Divan Şiiri ve Beyit Örnekleri

fussilet

Üye
Yönetici
Bu sayfada belli başlı bazı divan edebiyatı şairleri nden derlenmiş divan şiiri önekleri bulacaksınız. Divan şiiri sayfamız henüz çok geniş olmasa da en kısa sürede geliştireceğiz. Fuzuli, Baki, Nabi, Şeyhülislam Yahya, Nedim, Şeyh Galib ve diğer bütün divan şairlerine ait elinizdeki şiirleri bize göndererek divan edebiyatı sayfamızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.


İlm kesbiyle paye-i rif’at
Arzu-yı muhal imiş ancak
Aşk imiş her ne var alemde
İlm bir kıyl ü kal imiş ancak
Fuzuli

Ne tende can ile sensiz ümid-i sıhhat olur
Ne can bedende gam-i firkatinde rahat olur Ne çare var ki firakınla eğlenem bir dem
Ne tali’im meded eyler visale fırsat olur
Ne şeb ki kuyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün
Ne gün ki kametini görmesem kıyamet olur
Dil ise gitti kesilmez heva-yı aşkından
Nasihat eylediğimce beter melamet olur
Bela budur ki alıştı belalarınla gönül
Gamın da gelse dile bais-i meserret olur
Nedir bu tali’ ile derd-i Nef’i-i zarın
Ne şuhu sevse mülayim dedikçe afet olur

Nef’iAşka kabil dil mi yok şehr içre ya dilber mı yok
Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sagar mı yok
Gonca-i dil açılıp hatır nice şad olmaya
Bağda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok
Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye
Söyledir mi yok cihanda bilmezin söyler mi yok
Sengden dil kem mi ya seng-i siyahı la’l eder
Afitab-i feyz-bahşa-yı bülend-ahter mi yok
Niçin ebkar-i ma’ani beslemez erbab-i nazm
Yoksa Yahya gibi üstad-i sühan-perver mi yok
Şeyhulislam YahyaAzm-i sefer ettin dil-i naçarı unutma
Gittin güzel amma bu dil-efkarı unutma
Gahice uyandıkça şebistan-i safada
Şol gice olan sohbet-i hemvarı unutma
Vardıkça şeker-haba girip bister-i naza
Ne zehr içer dide-i bidarı unutma
Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine amma
Sen de güzelim ettiğin ikrarı unutma
Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrar-be-tekrarı unutma
Yok takati hicranına lutf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esrarı unutma
Esrar DedeŞarkı
Fariğ olmam eylesen yüz bin cefa sevdim seni
Böyle yazmış alnıma kilk-i kaza sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Şahid olsun aşkıma arz u sema sevdim seni
Bend-i peyvend-i dilim ebru-yı gaddarındadır
Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-karındadır
Hastayım ümmid-i sıhhat çeşm-i bimarındadır
Bir devasız derde oldum mübtela sevdim seni
Ey hilal-ebru dilin meyli sanadır doğrusu
Suy-i mihraba nigahım kec-edadır doğrusu
Ra kaşından inhiraf etsem riyadır doğrusu
Ya savab olmuş veya olmuş hata sevdim seni
Bi-gubarım hasret-i hattınla hak olsam yine
Sıhhatim ruh-i lebindendir helak olsam yine
Tiğ-i gamzenden kesilmem çak çak olsam yine
Hasılı beyhude cevr etme bana sevdim seni
Galib-i divaneyim Ferhad u Mecnun’a sala
Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
Şem’ine pervaneyim perva ne lazımdır bana
Anlasın bigane bilsin aşina sevdim seni
Şeyh Galib

BEYİTLER


Dil verdiğimiz yare nigah-i gazabından
Tasrihe mecal olmadı ima ile geçtik
Naili
Ders-i aşkın müşkilin Yahya nice halleylesin
Söyleyenler kendini bilmez bilenler söylemez
Şeyhülislam Yahya
Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürur
Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne
Rasih
Künc-i mihnetde rakiba beni tenha sanma
Kar ger sende yatursa elemi bende yatur
Bağdadlı Ruhi
Ger derse Fuzuli ki "güzellerde vefa var”
Aldanma ki şair sözü elbette yalandır
Fuzuli
Cihanda aşık-i mehcur sanma rahat olur
Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur
Şeyhulislam Yahya
Derdim nice bir sinede pinhan ederim ben
Bir ah ile bu alemi viran ederim ben
Nef'i
Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi
Geçme ey ruh-i revan ömr-i şitabanım gibi
Nedim
Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzar-i firakız
Ateş kesilir geçse saba gülşenimizden
Selimi
Göz yaşlı gönül zülf-i perişanlar içinde
Kaldım karanu gecede baranlar içinde
Taci Bey
Eczamızı hep rik-i beyaban-i gam itsek
Canane giden name-i hicrana dökülsek
Naili
 

[TB] Benzer konular

Üst