Kur'an-ı Kerimin Hayy Sırrı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
KUR'AN'IN HAY SIRRI

Hay, diri ve canlı anl----- gelir Ancak, gerçekte bir Sıfat-ı İlahidir Ve ölmeyen; devamlı diriliği temsil etmektedir Dolayısıyla hay, bir tek canlıya ait fani bir hayat değil, tüm canlılara ait ortak bir kavramdır Varlıkların genetik şifrelerle kuşaktan kuşağa aktardıkları hayat öyküsü, hay sırrından bir parçadır
Kur'an'daki hay sırrına gelince; ayetlerin manalarındaki diriliği ifade etmektedir
Kur'an Kelamı daima diridir; yaşar, her geçen gün gençleşir, eskimez ve de ayetlerin anlam ve kavramları esrarengiz bir canlı gibi aramızda dolaşır Tüm hayata ağırlığını kor
Biz bu hay sırrını nasıl hissederiz? Hay sırrı gerçekte kalp gözüyle sezilir Ancak bize, bilime yansıyan yanları ile görülür, şöyle ki : 1 - O'nun emirleri mutluluğun canlı şahididir Yasakları ise beşer ızdırabının kısır döngüsüdür İnfak emri ile insanlar arasında çözülmez bir özbirliği getirmiştir Uyamazsanız; doktrin kargaşasında mutsuz bir dünya gelir sahneye 2 - O'nu yürekten dinleyince, tüm elemlerden, çıkmazlardan sıyrılır, kendinizi mono cennetinde bulursunuz Acılarınız, dertleriniz bile diner Bu, Kur'an'ın, hay mucizesi içinde şifa sırrıdır O'nun bu akıl almaz hikmeti, inanmayanlarda bile etki yaratır 3 - O'nun dua niteliğindeki ayetlerini okuyunca nice kaza ve belaların maddi siluetlerinin gelip yanınıza durduğunu görürsünüz O ayet gücü, sonsuz bir enerji perdesi gibi çevrenize çekilivermiştir 4 - Ölülerinize onu okuyunca sanki onlardaki mutluluğu beraber yaşarsınız; bir başka aleme o ayetlerin nasıl yansıdığını, ulaştığını duyarsınız O'nun hay sırrı, sanki size de o alemden bir pencere açmıştır
O anda ölü ile aranızda bir duygusal acı varsa sünger gibi emilir, sanki yakınınız ölmemiş, yaşıyor sanırsınız
Ancak bunlar, hay sırrının sizin bilincinize ve geneline yansıyan etkileridir O'nun asıl hikmeti sizinle beraber derinlerin en gizli yerinde yaşar
Kur’an, inanan insanla ikiz kardeştir Hadis hükmü bu sırrın en net tanımıdır
Ayetlerin dış manası insanın maddi hayatını temsil eder; hay sırrı ise insanın gönlünü temsil eder
Bir insanın asıl gerçeği nasıl gönlünde ise, ayetlerin hay mucizesi de öylesine içtedir
İnsanın değeri, tüm alemlere geçiş vizesi olan yanı, işte Kur'an ayetlerinin hay sırrıdır
Bu bölümün son iki kısmında bu hikmetleri ayrı bir incelik içinde açıklayacağım
Bir insan, Kur'an ahlakiyle yoğrula yoğrula bu ikiz oluş hikmetine erişir Büyük veliler gibi gerçek diriliği; hay sırrını bulur İşte Kur'an'ın en büyük mucizesi budur İman ve amelini ayetlerin hükmü istikametinde bütünleştiren insan, gerçek diriliğe kavuşur
Bu kavranması güç hali biraz tanıtmaya çalışacağım: Kur'an ayetlerini kişiliğine bir kez yansıtan insan, alemlerin tüm mekanlarında bir intikale geçer ki, bu hem eşyanın iç gerçeğini bulmak, hem efendimizin cereyanını tatmaktır
Tasavvufta bu hale gerçek diriliş, ölmeden evvel ölmek denir
Bu mucize oluş içinde elest-cennet her an hissedilebilir Bu kimse cennete ait bir ayeti okursa o mekanı aynen hisseder
Geçmişdeki bir kavmin öyküsünü anlatan ayeti okuyorsa; yine zamanın o katına ışınlanmış gibi aynen seyreder
Bu yüzden hay sırrına erenler, tüm insanlara, bizzat o kimsenin kendinden çok acır ve büyük velilerin sonsuz insanlık sevgisi bu hikmetle doğar
Hiç şüphe yokdur ki, Kur'an ayetlerine uyum, efendimizi taklid ve O'nun gibi davranabilme sanatıdır Yoksa herkes kendini Kur'an'a uydum sanırsa elbette bu hay sırrını fark edemez
Halbuki Kur'an ayetlerine uyumun gerçek yönü yine hay sırrında bellidir Zira Kur'an ayetlerine uyumun her merhalesinde, alemlerin en yücesi Efendimize bir gönül cereyanı geçer, bu iletişim sonsuza kadar karşılıklı sürer gider
Kişiliğimizdeki her çizgi, Efendimizin sırrını taşıyorsa hay sırrı doğuyor demektir
Gerçek ve asıl olan bu yüce hikmet yanında elbette kademe kademe hay sırrını tatma hazları vardır Kur'an'ın bir tek ayetine uyum bile başlı başına bir hay sırrıdır Mesela yalnız infak etmek; Allah'ın kendisine verdiği her nimetten başkalarına vermek hikmetine erişen biri, otomatikman bir insanlık sevgisi kazanır ki, bu dirilik onu bir daha ölmeyecek bir hikmete ulaştırır
Kur'an'ın Hay hikmetinin çok önemli bir yanı canlılık vermesidir Genel bir tanımla; ölü kalpleri diriltmesidir Mana açısından kalpler ancak Kur'an'la dirilir Yani kalp onun ayetlerden gelen Hay sırrı ile gözünü açan ve uyuyan güzel gibidir Onu bir yandan elest çağrısı ile, bir yandan gerçekten yurdu olan cennet kokusu ile ancak Kur'an diriltir
Gönüllüler, uykusunun derinliğine göre bazen hemen uyanır, bazen da bir türlü gözünü açamaz Bu yüzden Kur'an'ı algılamayan kalbe ölü gözüyle bakılır
Kalbin dirilmesi, vicdanın doğması, iman ateşinin yanmasıyla farkedilir Ve ondan sonra bu diriliş bir gül goncasının açılışı gibi kat kat devam eder durur
Namaz ve namazda Fatihanın günde 40 kez okunması, sonsuza dek devam edecek olan bu dirilişi ahenkleştirir
Sonsuz güzelliklerde, doyumu imkansız bu zevk aleminde, her gün yeni bir mekanın seyri ve her gün yeni bir hazzın sırrı tecelli eder
İşte Kur'an budur: İnsanı her gün yeni bir alemin diriliğine götüren İlahi- Mucize
Ve bunu yaşayanlar bize sesleniyor:
«VEYL Kur'an'ı yalnız kitap sananlara!»
 

[TB] Benzer konular

Üst