Neden Sadece Koyun, Keçi, Sığır ve Deve Cinslerinden Kurban Oluyor?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Koyun, keçi, sığır ve deve isimleriyle bilinen erkekli-dişili “sekiz eş” hayvanı, kurban edilebilecek hayvanlar olarak tercih ve tayin etme işinde tek yetkili elbette Kur’an’dır Kur’an’a bakacağız Cevabımızı Kur’an’dan alacağız
İslamiyet öncesi cahiliye Arapları bazı hayvanları bazı şartlarla haram sayarlar, yemezlerdi Mesela beş defa doğuran ve beşinci yavrusu da dişi olan deveye “bahira” derler ve yemezlerdi Bu hayvanların kulaklarını çenterler; etini yemezler, sütünü sağmazlardı ve bu hayvanları putlara bırakırlardı Saibe dedikleri yine bir kısım develeri putlar n----- serbest bırakırlar; sütünü içmezler ve sütünü sadece misafirlere ikram ederlerdi Biri erkek, diğeri dişi olmak üzere ikiz doğuran koyun veya deveye vasile derler ve erkek yavruyu puta kurban ederlerdi On nesli dölleyen erkek deveye ham derler; etini yemezler, serbest bırakırlardı
Kur’an bu batıl anlayışları kökünden reddeder: “Allah bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şey meşru kılmamıştır Fakat kafirler, yalan yere Allah’a iftira etmektedirler ve onların çoğunun da kafaları çalışmaz”
Kur’an aynı anlayışı şu ayetlerde de reddederken “en’am” dediği hayvanların hangileri olduğunu da isim isim açıklar: “En’amdan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O’dur Allah’ın size verdiği rızıktan yeyin, şeytanın ardına düşmeyin; şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır (Onlar) sekiz eştir: Koyundan iki, keçiden iki De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin Deveden de iki, sığırdan da iki (yarattı) De ki: O bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah’ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır! Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez”
Görüldüğü gibi bu ayetlerde Kur’an koyunu, keçiyi, sığırı ve deveyi “sekiz eş nimet hayvanı” sıfatıyla isim isim zikreder ve bunların bazısını bazı şartlarda haram sayan batıl inançları kınar, kökünden söküp atar
Kur’an bir diğer ayette de bu “sekiz eş” hayvanın Allah’ın rahmet hazinesinden insanlar için “indirildiğini” kaydeder Ayet şöyledir: “Allah sizi bir tek nefisten (Adem’den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı Sizin için hayvanlardan sekiz eş indirdi”
Bu ayette “sekiz eş yarattı” ifadesi yerine, “sekiz eş indirdi” ifadesinin tercih edilmesi üzerinde yoğunlaşan Üstad Bediüzzaman hazretleri, sekiz tür mübarek hayvanın biz insanlık için sırf rahmet hazinesinden, yani Cennetten sırf nimet olarak indirildiğini ve gönderildiğini kaydeder Öyle ki, o mübarek hayvanlar bütün cihetleriyle bütün insanlığa nimettir Kılından ve yününden evler, ev malzemeleri, çadırlar ve elbiseler; etinden güzel ve leziz yemekler; sütünden, yağından, yoğurdundan benzersiz derecede faydalı ve sıhhi gıda ürünleri; derilerinden giysiler, kürkler, ayakkabılar… Ve hatta gübrelerinden ziraat bitkilerinin rızkı, yiyeceği ve kullanacağı mineraller ve insanların gerek tezek olarak, gerekse bio-enerji olarak yakıtı elde edilmektedir ki, bu yönleriyle bu mübarek hayvanlar insanlık için cisimleşmiş birer nimet külçesi ve rahmet yumağıdır
Üstad Bediüzzaman’a göre, onun içindir ki, yağmura “rahmet” dendiği gibi, bu hayvanlara da “en’am” denilmiştir Yani nasıl ki rahmet cisimleşmiş yağmur olmuş; nimet de cisimleşmiş keçi, koyun, öküz ile manda ve deve şekillerini almışlar Gerçi bu hayvanların maddeleri ve cismani vücutları dünyada yaratılıyor Fakat nimet sıfatı ve rahmet manası bu hayvanlarda, maddi vücutlarının tamamen üstüne çıktığından; “enzele” (=İndirdi) tabiriyle anlaşılıyor ki, Halık-ı Rahim bu mübarek hayvanları doğrudan doğruya rahmet hazinesinin birer hediyesi olarak, yüksek rahmet mertebesinden ve manevi ve ulvi Cennetinden yeryüzüne indirmiştir
Üstad Bediüzzaman hazretleri bunu şöyle örneklendirir: Nasıl ki bazen çok kıymetsiz bir maddeye çok kıymetli bir san’at nakşedilebilir Bu durumda o şeyin maddesi nazara alınmaz ve ona san’at noktasında kıymet verilir Bazen de bunun tersi olabilir Aynen bunun gibi bazen cismani bir maddede o kadar nimet ve rahmet manası bulunur ki, yüz defa maddesinden ziyade ehemmiyetli oluyor Adeta cismani maddesi gizlenir; hüküm nimet cihetine bakar
Diğer yandan; sivrisinekten yılana, akrepten kurta ve arslana kadar insanlara zarar veren ve korku salan bir yığın hayvana karşı; koca manda, koca öküz ve koca deve gibi mahlukat insana son derece itaatkar, insana boyun eğmiş, insanın emrinden çıkmıyor Hatta zayıf çocuğa kocaman bir devenin yuları verilirse, koca devenin küçük çocuğa itaat ettiği görülüyor
İşte Kur’an, “Allah sizin için sekiz eş en’am (nimet hayvanları) indirdi” Ayetiyle manen bildiriyor ki: Bu mübarek hayvanlar dünya hayvanları değil ki vahşet versin, korku salsın, zararı dokunsun! Bu hayvanlar bir manevi Cennetin hayvanlarıdırlar Onun için her yönüyle faydalı ve zararsızdırlar Çünkü bunların nimet ciheti yukarıdan, yani rahmet hazinesinden indiriliyor Nitekim bu hayvanların yaşamaları rızık ile mümkündür Rızıkları ottur Otların rızıkları yağmurdur Yağmur ki hayat kaynağıdır, rahmettir ve rahmet cihetiyle elbette semadan gönderilmektedir Kur’an’ın “Rızkınız semadadır” ayeti de buna işaret ediyor
Öyle ise denilebilir ki, zaten Cennetten indirilen bu hayvanlar Allah için kurban edilmekle aslında ölmüş olmamakta, yok olmamakta, hayattan gitmemekte; bilakis, bir nevi şehadet rütbesi kazanarak Cennetteki derecelerini artırmaktadırlar
Demek Kur’an, “Biz, her ümmete, en’am hayvanlarından kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye, kurban kesmeyi gerekli kıldık…” ayetiyle ve “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” ayetiyle meşru ve vacip kıldığı kurban kesme işini, “en’am” diyerek birer nimet yumağı olduklarına işaret ettiği ve yukarıya aldığımız ayette de açıkça isimlendirdiği koyun, keçi, sığır, manda ve deve ile sınırlandırmış bulunmaktadır Binaenaleyh, dişili-erkekli olmak üzere bu dört çift hayvandan kurban olmakta; sair hayvanlardan kurban olmamaktadır
 

[TB] Benzer konular

Üst