Borsa üyelerinin teminatları altın da olabilecek

fussilet

Üye
Yönetici
Borsa üyelerinin teminatları altın da olabilecek

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) üyeleri veya üyesi olmak isteyen tüzel kişilerin, faaliyet göstereceği her bir piyasa, pazar, platform veya sistem için ayrı ayrı yatıracağı teminata altın da eklendi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ãœyeliğine ve Ãœyelik Esaslarına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısından yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle, Borsa üyeliğine başvuru, üyeliğe kabul, üyelik belgesi, üyelerin temsili, üye temsilcileri ile yardımcılarında aranan şart ve nitelikler, üyelerin, üye temsilcilerinin ve yardımcılarının yükümlülükleri ile bunlara verilecek disiplin cezaları, üyelikten ayrılma ve sair konularla ilgili usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.Hükümlerini İMKB Başkanının yürüteceği yönetmeliğe göre, SPK tarafından aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi verilmiş olan aracı kurumlar ve bankaların yanında yetkilendirilmiş diğer tüzel kişiler de piyasa, pazar, platform veya sistemlerin her birinde, birkaçında ya da tamamında işlem yapmak için borsaya üyelik başvurusunda bulunabilecek.Yükümlülüklerin yerine getirildiğinin borsa tarafından tespit edildiği tarih, tüzel kişinin borsaya üye olduğu tarih olarak kabul edilir ve üye bu tarihten itibaren işlem yapmaya hak kazanacak. Borsaya üye olan tüzel kişilere, faaliyet göstereceği piyasa, pazar, platform veya sistemi belirten ''borsa üyelik belgesi'' verilecek. Merkez Bankası, borsanın doğal üyesi olarak kabul edilirken, borsada işlem yapacak tüzel kişilerin Borsa üyelik belgesi almaları zorunlu olacak.Borsa üyeleri veya borsa üyesi olmak isteyen tüzel kişiler, işlemler dolayısıyla müşterilerine, diğer üyelere veya borsaya verebilecekleri zararlara karşılık Merkez Bankası'na, SPK'dan ilgili bakan tarafından belirlenecek kamu bankasına veya borsanın iştiraki olan takas kuruluşlarına borsa tüzel kişiliği adına, faaliyet göstereceği her bir piyasa, pazar, platform veya sistem için ayrı ayrı teminat yatıracak.19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği'nde nakit, vadesiz ve kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonosu ve yönetim kurulunca belirlenecek Merkez Bankası tarafından serbestçe alım satımı yapılan yabancı paralardan oluşan teminata, yeni yönetmelikle altın da eklendi.Ãœyeler ile üyelerin müşterileri arasında borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar, tarafların başvurusu halinde öncelikle borsada çözümlenecek. Tarafların yargı mercilerine başvuru hakkı saklı olacak. Uyuşmazlıkların çözümünde İMKB Yönetim Kurulu yetkili sayılacak ve bu konuda, yönetim kuruluna ''uyuşmazlık komitesi'' yardımcı olacak. Yönetim kurulu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin usul ve esasları bir yönerge ile düzenleyecek.Borsa üyesi, söz konusu yönetmelik ile belirlenmiş olan üyelik koşullarını yitirmesi veya hakkında verilen iflas kararının kesinleşmiş olması halinde veya disiplin hükümlerine aykırılık nedeniyle Yönetim Kurulu kararı ile Borsa üyeliğinden sürekli olarak çıkarılabilecek.

Source: Borsa üyelerinin teminatları altın da olabilecek
 

[TB] Benzer konular

Üst