’Hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi’’(Bakara 30) Buyuruyor.İnsan ancak gerçek anlamda halis bir şekilde günahlardan kaçarak ve ibadet ve taate sarılıp nefsin ve şeytanın vesveselerin den kaçarsa Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve vekili olur.
Yoksa bunun tersi olarak Tin suresinde belirtildiği üzere ’Biz insanı en güzel surette yarattık sonra o heva ve nefsine uyarak nefsini Furkan 43 ayetteki gibi İlah edinince aşağıların en aşağısına (Cehenneme) indirdik’’
Ayetleriyle muhatap olur ve azabı ilahiye ye uğrar.
Evet Allah’a giden yol mahlukatın sayısıncadır diyor ve Allah’a giden yollardan birisini belki en önemlisi olan nefsi ele alacağız.Çünkü bir hadisi şerif de ’’Nefsini bilen Rabbini bilir’’ buyurulur. İnsanında yaratılış gayesi Allah’ı bilmek olduğuna göre inşalah biz nefsin özelliklerini, mertebelerini,zararlarını kısa bir şekilde fazla teferruata girmeden yazacağız.Daha geniş bilgi edinmek isteyenlerin tasavvuf kitaplarından faydalanmalarını tavsiye ederiz.
Kullarına karşı çok merhametli olan Allah’tan Tevfik,hidayet ve gerçek takvaya ulaştırılmasını niyaz ediyor ve bize vermiş olduğu sonsuz nimetlerini devam ettirerek bizleri Peygamber efendimiz (s.a.v) Güzide Ashabı ve Salihlerle beraber bulunmayı ve Ahiret de şefaatların dan mahrum etmemesini niyaz ediyorum.Amin.
GİRİŞ

Bismillahirrahmanirrahim ’’Besmelesiz başlanan hiçbir işte hayır yoktur.’’ve ’’Bismilah her hayrın başıdır’’buyuruyor Allah Resulü,biz dahi Besmele ile başlarız.
İnsan yaratılış itibariyle günaha meyyal bir varlıktır.Nitekim ayette ’’Yemin olsun o nefse ve onu düzenleyene ve sonra da ona isyanı ve takvayı ilham edene’’buyurulur.
İşte insanı Allah’tan uzaklaştıran ve azaba götüren bu özelliğidir.Allah dünyayı nefsin hoşuna gidecek şekilde yaratmış ve bu güzellikler arkasında ise cehennemi yaratmıştır.Aynı şekilde nefsin hoşuna gitmeyeceği bir çok şeyi emretmiş ve bu emirlerin arkasında da cenneti saklamıştır.Kişi dünyayı ve içindekileri gönlünden,kalbinden temizlemediği ve bu emri yerine getirmediği takdirde azaba,cehenneme gideceği bir çok ayet ve hadislerde söylenmiştir.

Kişinin cennet ve rızayı kazanabilmesi için nefsin arzu ve isteklerine karşı gelmesi ve onu terbiye etmesi gerekir.Bunu da yalnız başına başarması çok zordur.Onun için bu işin ehli olan mürşidi kamiller bulup tasavvuf terbiyesi ve eğitimi alması gerekir tasavvuf terbiyesi ise tamamen Peygamber (s.a.v) Efendimizin Kuran da övülen ’’Elbette sen en güzel ahlak üzeresin’’ diye ferman olunan o güzel ahlakıdır.Kulun Rabbine ulaşabilmesi ancak Peygamberimizin (s.a.v)sünnetleri ve ahlakını hayatımıza tatbiki ile gerçekleşir.
Zaten Peygamber (s.a.v)’in sünnetlerine uymak Kuran’ın emridir.Nitekim ayette ’’Rasulüm deki; Eğer Allah’ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.Deki;Allah’a ve Rasulüne itaat edin eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri asla sevmez.(Ali İmran 31-32)buyurulur.

Evet Allah Teala bütün Peygamberleri ( Allahın selamı hepsinin üzerine olsun ) Rabbimizin ayetlerini hatırlatmak,hidayetini öğretmek ve nefisleri kirlerinden arındırmak için gönderilmişlerdir.İşte bu üç esası öğretmek,hatırlatmak ve nefisleri temizlemek Resullerin en önemli vazifeleridir.Nitekim İbrahim (a.s)’ın zürriyetine yapmış olduğu duasında da bunların üçünün bir arada bulunduklarına şahit oluruz.’’Ey Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyan,kitabı ve hikmeti öğreten onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder doğrusu güçlü ve hakim olan ancak sensin.’’ (Bakara 129) başka bir ayette ise ’’Muhakkak (Allah’ın küfür ve isyandan )temizlediği nefis kurtulmuştur’’ (Şems 9 ) buyurulur.


Bütün bu ayetlerden anlaşılmaktadır ki nefis temizliği Resullerin en önemli görevlerindendir.Muttaki olan kulların hedefi de nefis temizliğidir.Aziz ve Celil olan Allah yanında kurtuluşa ermenin veya helake düşmenin sebebi de budur.İşte bu nefis terbiyesinin öğretisinin Resulullah (s.a.v) den sonra temsilcileri Allah’ın muttaki ve veli kulları olan Allah dostlarıdır.Çünkü onlar Peygamber (s.a.v) varisleridirler.
Onlar Muhammedi nuru yayarlar sünneti ihya, kulları ise ıslah ederler.Onlara hürmet Allah ve Resulüne hürmet olur.Bu konuda da Rasulullah (s.a.v)buyurur;’’Alimler Peygamberlerin varisleridirler.Şüphesiz peygamberler,altın ve gümüş cinsi maddi şeylerden miras bırakmazlar onlar sadece ilim bıraktılar.Kim o ilmi alıp hakkı ile amel edip yayarsa (Dünya ve Ahirette )büyük bir nasip ve derece elde etmiş olur. (Ebu Davut-ilim 1.Tirmizi-ilim 19.)
Ne yazık ki insanların bazıları veli ve Allah dostu olan insanların olmadığını zannederek veya inkar ederek kendilerine yazık ediyorlar. Bir kısmıda daha insaflı davranarak,evet veli kul vardır ama kuran da ve hadisler de bunlardan bahsediliyor mu? Diye merak ediyorlar.İşte bu merak ve inkardan dolayı kitabımızın başında Allah dostları hakkındaki ayet ve hadisleri yazmadan asıl konumuz olan nefis mertebelerine geçemiyeceğim.
İnanmayanlar ister inansınlar, ister inanmasınlar veli ve Allah dostu vardır.Hatta onlarla beraber olmak Allah’ın emridir.Bunlarla ilgili birkaç ayet ve hadisi yazıp asıl konumuza döneceğiz inşallah Tevfik,güç ve Kuvvet Allah’tandır.

VELİLERLE İLGİLİ AYETLER

1-AYET:Allah’ın dostları ancak muttaki olanlardır.Fakat (kafir ve gafil) insanların çoğu bunu bilmezler.(Enfal 34)

2-AYET:Haberiniz olsun ki Allah’ın velileri (dostları)için hiçbir korku yoktur.Onlar mahzunda olacak değillerdir.Dünya hayatında da Ahiret hayatında da onlar için nice müjdeler ve (kerametler)vardır.Allah’ın söz ve hükümlerinde asla bir değişme yoktur.İşte bu hale ulaşmak en büyük kurtuluştur.(Yunus 62-64)


3-AYET:Siz üç sınıf olduğunuz zaman 1.Ashabı meymene:Amel defterleri sağ tarafından verilenler ne mutlu onlara 2.Ashabı meş eme:Amel defterleri sol tarafından verilen münafık ve kafirler ne bahtsızdır onlar 3.birde Sabikun:Hayırlarda en ilerde olanlar ki onlar ecirde de en ilerde olanlar.Onlar Mukarrebun (ilahi huzur da kabul ve yakınlık görmüş)olanlardır.Ve naim cennetlerindedirler.(Vakıa 7-12)

4-AYET:Kullarımızın bazısı da Allah’ın izniyle hayırlar da en önde olanlardır.İşte büyük fazilet budur.(Fatır 32)
5-AYET:Ey iman edenler Allah’ tan korkun ve sadıklarla beraber olun.(Tevbe 119)
6-AYET:Allah iman edenlerin dostudur.Onları delalet ve gaflet karanlığından hidayet ve marifet nurlarına çıkarır.
7-AYET:Kalbi ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında peşinden yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimse karanlıklar içerisinde kalıp hiç ondan çıkmayan kimse gibi olur mu?(Enam 122)
8-AYET:O temiz akıl sahipleri ayakta yürürken otururken ve yanları üzerine yatarken bütün hal ve zamanlarında Allah’ı zikrederler.Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ve şöyle dua ederler Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın seni tesbih ederiz bizi cehennem azabından koru.(Ali İmran 191)
9-AYET:Onlar herhangi bir ticaret ve alış-verişin kendilerini Allah’ı zikretmekten namazı kılmaktan zekatı vermekten alı koymadığı erlerdir.Onlar yüreklerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar.(Nur 37)
10-AYET:Allah onlardan razı olmuş onlarda Allah’tan razı olmuşlardır.Bu (sıfat ve mükafat)Rablerinden korkan (ona layıkıyla saygı duyan)içindir.(Beyyine 8)
11-AYET:Hayır ant olsun ebrarın (Salihlerin) kitabı illiyyundadır.İlliyyun nedir bilir misin?(o illiyyundaki kitap)içinde ameller yazılmış bir kitaptır.Onu Mukarrebun (Allah’a yakın olanlar)görür(Müşahede)ederler.Şüphesiz ebrar (Salihler)nimet içerisinde cennettedirler.Orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.Onlara mühürlü halis bir içecekten içirilir ki misktir (misk tadar)işte yarışanlar bunu için yarışsınlar.(Mutaffifin 18-26)
12-AYET:İnsanlar dan öyleleri vardır ki nefsini ve malını Allah’ın rızası için feda ederler.(Bakara 207)
13-AYET:Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.(Enfal 2)


VELİLERLE İLGİLİ HADİS VE KUDSİ HADİSLER

Şimdide Peygamber (s.a.v)’in gerçek varisleri olan ve bu ümmeti irşat yetkisine sahip olan velilerin özelliklerinin geçtiği birkaç hadisi kudsi ve hadisleri yazacağız.1-KUDSİ HADİS:Allah Teala şöyle buyurmaktadır.Her kim benim veli kullarımdan birisine düşmanlık ederse muhakkak ona ben harp açar(intikamını) alırım.Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşmamıştır.Kulum bana nafile ibadetlerle de daima yaklaşır,nihayet onu severim bir kerede onu sevdim mi artık ben o kulumun (Özel ihsan edeceğim nurum ile ) işiten kulağı,gören gözü,tutan eli,yürüyen ayağı olurum.Benden herhangi bir şey isterse onu verir bana sığınırsa muhakkak onu himaye ederim.
(Buhari Rikak 38- İbni Mace Fiten 16- Beyhaki Kitabüzzüht h.n.696)


2-HADİS:Ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar Allah’ın emrini ayakta tutmaya devam ederler.Onları terk edenler ve kendilerine karşı çıkanlar onlara bir zarar veremez.Bu durum Allah’ın kıyamet emri gelinceye kadar devam eder.Onlar insanlara devamlı üstün gelir.(Buhari itisam 10-Müslüm imaret 53-Tirmizi Fiten 27)

3-HADİS:Alimler peygamberlerin varisleridir.Şüphesiz peygamberler,altın ve gümüş cinsi maddi şeylerden miras bırakmazlar onlar sadece ilim bıraktılar.Kim o ilmi alır hakkı ile amel edip yayarsa (dünya ve ahirette) büyük bir nasip ve derece elde etmiş olur.(Ebu Davut İlim 1 Tirmizi İlim 19)

4-HADİS:Alimlere İkram ve hürmet ediniz onlar peygamberlerin varisleridir.Kim onlara ikram ve hürmette bulunursa Allah ve Resulüne hürmette bulunmuş olur.(Suyuti El Camiüs-sağir h.n. 1428)

5-HADİS:Alimler Allah’ın kulları içerisinde emin kimselerdir.(Suyuti El Camiüs-sağir h.n.5655)

6-HADİS:Gerçekten alim Allah’ın emir ve hükümlerini ayakta tutan sultandır.Kim ona karşı gelirse helak olur.(Deylemi Müsnet h.n.4046-Suyuti Camiüs-sağir h.n.5658)

7-HADİS:Allah Tealanın kulları içinden seçmiş olduğu bir takım kulları vardır ki Allah onları (fitne ve zulmetten uzak tutar)afiyet içinde yaşatır.Afiyet içinde öldürür.Afiyet ve (iman selameti)içinde cennete götürür.Dünya da onların üzerine gece karanlığı gibi fitneler gelir,fakat onlar bunlardan selamette kalırlar.(Ebu Nuaym hilye 1-6-Heysemi mecmauz- zevaid 265-366)

8-HADİS:Kamil mümin ferasetinden sakının çünkü onlar Allah’ın nuru ile bakarlar.
(Tirmizi tefsir 16-Taberani El-Kebir h.n.7496)

9-HADİS:Her şeyin bir madeni vardır takvanın madeni de ariflerin kalpleridir.
(Suyuti Camiüs-sağir h.n.3720-Taberani El-Kebir 7/234)

10-HADİS:Allah Tealanın yeryüzünde yaşayanlar içinde (feyiz ve nur)kapları vardır.Rabbinizin kapları,Salih kulların kalpleridir.Bu kalplerin ona en sevgili olanları da en yumuşak ve en ince olanlarıdır.(Ebu Naym hilye 6/97- Suyuti Camiüs-sağir h.n.2375-Elbani sahiha h.n.1691)

11-HADİS:Sizin en hayırlınız görüldüklerinde Allah’ı hatırlatan kimselerdir.
(Beyhaki şuabul iman h.n. 11108-Ebu Nuaym hilye 1/6)
12-HADİS:İnsanların bazıları zikrullahın anahtarıdır.Görüldüklerinde Allah’ı hatırlatırlar.
(Taberani Camiül-Beyan 7/31)

13-KUDSİ HADİS:Allah Teala buyurur ki:Şüphesiz kullarım içinde benim velilerim ve halk içinde seçtiğim dostlarım öyle kimselerdir ki,zatım zikredilince onlar hatırlanır,onlar hatırlanınca da ben zikrolunurum.( Ebu Nuaym hilye 1/6-Ahmed Müsned 6/459)

14-HADİS:Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki hiç şüphesiz Allah’ın kullarının en sevimlisi Allah Tealayı kullarına sevdiren ve yeryüzünde halka nasihat ederek dolaşanlardır.
(İbni Ebid –dünya k.e.53)

15-HADİS:Abdallar (seçkin evliya)kırk kişidir.Şam bölgesinde bulunurlar içlerinden birisi vefat edince Allah onun yerine bir başkasını getirir.İnsanlar onların dua ve bereketi sebebiyle yağmura kavuşur.Onların bereketiyle (müminlere düşmanlarına karşı ilahi)yardım olunur,halktan umumi azap kaldırılır.(Ahmed Müsned1/112- Abu Nuaym hilye 1/8-9)16-HADİS:Yeryüzünde Allah,Allah diye zikreden kullar bulunduğu sürece kıyamet kopmaz.
(Müslim iman 234-Tirmizi Fiten 35)

17-HADİS:Allah’ın dostları içerisinde öyle kulları vardır ki onlar nebi ve şehit değillerdir.Fakat kıyamet gününde Allah Tealanın kendilerine bahşettiği lütuf ve makamlardan dolayı nebi ve şehitler onlara gıpta ederler.
Sahabeyi kiram ya Rasulallah (s.a.v)onlar kimlerdir haber verir misin?Diye sorduklarında Rasulallah (s.a.v) onlar aralarında herhangi bir nesep bağı ve maddi alış-veriş bulunmadan sırf Allah’ın rızası ve muhabbeti için birbirlerini sevenlerdir.Vallahi onların yüzü nur gibi parlamakta ve kendileride nurdan minberler üzerine oturmaktadır.İnsanlar korktukları zaman onlar korkmazlar insanlar üzüldükleri zaman üzülmezler buyurdu ve ardından haberiniz olsun Allah’ın velilerine asla bir korku yoktur ayetini okudu.
(Ebu Davut buyu 76-Suyuti Dürrül-mensur 4/372)

18-HADİS:Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cibril’i çağırır ve:Ben falance kulumu seviyorum onu sende sev buyurur.Cibril de o kulu sever.Sonra gök ehline seslenerek haberiniz olsun Allah falanca kulu seviyor sizde sevin der.Onu gök ehlide sever sonra o kul için yeryüzünde kabul ve kullar arasında ona karşı sevgi konur.
Allah Teala bir kula gazap ettiği zaman Cibril’i çağırır ve:Ben falana gazap ediyorum sende ona kız der.Cibril’de ona kızar gazap eder.Sonra gök ehline seslenerek Allah falana buğzediyor sizde buğzedin der.Onlar da kendisine buğzeder.Sonra o kul için yeryüzüne ve kulların kalbine buğz konur.
(Buhari edep 41-Müslim bir48-Malik şear 15)
19-HADİS:Şüphesiz Allah,melekleri,bütün gök ve yer ehli hatta yuvasında ki karınca,denizde ki balık,insanlara hayır öğreten (Alim ve Salih)kimseye salat,dua ederler.
(Ebu Davut İlim 1- Tirmizi İlim 19)

20-HADİS:peygamber ve şehit olmayan fakat kıyamet günü Allah Teala katında ki derece ve itibarların dan dolayı nurdan minberler üzerinde oturan peygamber ve şehitlerin kendilerine gıpta ile baktıkları kimseleri size haber vereyim mi?Ashap:Onlar kimdir Ya Rasulallah diye sordular Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:Onlar kulları Allah Teala ya Allah Teala yı da kullara sevdiren ve yeryüzünde devamlı hayır ve nasihat la dolaşan kimselerdir.Hz.Enes (r.a)şöyle der:Biz Allah’ı kullarına sevdirirler bunu anladık fakat kullarını Allah’a nasıl sevdirirler?Diye sorduk. Rasulallah (s.a.v) şöyle buyurdu:Onlara Allah’ın muhabbetini çekecek şeyi emrederler.Onun hoş görmediği günah şeylerden sakındırırlar.İnsanlar onlara itaat edince Allah’ta onları sevmiş olur.
(Beyhaki Şuabül-iman1/367)NEFSİN MERTEBELERİ

Kitabımızın başında da dediğimiz gibi kişiyi Allah’a ulaştıracak yollardan birisi de nefis terbiyesidir.Nitekim Hadis de:’’Nefsini bilen Rabbini bilir’’buyurulur.Bu bölümde kısaca fazla teferruata girmeden nefsin mertebeleri ve sıfatlarından bahsedeceğiz.


1-NEFSİ EMMARE:Birinci nefis mertebesine Nefsi-Emmare diyorlar ki hiç işe yaramayan bir nefistir.Kafirler,müşrikler,münafıklar ve fasıkların nefisleridir ki insana daima kötülüğü emir eder.

Nitekim ayette ’’Nefis çirkin ve murdar şeyleri kötülüğü emreder ’’(Yusuf 53)buyurulur.Bu nefsin on iki alameti sıfatı huyu vardır.Müminin bunlardan temizlenmesi lazımdır mümine bunlar asla yakışmaz.Bu on iki alameti sırası ile aşağıda göreceğiz.

NEFSİ EMMARENİN SIFATLARI

1-KÜFÜR:Emarenin birinci sıfatıdır.Dinsizlik,imansızlıktır.Dünyası da cehennem Ahiretide cehennemdir.Küfür kelimesi imanın zıttıdır ve örtmek saklamak manasına gelir.Allah Teala ve Peygamberlerini ve getirdikleri şeriatı emirleri inkar etmektir.
Küfür dört çeşittir.

1-Küfr-i inkar-i:Asla cenabı hakkı bilmeyip ikrar ve onun varlığını itiraf etmemekten ibarettir.
2-Küfr-i mücerredi:Allah Tealayı bilmek fakat lisanıyla ikrar etmemek iblisin küfrü gibi.
3-Küfr-i inad-i:Kalbiyle bilir de lisanıyla ikrar ederde hasedinden İslam ile mütedeyyin olmamasından ibarettir. Ebu Cehlin küfrü gibi.
4-Küfr-ü nifak-i:Lisanıyla ikrar edip kalbiyle inanmayan kimse Ubey İbni Selul gibi.


2-ŞİRK:Emmarenin ikinci sıfatı şirktir.Her günahın affı umulur ama şirkin affı yoktur.

Şirk iki çeşittir.

a) Aleni şirk:Aleni şirk Allah ikidir,üçtür,kızı vardır,oğlu vardır gibi saçma sapan sözlerdir.
b)Gizli şirk:Mesela namaz kılmayan bir insan namaz kılanların yanına girince namaz kılıyormuş gibi namaza durur namazı gösteriş için kılar iyi adam desinler diye binaen aleyh riyayı yani gösteriş için bütün amel ve ibadetleri şirkten saymışlar ve buna ’’Şirk-i hafi’’yani ’’Gizli Şirk’’ demişlerdir.Şirk-i hafi çok gizli bir şirktir o kadar ki karanlık bir gecede kara taşın üzerinde kara karıncanın görülmesi ve ayak seslerinin duyulması ne kadar güç ve zor ise riyada bu kadar ince bir şirktir.Bundan Allah Tealaya sabah akşam sığınmaktan başka çaremiz yoktur.’’Ya Rabbi bilip sana sığınır avfu mağfiretini isterim.’’Amin.

3-GAFLET:Emmarenin üçüncü sıfatı gaflettir.Gaflet lügat da gafillik,habersizlik,uyanık olmamak,işini görmemek ve dikkat etmemek manalarına gelir.Dinde ise insan ve Müslüman’ın bu dünya ya gelişinin sebebini gayesini unutup dünya ya dalması Allah Tealanın verdiği nefesi boşa geçirmesi haktan ve hakkın emirlerinden gafil olmasıdır.Hevayı heves sahibidir.


4-CEHALET: Emmarenin dördüncü sıfatı da cehalettir.Cenabı hak ilmin daima artırılmasını istemiştir.Fakat batının müsbet dedikleri ilmi ki insanı Allah Tealadan ayırır ibadet ve taatten ayırır.Hatta ana babasından ayıran batının bazı ilimleridir ki insanın maymundan ve kör tesadüften olduğunu öğretir.Çok gülünç ve budalaca olan bu fikrin dinle,ilimle,imanla,bilimle alakası olmayan kafasızların ortaya attığı bir hezeyandır.(Evrim Teorisi gibi.)Mahlukatın en şerlisi olarak Sureyi Beyyinenin 6.ayetinde ’’Hakikat kitaplılardan olsun müşriklerden olsun bütün o küfür edenler cehennem ateşindedirler.Onun içinde ebedi kalacaklardır.Yaratılanların en kötüsü de onların kendileridir’’Şeklinde belirtildiği gibi bu insanlardır.Demek ki ilim kişinin hem dünyasına hem de ahiretine fayda veren ilimdir.
Nitekim hadiste ’’Allah’ım faydasız ilimden,gafil olan kalpten,doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım’’ amin buyurulur.
Fayda veren ilimden kastımız kişiyi Allah’a(c.c) ulaştıracak ve kişinin kendine ve insanlara faydası olacak ilimdir ki bunları alimler şu şekilde sıralamıştır.

1- Şeriat ilmi ki Kuranın ahkamı ve sünneti Rasulullah (s.a.v) dır.
2- Hadisi şerif tahsili Peygamber (s.a.v)’in Temiz ve latif olan söz ve fiilleridir.
3- Tefsir okumak,Kuranı kerimi Peygamber(s.a.v)yorumladığı şekilde,Sahabeyi Güzin Hazeratının (R.anhüm ecmain)yorumladıkları şekilde ve Müçtehit imamların,alimlerin yorumladığı şekilde öğrenmek.
4- Fıkıh okumak:Allah Tealanın Kuranı kerim de yapmamızı ve yapmamamızı emretmiş olduğu namaz,oruç,hac,zekat gibi emirlerin tahsilidir.
5- Akait ilmi: Allah’ın (c.c) kendisini ve inanılması gereken şeyleri anlattığı gibi anlayarak inanmak.
6- Tasavvuf ilmi: Kuran’ın ve Peygamber (s.a.v) in güzel ahlak eğitimi ve öğretisidir.

Bunların öğrenilmesi kişinin üzerine farzı ayın olan ilimlerdir. Bunların haricinde insanların faydalanacağı Tıp,Matematik vs. ilimlerdir.

5-GÜNAHLARA DALMAK :Emmarenin beşinci sıfatı ise günahlara dalmaktır.Günahlar iki çeşittir.Birisi zahiri (görünen) günahlar diğeri ise batını (iç,gözükmeyen)günahlardır ki bunlar büyük ve küçük günah olarak aşağıda sırası ile yazacağız.
1-Küfür
2-Zina etmek
3-Lutilik (Homoseksüellik)
4-İçki içmek az dahi haramdır
5-Hırsızlık yapmak
6-Haksız yere adam öldürmek
7-Namuslu kadına veya erkeğe zina isnat etmek
8-Haram olduğuna inanarak ekşimiş hurma suyu içmek
9-Büyük günah işleyenlerle beraber olmak
10-Eğer başka şahit yoksa (Adli bir meselede)şahitlik yapmamak.
11-Yalan yere şahitlik yapmak
12- Yalan yere yemin etmek
13-Savaş meydanından kaçmak
14-Nisap miktarı bir şeyi gasp etmek
15-Faiz yemek
16-Yetim malı yemek
17-Rüşvet yemek
18-Anne ve Babaya asi olmak itaat etmemek.
19-Akrabalarla alakayı kesmek
20-Rasulullah(s.a.v)a bilerek yalan isnat etmek
21-Ramazan da kasten oruç bozmak (helal derse kafir olur).
22-Ölçüyü eksik yapmak
23-Namazı kasten vaktinden evvel kılmak.
24- Namazı kasten vaktinden sonra kılmak.
25-Orucu özürsüz vaktinden sonraya bırakmak.
26-Zekatı terk ve özürsüz geciktirmek
27-Hacca gücü varken özürsüz terk etmek
28-Müslümanları haksız yere dövmek
29-Ashabı Kiramdan birine sövmek,Hz.Ebu Bekir’e,Hz.Ömer’e,Hz.Osman’a,Hz.Ali’ye,Hz.Aişe’ye (Radıyallahu anhum ecmain) sövmek ise küfürdür.
30-Ulemayı ve hafızları gıybet ve çekiştirmek.
31-İnsanların ayıbını Zalimlerin ve başkalarının yanında söylemek.
32-Karısını ve mahremini fasıklar yanında bulup da öylece bırakmak.
33-Karısı,mahremi ve başka kadınlar ile erkekler arasında vasıta olmak.
34-Gücü yetiyorken Emri bil maruf (iyiliği emir) Nehyi anil münker (Kötülüğü terk) terk etmek.
35-Sihri büyüyü öğrenmek,öğretmek ve bunlara amel etmek(itikadi küfürdür)
36-Kurandan okuyacak kadar öğrendikten sonra unutmak
37-Hayvanı boş yere veya ateşte öldürmek ister büyük olsun ister küçük olsun.
38- Allah’ın rahmetinden umut kesmek.(ancak kafirler Allah’ın rahmetinden umut keser.)
39-Allah’ın azabından ve Gazabından emin olmak.
40-Hiçbir zaruret yokken ölü hayvan eti yemek
42-Domuz eti yemek
43-Nemine (söz nakletmek,taşımak)
44-Kumar oynamak
45-İnsanlara zulüm etmek
46-Hakimin adaletle hükmetmemesi
47-Yol kesmek eşkıyalık yapmak
48-Zıhar (Nikahlı karısını annesine benzetmesi böyle yapan bir şahsın nikahı düşer geniş bilgi için fıkıh kitaplarında Talak mevzusuna bakabilir.
49-Küçük günahlara devam etmek.
50-İnsanların günah işlemelerine yardımcı olmak
52-Avret yerini açmak
53-Cimrilik vacip olan borçlarını ödememek
54-Hz.Aliyi(r.a) Hz.Ebu Bekir ve Hz.Ömer(r.a) üzerine tercih etmek
55-İntihar etmek veya azasından bir yeri kesmek
56-Üzerine idrar sıçramasından kaçınmamak
57-Kaderi Yalanlamak veya aşağılamak
58-Sadakayı ve yapılan iyilikleri başa kakmak
59-Komşusuna karşı fesat ve eziyet etmek.
60-Müneccimleri,kahinleri,medyumları tasdik etmek.
61-Nesebi temiz olan bir kimseye tan ve iftira etmek
62-Mahluklar (yaratılmışlar) için kurban kesmek.(Allah’ın adına kesilmeyen tüm kurbanlar)
63-Kibir ve gösteriş için elbiseyi uzun ve gösterişli yapmak.
64-Çocuğunu delalete, sapıklığa sevk etmek.
65-Kötü yol ve çığır açmak.
66-Silahla bir müslümanı korkutmak
67-Haksız yere biriyle niza (Ağız dalaşı ve kavga) etmek
68-Allah’ın nimetlerini verenlere teşekkür etmemek
69-İhtiyacından fazla suyunu insanlardan saklamak
70-Haremi şerifte ihramlı iken bir canlıya eza etmek ve öldürmek.
71-Başkalarının sözünü izinsiz dinlemek.
72-İnsanların ayıplarını araştırmak.
73-Tavla,Kağıt,Dama zar oynamak.
74-Fala bakmak ( ne ile olursa olsun)
75-Haramlığı sabit olan her oyunu oynamak.
76-Müslüman’ın diğer Müslüman’a kafir demesi
77-Birkaç hanımı olan şahsın hanımları arasında adaleti gözetmemesi.
78-Adet edinerek menisini eliyle çıkartmak(Mastürbasyon)
79-Hayızlı ve loğusalı eşine yaklaşmak.
80-Eşyanın ve gıdanın pahalı olmasına sevinmek.
81-Esrar içmek.
82-Hayvanların gerek fercine gerekse gerisine ve yabancı kadınların arkasına geçmek.
83-İlmi ile amel etmemek.
84-Satın alırken veya yerken taamı ayıplamak.
85-Günah olmayan davetlere gitmemek.
86-Zikir esnasında dans etmek.(Cezbe,Sema,Vecd hali haricinde aklı başında iken)
87-Dünyayı sevmek.
88-Güzel yüzlü gençlere şehvetle bakmak.
89-Başkasının evini izinsiz gözetlemek.
90- Başkasının evine izinsiz girmek.
91-Gıybet etmek.
92-İsraf etmek.
93-Bidat işlemek.(Türbeler ve adak ağaçlarında yakılan mum ve kesilen kurban gibi.)
94-Emanete ihanet etmek.
95-Zalim emirlere sadakat göstermek.
96-Allah’tan başkasına secde etmek ( küfürdür.)
97-Allah’ verdiği nimetlerden dolayı şükrü terk etmek.
98-İnsanların kusurlarından dolayı ayıplamak.(Emri bil Maruf çerçevesinde bir beis yoktur)
99-Cuma namazını terk etmek.(Peygamber (s.a.v)’’üç cumayı mazeretsiz kılmayanın kalbini Allah mühürler’’ buyuruyor.)
100-Yaratılanı hor ve hakir görmek.
101-Dünya şöhreti ve insanların sevgisini kazanmak için din ilmi tahsil etmek.
102-Şeriatı öğrendikten sonra dünyaya dalmak.(ibadet ve taati öğrendikten,yaptıktan sonra bırakarak dünya ya dalmak.)
103-Koca ile karının arasını açarcasına fitne çıkarmak.
104-Zalimlerle dost olmak.
105-Müslüman kardeşine şer işlemeyi murat etmek.
106-Mümin kardeşinin gıybetini yapan olduğu halde mudahale etmemek,susmak.
107- Müslüman kardeşinin başına kötü bir iş geldiğinde sevinmek.
108-Başkasının karısına hediye göndermek
109-Yabancı bir kadınla yalnız bir arada bulunmak.
110-Allah Tealanın küçük gördüğünü büyük,büyük gördüğünü küçük görmek.
111-Yalan söylemek.
112-Kadının erkeğe erkeğinde kadına benzemesi.
113-Haşhaş ve kokain içmek.
114- Allah Tealanın isimlerinin haricinde isimlerle yemin etmek.
115-İşçisinin ücretini vermemek veya geciktirmek.
116-İki kişinin arasını açmaya çalışmak.
117-Müslüman kardeşine riyakar demek.
118-Küçük çocukları mazeretsiz vaktinden evvel memeden kesmek.
119-Layık olmadığı halde kendini iyi göstermek.
120-Kendisinin yapmadığı bir ameli başkasına yap demesi.
121-Zengin olan kimselere mallarından dolayı hürmet etmek.
122-Sultanların ve büyüklerin yanlarında secde eder gibi eğilmek.
123-Zalimlerin ellerini,eteklerini öpmek hürmet göstermek(Cenabı hak bunlara meyledenleri azapla tehdit buyurmuştur.)
124-Düğünlerde hediye alabilmek için az bir hediye vermek.
125-Bir günlük yiyeceği olan kimsenin dilenmesi.
126-Malı denize,kuyuya ve yakarak istifade edilmesine engel olmak.
127-Mahsul ve ekinleri korumamak.
128-Malının muhafazasına dikkat etmeyerek onları kokutup atmak.
129-Yemeklerden artanlar hatta meyveleri atmak.
130-Kaplar ve kaşıkları güzelce temizlememek
131-Sofradan dökülenleri ve çocukların ellerinden düşenleri toplamamak.
134-Zaruret müstesna kirayı kıymetinden başka istemek.
135-Mevtanın kefeninin sayısı sünnetten yani üçten fazla yapmak.
136-Haram yerlere gidenlere ve zalimlere yol göstermek.
137-Batıl davalarını kazanmak için mesele öğrenmek.
138-Kuranı kerim okurken zikir yaparken dua ederken teganni yapmak ve ücret almak.
139-Kişinin kendi üzerine farzı ayın olan ilmi öğrenmemesi.
140-Erbabının ilim ve fetvaları öğrenmeyi terk etmesi.
141-Nasihati ile ıslahı mümkün olanlara nasihat etmemek.
142-Allah Tealanın hükümlerini terk etmek.Selamı terk etmek ve dinlenmesi vacip olan emir ve yasakları dinlememek.
143-Kadı emir vs. olmak için devlet işleriyle uğraşmak ehli olmayanlara imam ve müezzin olmaları için aracı olmak.
145-Müslüman’ı korkutmak için bakmak.
146-Kendisine ilim sahibi veya fukara diye verilen hediyeleri layık olmadığı halde almak.
147-Vakfi sahih den vakfedenin şartlarına aykırı olarak bir şey almak.
148-Deli,bunak ve çocukların mallarını almak.
149-Sofradan artan azıcık yemeği sünnetlemeden sofradan kalkmak.
150-Koç,horoz,deve,sığır ve köpek gibi hayvanları dövüştürmek.
151-Haram olan şeyleri (küfrü,gıybeti,yalanı)yazmak.
152-Canlıyı hedef tutarak silahla nişan almak.(avlanmak hariç)
153-Kuranı kerimi Hayız,loğusa ve cünüp iken ele almak ve okumak.
154-Haram ve çalındığını bildiği halde bir şeyi hediye ve satın almak.
156-Malın,hayvanların,nefislerin zararına olan zulmü def etmemek.
157-Haram yemek.
158-Altın ve gümüş kaşıklarla yemek,yemek.
159- Altın ve gümüş millerle göze sürme çekmek.
160- Altın ve gümüş bulunan sofralardan yemek.
161-Yemek esnasında ağzında veya burnunda olan taamları çıkarmak,sümkürmek.
162-Su kabını içtikten sonra sağındakine değil solundakine vermek.
163-Haram yerlerde otlayan hayvanların etlerini yemek.
164-İlim öğrenmekten Hacdan ve cihattan geri kalmak.
165-Kafir ve zalim bile olsalar insanları tehlikelerden korumamak.(Yangın,sel,fırtına gibi)
166-Zaruretsiz zalim ve umerayı ziyaret etmek.
167-Müslümanlara kötü lakap takmak.
168-Birisinin uygun olmadığını bildiği halde vekil olmasını istemek.
169-Namazda sünnetle farz arasında konuşmak.
170-Pis olan maldan vacip olan sadakayı almak.
171-Başkasını parasını,malını eğlenmek için saklamak.
174-Silah gibi savaş aletlerini kullanmayı öğrenmemek.
175-Necis olan hayvanların etlerini yemek.
176-Kurban bayramında namazdan evvel yemek,yemek.(Ramazan bayramında caizdir.)
177-Ayakta veya bir yere dayanarak yemek,yemek.
178-Sana kıymet vermeyen kimse ile dostluk kurmak.
179-Yenmeyen şeyleri ekşi ve kokmuş şeyleri fakirlere yedirmek(Allah temiz olmayan hiçbir şeyi kabul etmez)
181-Yanında bulunmayan bir malı satmak.
182-Özürsüz evlenmemek.
183-Helaya avret yeri açık girmek.
185-Yatsı namazından evvel uyumak (zaruretsiz)
186-Dişlere güzellik ve süs için altın vs. kaplatmak.
187-Yatsı namazından sonra konuşmak.
188-Kendine güveni yoksa yapamayacağını biliyorsa vakıf işlerinde sorumlu olmak.
189-Başkasının mülkünde izinsiz tasarruf yapmak.
190-Allah Tealanın ve peygamberlerin isimleri anıldığı zaman tazimi terk etmek.
191-Peygamber (s.a.v)’in ismini duyunca salavatı şerife getirmemek.
192-Fasıkların yemek davetine icabet etmek.
193-İhtiyarlarla mallarından dolayı evlenmek.
195-Bir evde iki hanımı birleştirmek.
197-İşlerinde acele etmek.
198-Dünyaya bel bağlamak.
199-İnsanları mahçup etmek için sual sormak.
200-Kadının zaruretsiz kocasından boşanmak istemesi.
201-Demirden ve bakırdan yüzük takmak
202-Altın yüzük ve takı takmak erkeklere haram.
203-Evleri kabristana benzetmek(İbadet ve zikir yapılmayan evlerdir.)
204-Bidat ehli olanların yaptıkları sohbetleri ve vaizleri dinlemek.
205-Cemaat huzurunda ve helada gülmek.
206-Anasının ve babasının arkasından seslenmek.
208-İrşat kastı olmadan ehli heva ile oturmak.(İnsanlara doğruyu öğretmek ve nasihat kastı olmaksızın heva ve heves sahipleriyle beraber olmak.)
209-Sapanla taş atmak mahlukata zara için.
210-Bir kişiye iftira ve bühtan etmek.
211-Mahsulü çiçekteyken veya olmadan satmak.
212-İpek ve ipekle karışık elbise giymek.(Erkekler için)
213-Devenin karnındaki doğmamış hayvanı satmak.
214-Namazda oflayıp puflamak(Namaz ağır geliyormuş gibi)
215-Hurmayı olmadan yemek ve satmak.
216-Çıplak olarak gezmek ve oturmak.
217-Evdeki sırları dışarıya söylemek.
218-Namazda gülmek ve etrafa bakınmak.
219-Sakalı siyahtan başka renge boyatmak.(Yalnızca cihat zamanı siyaha boyatmak caizdir.)
221-İnsanlara zulüm ve zarar vermek.(zulüm üç türlüdür.A-Şirk, B-Allah ile kendi arasındaki günahlar bu durumda kişi nefsine zulmetmiş olur.C-Kullara yapılan eza ve cefa)
222-Erkeklerin Saçlarını omuza kadar uzatması.
223-Cuma günü imam hutbede iken kıçı ile emekleyerek ilerlemek ve konuşmak.
224-İşçiye ücretini bildirmeden çalıştırmak.
225-Mescitlerde hat cezası uygulamak.
229-Satıcıların şehrin dışında mallarını almak.(Piyasayı bildiklerinden kandırarak ucuza almak)
230-Erkeğin erkekle kadının kadınla yatması.
231-Çocuğa uygunsuz isimler takmak.
232-Mecusilerin kestiklerini yemek.
233-Küs olanların yemeklerini yemek.
234-Küskünleri barıştırmamak.
235-Kişinin Müslüman kardeşine üç günden fazla küs durması.
236-İmamların devamlı hem imamlık hem de müezzinlik yapması.
237-Kadının kocasından izinsiz kocasının sevmediği kişilere ikramda bulunması ve eve alması (Akraba dahi olsa.)
238-İnsanları kısır etmek.
239-Kadının mahremsiz yola çıkması.
240-Hayvanın ölmeden derisini yüzmek.
241-Namazda çocukların ön safa geçmesi.
242-Tuvalet ihtiyacı varken namaz kılmak.
243-İki kişinin arasına izinsiz oturmak.
244-İnsanları gelip geçtiği yolda sebepsiz oyalanmak yolu kapatmak.
245-Küçük iken kuzuları kesmek.
246-Gecenin evvelinde ve ahirinde kurban kesmek.
247-Hasta ziyaretini terk etmek.
248-Müslüman kardeşinin verdiği selama mukabele etmemek.


Her Müslüman’ın bilmesi gereken ve amel etmesi gereken Allah Tealanın emirlerinin başlıcaları şunlardır.


1- Allah’ı bir bilip şirk koşmamak ve daima zikretmek.
2- Beş vakit namaz kılmak.
3- Oruç tutmak.
4- Hacca gitmek.
5- Zekat vermek.
6- Helalinden elbise giymek.
7- Gusül abdesti almak.
8- Namazlardan önce abdest almak.
9- Teyemmüm yapmak.
10-Rızık hakkında Allah’ın vaadine itimat etmek.
11-Rızkı helalinden yiyip ve içmek.
12-Kanaat etmek.
13-Allah’a tevekkül etmek.
14-Kadere razı olmak.
15-Nimetler karşısında şükretmek.
16-Bela ve müsibetlerde sabır etmek.
17-Günahlardan tövbe etmek.
18-İbadetleri ihlasla yapmak.
19-Şeytanı düşman bilmek.
20-Kuran-ı Kerime uygun hareket etmek.
21-Ölüm için hazırlık yapmak.
22-Allah yolunda mallarımız ve canlarımızla ceht etmek.
23-Allah için sevip Allah için buğzetmek.
24-İyiliği emir kötülüğü def etmek.
25- Gıybet etmemek.
26-Ana-Babaya iyilik ve itaat etmek.
27-Akrabaya iyilik ve akraba bağlarını korumak.
28-Emanete ihanet etmemek emaneti korumak.
29-Meşru olmayan şakalardan sakınmak.
30-Allah’a ve Resulüne itaat etmek.
31-Zarar ve tehlikeden Allah’a kaçınmak (Sığınmak)
32-Allah’tan korkmak.
33-Her şeye ibret gözü ile bakmak.
34-Eşya üzerinde tefekkür etmek.
35-Allah’a ve Müminlere su-i zan etmemek.
36-Her hal ve durumda doğru olmak.
37-Şımarıklık ve azgınlığı terk etmek.
38-Dilimizi fena sözden korumak.
39-Kötü huylardan ve çirkin işlerden sakınmak.
40-Kimseyle alay etmemek.
41-Gözleri harama bakmaktan korumak.
42-Çirkin ve yasak şeyleri dinlememek.
43-İlim tahsiline çalışmak.
44-Allah’ın azabından emin olmamak.
45- Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek.
46-Fakir ve miskinleri reddetmemek.
47- Nefse ve hevaya uymamak.
48-Kendi rızkından muhtaçlara infak etmek.
49-İsraftan sakınmak.
50-Verdiğini başa kakmamak.
51-Hayız ve nifas halinde ailesiyle cima etmemek.
52-Kalbi her türlü günahtan uzak tutmak.
53-Kibirlenmemek.
54-Yetimlere iyilik etmek.
55-Beş vakit namazda devamlı olmak.
56-Zinadan sakınmak.
57-İçki içmemek.
58-Yalan yere yemin etmemek.
59-İftiradan sakınmak.
60-Haddi aşmamak.
61-Hırsızlık yapmamak.
62-Gasp yapmamak.
63-İki kimse arasını bozmak için koğuculuk yapmak.


6-KİBİR:Emmarenin altıncı sıfatı da kibirdir.Kibir böbürlenmek,büyüklük taslamak manalarına gelir.Kibrin hakikat-ı ise kendini başkalarından üstün görmek ve iyi bilmektir.Nitekim Rasulullah (s.a.v)’a kibir nedir diye sorulduğunda;’’Doğruyu kabul etmemek ve insanlara hakaret ile bakmaktır.’’Buyurmuşlardır.Böyle olan kimse hiç kimseye tevazu edemez bu ise muttakilere Allah’tan korkanlara yakışmaz kişinin tevazu libasını giyinmesi lazımdır.
Büyüklerden birisi ’’Cennet kokusunu almak istersen kendini diğerlerinden aşağı tut.’’diye söylemiştir.

Kibrin üç çeşidi vardır bunlar sırası ile


1-Allah’a karşı kibirdir.Nemrut,Firavun,İblisin ve Allah Tealaya inanmayıp kendilerini ilah tanıyıp kul olmayı kendilerine yediremeyenlerin kibirleri bu çeşittendir.
2-Rasulullah (s.a.v)’a karşı kibir:Kureyş kafirlerinin yaptıkları böyledir.Dediler ki biz bizim gibi bir insana uymayız.Ayeti kerimede:’’Niçin bu kuran bu iki şehirden (Mekke ve Taif) büyük bir kimseye indirilmedi dediler’’onlar iki çeşit idiler bir kısımının kibirleri gözlerine ve kalplerine perde oldu onun peygamber olduğunu anlayamadılar.Nitekim kuranda:’’Yeryüzünde haksız yere gururlananları ayetlerimizi düşünmekten uzak tutarız’’buyuruldu.Bir kısmı ise bildiler ama inkar ettiler kibir ile tasdik etmeye tahammül edemediler.Onlar hakkında da’’Zulüm ve gururları uğruna mucizeleri inkar ettiler’’buyuruldu.

3-Kullara karşı kibir:Hakaret gözü ile bakmak.Böyle kibir yukarıdaki iki kibirden aşağı ise de iki sebeple de büyük sayılır.Biri büyüklük Allah tealanın sıfatıdır kişi kendini büyük bilince Allah tealanın sıfatının kendinde olduğunu sanıyor onunla ortak olmak istiyor bunun için Allah Teala:’’Azamet ve Kibriya bana mahsus sıfatlardır bunlar için benimle kavga edeni helak ederim’’buyuruyor.Diğer bir sebep ise kibir hakkı doğruyu diğerlerinden kabul etmesine engel olur.Bu sıfatınla insanlar dini bir münazara ederse biri doğruyu söylese dahi diğerleri kibir sebebiyle onu kabul etmezler.Bu ise münafıkların ve kafirlerin ahlakıdır.Nitekim Allah Teala’’ Ona Allah’tan kork dedikleri zaman gururu onu günahlara devam etmeye götürür.’’
İbni Mesut (r.a)buyurulur.ki:
En büyük günah bir kimseye Allah’tan kork denildiği zaman senin amelin sana benim ki bana demesidir.Evet iblisin hikayesini unutmayalım bu hikayenin bir efsane olduğunu sanma bilakis kibrin zararının nerelere kadar gittiğini gösterir.Zira iblis kibir etti ve’’Ben ondan (Adem a.s) dan daha hayırlıyım beni ateşten onu ise çamurdan yarattın dedi’’kibri kendisini hak tealaya baş kaldırttı secde etmedi ve melun oldu.

Kibrin ilacı:İlimle olan tedavisi ki Allah Tealayı tanımak kibri ya ve azameti ondan başkasının layık olmadığını bilmekle ve kendini tanıyıp kendinden aşağı,habis,zelil hiçbir şeyin olmadığını anlamakla olur.Bir kimse bunu biliyor ise Kuran-ı Kerim’den bir ayet imdadına yetişir.’’İnsana lanet olsun ne kadar da şükürsüzdür o neden yaratıldı?Bir damla meniden değil mi?Sonra belli bir miktar büyüyünce yolu ona rahat eyledi sonra onu öldürür ve kabre koyar nihayet dilediği zaman mahşer yerine getirir’’Bu ayetten kendinden daha aşağı bir şey olmadığını anlamalıdır.


Amel ile olan tedavisi:Her işte ve harekette tevazu sahiplerinin yaptıklarını yapmaktır.Nitekim peygamber(s.a.v) yerde yemek yerdi ve bir yere dayanmazdı ben kulum kullar gibi oturur ve yerim buyururdu.Selman’a (r.a) yeni elbise giysene dediklerinde ben kulum ahirette azat olursam yeni elbiseden mahrum olmam derdi.
Namaz sırlarından biride rüku ve secdelerde yapılan tevazudur.Zira en kıymetli yeri olan yüzünü en aşağı olan toprağa koyar ve kibrini kırar.Velhasıl kibri kırıp tevazuu öğrenmek isteyen Rasulullah(s.a.v) efendimizin hallerini bilmeli ve ona uymalıdır.Zira Allah Teala kuranda:’’Elbette sen en güzel ahlak üzeresin’’diye onu methetti.

7-HIRS:Emmarenin yedinci sıfatı hırstır.Hırs hattı zatında hayatın tekamülüne hizmet eden bir nimettir.Fakat her şeyin bir hududu vardır hududu geçince iş çileden çıkar.Hırs o kadar fena huydur ki insanın gözünü doymaz bir hale getirir ve helake götürür.
Onun için Peygamber (s.a.v)buyurmuştur ki:’’Haris olan adamın iki dere dolusu altını olsa üçüncüsünü de ister.’’

Hırsın ilacı:Hırsın ilacı evvela ibadettir kanaatkar olmaktır orta halli olmaktır.
Nitekim Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki:’’İnsanın kurtuluşu üç şeydedir.Tenhada ve kalabalıkta Allah’tan korkmak,fakirlikte ve zenginlikte orta halli olmak,kızgınlık ve hoşnutluk zamanında insaf ve adaleti gözetmektir.’’

İnsan bu hırs ve tama-ı niçin ettiğini bir düşünmelidir. Eğer karnını doldurmak için yapıyorsa öküz ve merkepler ondan daha çok yer cinsi arzusu için yapıyorsa domuz ve horozu asla geçemez. Süslenmek ve güzel elbiseler için yapıyorsa bu Yahudilikte de vardır. Tama-ı keser ve aza kanaat ederse peygamberlere ve evliyalara benzemiştir. Elbette onlara benzemek hayvanlara benzemekten daha iyidir.
8-BUHL(cimrilik):Emmarenin sekizinci sıfatı cimriliktir.Cimrilikte kötü huylardan biridir fertleri,cemaatleri,toplumları mahveden bir fitnedir.Cimri olanı insanlar sevmediği gibi Allah (c.c)’da sevmez.
Onun için cömertliğe sarılıp bu iyi huyla huylanmamız gerek.Çünkü cömert cahil dahi olsa cömert olmayan alimden,abid den Allah’a daha yakındır ve sevimlidir.


Nitekim hadiste:’’Allah Teala iki hasleti sever cömertlik ve güzel huy.İki hasleti de sevmez cimrilik ve kötü huy.’’buyruldu.Onun için malı olmayanın hali hırs değil kanaat olmalı,malı olanın hali ise cimrilik değil cömertlik olmalıdır.Hadiste yine’’Cömerdin günahını kusurunu bağışlayın çünkü onun bir sıkıntısı olursa yardımcısı Allah Teala dır.’’Buyrulmuştur.Ve yine buyuruldu ki:’’Allah Teala cimri ve kötü bir veli yaratmamıştır.’’
Yine buyuruldu ki:’’Cömertlik cennette bir ağaçtır.Cömert olan kimse onun dalına tutunur ve onu cennete götürür.Cimrilik ise cehennemde bir ağaçtır.Cimriyi cehenneme kadar götürür.’’
Onun için Allah tealanın bize vermiş olduğu nimetleri biz tekrar ona yani Allah (c.c) yolunda harcamalıyız.

9-GAZAP:Emmarenin dokuzuncu sıfatı gazaptır.Gazapsız insan olmaz ama onu doğru yerde kullanmak lazımdır.Şeytan gazaplı insanı sever onunla bir çocuğun topla oynadığı gibi oynar.Gazaptan kurtulmak tamamen mümkün değildir ama onu yenebiliriz.
Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki:’’Gazap sirkenin balı bozduğu gibi imanı bozar.’’Yine buyurdu ki :’’Kızması icap eden yerde kızmayıp kızgınlığını yenenin Allah Teala kıyamette kalbini kendi rızası ile doldurur.’’

Gazabın ilacı:Amel ile olan ilacı dil ile’’Euzu Billahimineşşeytanirracim’’ demektir.Kızdığında ayakta ise oturmak oturuyor ise yatmak bununla yatışmıyorsa soğuk su ile abdest almak sünnettir.Zira Rasulullah (s.av)’’ Kızgınlık ateş dendir su ile söner’’buyurmuştur.

10-HASET:Emmarenin onuncu sıfatı hasettir.Haset kötü ahlakın en kötü ve fenasıdır.Kalbe zarar veren bir derttir.Hak Teala şeytanın şerrinden sakındığımız gibi hasedinde şerrinden sakınmamızı Felak suresinde ferman buyurmuştur.Habibi Ekrem( s.a.v)’de’’Ateşin odunu yediği gibi hasette sevabı yer bitirir.’’buyurmuştur.Bundan dolayıdır ki iman ile haset bir arada birleşmez.Hakiki iman sahipleri Allah tealanın taksimine razıdır kendisinin hiçbir şeyi olmasa bile mümin kardeşimizin hesapsız malı mülkü olsa zerre kadar haset etmez elinden çıkmasını istemez.Bunun adına gıpta denir.

Hasedin ilacı:İlmi ilacı hasedin dünya ve ahirette kendisine zararlı olduğunu yukarda anlatılan ayet ve hasislerden bilmesidir.

Ameli ilacı:Mücadele ile haset köklerini kalpten kazımaktır.Kişinin kalbinde bir kimseye (tan) ayıplama olursa onu övmeli kibir olursa kendini küçük görmeli haset olursa o kimseyi sevmelidir.Nitekim ayette’’Kötülüğe iyilik ile mukabele et.O zaman seninle onun arasında bulunan düşmanlık gider onunla dost ve akraba gibi olursun.’’buyurulur.

11-KİN:Emmarenin on birinci sıfatı kindir.Kin bir kimsenin kendisine yapılan bir hareketi ve davranışı kötüye çekerek unutmayıp intikam hırsıyla yanıp tutuşmaktır.Hayvani bir huydur ancak hayvanlara yakışır.Mümine yakışan ise hoş görü bağışlama ve affetmektir.

12-ŞEHVET:Emmarenin on ikinci sıfatı ise şehvettir.Şehvet insan ve hayvan neslinin bekasını hizmet için cenabı hakkın verdiği nimetler arasındadır.Yalnız şu var ki bu şehveti cenabı hakkın emrettiği doğru yolda kullanmayı bilmek lazımdır.
Dil söylemekle,kulak duymakla,göz görmekle,el temasla şehveti teşvik eder ve insanın büyük günahlara girmesine sebep olur.
Nitekim Yahya İbni Zekeriyya’ya (a.s)zina’nın başlangıcı neresidir dediklerinde’’Göz ve şehvettir.’’Buyurdu.Bir hadiste ’’Yabancı kadınlara bakmak zehir ile su verilmiş şeytanın oklarından bir oktur.Allah korkusundan gözünü koruyana öyle bir iman verilir ki tatlılığını kalbinde duyar.’’Buyuruldu.
Bundan dolayıdır ki Nakşı Bendi büyükleri usullerinden biride ’’Nazar ber kademdir’’Yani yürürken ve diğer hallerde dervişin gözünün başka şeylere kaymaması için daima önüne bakarak yürümesi ve oturmasıdır.Şehvet ne kadar çok olursa ona uymamakta o kadar sevap olur.Unutmayalım ki mahşerde hiç kimsenin gölge bulamayacağı o gün arşın gölgesinde gölgelenecek yedi zümreden biri de şehvetine tabi olmayan gençtir ki o güzel ve varlıklı bir kadının çirkin teklifine(Yusuf a.s misali) Allah’tan korkmuş o teklife uymamış Allah’ta ona o gün kıyamette o makamı nasip etmiştir.
Şehvetten kurtulmanın çareleri en başta evlilikten geçer sonra yukarıda anlatıldığı gibi azaları haramdan korumaktan geçer.

Nefsi Emmare Sahibinin Rüyası

Emmare sahibinin kendini bilmesi için büyükler şunları da söylemişlerdir.Kitabımıza fazla teferruata girmeden rüyaların manalarını da yazacağız.Rüya bilindiği üzere Nübüvvetin kırkta biridir ve Yusuf (a.s)’a verilen bir manevi ilimdir.

Mesela rüyasında domuz görmek haram işlerle meşgul
olmaya,fil görmek kibir sıfatına,köpek görmek gazap ve şer sıfatına,yılan eza ve cefaya lisan ile azaba,fare su-izana,bit ve pire mekruh olan şeyleri yapmaya,katır emre itaat etmediğine ne kadar eti yenmeyen hayvan varsa bunları görmek emmarenin sıfatlarına delalettir.
Ölü görmek nefsin cahilliğine ve gafletine,meyvesiz ağaç,bulanık sular,alevsiz ateş ve duman cehennem azabına,Çöplük ve necis yerler görmek şehvet sıfatına işaret eder. La yalamül gaybe illallah
 

[TB] Benzer konular

H

haydarý kerrar

Guest
Ynt: Nefsin tanımı ve Mertebeleri

NEFSİ LEVVAME

Bu nefsi de hemen,hemen emmarenin biraz ıslah olmuş şeklidir.İnsan burada iman etmekle kurtulmuş sayılır ama emmareye pek yakındır küfür ve şirkten ne kadar kendini kurtarmışsa da diğer kötü huylar üzerinde bulunduğundan nefis fırsat bulur bulmaz hemen emmareliğe düşü verir.
Nefsi levvamenin de kötü dokuz sıfatı vardır.Bunlar sırası ile

1-FISK:Taat-ı ilahiye den her bakımdan kaçmak.Allah tealanın ibadet ve taatın dan kaçmak.Sohbet ve zikir meclislerinden kaçınmak.

2-CEHİL:Yukarıda izahını yapmıştık.

3-UCUB:Levvamenin üçüncü sıfatı ise ucub dur.Rasulullah(s.a.v) buyurdu ki:’’Günah işlemeseniz de sizin için günah tan fena olan şeyden korkarım oda ucuptur.Ucup ameli görme ve kendini beğenmedir.’’
Hazreti Aişe (r.a) Rasulullah’a (s.a.v)’’İnsan ne zaman kötü amel işler diye sordum buyurdu ki iyi amel işlediğini sandığın zaman.’’İbni Mesut (r.a) buyurur.’’İnsanın helakı iki şey dedir ucup ve ümitsizlikte’’bu yüzden demişlerdir ki ümitsiz olan istediğinde gevşek olur.
Ucubun sebebi cahillik olan bir hastalıktır.Kişi ne kadar ibadet ile meşgul olursa olsun Allah Teala dilediğinden dolayı ibadet yapmıştır.Cenneti de o amelle değil Allah tealanın rahmetiyle kazanacaktır.Nitekim Rasulullah(s.a.v) Hiç kimse yapmış olduğu ibadet ve amel ile cenneti kazanamaz sahabe sende mi ya Rasulallah evet ben bile cenneti ancak Allah tealanın rahmetiyle kazanırız’’buyurmuştur.
Yine Rasulullah(s.a.v) buyurdu ki:’’Namazıyla idlal(övünmek)eden kimse namazı kılmamış olur.’’

4-UYKU: Levvamenin dördüncü hasleti ise uykudur.Kişinin uykuyu sevmesidir ve çok uyumasıdır.Vakitleri zayi etmek demektir.Ölçülü uyumak lazımdır.Hadiste’’Çok uyumak,çok konuşmak,çok yemek,yemek kalbi öldürür.’’ Buyurulmuştur.
5-YEMEK VE İÇMEK:Levvamenin beşinci sıfatıdır.Yeme ve içmeye düşkünlüktür.Hayvanat sıfatıdır.Fazla yemek şehveti artırır ve yukarıda hadiste geçtiği üzere kalbi öldürür.Zıttı az yemek ve açlıktır.Konuyla ilgili geniş bilgi dördüncü nefis mertebesi olan mutmainne de verilmiştir.
6-HIRS:Levvamenin altıncı sıfatıdır.Nefsi emmare mertebesinde bahsi geçmiştir.
7-KAHRU NEDAMET:Levvamenin yedinci sıfatıdır.Yapmış olduğu hatalara hemen pişmanlık duymasıdır.
8-GİYİM VE MEFRUŞATA MERAKLILIK:Levvamenin sekizinci sıfatıdır.Yani süse ve saltanata zenginliğe meraklıdır.
9-MUAŞERET:Levvamenin dokuzuncu sıfatı da muaşeret yani geçimsizliktir.Kimseyle iyi geçinememektir.Halbuki hilm,yumuşaklılık,tevazuu ve geçim ehli olmak sünnettir.
Buraya kadar anlattıklarımız dan Allah’ın inayeti ile geçen kimse artık Nefsi Levvameden çıkıp nefsi Mülhemeye ulaşır ki diğerlerine nispetle insanlığa daha yakın bir nefistir.

’’Ey benim kalpleri tasarrufunda bulunduran Allah’ım.Bizim kalbimizi de dinin ve taatin üzerin de sabit kıl.Amin’’

Nefsi Levvame Sahibinin Rüyası

Rüya da koyun,sığır,keçi ve emsali görmek helal ve menfaattir.Balık helal nesne kazanmak temiz rızık.Tavuk,güvercin vs. eti yemek helalı kazanmak için hırstır.At,beygir azgın olmazsa sadakat azgın olursa levvamenin galebesidir.Bal arısı güzel ahlak kazanmak.Kurbağa görmek ruhun nefisten nefretidir.Meyveli ağaçlar,yeşil çayırlar,olmuş meyveler ameli salih işlemeye işarettir.Yağlar,ballar ve süt ruha bir miktar kuvvettir.
Bazen yıkık bazen sağlam yerler görmek ruhu ile nefsine itaate eşit olduğuna işarettir.Hububattan helal şeyleri görmek nafile say ile yorumlanmıştır.La Yalamül gaybe illallah.

NEFSİ MÜLHEME

Nefsin üçüncü makamıdır.Bu nefis sahibine hak tealanın ilim ve ilham ihsan ettiği nefistir.Sekiz tane huyu ve sıfatı vardır.Bunlar sırası ile

1-İLİM:Mülhemenin birinci sıfatı ilimdir.Makbul olan ilimdir ki dünyada da ahirette de faydalı olan ilimdir.Allah Rasulu (s.a.v)’’Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım’’Buyurmuştur.

2-TEVAZU:Mülhemenin ikinci sıfatıdır.Kibrin zıttı dır.Her zaman kendini hakir ve zelil bilir.Tevazu sahibini Allah’a ulaştırır.
Nitekim hadiste’’Tevazu edipte Allah tealanın şerefini artırmadığı kimse yoktur’’yine ’’Herkesin başının üstünde tasma tutan iki melek vardır.Kişi tevazu yapınca tasmayı havaya doğru kaldırır ve Ya Rabbi onu yücelt derler.Kişi kibirlenirse tasmayı aşağı doğru indirirler ve Ya Rabbi onu alçalt derler’’buyurmuştur.

3-TEVBE:Mülhemenin üçüncü sıfatıdır.Günahlardan dolayı Allah’a tövbe etmekir. Allah tealanın hem emridir hem de günahlarımızın affına sebeptir.
Ayette’’Ey müminler sizden meydana gelen kusurlardan Allah’a tövbe ediniz ki felah bulasınız’’buyurulmuştur.

Başka bir ayette de şöyle buyurulmuştur:’’Ey iman edenler dönülmez bir tövbe ile ile Allah’a tövbe ediniz ki Allah’ı unuttukları için Allah’ın kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın onlar fasıkların ta kendileridir.’’Ayetinde belirtilen fasıklar dan olmayalım.

Hadiste de :’’Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.’’Buyurulmaktadır.
Yine buyuruldu ki:’’Günahı olmayan hiçbir kimse yoktur.Fakat günahkarların en iyisi Allah’a tövbe edendir.’’

4-SABIR:Mülhemenin dördüncü sıfatıdır.Hiç bir ibadeti yapmamak ve bir günahı işlememek sabretmeksizin ele geçmez bunun için Rasulullah(s.a.v)’a sabır nedir? Diye sorduklarında’’İmandır’’buyurmuştur.
Diğer bir hadiste ise’’sabır imanın yarısıdır’’ buyurmuştur.Sabrın büyüklüğü ve faziletinin sebebiyledir ki Allah Teala kuranı kerimde yetmişten fazla yerde sabrı bildiriyor ve daha iyi olan dereceleri sabra havale ediyor.Kendisinin sabredenlerle beraber olduğunu söylüyor ve ’’Elbette sabredenlerle beraberim’’buyuruyor.Şunu da söyleyelim ki sabır zannedildiği gibi bir olay karşısında boyun bükük beklemek değildir.Tersine şeytan,nefsin ve insanların vesvese ve ezalarına karşı direnmek mücadele etmek belalar da ise Allah tealaya tevekkül teslimiyettir.

5-ŞÜKÜR:Mülhemenin beşinci sıfatı ise şükürdür.Şükür nimetlerin artmasına vesiledir.Efendimiz(s.a.v)çok ibadet etmekten mübarek ayakları şişer idi de Ashabı kiram hazretleri’’Ya Rasulullah sizin büyün günahlarınız affedilmiş olduğu halde neden bu kadar kendinizi yoruyorsunuz’’dediklerinde’’Şükür eden bir kul olmayayım mı?’’buyurdular.
Evet her azanın kendisine has şükrü vardır.Kişinin gerçek şükrü ve hamdı yakalaya bilmesi için bütün günah ve afetlerden kaçınması lazımdır.Hemen her azanın bir afeti vardır şimdi sırası ile onları yazalım.

Dilin afetleri

1-Küfür sözleridir.
2-Hatalı sözlerdir.
3-Yalan söylemek.
4-Sözde nifak ve fitne.
5-Kötülüğü emir iyiliği terk.
6-Namazda konuşmak.
7-Müslüman’a kötü dua (Küfür ile kafir,gavur olasın diye dua eden kafir olur.)
8-Zalime ve kafire dua.
9-Kuranı kendi kafasına ve nefsine göre tefsir ve yorumlamak.
10-Layık olmadığı halde mal ve menfaat istemek.
11-Avamın anlamayacağı sözler sarfetmek.
12-Müşkül olan meseleleri karşısındakini mahcup etmek için sormak.
13-Kötü kişilere aracı ve şefaat etmek.
14-Sert sözler söylemek.
15-Ezan ve kamette konuşmak.
16-Sünnet ve farz arasında konuşmak.
17-İki yüzlülük.
18-Cinsi muamele esnasında konuşmak.
19-Kuran okunurken konuşmak.
20-Çok yemin etmek.
21-Nefsi için şer dua etmek.
22-Kardeşinin özrünü reddetmek.
23-Şaka ve zemmetmek.
24-Mümin kardeşini korkutmak.
25-Gerek yokken yabancı bir kadınla konuşmak.
26-Hıristiyan’a selam vermek.
27-Fasıka selamda böyledir ama İslamiyet için verilir.
28-Defi hacet edene selam vermek.
29-Bevl(idrar) edene selam vermek.
30-Helada konuşmak.
31-Üç kişinin yanında iki kişinin konuşması.
32-Büyüklerin yanında küçüklerin izinsiz konuşması.
33-Fecir vaktinden namaza kadar dünya kelamı konuşmak.
34-Başkasının sözünü kesmek.
35-Küçüklerin büyüklerin sözlerini reddetmesi.
36-Yeme ve içmeye besmelesiz başlamak.
37-Teganni,şarkı vs. söylemekEllerin afetleri

1-Ölünün kabrini açmak.(büyük günahtır)
2-Ganimet malından gizlice almak .(büyük günahtır)
3-Muhtaç olmadığı halde fidye ve keffaret paralarını almak.
4-Batıl vakıflardan para almak.
5-Zekat ve sadakaları Anne,Baba ve çocuklara vermek.
6-Riya için yardımda bulunmak.
7-Borçlusunu sıkıştırmak.
8-Hırsızlık yapmak.
9-Abdestsiz ve hayızlı iken kurana dokunmak ve okumak.
10-Başının bazı yerlerini keserek bazı yerlerini kesmemek(Rafiziler gibi)
11-Kadının saçını zaruretsiz kazıtması.
12-Kabir üzerindeki yaş otları ve ağaçları kesmek.
13-Edep mahalline parmağını sokmak.
14-Sağ el ile taharetlenmek.
15-Kuvveti varken mazlumu kurtarmamak.
16-Tırnakları kesmemek.
17-Gücü yetiyorken içkiyi dökmemek.
18-Hayvanlara dahi olsa zulüm etmek ve zulmü engellememek.
19-İnsan ve hayvanı sıkıntıdan kurtarmamak.
20-Çocukları ve hayvanları gecenin evvelinde dışarı çıkarmak.
21-Tırnakları ve saçları çöplüğe ve gusül haneye atmak(Sünnet olan gömmektir.)
22-Erkeklerin gümüş den başka yüzük kullanmaları.
23-Akşamları kapı ve pencereleri kapamamak.
24-Yemek ve içecek kaplarının üstlerini örtmemek.
25-Başkasının malını zayi etmek.

Kulakların Afetleri
1-Teganniyi(müzik) dinlemek (Hanefilere göre fasıklıktır.)
2-Hata ile okunan kuranı dinlemek(ihtiyaç hasıl olmadığı halde)
3-Genç ve yabancı kadınların sözlerini dinlemek(insanlara zinadan nasipleridir)
4-Ehli olan kişinin okuduğu kuranı dinlememek.
5- Ehli olan kişinin hutbesini dinlememek.
6-Ehli olmayan kişinin hutbesini dinlemek.
7-Emir,kadı ve valilerin sözlerini dinlememek.
8-Hocanın sözünü ve kocanın sözünü dinlememek.
9-Hakimin davalıların sözlerini dinlememesi.
10-Müftünün fetva isteyenlerin sözlerini dinlememesi.
11-Aç kalanların isteklerini dinlememek.
12-Büyüklerin ve zenginlerin,fakirleri dinlememesi.

Gözlerin Afetleri

Gözlerin afetleri küçük olarak beştir.

1-Fukaraya,gariplere küçük gözle bakmak.
2-Zaruretsiz münkaratı seyretmek (pis olan görsel yayınlar)
3-Yıldız kaymasını seyretmek ve dilek dilemek.
4-Harama bakmak.
5-Namazda,hüküm verirken,hutbe okurken ve emanetleri verirken gözleri yummak.
Karnın afetleri
1-Misafirin ev sahibinden utanmaması.
2-Altın ve gümüş kaplardan yemek,yemek.
3- Altın ve gümüş kaplardan içmek
4- Altın ve gümüş kaplarda koku yakmak.
5-Oyun ve içkili ziyafetlere gitmek ve yemek.
6-Gösteriş ve iftihar için yapılan yemeklerden yemek.
7-Besmelesiz yemek ve içmek.
8-Sol el ile yemek ve içmek alıp vermekte böyledir.
9-Müşrik ve kafirlerin yemeklerinden yemek.
10-Cünüplerin ellerini ve ağzını yıkamadan yemek yemesi.
11-Zarar veren her türlü yiyeceği ve içeceği yemek ve içmek.
12-Sokaklarda ve kabristanlarda yemek ve içmek.
13-Yemeğin ortasından ve başkasının önünden yemek.
14-Sarı ve bakır kaplarda (kalaysız) yemek ve içmek.
15-Hıristiyan adetlerine benzetilerek yemek,yemek.
16-Cenaze kabristanlar ve büyüklerin yanlarında gülmek.
17-Yemek yerken başını yemek kabına doğru eğmek.
18-İhtiyaç yokken eti,ekmeği vb.bıçakla kesmek.
19-Ağzı kırık kaptan su içmek.
20-Yiyecek ve içeceğe üfleyerek yemek.
21-Suyu bir nefeste içmek.(Tıbbende zararlıdır)
22-Sofra kalkmadan kalkmak.
23-Yeme ihtiyacı varken yemeği kesmek.
24-Ekmek varken katık yok diye beklemek.
25-Yemekte başkalarının yüzüne bakmak ve lokmalarını saymak.
26-İçi,dibi görünmeyen kaptan su içmek.
27-Yemek yerken kötü ve keder verici söz söylemek.
28-Ekmek üzerine herhangi bir şey koymak.
29-Ölünceye kadar veya hasta oluncaya kadar yemek,yemek.
30-Validesine asi olarak yemek ve içmeği kesmek.
31-Ellerini yemek kabının içine silkmek.
32-Ellerini yıkamadan yemek,yemek.
33-Suları ayakta içmek(Zemzem ve abdesten sonraki su hariç)

İffet Yerlerinin Afetleri

1-Tahammülü olmayan küçük zevcesiyle cinsi muamele de bulunmak.
2-Tuvalette ve kırda insanların defi hacet esnasında ön ve arkalarını kıbleye,aya ve güneş’e döndürmesi.
3-Sevişmeden ve öpüşmeden cinsi münasebette bulunmak.
4-Kıymetli veya Zaralı olan bir şeyle taharetlenmek.
5-Kudreti varken hanımı ile cinsi münasebette bulunmamak.
6-Karısının müsaadesi olmadan azl(meniyi dışarıya boşaltmak) yapmak.
7-Özürsüz sünnet olmamak.
8-Ağaç altında,kabristanda,mescit yanlarında,sulara idrar yapmak.

Ayakların Afetleri
1-Günah yerlerine gitmek.
2-Ana ve babasından izinsiz savaşa gitmek.
3-Korkulu ve tehlikeli yerlere gitmek.
4-Taun gibi bulaşıcı hastalıktan kaçmak ve bulunduğu yere gitmek.
5-Davetsiz ziyarete gitmek
6-Mezarların üzerinden zaruret olmamaksızın yürümek.
7-Nikah düşen iki kadının arasın da yürümek.
8-Az miktar dahi olsa kadınların cenaze arkasında yürümesi.
9-Kabirler üzerinde yürümek.
10-Kıbleye ve kuranı kerime karşı ayak uzatmak.
11-Ailesinin yanına seferden gelince habersiz girmek.
12-işçinin iş esnasında oturması(zaruretsiz)
13-Kadının evinin işini yapmaması.

6-CÖMERTLİK:Mülhemenin altıncı sıfatı da cömertliktir.Yukarıda izahı geçmiş idi ama kısaca söyleyelim ki Allah (c.c) cömerttir ve cömertleri sever.
7-KANAAT:Mülhemenin yedinci sıfatıdır.Tükenmez bir hazinedir zıttı israftır.Allah (c.c) ise elbette müsrifleri sevmez.
Nitekim ayette’’Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz’’buyurmuştur.Alimler besmelesiz başlanan ve bu Rızkı,taamı,nimeti yerken Allah’tan bilmeyen kimse müsriftir demişlerdir.Kişi Allah (c.c)’ın vermiş olduğu rızık ve nimetlere az dahi olsa itiraz etmemelidir.Kanaatkar olmalıdır.

8-TAHAMMÜL:Mülhemenin sekizinci sıfatı Tahammüldür.Bu sabrın bir eşidir ki eş,dost,akrabalarından gelen eza ve cefalara sabretmek tahammül etmektir.Bununla alakalı güzel bir kıssayı buraya alıyoruz.

Bir büyük zatın komşusu Yahudi imiş her nasılsa Yahudinin lağımı da bu zatın evinden geçiyormuş.Bir gün lağımı patlamış etrafı pis bir koku sarmış o sırada Yahudi komşusu olan bu zatı ziyarete gelmiş.Kokuyu duyunca bu koku nedir diye sormuş.Müslüman zat ise sizin lağım patlamış ondan olmalıdır demiş.Yahudi de öyleyse niçin bize haber etmedin deyince Müslüman zat bizim Peygamberimiz(s.a.v) bizlere sabır ve tahammülü emretmiştir diye cevap verince bunun üzerinr Yahudi sizin Peygamberiniz ne güzel Peygambermiş deyip Şehadet getirerek Müslüman olmuştur.
Kıssa da anlatıldığı üzere az bir tahammülün bir insanın imana gelmesine vesile olmuştur.Ne kadar büyük bir Lütuftur.
Evet görülüyor ki buraya kadar anlattığımız Mülhemenin sekiz vasfı güzel huylarla olmakla beraber daima üzerinde tehlike olup biraz gevşeklik Levvameye oradan da Emmareye düşmeye sebep olur Maazallah.Ayrıca Mülheme de kalmak da kemali insaniyete erişmeye manidir.Her halukarda Mutmainneye ulaşmak için gayret lazımdır.


Nefsi Mülheme Sahibinin Rüyası

Şeytan görmek şeytana uyma sıfatıdır.Avamı ve cahili görme onların hallerine meyil sıfatıdır.Kadın görmek tedbirde noksanlık ve dünya ya meyildir.
İnsanları çıplak görmek amelsizliğe.Eşkıya görmek nefsin tuğyanına,ehli sünnetten olmayanları görmek farz namazlarda gevşekliğe işarettir.
Siyah görmek ayıbı yüze vurmak ve süratle maksada ulaşmaya işarettir.Hizmetçi görmek taate.Hırsız görme ibadetleri saklamağa.Cambaz ve hokkabaz görmek harama gitme sıfatıdır.
Avcı görmek insafsızlığa işaret.Beyaz renk mülhemenin galebesine işarettir.Sevgili görme ruhun sefasına.Kız çocuk görme dünya ya meyil,erkek çocuk ise Salih amele işarettir.
Abdest ve gusül günahlardan temizlenmeye işarettir.La yalamul gaybe illallah

NEFSİ MUTMAİNNE

Bu öyle bir nefistir ki Allah tealanın izniyle kalp ruhun nuru ile nurlaşıp kötü sıfatları terk edip güzel ahlak ile muttasıf olur.Bu nefis Allah tealanın Fecir suresinin son ayetlerinde belirttiği gibi Allah tealanın övdüğü Razı olduğu ve cennetle müjdelediği nefistir.Altı güzel sıfatı vardır bunlar sırası ile

1-AMEL:Allah Tealanın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak,iyi iş işlemek,ibadet ve taattır.
2-TEVEKKÜL:Allah tealaya güvenmek,onu her işte vekil tayin etmek ve teslim olmaktır.Tevekkülün dereceleri vardır.
Birinci derece de olan gayretli açık konuşan cesur ve merhametli bir avukata güvenen kimse gibidir.
İkinci derece de bulunan kimse bir çocuğa benzer çocuk kendisine verilen her şeyi annesi gönderdi sanır acıkınca annesini arar,korkunca annesine sığınır çocuğun bu hali kendinden olup başkasının öğretmesiyle zorla değildir.Bu derece de bulunan kimsenin kendi Tevekkülünden haberi olamaz.Çünkü vekilini kendinden ayrı bilmez.
Üçüncü derece de kimse yıkayıcının elinde ki ölüye benzer.Kendisini Allah tealanın kudretiyle hareket eden bir ölü gibi görür.Dert ve acılarla karşılaşınca kurtulmak için dua bile etmez.Hal buki bebek canı acıyınca annesini çağırır.Bu öyle bir çocuğa benzer ki annesini çağırmaz.Çünkü annesinin hep ona baktığını imdadına koşmaya hazır olduğunu bilir.
Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu:’’Kim Allah’a tevekkül ederse ona kafidir.’’Rabbimiz diğer bir ayette’’Artık gerçek müminlerden iseniz Allah’a tevekkül ediniz.’’buyurmuştur.
Kısaca buna benzer bir çok ayeti celileler de beyan edildiği gibi Allah tealaya tam bir tevekkülle bağlanıp Allah’tan gayrı her şeyden ümit ve alakasını keserek layık olduğu veçhile kulluk vazifesini yapmağa tevekkül denir.

3-AÇLIK:Açlığın fazileti ile ilgili o kadar çok hadisi şerif var ki bunlardan bir kaçını geçerek bu mevzuu geçeceğiz.
Rasulullah (s.a.v.)buyurdu ki:’’Açlık ve susuzlukla kendinizle cihat ediniz zira bunun sevabı kafirlerle cihat sevabıdır Allah tealanın indinde açlık ve susuzluktan daha sevgili bir amel yoktur.’’
Yine buyurdu ki:’’Midesini doldurana göklerin melekutünü göstermezler.Kim daha üstündür diye sorduklarında’’Az yiyen az uyuyan ve avret yerini örtecek kadar elbisesi olan buyurdu.’’
Yine buyurdu ki:’’Eski elbise giyiniz karnınızı yarım doyurunuz ve su içiniz çünkü bu peygamberlikten bir cüzdür.’’
Yine buyurdu ki:’’Allah Tealanın indinde en üstününüz düşüncesi ve açlığı en uzun olanınız.’’ Allah’ın indinde sevilmeyeniniz de çok yemek yiyeniniz ve çok uyuyanınızdır.’’

Burada açlığın fazileti ve tokluğun zararları hakkında birkaç madde sunacağız.
1- Kalp saf ve nurlu tokluk ise insanın kalbini kör eder ve düşüncesini azaltır.Ondan beyine ulaşan buhar insanı cahil edip düşüncelerini karıştırır.Bunun için Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki:’’Az yemekle kalplerinizi ihya ediniz açlıkla temizleyiniz saf ve temiz olsun’’ yine buyurdu’’Kendini aç tutanın kalbi zeki düşüncesi çok olur.’’
2- Kalp ince olur.Zikir ve münacat lezzetini duyar.Tokluktan kasvet sert kalplilik meydana gelir.Yaptığı her zikir dilinde kalıp kalbine inmez.Cüneyt-i Bağdadi Hz.(k.s)buyuruyor ki:’’ kendisi ile Allah Teala arasında yiyecek torbasını bulundurup münacattan lezzet almak isteyen bu istediğine hiçbir zaman kavuşamaz.’’
3- Fazla istek çok neşe ve gaflet cehennemin kapısıdır.Kırıklık çaresizlik ve acizlik cennetin kapısıdır.Tokluk neşe,gaflet verir.Açlık ise acizlik kırıklık getirir.Bir lokmayı kendinden men edince dünya gözüne karanlık ve dar göründüğünü düşünüp kul kendini acz gözü ile görmeyince Allah tealanın kudretini göremez.Bunun için yeryüzünün anahtarını Rasulullah’a (s.a.v) arz ettiklerinde’’İstemem bir gün aç bir gün tok olmayı daha çok severim aç olunca sabrederim tok olunca şükrederim.’’buyurdu.
4- Tok olduğu zaman açları unutur. Allah tealanın kullarına şefkat ve merhamet etmez ahiret azabınıda unutur.Aç olunca cehennemde onların açlığını hatırlar.Susamış olunca mahşer yerindekilerin susuzluğunu hatırlar.Ahiret korkusu ve insanlara şefkat cennetin makamlarındandır.Bunun için Yusuf(a.s)’a yeryüzünün hazinelerine sahip olduğun halde niçin aç durursun?Diye sorduklarında’’Doyarsam aç fakirleri unutacağımdan korkarım.’’buyurdu.
5- Bütün saadetlerin başı nefsini emri altına almaktır.Şekavetin başı da kendini nefsine esir etmektir.Azgın hayvan açlıktan başka bir şeyle zapt edilmediği gibi insan da böyledir.Bu yalnız bir fayda olmayıp faydaların kimyasıdır,özüdür,Zira bütün kötülükler ve günahlar şehvetten,şehvet ise tokluktan doğar.


4-RİYAZET:Kısaca diyebiliriz ki nefsi kırma fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeğe terk ve faydalı fikirlerle ibadet ve ilimle meşgul olmak az gıda ile yaşamaktır.

5-İBADET:Allah tealanın bildirdiği şeriatın emirlerini yerine getirmek Allah’a kulluk etmek amel işlemektir.Zaten yaratılış gayemizde dünyaya geliş gayemizde bu değil mi?Nitekim ayette’’Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım’’beyan edilmiyor mu?

6-TEFEKKÜR:Düşünmek fikri hareket ettirmektir. Rasulullah’a (s.a.v) buyuruyor ki:’’Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır’’elbette ki bir saati bir seneden üstün olan bir ibadetin derecesi de pek büyük olur.
İbni Abbas (r.a)diyor ki:’’Bir gurup insanlar Allah Teala hakkında tefekkür ediyorlardı Rasulullah (s.a.v)onun yarattıklarında tefekkür ediniz zatını düşünmeyiniz çünkü buna dayanamazsınız ve onun azametini ve zatının ne olduğunu anlayamazsınız.’’buyurdu.
Aişe (r.ah)”buyuruyor ki:Rasulullah (s.a.v)namaz kılıyor ve ağlıyordu namazda sonra niçin ağlıyorsun Allah Teala senin her şeyini affetmiştir.Diye sordum buyurdu ki:’’Göklerin ve yerin yaratılmasında gece ve gündüzün birbiri arkasında gelmesinde akıllı kimseler için ayetler işaretler vardır.Ayeti bana indirilmişken nasıl ağlamam bundan sonra bu ayeti okuyup tefekkür etmeyene yazıklar olsun dedi’’

İnsan zulmette ve cehalet içerisinde yaratılmıştır. Kendini cahillik ve zulmetten karanlıktan çıkaracak ve ne gerektiğini bunlara hangi yolla gidileceğini bilmesi için bir nuru ise tefekkürden meydana gelir.

Nefsi Mutmainne Sahibinin Rüyası

Kuranı kerim görmek ve okumak muvaffakiyete işarettir.Peygamberleri görmek dinde kuvvet ve bunlara uyma sıfatıdır.Evliya görmek korktuğundan emin olma ve umduğuna nail olma sıfatıdır.Doktor görmek nefsinin isyanını ameli salih ile ilaçlamaktır.
Yeşil renk görmek mutmainne alametidir.Mevsimsiz yeşil ham meyveyi ağaçtan koparmak ihlassızlığı giderir ve ihlasa meyli gösterir.La yalamul gaybe illallah.

Bu saymış olduğumuz tabirler rüya tabir ilmine vakıf olmuş kamillerin işidir.Bursalı Mehmet Muhittin Efendi der ki:Rüyalar kitaplar da yazılan tabirlerle hallolmaz o bir gizli ilimdir.Ancak o ilim sahiplerinin tabirleri muteberdir buyuruyor.Cenabı hak cümlemizi mutmainne den nefsi radiyyeye ulaşma devletini ihsan buyursun.Amin.
NEFSİ RADİYYE

Bu nefis evliyaların nefsidir.Bu mertebede ki insanların sıfatları da şunlardır.

1-İHLAS:Kalbini safi etmek içten riyasız sevgi sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin yalnızca Allah tealanın rızasını esas maksat ve gaye edinmektir.İnsanlara riyakarlıktan gösterişten uzak olmak demektir.İbadette ihlası gideren şeyler dört tanedir.Bunlar sırası ile

A) Bir kimse namaz kılarken başka kimseler gelir şeytana daha iyi kıl seni ayıplamasınlar der bu zaten aşikardır.
B) Bunu bilir ve bundan kaçınır o zaman şeytan daha iyi kıl onlarda sana uysun ve onların uymasının sevabını da al der.Bazen şeytanın dediğini yapar ve bilmez ki kendine uyma sevabını almak kendi huşusunu diğerlerine geçtiği zamandır.Ama huşu sahibi değilse diğerleri onu öyle zannediyorlarsa diğerleri sevap alır o ise nifaktan mesul olur.
C) Yalnız olduğu zaman insanlar arasında kılmış olduğu namaz gibi namaz kılmanın nifak olduğunu bilir yalnızken öyle kılıp insanlar arasında da böyle kılmak ister bu ise daha derindir ve riyadır.
D) Bu ise hepsinden derin ve örtülüdür.Yalnız ve kalabalıkta iken insanlar için huşu olmayacağını bilir şeytan ona Allah tealanın azametini düşün yoksa nerede olduğunu bilmiyorsun der.Böylece düşünür huşu sahibi olur ve insanların gözünde mükemmel gözükür.Eğer yalnızken de böyle düşünceler kalbine bir alışkanlık olarak gelmiyorsa bunun sebebi de riyadır.

2-BOŞ VE FAYDASIZ SÖZLERİ TERK:Radiyyenin ikinci sıfatıdır.
Mala yani ve faydasız sözlerden kaçınmak çünkü hadisi kutside’’Ey Adem oğlu eğer sen kalbinde kasavet,vücudunda hastalık,rızkında darlık ve zorluk görüyorsan iyi bil ki sen boş ve faydasız sözlerle vakitlerini zayi ediyorsun ki onun cezası olarak kalbinin katılığı,vücudunun hastalığı,rızkının darlığı ile uyarıldığını anlaman gerekir’’evet dilin kemiği yoktur.Atalarımız ne güzel söylemişler ya hayır söyle ya da sus ve söz gümüş ise sukut altındır.Şunu da unutmayalım ki Hz.Ebu Bekir(r.a)’e soru sorduklarında ve mübarek soruyu cevapladıktan sonra iki rekat namaz kılardı.Evet demek ki bu kadar hassas bir şeydir dikkat etmek lazımdır.
Bu makamda bulunan şahıslar kişinin her yapmış olduğu söz,fiil ve hareketin kayıtlar altına alındığını ve ahirette tek,tek bunlardan sorulacağını bilir.


3-ZİKRULLAH:Allah tealayı daima hatırda tutup zikir etmektir.Allah böyle yapan kulları kuranda övmüştür.
Ayette’’Bir çok erler ki onları ne bir ticaret ve ne de bir alım-satım Allah tealanın zikrinden ve namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz onlar kalplerin ve gözlerin döneceği bir günden korkarlar’’ diğer bir ayette ise’’Ayakta dururken,otururken yanları üzerine yatarken(her an)Allah’ı anarlar (şöyle dua ederler)Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın seni tesbih ederiz bizi cehennem azabından koru’’amin.Buyurmuştur.

Unutmayın ki yerde ve gökte ne varsa Allah Tealayı kendi halleriyle zikir ederler.Fakat biz bunları anlayamayız.Bu hal isra Suresi 44. ayette açıkça bildirilmiştir. Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki:’’Allah Teala hazretlerinin bazı melekleri vardır ki bunların vazifeleri ehli zikrin bulundukları yerleri aramaktır.Böyle zikir meclisini buldukları zaman hemen birbirlerine seslenip toplanırlar arzdan sema ya kadar o meclisin üzerini doldururlar.O zaman Cenabı Hak (c.c) her şeyi bildiği halde onlara sorar kullarım ne diyorlar.Melekler zatını zikrediyorlar derler tekrar sorar onlar beni gördüler mi?Deyince melekler hayır vallahi görmediler derler.Tekrar sorar ya görselerdi ne yaparlardı?Evet Ya Rab eğer görselerdi sana olan zikirleri ve ibadetleri çok şiddetlenir zikirleri artardı.Yine sorar peki benden bir şey istiyorlar mı?Melekler evet Ya Rab cenneti istiyorlar diye cevap verirler.Cenabı hak yine sorar onlar cennetlerimi görmüşler mi?Melekler hayır Ya Rab görmediler.Eğer görmüş olsalardı onu istemeye hırsları artar rağbetleri çoğalırdı.Tekrar sorar bir sıkıntıları var mı?Evet Ya Rab cehennem ateşinden korkuyorlar ondan sana sığınıyorlar derler.O zaman Allah Teala buyurur ki ey meleklerim siz şahit olun ki ben onları muhakkak mağfiret ettim.Meleklerden biri Ya Rab onların arasında falan kimse de kendine ait bir iş için bulunmuştu.O bu mecliste devamlı bulunanlardan değildir deyince rahmet ve mağfireti bol olan Allah Teala buyurur ki onlar öyle bir cemaattir ki onların arasında bulunanlar şaki olamazlar.Yani kötü kimseler onların arasına giremezler veya üzerinden şaki vasfı kalkar.’’
Yine buyurdular ki:’’ Allah Teala buyurdu ki:kulum beni gizli zikir ederse bende onu gizlice anarım.Eğer cemaatle zikir ederse bende onu ondan daha hayırlı bir cemaat içerisinde anarım.’’
Evet unutmayalım ki zikir kulu Allah’a en kısa zamanda ulaştıran ve fazileti çok olan bir ibadettir.Zikir hakkında bir çok ayet ve hadis vardır.Biz burada mevzu uzamasın diye bir iki tanesini yazdık.
4-ZÜHD:Dünyaya iltifat etmemek kalpten dünyayı silmek ve ilahi feyizle,nurla kalbi doldurmaktır.
Zühdün en muazzam övülüşü kuranı kerimde Karun kıssasında ilim sahiplerine izafe edilmesidir. Karun gayet süslü bir vaziyette olan bineğe binip sokağa çıktığı zaman herkes keşke bu benim olsaydı dedi.’’İlim sahibi olanlar ise ahiret sevabı bundan daha iyidir.’’Dediler.
Bunun için demişlerdir ki dünyada kırk gün zahit olanın kalbine hikmet çeşmesi açılır.Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki:’’ Allah tealanın seni sevmesini istiyorsan dünyada zahit ol.’’
Harise (r.a) Rasulullah (s.a.v)’a ben hak müminim dediği zaman bunun alameti nedir buyurdu.Cevabın da nefsim öyle zahittir ki altın ve taş bana göre aynıdır sanki cennete ve cehenneme bakıyorum dedi.İyi muhafaza et lazım olanı buldum dedi.Sonra bu kalbini Allah’ın nurlandırdığı bir kuldur buyurdu
’’ Allah Teala hidayet vermek istediği kimsenin sinesini İslam için ferah ve geniş eyler.’’ayeti indiği zaman Ya Rasulallah (s.a.v) bu ferahlık ve genişlik nedir?Diye sordular buyurdu ki:’’Öyle bir nurdur ki kalbe düşer sine onunla ferah ve geniş olur.’’bunun alameti nedir?Dediklerinde’’Kalp bu yalancı ve aldatıcı dünya dan kaçar yüzünü ebedi olan aleme çevirir ve ölmeden evvel ölüm hazırlığı yapar.’’buyurdu.
Zühdün üç derecesi vardır:Birinci dünyadan el çeker fakat gönlü onda kalır mücadele ve sabreder buna’’Mütezehhit’’denir zahit denmez.
İkinci gönülden ona bakmaz fakat zühde bakar ve kendi zühdünü bir iş bilir bu zahittir fakat eksikleri vardır.
Üçüncüsü zühtte de zahit olur yani kendi zühdünü de görmez ve onu bir iş bilmez.

Ebu Süleyman Darani (k.s)buyuruyor ki:Züht hakkında çok sözler duydum fakat bize göre züht seni Allah tealadan meşgul eden her şeyin terkini söylemendir.
Şunu unutmayalım ki ahiret için tövbe ve züht edenlere vaat edilen makama bütün günahlar dan el çeken ve hepsine tövbe eden kavuşur.’’Rabbimiz!Bizi de bütün günahlardan el çeken ve rızana kavuşan kullarından eyle Rabbimiz!Bizim canımızı Salihlerle al muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin.’’Amin.

Nefsi Radiyye Sahibinin RüyasıMelekleri,İslam askerlerini,hurileri,cenneti,cennet elbiselerini ve Kevser şarabını görmek aklın kemaline marifeti ilahiye ye Allah’a yakınlığa ilhak sıfatıdır.Buna benzer rüyalar da insanın işidir.La yalamul gaybe illallah.


NEFSİ MARDİYYE

Bu mertebede Hak Teala kulundan razı olduğu gibi kulda Allah tealadan razı olur.Nitekim Beyine Suresinin en son ayeti bunu açıkça ifade ediyor.

Mealen:’’Onların Rableri katındaki mükafatı,içinde temelli ve sonsuz kalacakları,içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Allah onlardan razıdır.Onlarda Allah’tan razıdır.Rabbinden korkan kimseyedir.’’
Buyurulur.
Bu nefis ariflerin nefsidir. Allah cümlemize nasip etsin.Amin

Nefsi Mardiyyenin sıfatları da şöyle bildirilmiştir.

1- Allah tealadan başka her şeyi terk.
2- Allah tealanın mahluklarına Lütuf ve İhsan.
3- Tekarrubi İlallah.
4- Cenabı Hakkın masnuatını(sanatını)tefekkür.
5- Allah tealanın taksimine rıza.
6- Marifetullah kesbi.


Bunları kazanmak sadece kulun gayreti neticesiyle değil Cenabı Hakkın kullarına olan Lütfu İhsanıdır.Bizim’’ La havle vela kuvvete illa billah’’deyişimiz buna delalet eder.

Nefsi Mardiyye Sahibinin Rüyası

Yedi kat gökler,güneş,ay,yıldızlar,yıldırımlar,ateşler yanan mumlar ve kandiller hepsi nefsi mardiyye alametidir.
La yalamul gaybe illallah.
NEFSİ KAMİLE (SAFİYYE)


Nefsin yedinci mertebesidir ki buda Peygamberlerin (Salat ve Selam onların üzerine olsun) nefsidir ki ondan bahsetmek haddimize düşmez.

Rabbim Teala cümlemizi nefsin ve şeytanın desise ve fitnelerin emin eylesin ve nefsi emare, Levvame, mülhime den kurtarıp Radiyye ve Mardiyye devletini ihsan etsin. Amin

ABDULHALIK-I GÜCDEVANİ HAZRETLERİNİN MÜRİDİ HACE EVLİYAYI KEBİRE NASİHATLARI

Oğulcuğum sana nasihat ederim ki:

1- Takvayı kendine şiar edin ahvalini murakabe et hatalardan korku üzere ol Allah (c.c) hukukunu ve Rasulullah(s.a.v) ahdini ifa eda eyle Allah’ın celalinden kork ki bir gün hesap için onun huzurunda durdurulacaksın.
2- Kuran okumayı,öğretmeyi elden bırakma zahiri(şeriatı)batini(tarikatı)da kuranda ara kuranı gizli ve aşikar ibret ve tefekkürle gözyaşıyla oku.Her halini kurana döndür ve benzet zira Cenabı Hakkın halk içinde hücceti kurandır.
3- İlim öğretmekten bir gün bile uzak kalma bilhassa fıkıh,hadis ve tefsir oku.Cahil sofu ve mutasavvıflardan uzak ol ki onlar din yolunun hırsızları ve ahiret yolunun haramileridir.
4- İlmin yanında edebide öğren edepsiz Rabbinin Lütfün dan mahrum kalır.Edepli ol halka cidal etme iyi huyla geçim eyle kimseyi hor görme bütün mahlukata büyüğe,küçüğe merhamet eyle.
5- Sünnet-i seniyye ye sımsıkı sarıl Selef-i Salih-in izini takva imamlarının yolunu takip et.Bidat ehlinden uzak ol ki bidatler sapıklıktır.Ehli sünnet Vel-cemaatten ayrılma.
6- Gece gündüz çok namaz kıl.Farzları cemaatle edaya itina göster.Mümkün mertebe imam ve müezzin olma.Evin mescid mescitte evin olsun.
7- Daima çokça oruç tut ki oruç kalkandır insanı korur.
8- Başkanlık ve reislik isteme zira kim baş olmayı severse ona ehli tarik demek layık olmaz.Kimseye sana hizmet etmesini isteme.Kadılık ve müftülük gibi meşru hizmetler bile olsa herhangi bir mevki makam ve memuriyet talip olma.Devlet adamlarının kapısından medet umma.
9- Kimseden bir şey isteme bütün yaratılmışlardan umut ve tamahını kes sadece Allah’tan iste ve ona tevekkül et.
10- Birinin övmesiyle mağrur kötülemesiyle de mahzun olma halkın kötülemesi de övmesi de nazarın da müsavi olsun.
11- Dünyaya aldanma ahirete rağbet eyle ziynetin daima züht olsun ahiretin gamını çek ölümü çok an.
12- Yeme ve içmeyi azalt az uyu az konuş.Yemeğe ihtiyaç duymadıkça yeme sebep ve mazeret olmadan söz söyleme uyku galebe çalmadan uyuma galebe çalarsa biraz uyu ki ibadetini iyi yapasın.Dilini tut konuşursan hayır söyle halka daima nasihat et doğruyu söyle ve korkma daima haktan yana ol.
13- Helal ye mecbur kalmadıkça şüpheli şeylerden sakın.Dünyalıktan iki somuna razı ol.Helal lokma bütün hayrın anahtarıdır.Yarın için rızkını biriktirme Allah’ın rızka kefil olduğunu bil ve ona güven.
14- Ana-Baba ve şeyhinin hukukunu gözet ki hak Teala da seni hıfz eylesin.Şeyh müridine babası gibidir hatta ondan daha yakın daha müşfiktir çünkü Allah’a yaklaştırır.
15- Seyahat eyle ki nefsin hor olsun.
16- Helal giyin ve dışını süslemeye bakma ki dışı süsleme iç haraplığının ve iflasın alametidir.
17- Musikili toplantılarda fazla bulunma ki bu zamanla kalbi öldürür.Sema-ı da inkar etme ki onun erbabı vardır.
18- Çok gülme gülmek gaflettendir.Kalbi öldürür.Allah’ın mekrinden de emin olma kalbin kırık,benzin hasta,gözlerin yaşlı,duan tazarrulu olsun.
19- Amelin halis olsun Allah’ın gazabından kork rahmetinden de ümit kesme korku ile ümit arasında yaşa ki tarikat yolcularına yakışan budur.

Haydarı KERRAR
ANKARA 08.06.2003
 
Üst