Ekin Ve Meyvelerin Zekatı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Ekin ve Meyvelerin Zekatı:

Ekin ve meyve gibi arazi mahsulatından hükumetçe alınacak zekat, arazinin nev`ine göre değişir Bugün müslümanların ellerinde bulunan araziler başlıca 4 nev`e ayrılır:

1 - Arazi-i Öşriye: Bu, fethedilip kendi rızaları ile müslüman olan yerlerin ahalisine, veya kahren fethedilip İslam mücahidlerine mülk olarak verilen topraklardır Arab yarımadası toprakları bu sınıfa girmektedir Bu toprakların mahsulatından 10`da bir nisbetinde ve öşür namıyla zekat alındığı için, bu topraklara arazi-i öşriyye denilmiştir

2 - Arazi-i Haraciyye: Bu, sulh veya kahr ile fethedilip eski gayr-i müslim ahalinin elinde bırakılmış veya başka gayr-i müslimlere verilmiş topraklardır Irak köyleri ve havalisi eskiden bu kabilden idiler Bu nevi araziden ya mahsulata göre, veya münasib görülecek muayyen bir miktarda harç adı altında, bir vergi alınır Bu zekattan sayılmaz

3 - Arazi-i Memluke: Bu memleket arazisinden olup devlete ait iken bilahare bir bedel karşılığı bazı kimselere satılmış topraklardır Bunların mahsulatı da, sahibi müslüman olursa arazi-i öşriyye gibidir

4 - Arazi-i Memleket: Bu, vaktiyle müslümanlar tarafından fethedilip bir kimseye mülk olarak verilmeksizin umum müslümanlar için ibka edilmiş, devlet elinde tutulmuş topraklardır Bu toprakların sadece tasarrufu, ekilip biçilmesi şahıslara verilmiştir Toprağın mülkiyeti devlete aittir Bunlar hükümete belli bir vergi ve işletme ücreti (bedel-i icare) öderler Binaenaleyh bu nevi arazinin mahsulatından öşür namıyla zekat lazım gelmez Sadece hükümetin tayin edeceği vergiyi öderler Arazi-i öşriyyede yetişen ekin ve meyvelerin zekatı, öşür, yani 10`da bir`dir Ancak bu, ekin ve meyveler ırmak ve yağmur suyu ile sulanıyorsa böyledir Dolaplar ve hayvanlar ile sulanıyorsa 20`de bir nisbetinde zekat alınır Mahsulat üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmez Bir senede müteaddit defa vücuda gelen mahsulatın hepsinden aynı nisbette zekat alınır Arazi mahsulatında, imam-ı A`zam`a göre nisab cari değildir Az da olsa, çok da olsa 10`da bir nisbetinde zekatı alınır Öşürde itibar araziyedir Mal sahibine değildir Binaenaleyh çocuklara ve delilere ait arazilerden öşür alınır


Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst