ALLAH Katında En HayırLı Gün,KURBAN.....

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Allah katında en hayırlı gün kurban günü (kurban bayramının ilk günü)dür Bu gün en büyük hac günüdür Nitekim Sünen'de rivayet edilen bir hadiste Hz Peygamber(sas):

"Allah katında en faziletli gün kurban günüdür; sonra (kurbanın ikinci günü olan) yevmü'l-karr'dır" buyurmuştur[Ebu Davud, 1765; Ahmed, 4/350 Senedi sahihtir Hakim (4/221), sahih olduğunu söylemiş, Zehebi de ona katılmıştır Kurbanın ilk gününün en büyük hac günü diye isimlendirilmesi, hac fiillerinin büyük çoğunluğunun o gün yapılmasından kaynaklan­maktadır Yevmii'l-karr, kurbanın ikinci günü olup Zilhicce ayının onbirinci günüdür, insanlar o günde Mina'da karar kıldıkları ve ifaza tavafı ile kurban kesmeyi bitirip istirahata çekildikleri
için bu adı almıştır] Arefe gününün ondan daha faziletli olduğu söylenmiştir ki, Şafiilerce tanınan görüş budur Diyorlar ki: "Zira bu gün en büyük hac günüdür Bu günde tutulan oruç iki senelik günaha keffaret olur[Müslim, 1162 Allah Rasulü'ne (sa), arefe günü tutulan oruç soruldu; "Geçen seneye ve baki seneye keffaret olur" buyurdu] Al­lah, kullarını arefe gününde cehennemden azad ettiği kadar, başka hiçbir günde -o kadar çok- azad etmemiştir'[Müslim, 1348; Nesai, 5/250; İbn Mace, 3014] Çünkü o gün Allah kullarına yaklaşır, sonra meleklerine mevkıf ehli (Arafat'ta vakfe yapanlar) ile övü­nür"

Doğrusu birinci görüştür Zira bunun delili olan hadisle çelişen ona karşı koyabilecek hiçbir hadis yoktur Doğrusu şu ayetten dolayı en büyük hac günü, kurban günüdür "En büyük hac günü, Allah ve Peygamber'i insanlara Allah ve Rasulünün müşriklerden uzak olduğunu ilan ederler[Tevbe, 9/3] Sahihayn'daki bir hadiste sabittir ki, Hz Ebu Bekir ve Hz Ali —Allah onlardan razı olsun— bu ilanı arefe günü değil, kurban günü yaptılar[Buharı, Tefsir, 65/2 (Tevbe); Müslim, 1347 Humeyd b Abdurrahman, Ebu Hureyre'nin şunları anlattığını rivayet eder: Hz Ebu Bekir (ra) veda haccından önceki o haccta beni, İlan yapacak kişiler arasında gönderdi Onları, kurban günü Mina'da insanlara: "Dikkat edin! Bu seneden sonra hiçbir müşrik hac yapmayacak ve hiç kim­se Beytullah'ı çıplak olarak tavaf edemeyecektir" diye ilan etmeleri için göndermişti Humeyd diyor ki: Sonra Hz Peygamber (sa) Ali b Ebi Talib'i terkisine aldı ve ona Beraat (Tevbe) suresini ilan etmesini emretti Ebu Hureyre diyor ki: Hz Ali, bizimle beraber kurban'ın ilk günü Mina'dakilere Beraat suresini, bu seneden sonra hiçbir müşrikin haccedemeyeceğini ve hiç kimsenin çıplak olarak tavaf edemeyeceğini İlan etti] Ebu Davud'un Sünen'inde en sahih senedle rivayet edildiğine gö­re Allah Rasulü (sa): "En büyük hac günü, kurban günüdür" buyurmuştur[Ebu Davud, 1945; İbn Mace, 3058 Senedi sahihtir Ayrıca Buharı de muallak olarak vermiştir] Ebu Hureyre ve bir gurup sahabi de aynı şeyi söylemişlerdir

Arefe günü, kurban gününün öncesinde, onun bir mukaddimesi niteliğinde­dir O gün Arafat'ta vakfe yapılır Allah'a yalvarıp niyaz edilir, tevbe edi­lir, yakarılır, af dilenir Ondan sonra gelen kurban günü ise huzura çıkılıp, ziyaret yapılır Bundan dolayı o gün yapılan tavafa "ziyaret tavafı" adı verilmiştir Çünkü hacılar, arefe günü günahlarından temizlenmiş oldukla­rından Rableri onlara kurban günü kendisini ziyaret ve evinde huzuruna çıkma izni vermiştir Kurban kesimi, baş tıraşı, şeytan taşlama ve hac fiil­lerinin büyük bir bölümü bu sebeple o günde yapılır Arefe günü yapılan­lar ise bu gün öncesinde yapılan temizlenme ve yıkanma gibidir


İmam İbnu'l Kayyim el-Cevziyye - "Zadu'l Mead"
 

[TB] Benzer konular

Üst