Berat Gecesinin İhyasının Önemi

  • Konbuyu başlatan ,,,
  • Başlangıç tarihi
?

,,,

Guest
İmam-ı Rabbani hazretleri vefat etmeden altı ay önce, Şaban ayının on beşinci gecesi olan "Berat kandili" gecesini, kendi hususi odasında ihya eyledi. O gece yarısı, kıymetli hanımının bulunduğu odaya geldi. Hanımı dedi ki: "Bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kimbilir ALLAHü teala kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak! diye kaydetti."

İmam-ı Rabbani hazretleri bu sözü duyunca; "Niçin tereddüt ve şüphe ile söylüyorsun? Ya isminin, dünyada yaşayacaklar sahifesinden silindiğini görenin hali nice olur?" buyurdu.

Bunu söyleyince, esrar yatağı olan kalbinden bir ah çekti.Böylece İmam-ı Rabbani hazretleri, o sene vefat edeceğine kerametiyle işaret buyurmuşlardı.


MEALİ :(Hamim ) (Helal ile Haram ve sair hükümleri) açıkça bildiren (bu) kitaba yemin olsun ki, Hakikat, biz o (Kitabı) Mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz o Kur’an-ı Kerimle ( kafirlerin uğrayacakları azabı ) haber vericileriz. (O gece öyle bir gecedir ki )her hikmetli iş nezdimizden sadır olan bir emirle, o gecede ayrılır. (Sure-i Duhan Ayetler 1,2,3,4,5 )

Sevgili peygamberimiz (sallALLAHu aleyhi vesellem), bir Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır.
“Kim şu beş geceyi ihya ederse cennet o kimseye vacip olur. Bunlar,Terviye gecesi, (Zilhiccenin 8. Gecesi Kurban Arefesinden bir önceki gece) Arefe gecesi, (Zilhiccenin 9. Gecesi), Kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Şa’banın 15.gecesi yani Beraat gecesi dir.

Başka bir rivayete şöyle buyurulmaktadır.
“Kim şu beş geceyi ihya ederse kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez. Bunlar Cuma, Beraat, Kadir, Arefe ve iki Bayram geceleridir.”

Bu gecenin fazileti ve ihtiva ettiği büyüklükten bazı hususları ve hasletleri burada kısaca arz etmeye çalışalım.

Beraat kelimesi borçtan, isnat edilen suçtan kurtulmak manalarına gelir. Ayrıca bir kimseye verilen madalya veya nişan veya herhangi bir imtiyaz verildiğini bildiren belge, resmi senet manalarına gelmektedir.

Bu mübarek gecenin dört ismi vardır.
1- Leyle-i mübareke : Ayeti kerimede de “Mübarek bir gece” diye vasf olunan bu gecenin, hayır ve bereketi (kendisini ihya edenler için) çok fazladır. Çünkü Kadir gecesinde olduğu gibi Cenab-ı Hakkın cemalinin berekat ve füyüzatı arştan, yeryüzüne kadar bütün zerrelere kadar ulaşır.
2- Leyle-i Rahmet : Cenab-ı Hakkın rahmeti bu gece coşup taştığı için bu isim verildi.
3- Leyle-i Beraat : Bu gece müminlere cehennemden kurtulup cennetlik olma beraatı (vesikası) verilir: Öyle ki bazı büyüklere dünya gözü ile gösterilmiştir. Nitekim Emevi Halifesi Ömer İbn-i Abdulaziz bir beraat kandilinde vecd ve huşu içinde ibadetlerini bitirip iltica ederken bir an başını yukarı kaldırdığında ucu semaya kadar ulaşan, yeşil renkli nurdan bir şerit üzerinde şöyle yazdığını gördü.
“Şu Melik-i Aziz olan ALLAH tarafından kulu Ömer İbni Abdulaziz’e (verilmiş) cehennemden kurutuluş beraatıdır. (Ruhul Beyan C. 8 Sh. 403)
4-Leyle-i Sakk: “Sak” senet demektir. İnsanlara cehennemden kurtulacaklarına dair senet verileceğinden bu isimle de anılmaktadır.

BU GECENİN HUSUSİYETLERİ
Ayet-i kerimede işaret edildiği üzere bu gecede büyük hasletler, güzellikler vardır. Bu faziletlere sebeb olan en mühim amil ise, Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin Levh-i mahfuzdan Dünya semasına indirilmesidir. Kur’an-ı Kerim Levhi-i mahfuzdan indirilmiş; Kadir gecesinde ise Efendimiz (S.A.V.)e inzal olmaya başlanmıştır. O bakımdan Kadir gecesi ile bu gece arasında mühim bir münasebet vardır.

Bu gecenin diğer hasletlerini maddeler halinde kısaca arz etmeye çalışalım.
1- “TEFRİ KI KÜLLİ EMRİN HAKİYM”:
“ O gecede bütün hikmetli işler tefrik olunur, ayrılır.”
Hikmetli her iş bu gece ayrılarak vazife sahiplerine tevzi olunur. Levh-i mahfuzda ki ilahi takdirler arasında o sene içinde cereyan edecek hadise ve şuunatın nüshalar halinde yazılmasına bu gecede başlanır ve kadir gecesinde tamamlanır. Erzakla ilgili nüsha, (kime ne kadar, ne şekilde rızık verileceği ) Mikail (A.S) a ; Harp ,zelzele ve diğer felaketlerle ilgili nüsha Cebrail (A.S) a; Kulların amel ve ibadetleri ile ilgili nüsha, dünya semasında vazifeli yüksek rütbeli İsmail isminde bir meleğe ; Öleceklerin listesi ise Azrail (A.S)verilir.
Hatta öyle ki; bir kişi çarşıyı pazarda gezer, alış veriş yapar geleceğe ait hesaplar yapar; evini ve çoluk çocuğunun istikbalini düşünür, ona göre planlar hazırlar da, bilmez ki belki de onun ismi o sene öleceklerin defterine yazılmıştır.

2- BU GECEDE YAPILAN İBADETİN FAZİLETİ:
Bu gece yapılacak ibadetler hakkında Efendimiz (S.A.V) şöyle buyuruyorlar:
“Kim bu gecede (100) rek’at namaz kılarsa Cenabı Hakk ona (100) melek gönderir. (30) tanesi o kişiyi cennetle müjdelerler, (30) tanesi ona cehennem azabından teminat verir, (30) tanesi ise o kişiden dünya afatını (bela ve musibetler)def eder, (10 )tanesi ise o şahıstan şeytanın hile ve tuzaklarını def ederler. (Ruhul Beyan C 8. Sh. 403)

Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hz.leri “Bana Rasulullah efendimizin Eshabından otuz kişi şu Hadisi şerifi haber verdiler.”
“Kim bu gecede şu namazı kılacak olursa Cenabı Hakk ona (70) defa Rahmetiyle nazar eder, her nazarı ilahisinde o kulunun 70 ihtiyacını giderir. Ki, bunun en küçüğü , ALLAH’ın onu mağfiret buyurmasıdır.” ( Ruhul Beyan C.8 Sh.403 - İhya)

Salatı hayır denen bu namazı Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) Hz. Ali (K.V.) ye şöyle tarif buyurmuşlardır. “ Ya Ali ! Bir kimse Şa’banı şerifin 15. Gecesi (100) rek’at namaz kılarsa, her rek’atın da Fatiha-ı şerif den sonra İhlas suresini (10) defa okur, Ya Ali ! Kim bu namazı bu şekilde kılarsa Cenab-ı ALLAH bu gecede istediği bütün ihtiyaçlarını verir ve ona (70) bin melek gönderir. O melekler onun için gelecek seneye kadar günahlarını silerler,sevaplarını yazarlar ve de onun derecelerini yükseltirler. O sene içerisinde ölecek olursa şehit olarak gider. Ayrıca Cenabı Hakk onun için Adn cennetlerine (770) bin melek vazifelendirir. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği hiçbir kimsenin hatır ve hayalinden geçirmediği güzellikte şehirler, saraylar,bağlar, bahçeler inşa ederler. ( Ruhul Beyan C.8 Sh.403)

3-NÜZÜLÜ RAHMET:
Efendimiz (S.A.V) Buyuruyorlar ki :“Cenabı Hakk Şa’ban-ı şerifin 15. Gecesi Rahmetini dünya semasına indirir. Güneşin batmasından doğmasına kadar devam eder.(Ruhul Beyan C.8 Sh 304)

Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) diğer bir Hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki :
“Bu gece rahmet kapıları, akşam güneşin batmasından sabaha kadar ümmetim üzerine açılır. Muhakkak Cenabı Hakk bu gece Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince kullarını cehennemden azd eder.” (Mev’ize-i Hasene Sh. 975 )

Bu hususta pek çok Hadis-i şerifler olmakla beraber şu Hadisi şerifi burada almakta fayda mülahaza etmekteyiz.
“Şabanın 15. Gecesi olduğu vakit, gecesinde ibadet için kalkınız. Gündüzünde oruç tutunuz.
Zira ALLAH-u Teala güneşin batışı ile beraber (dünya semasına) Rahmetiyle tecelli eder de, şöyle buyurur.
“ BİR MAĞFİRET DİLEYEN YOK MU ONU BAĞIŞLAYAYIM! BİR RIZIK İSTEYEN YOK MU? (İSTESİN DE VEREYİM!) Bu davet, tan yeri ağarıncaya kadar devam eder.”

4-MAĞFİRETİN HUSULU :
Efendimiz (S.A.V) buyuruyorlar ki “Muhakkak Cenabı hak, bu gecede bütün müslümanları mağfiret eder. Ancak, kahinler (gelecekten haber veren) sihirbazlar, müslümanlara kin ve buğuz eden, bid’at ehli kimseler, ısrarla şarap içmeye devam edenler,anne ve babasına eziyet edenler, zinaya devam edenler müstesna ,bunlar bu büyük rahmet ve mağfiretten istifade edemezler.”

5- ŞEFEATİN TAMANININ VERİLMESİ :
Bu gece Peygamber Efendimiz (S.A.V) e şefeat selahiyetinin tamamı verildi. Şöyle ki: efendimiz (A.S) Şa’ban ayının 13. Gecesi ümmetine şefeat edebilmek için ALLAH a niyazda bulundu. Kendisine,ümmetinin üçte birine şefeat etme selahiyeti verildi. Ümmetine son derece düşkün bulunan Rasülullah (S.A.V) daha fazla kişiye şefeat edebilme arzusuyla yanıp tutuşmaktaydı. 14. Geceyi de ibadet ve iltica ile geçirdi, kendisine ümmetinin 3 te ikisinin şefeatı verildi, Efendimiz bununla da yetinmedi 15. Geceyi de ibadet ve iltica ile geçirdi. Bunun üzerine ümmetinin tamamına şefeat izni verildi.

6- ZEMZEM SUYU ZİYADELEŞİR:
Bu gecenin bereketiyle zemzem suyu ziyadeleşir. Bunun gibi hakikat ehlinin letaifinde feyzi ilahinin ziyadeleşmesine de işaret vardır. Onun için,kalben uyanık olmak lazımdır.

7- KIBLENİN DEĞİŞMESİ:
Hicretin 2. Yılı Rasulu Ekrem(S.A.V) Şa’banı şerifin 15. Günü Beni Seleme kabilesine varmıştı. Onların mescidinde öğle namazının farzını kıldırırken kıblenin değiştirilmesi ile ilgili şu Ayet-i kerime geldi.
“Yüzünü göğe doğru çevirip(vahiy beklediğini) görüyoruz. Şimdi seni her halükarda razı olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. (Namazda) Yüzünü artık mescidi Haram tarafına (Kabeye doğru) çevir.........İlh” Peygamber Efendimiz namazda bu emri alınca derhal “Kabeye” döndü, cemaatta ona uyarak kıbleye yöneldiler. (Bu hadise bir fıkhi meseleye kaynak teşkil etmektedir. Herhangi bir kimse kıble yerine yanlış bir yöne dönse namaz kılarken kıbleyi bilen birisi tarafından kendisine doğrusu söylense, namazını bozmadan yönünü düzeltir ve namazına devam eder.)

BU GECENİN İHYASI:
Faziletine sınır olmayan bu gecenin ihyasına önceden hazırlanmalı, Efendimiz (S.A.V) e uyarak 13.ve14. gece ve günlerinden başlanmalıdır. Aynı zamanda “Eyyamı biyz” olduğu için Şa’banın 13,14,15.( Pazar,Pazartesi ve Salı) günleri mutlaka oruçlu olunmalıdır. Bu şekilde hem Şa’banı şerifin ortasından üç günü yani “Eyya-ı Biyz”ı oruçlu geçirmenin faziletine nail oluruz. Hemde Beraat Kandilini oruçla karşılamış ve daha mühimi Kandilin gündüzünde de oruç tutmuş oluruz.
13 ve 14. Gecelerden itibaren Tesbih namazı, Teheccüt namazı gibi namazları kılarak bu geceye hazırlanmakta büyük faydalar vardır. Bu geceye girmeden önce Şahsi işlerimizi ibadete mani olmayacak şekilde ayarlamalıyız. Bu geceye dinç bir şekilde girerek kendimizi sadece ibadete vermeliyiz. Bilhassa tarif edilen (100) rekatlı namazı kılmaya çalışmalıyız. (100) e tamamlayamasak bile (2) rekattan başlayarak kılabildiğimiz kadarına gayret etmeliyiz. Her rekatta (100) ihlas-ı şerif okumak suretiyle 10 rekat da kılınabilir. (İhlasların arasında Besmele okunmaz.)
Namazdan sonra; (ALLAH-u Tealanın “Hu”ismi şerifinin ebcet hesabına göre adedi olan) 11 şey,(Rasülullah Efendimizin ismi olan “Taha” nın ebcet hesabıyla adedi olan ) 14 kere okunur.
1-İstiğfarı şerif :14 kere
2- Salavatı şerife : 14 kere
3- Fatıha i şerife (Besmele ile):14 kere
4- Ayetül kürsi (Besmele ile): 14 kere
5- Tevbe suresinin son iki ayeti olan “Legad ca eküm” (Besmele ile):14 kere
6- 14 kere “ Yasin, Yasin...” dedikten sonra bir Yasini şerif (Yasini şerifte 7 zahiri, 7 batıni, “mübin vardır” , böylece o da 14 olur.
7- İhlas-ı şerif (Besmele ile): 14 kere
8- Felak suresi ( Besmele ile):14 kere
9- Nas suresi (Besmele ile): 14 kere
10- “Subhanellahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela guvvete illa billahil –aliyyil- azıym” :14 kere
11- Salavatı şerife (Salatı Münciye okumak efdaldir.) :14 kere okunur. Bundan sonra dua edilir. (Dua ve ibadetler. Fazilet Neşriyat)

Bu gece dua ve ilticaya ağırlık vermeli; kendimize aile fertlerimize çoluk çocuğumuza bütün müslüman kardeşlerimize dua etmeliyiz. Hususiyle hizmetlerimizin selameti için dua etmeyi unutmamalıyız.

Mevzumuzu bir Hadisi şerif meali ile bitirmek istiyoruz.
“Beraat gecesini ganimet ve fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Şa’banın 15. Gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece çok ibadet yapınız. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz.”


YA RABBİ ! GADABINDAN RIZANA, CEZANDAN AFVINA, SENDEN SANA SIĞINIRIM
(Bu duayı Efendimiz (S.A.V) beraat gecesinde secdede iltica halinde çokça okumuştur.)

Beraat Gecesi Duası

الَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ اسْمِي شَقِياً فيِ دِواَنِ الاَشْقِياَءِ فاَمْحُهُ وَاكْتُبْنيِ فيِ دِواَنِ السُّعَداَءِ وَاِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ اسْمِي سَعِداً فيِ دِواَنِ السُعَداَءِ فاَثْبُتْهُ فَاِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتاَبِكَ الْكِرِمِ يَمحُو اللهُ ماَيَشاَءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ امُّ الْكِتَابِ
 

[TB] Benzer konular

Üst