Kur'an-ı Kerim Ve Enfüs Hikmetleri

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
KUR'AN VE ENFÜS HİKMETLERİ

Evrendeki tüm varlıklar, gerçeklerini ve kimliklerini iki yönden aksettirir: Birinci yönü afak (dış görünümleri), ikinci görünmeleri ise enfüs (Yani iç ve özündeki gerçek nitelik) dır Günümüz insanının uzun yıllar gözünden kaçırdığı bu önemli tanımı, örnekler üzerinde tanıtmak istiyorum Mesela bir taş parçasının yahut madenin afakı; onun rengi, sertliği gibi kaba görünümleridir Enfüsü ise onun atom yapılarıdır Bir canlının afakı, ona ismini verdiğimiz türü ve cinsine ait genel görünümdür Enfüsü ise genetik şifreleridir
Enfüsün iki önemli özelliği vardır ki; bunları tanımayan ateist bilim, bir türlü gerçekleri bulamamaktadır Enfüsün birinci özelliği, temsil ettiği varlığın en içinde, en küçük noktası şeklinde olmasına rağmen o varlığın her yerinde bu özellik mevcuttur Bir taşın ya da maddenin her noktasında atomlarının olması gibi
Enfüsün ikinci özelliği ise iç içe perdelerden geçerek tekliğe gitmesidir Yine taş misaline döndüğümüz taktirde çeşitli yapıdaki taşlar enfüsleri açısından (atomlarında) farklıdırlar Ancak atomların enfüsü de vardır ve atomların enfüsü kuant dediğimiz kudret zerrecikleridir İşte, enfüsleri farklı görülen taşlar, madenler, atomlar katında bir enfüs incelenmesine tabi tutulursa birbirinin aynı yapıdadır; yani hepsi de kuantlardan kuruludur Bu garip gibi görünen sonucun nedenleri: Bir varlığın var olması için ilahi kudretin o varlığa mekanlarda mesafe verme gerçeğinden doğar İşte afak, teklikten uzaklaşan bu mesafelerin temsilcisidir Enfüs ise bu mesafelerde var olan teklik sırrının şifreleridir
Bu ana bilginin ışığında Kur'an'ın ;Enfüs sırrını inceleyeceğiz Bir konuyu ifade için kullanılan tüm sözler gerçeğin afakını anlatır Halbuki olayların asıl gerçeği, onun Enfüsünde; yani manasındadır İşte Kur'an, tüm olayların manasındaki özü ve gerçeği beyan etmektedir Bir misal üzerinde incelersek: insanın nasıl bir varlık olduğunu tarih boyunca binlerce kitap anlatmış durmuştur Bu ifadelerin hepsi de insan gerçeğinin afakıdır ve insanı tümüyle çözmekten uzaktır Aksine afakın kuralları içinde belki de onu büsbütün gizlemektedir
Halbuki Kur'an insanı tanımlarken onun çokluk ve teklik alemi arasındaki intikal sırrını vererek tanımlamaktadır ki; bütün varlıkların ve insanın gerçeği bu noktadan alınarak iç yüzü kavranabilir (Tin suresi)
Yine, ruh konusunda afakta, yüzeyde bir çok garip tanımlar, kitaplar, yazılar vardır Kur'an onun sırrını bildirirken: «Allah'tan, - Allah'a döndü» tanımı içerisinde vermektedir ki; ona ait bütün kavram kargaşaları böylece yok olmakta; ruh kendi bilinmezliği içindeki gerçeğe ulaşmaktadır
Kur'an'ın evren hakkındaki beyan sırları da aynı Enfüs niteliği içerisindedir Evrendeki tüm varlıkların Rahman sırrı içerisinde hayatlarını sürdürebildikleri bildirilmiştir ki; cazibenin, dolayısıyla gezegen ve atom varlığının temel ilkesi bu ayetin toplu tanımı içerisine girivermektedir
Konunun başında da değindiğim gibi Enfüs kavramı, olayın tek bir yüzü olmadığı için; yani gerçeğin özünde ta tekliğe kadar giden kat kat incelikler bulunduğu için; Kur'an'da Enfüs sırrının da aynı özellikleri vardır Yani çeşitli ayetler gerçeklerin yüzünü kat kat açarak evren sırlarını çözer Bu incelik nedeniyledir ki; Kur'an ayetlerinin bir afak manası, buna mukabil muhtelif Enfüs manaları vardır Tıpkı Enfüsün kendi özelliğinden doğan gerçek gibi Dıştan içe doğru yorumları kat kat izleriz Bundan başka Kur'an ayetlerinin yorumunun Fatiha ile yapılması da Enfüs sırrının başka bir ifadesidir Bir Kur'an ayetinde afak yorumu ne kadar açık, belli bir emri gösterse de mutlaka bir Enfüs sırrı vardır
Kur'an ayetlerinin Enfüs kavramları ve anlamları ancak gönül kapısından açılır Bizlere büyük İslam velileri tarafından aktarılmıştır
Kur'an'ın Enfüs sırrını daha değişik bir pencereden, Fatiha penceresinden bakalım
 

[TB] Benzer konular

Üst