BIRLIK VE BERÂBERLIK

K

KARTAL

Guest
Mahlûkâtın en şereflisi olmakla beraber, âciz olarak yaratılan insan, yasayabilmesi için başkasına muhtaçtır. Bu ihtiyaç insanları, beraber yasamaya, kardeş olmaya sevketmistir.
Birlik beraberlik, evvelâ kalplerde hâsıl olur, sonra da fiillere akseder. “Ben kendi başıma dînimi, îmânımı muhâfaza edebilirim”, demek tehlikelidir. Cenâb-ı Hakk’ın müminlerden istediği cemâat hâlinde olmaktır. Âyet-i kerîmede meâlen:
“Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, birbirinizden ayrılmayın ve Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün, sizler birbirinize düşman iken, o sizin kalplerinizin arasında ülfet husûle getirip yanaştırdı da nimeti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz...”,
(Sûre-i Âl-i Imrân 103) buyrulmuştur.
Yine Cenabı Hak’in bizlerden istediği; kalplerdeki niyet ve îmânları, bir kelime etrafında toplayıp, birbirlerini sevip tutan; zâhirde de kuvvetli bir irtibât ile yek diğerine bağlanmış, saflar halinde duran, sağlam binâlar gibi olmaktır. Âyet-i kerîmede meâlen söyle buyrulmaktadır:
“Haberiniz olsun ki, Allah kendi yolunda kurşunlu bir binâ gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever.”
(Sûre-i Saf 4) Yine: Cenâb-i Hak’in Âyet-i Celîle’sinde meâlen söyle buyururlar: “...Sen onları toplu sanırsın, halbuki kalpleri dağınıktır, bu, onların akli yetmez bir kavim olmalarındandır.” (Sûre-i Hasr 14)
Her biri başka sevdâda, başka emelde. Kendi zevk ve hissiyatına göre ayrı fikir ve yolda... Bir kelime etrafında toplanıp da, gönül birliğiyle hareket edemezler. Fırsat buldukça, birbirlerine hıyânet ederler. Böyle bir cemiyet zâhirde ne kadar toplu ve kuvvetli görünse, hakîkatte bir cemiyet değil, cüzleri arasında hiçbir bağ bulunmayan kül yığını gibi, hafif bir rüzgârla savrulacak kuru kalabalıktan ibârettir. (Elmalili, 7/4859)
 

[TB] Benzer konular

Y

yiðit

Guest
Ynt: BIRLIK VE BERÂBERLIK

Allah birliğimizi ve imani diriliğimizi payidar eylesin.
 
Üst