Kur'an-ı Kerimin Mucizeleri,Sırları..!!!(Eskimezliği)

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
ESKİMEZLİĞİ:

Bilindiği gibi kula ait her söz ve yazı zaman rüzgarı altında yıpranır, eskir ve etkisini kaybeder
Allah kelamı olan Kur'an ise her geçen gün tazelenir, güçlenir Her hükmü zamanını aşarak asırlar ötesine hükmeder
Kur'an dışında her yazılan, zamanının bilgi ve yargılarını taşıdığından değerini yitirmeye mahkum olmuştur
Çok eskiden örnek almaya gerek yoktur Henüz yüzyılımızın başında ortaya atılan felsefi doktrinler, çağının ateist, materyalist görüşlerine dayandığından günümüzde hemen eskimiş, yapılan tüm yamalara rağmen değerlerini yitirmişlerdir
Halbuki Kur'an'ın indiği çağlarda anlaşılması imkansız birçok hükümleri, yeni yeni anlaşılabilmektedir
Kur'an'ın inzal olduğu çağda yeryüzünde ilim bağımlı, sosyal ve ekonomik yapı tam bir keşmekeş içinde idi Yalnız kaba kuvvet dışında topluma etki yapan hiç bir güç tanınmıyordu
Kur'an, dünyanın bu çılgın sapkınlığına tek başına karşı koydu
İlmi tüm güçlerin başına geçirdi
Ahlakın toplumda tek dayanak olduğunu ilan etti ve uyguladı
Bugün insanların, insanlık adına övüneceği tüm ilkeleri, inanan-inanmayan, tüm toplumlara kabul ettirdi
Yüzyılımızda hala tartışma konusu olabilen insan eşitliği ilkesini, çıkarcı güçlerin tüm direncine rağmen kabul ettirdi
Çağımızın insan hakları konusunda en büyük düşünürü sayılan Roger Garaudy bu gerçeği tesbit ederek 1981 yılının Nisan ayında Müslüman oldu ve Kur'an için: «Çağların daima en önünde giden Allah kelamıdır» dedi
Bugünün batı dünyasının bilim adamları R Garaudy için ne diyecekler bilmem Fakat daha 1982 yılı sonuna kadar bizdeki aydınlar onun için son üç yüzyılın en büyük düşünürü diyorlardı
Bir batılı bilim eleştirmeni de onun için «Tüm bilimsel doktrinler kaybolsa, o en güzelini yeniden kurar» diyordu
İşte Garaudy bilimsel doktrinini kurdu ve: «Benim doktrinim Kur'an'dır, çünkü o yeryüzünde eskimeyen, çağları arkasında sürükleyecek kitabdır» dedi
Bir savaş, bir bilimsel buluş, anında inançları, düşünce yargılarını, derhal yok etmektedir 15 Asırdır yüzlerce savaş, binlerce bilimsel keşif bile Kur'an'ın tazeliğini korumasını engellememiş, aksine onun gerçeklerine bizi büsbütün yaklaştırmış, hayranlığımızı artırmıştır
Yeryüzündeki tüm düşünceler, inançlar, mutlaka Kur'an'ın hikmetlerinden birini taşırsa ayakta kalır Ve de Kur' an tüm bu fikirlerin üstünde onlara hakimdir Ona ters düşen her inanç çürür, yok olur, ondan güç alan düşünceler ise canlı ve taze kalır
Yine batılı bir düşünür (Bernard Shaw) «Sizce yeryüzünde en ilginç olay nedir?» diye sorulduğunda: «Yeryüzünde bunca kavga ve düşünce kargaşasına rağmen, Kur'an'ın tazeliğini, korumasıdır» diye cevap vermiştir
Kur'an, güzeli, gerçek insanın mizacını dile getirmektedir Onun hükümlerine, ahlakına ters düşen, mutsuzluğa ve çıkar kavgasında eskiyip yok olmağa mahkumdur
 

[TB] Benzer konular

Üst