Kur'an-ı Kerim Ve Fatihanın Sırrı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
FATİHA VE KUR'AN SIRRI

Fatiha suresi için Fahr-i Kainat efendimiz: «Ümmül Kur'an» buyurmuştur Ümmül kelimesi Arapça’da iki temel anlamda kullanılır Bunlardan bir tanesi anne, diğeri ise genel anlamda doğurucu, meydana getiricidir Buradaki anlam elbette ikincisi, yani meydana getiricidir Fatiha'nın zaten temel anlamı da açan, çözen, bilinmeyeni bulup meydana çıkaran demektir Hemen hemen bütün İslam düşünürleri ve tefsircileri, Fatiha Süresinin Kur'an'ın şifresi olduğu konusunda müttefiktir
Kur'an'ın, Fatiha yoluyla anlaşılabilme ve çözülebilme özelliği başlı başına bir Kur'an mucizesidir Zira insanlar arasındaki ilgiden, evrenin tüm yasalarına kadar her türlü gerçeği taşıyan bir kitabın başına onun mutlak bir özetinin, şifresinin konması; ancak ilahi bir sanat ile mümkündür
Fatiha konusunda ve Kur'an'ı açıklama sırrı için pek çok şey söylenebilir Nitekim başlı başına bir eserle bu konuyu anlattım (Fatiha'nın Kırk Yorumu)
Ancak burada Fatiha ile Kur'an ayetlerinin yorumlanmasının inceliğini bir özet halinde sunmak istiyorum: 1 - Fatiha kendi içinde yorumlanırken, yedi ayrı katta yorumlanır Sure-i Hicrde bu özelliğe «yedi öğüt sırrı» denir Bu yorum tarzı şöyle açıklanabilir: Fatiha'nın yedi ayeti bir sonraki ayetlerle ayrı ayrı açılabilme hünerindedir Mesela birinci ayet:
«Hamd Alemlerin Rabbı Olan Allah'adır»
Bu ayetin yorumlanması için «Alemlerin Rabbı» deyimindeki hikmetleri bilmek gerekmektedir Bu hikmetler ise, sırasıyla: Allah'ın Rahman ve Rahim oluşu, din gününün sahibi oluşu, yalnız O'ndan yardım isteneceği, yalnız O'na kulluk edilebileceği, hidayetin ve doğruyu bulmanın ancak O'nun sayesinde olduğu, istediğine nimet verdiği, istediğini ise yanılgıda ve nasipsiz bırakacağı gerçekleridir Bu gerçekler ise Fatiha'nın ikinci ayetinden yedinci ayetine kadar bir dizi ahengi halinde verilmektedir
İkinci ayetteki Rahman sırrı da ancak diğer ayetlerin tek tek bu ayete vurgulanmasıyla anlaşılabilir Kısa bir açıklama yapmak gerekirse; neden bazılarının hidayete erdiği, bazılarının sapkınlıkta kaldığı halde hayatlarını sürdürebildikleri Rahman sırrında gizlidir
Kur'an'da bir ayetin yorumlanmasında Fatiha'nın hangi ayetinin hangi katında kullanılabileceği ise elbette büyük bir vukuf ve mana sırrıdır 2 - Kur'an ayetlerinden hangisi olursa olsun mutlaka Fatiha'nın temel hikmetleri içerisinde bir çözüm sırrına sahiptir Dış anlamı bakımından ibadet ya da yasak niteliği taşıyan bir ayet; mutlaka Fatiha'nın dördüncü ayetinden bir yorum anahtarı alır Yine tarihsel bir öykü Fatiha'nın 2 ve 7 nci ayetleriyle yorumlanabilir Uzay fiziği, biyoloji ile ilgili ayetler mutlaka Fatiha'nın bir ve ikinci ayetleriyle yorumlanabilir Ancak unutmamak gerekir ki, bu yorumlarda Fatiha'nın 7 kat Enfüs sırrından bir tanesi bilinip, bulunup uygulanabilinir
Yine Kur'an'ın bir çok suresinde bulunan ilk ayetlerdeki şifre ayetler, Fatiha anahtarı ile çözülür3 - Fatiha'nın en büyük özelliği Ahlak-i Muhammedi'yi ve imanı temsil etmesidir «Yalnız sana kulluk ederiz yalnız senden yardım dileriz» Ayeti, ufuk insan efendimizin ahlakıdır ki: Kur'an'da ahlakla ilgili bütün ayetler bu ayetin ışığı altında çözümlenebilir Kur'an'ın, insanla ikiz olması sırrı: Fatiha efendimizin; Kur'an'ın bütünü ise mümin kardeşlerimizin tanımı kavramını getirir Bütün inananlar, Kur'an'daki tek tek ayetler gibi mü'minleri temsil eder Fatiha ise bütün müminlere dağılmış olan Efendimizin sırrını sembolize eder Böylece Enfüsten afaka doğru hem inananların birliği kurulur Hem de Fatiha'dan Enfüs sırrına geçişleri kavranabilir 4 - Kur'an'ın ayetlerinin kurulma sistematiği de Fatiha ile yakından ilgilidir Yani Kur'an bir anlamda Fatiha'nın yorumudur Bu yorum iki tarzda verilmiştir Birinci tarz bütün ayetlere sinen Fatiha sistematiğidir İkincisi ise Fatiha'nın tek tek ayetlerinin yorumudur Bu toplu yorum Ha-mim'le başlayan 7 surede sırasıyla verilmiştir Yani her bir Ha-mim süresi Fatiha'nın 7 ayetini yorumlar
Birinci bölümden beri anlattıklarımızın tümüyle; Fatiha'nın akıl almaz bu Enfüs hikmetini birlikte müteala ederseniz, çıkan netice şudur: Kur'an, tüm evrenin Allah tarafından yazılmış ilahi bir bestesidir Fatiha bunun altındaki ilahi imza
 

[TB] Benzer konular

Üst