Allah’a Yakınlık İçin,Kurban Kesmek

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Allah’a Yakınlık İçin,Kurban Kesmek

Dilimize kurban olarak giren kelime aslında "Uhdiyye" kelimesidir. Kurban Karib; yakınlık manasına gelen kelimedir.
İmam Seyyid Şerif Cürcani (rha) "Tarifat" adlı esrinde "Kurb, Yakınlık kelimesi ile ilgili olarak şunları zikretmektedir. "Kurb-taatleri ile kaim olmaktır. İstılahta ise kurb; kulun kendisine mutluluk veren her şeyle Allah'a yaklaşmasıdır..."(1)
Dolayısıyla şu manaya gelir; Allah'a kurb (yakınlık) için kesilen hayvana denir.
Türk diline geçmiş şekli ise Uhdiyye kelimesinin manasıdır. Bu kelimenin İslami ıstılahta kullanılışı ise şöyledir: Allahu Teala'ya (c.c.) ibadet niyeti ile belirlenmiş bir vakitte, hususi bir hayvan kesmeye kurban denir. (2)
Hacc günlerinde kurban kesmek Kur'an sünnet icma ile sabit olan bir ameldir. Kur'an-ı Kerim'de Allah (c.c.) Saffat suresinde biz kullarına şu kıssayı bildirir: "Ne zaman ki o, babasındın yanı sıra yürümeye başlayınca dedi ki:" Oğulcağızım! Gerçekten ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bak artık sen ne düşünürsün?"Babacığım! Emr olunduğun şeyi yap! İnsaallah beni sabredenlerden bulacaksın. Böylece ikisi de teslim olup onu alnı üzere yıkınca Biz Ona:" ey İbrahim " diye seslendik. Rüyanı gerçekleştirdin. Muhakkak biz ihsan edicileri böyle mükafatlandırırız. Muhakkak bu apaçık bir imtihandı. Bizde O'na büyük bir kurbanlık fidye verdik."Sonra gelenler arasında ona (guzel bir övgü)bıraktık. İbrahim'e selam olsun." (3)
Kurban kesmek İbrahim(a.s)'dan bizlere kamlış bir sünnettir. Bu konuda Allah Resulü (sav) şöyle buyurmaktadır: ".... Zeyd b. Erkam (r.a.) şöyle demiştir. Rasulullah'ın ashabı
Ya Rasulullah! Şu uhdiyeler (yanı bayramda kesilen hayvanlar)nedir? dediler. Resuli Ekrem(sav): "Babanız İbrahim'in sünnetidir." Cevabını verdi. (4)
Resulullah (sav) kurban kesmenin Hz. İbrahim(as.)'nın sünneti olduğunu belirtmiş ve sünneti kendisi de kabullenip bizzat uygulamıştır. Kurban kesmenin fazileti ise şu hadiste zikredildiği gibidir. "...Aişe(r.anha)'dan rivayetle Peygamber(sav)şöyle buyurmuştur: "Ademoglu kurban bayramı günü kan akıtmaktan fazla Allah (c.c) katında sevimli hiçbir amel işlememiştir. Şüphesiz o (yanı kesilen kurban ) kıyamet günü boynuzları tırnakları vekilleriyle gelir. Şüphesiz Kurbanın kanı daha yere düşmeden önce Allah(c.c.) katında kabul olunur. Artık (sevabı9boyle olunca )gönüllerinizi Kurban kesmek sebebi ile (sıkıntılı değil) hoş olsun." (5)
Gerçekten kurban keserken bu Allah(cc)'ın emridir, sırf onun rızası için kesmeliyim düşünce ve niyeti mü'min kalbini ve benliğini sormalıdır. Yoksa Allah(cc)'ın dediği gibi: Onların etleri de kanları da Allah'a ulaşmaz .Fakat sizden O'na takva ulaşır.." (6)
Kurban Kesmek Kimlere Vacipdir
İmamı Azam(rha)nisab miktarı malı olan insanın üzerine kurban kesme vacib olduğunu söylemiştir. Mezhebi içindeki tercih edilen görüş bu olmakla beraber İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf (r.a)ise sunneti muekked kabul etmişlerdir. (7)
"Ebu Hureyre (R.a)'dan Rasulullah(sav) dedi ki: "Kim kurban kesmek için bir genişlik bulurda Kurban kesmezse bizim namazgahımızda bulunmasın " (8)
Bu hadisten hareketle islam alimleri Kurban kesmenin vacib olduğunu söylemiştir. Yani hür, akıl baliğ zengin ve mukim olan her müslümana kurban kesmek vaciptir. Eğer yolcu ise bu vacibi yet üzerinden düşmüştür. İmam Ebu Bekr Merginani şöyle demiştir:
"Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer misafir oldukları zaman kurban kesmezlerdi. Hz. Ali'den de "misafir için ne Cuma namazı kılmak ne de kurban kesmek lazım değildir."diye rivayet vardır. (9)
Kurbanın Edasının Şartları ve Rüknü
Kurban kesmenin edasının şartı vakittir. Kurban kesmenin vakti de zilhiccenin onuncu günü yanı bayram günüdür. Bu vakte ulaşıldığında kendisine kurban kesmek vacib olan kurbanını keser. Kurban kesmenin rüknü ise kesilecek vasıfta hayvanı kesmektir.
...el-Bera (R.a) şöyle demiştir. "Ben peygamber(sav)'dan işittim, kurban bayramı hutbesini yapıyordu; şöyle buyurdu: Bu günümüzde bizim ilk yapacağımız şey namaz kılmamızdır. Ondan sonra (musalladan)sonra evlerimize dönüp) kurban kesmemizdir. Her kim böyle yaparsa sünnetimize isabet etmiştir. Her kim kurbanını namazdan evvel keserse bu ancak ailesine takdim etmekte olduğu bir et demek olup kurban ibadeti ile hiçbir münasebeti yoktur."
Ebu Burde (R.a)
Ya Resulullah! Ben davarımı namaz kılmadan önce kesmiş bulundum. Benim yanımda yaşına basmış keçiden daha hayırlı bir çebiç vardır!"dedi.
Rasulullah(sav): Dediğin çebici onu yarına kurban et lakin senden sonra böylesi kimse için yetmeyecek yahut tam kurban yerine geçmeyecektir."buyurdu. (10)
Kurban kesim günleri zilhiccenin onunda baslar sonraki iki günde devam eder. Toplam üç gün kurban kesme günüdür. İmam Merginani şöyle zikretmiştir.
"Bizim delilimiz, Hz.Ömer, Hz.Ali ve İbni Abbas'tan rivayet olunan "Kurban kesme günleri üçtür ve efdali birinci günüdür." (11)
Bir başka hadiste "Abdullah bin Ömer'den Kurban kesme günleri iki gün ve ondan sonraki gündür."İmam Malik(Rha) demiştir ki: Ali b. Ebi Talib 'den bunun misli zikredilmiştir. (12)
Hangi hayvanlar Kurban Olarak Kesilebilir
Allah(c.c.) Kitabında şöyle buyuruyor: "Ta ki kendileri için menfaatlerde tanık olsunlar Belirli günlerde Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurban edilen hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan yenin ve eli dar olan fakirlere de yedirin." (13)
İmam Kurtubi (Rha) bu ayetin tefsirinde şunları zikretmektedir: "Yuce Alan'ın "kendilerine rızk olarak verdiği" ve kurban olarak kestikleri" kurban edilen hayvanlar üzerinde Allah'ın adını ansınlar "buyruğun da sözü edilen hayvanlar (el-En'am ) kurban olarak kesilen deve inek ve koyun turudur." (14)
İmam Kurtubi'nin belirttiği gibi Kurban edilecek hayvanlar En'am kelimesi kapsamına giren hayvanlardır. Bunlarda deve inek, manda, koyun ve keçidir. Bunlar kurban olarak kesilebilirler.
Kesilecek hayvanların ortak olarak kesilmesi durumunda koyun için bir kişi kesebileceği gibi deve ve sığırlarda yedi kişinin ortaklaşarak kesebileceği ifade edilmiştir. Koyuna ortak olunmaz, o aslı üzere tek kişi tarafında kurban edilir. Ama büyük baş hayvanlarda durum faklıdır. Onu yedi kişi kesebilir: "Cabir (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "Hudeybiye senesi deveyi ve sığırı yedi kişi adına boğazlamıştık." (15)
Ortak kurban kesmek isteyen kişiler Kurban kesme niyeti ile hayvana ortak olmalıdırlar. Eğer ortaklardan biri et ihtiyacını karşılamak için ortak olursa bu kurban sayılmaz, diğer ortakların tekrardan kurban kesmeleri gerekir. Bu konulara dikkat edilmelidir. (16)
Kurbanda Bulunması Gereken Vasıflar
Öncelikle kurban edilecek hayvanda aranacak Şart kurban edilecek yaşa gelip gelmediğidir. Hanefi uleması koyun için bir yaşında veya bir yaşında olmayıp mesela altı aylık olan bir koyunun boy ve gösteriş bakımından bir yaşındaki gibi duruyorsa bunun kurban edilmesini caiz görmüşlerdir.
...Ümmi Bilal binti Hilal'in babası (R.a) 'den rivayet edildiğine göre Rasulullah (sav)şöyle buyurmuştur: "Koyun nev'in den ceza'(yanı altı ayını doldurmuş ve bir yılını doldurandan farksız kuvvetli kuzunun bayramda kurbanı olması caizdir." (12)
İmam Ebu Bekr Merginani konu ile ilgili olarak şunları kaydetmiştir."... cezea, yedi aylık olana denilir,.... Koyun ve keçi den bir senelik olana deveden de beş senelik olana denilir." (18)
Kurban kesenlerin bu vasıftaki olan hayvanları seçmeleri gerekir. Yanı koyun altı aylık veya bir senelik olacak sığırda 2 yaşını bitirmiş olana deveden de 5 yaşını bitirmiş olanlar kurban edilir. Bu vasıflara uymayan hayvanlar kurban niyeti ile kesilse bile geçerli değildır. Kurbanın iadesi gerekir.
Bunalrın dışında hayvanların herhangi bir özrünün olmaması gerekir. Mesela gözlerinin iki ya da biri kör olan topal fazlası ile topal olan hayvanlar kurban olmazlar. Bu konuda şu hadis esas alınmıştır: "...Ubeyd b Feyrüz'den demiştir ki :" kurbanlıklar içerisinde kurban edilmeleri caiz olmayan dört hayvan vardır; körlüğü açıkça belli olan tek gözlü hastalıgı açıkça belli olan hasta topallığı iyice belli olan topal ilikleri kurumuş derece de cılız." (19) “... Ali (r.a)'dan şöyle demiştir: Rasulullah (sav) bize (kurban edeceğimiz)hayvanın gözüne ve kulağına iyice bakıp incelememizi (yanı bu iki organda kusur bulunup bulunmadığını tetkik etmemizi )emretti." (20)
Kurban edilecek hayvanın sapasağlam olması şarttır. Kurban edilecek hayvan da sakatlık olmakla beraber hadiste belirtildiği gibi belli olacak şekilde olmazsa onun kurban edilmesine cevaz vermiştir.
Kurbanın Eti ve Derisi
Hanefi uleması kurban etlerinin üç kısma ayrılarak damıtılması müstehab görmüştür. Kendilerine fakirlere ve komşularına ya da istediklerine dağıtılması caizdir. " Onlardan yenin ve eli dar olanlara ve fakire ondan yedirin ." (21) "Etinden yenin ve ondan dilenen dilenmeyen fakirlere yedirin." (22)
Kişinin kurbanını kendisinin kesmesi efdaldır.
Bu konuda bir bilgisi yoksa başkasına kestirmesinde bir beis yoktur. Bu konuda şu hadisi zikredelim.
"Enes(r.a) 'den Peygamber (sav) iki tane alaca koç kurban etti. Ayagını kurbanlarının yan tarafına basıp Bismillah diyerek tekbir alırken gördüm. Sonra onları kendi eliyle boğazladı." demiştir.(23)
Kurban Keserken Şöyle Söylenmeli
Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "...Belirli günlerde Allah'ın rızk olarak verdiği kurban edilen hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar."(24)
Kurban keserken dikkat edilecek huşu Allah'ın adının anılmasıdır. Bu konuda Rasulullah(sav)'ın uygulaması şöyledir.
"Enes(r.a)Peygamber (sav) iki tane alacalı ve boynuzlu koç kurban etti, onları Bismillah ve Allahu Ekber diye tekbir getirerek ve ayağını boyunları üzerine koyarak kendi eliyle kesti. Demiştir"(25)
Bunu haricinde kişinin hayvanını kıbleye çevirmesi de müstehabdır.
Kasabda Aranan Vasıf
Kasab olan kişinin müslüman olması efdaldir. Ehli Kitaptan birisi olursa onun kasab olarak tutulması mekruhtur. Yalnız Allah nizamının dışındaki ideolojilere inananların kasap olarak kiralanması caiz değildir.
Seyfulislam Çapanoğlu
=========================
1 Seyyid Serif curcani Tarifat sh:179 cev: Arif Erkam Bahar Yay. 1 bask.1997 İst.
2 Emanet ve Ehliyet (1/563)Yusuf Kerimoglu Ölçü yay.
3 Saffat 37/102-109.
4 İbni mace (8/459)K.Edahi bab:3 Hds no: 3127.
5 İbni Mace (8/458)K.edahi bab: 3 Hds No:3126.
6 Hacc(22/37)
7 Hidaye Tercumesi (4/112) cev Ahmed Meylani Hayreddin Kahraman Neş.
8 Hakim Mustedrek sh:685) 28 K.Tefsir Hac suresinin Tefsiri Hds no:3519.
9 Hidayew Tercumesi e.Bekr Merginani (4/116)cev: Ahmed Meylani Hayreddin Kahraman yay.
10 Buhari (12/5629) 73.K.Edahı bab:11 Hds no: 16
11 Hıdaye Tercumesi İmam ebu Bekr merginani (4/118)cev: Ahmed Meylani Hayredin Kahraman Nes.
12 Muvatta (1/621)23 K.edahı babi:6Hds no:12.
13 Hacc 22/28.
14 Kurtubi el Camıul Ahkam'il kur'an 812/72)cev:M.Besir Eryarsoy Buruc yay..
15 Tirmizi (1/239)k.Hac bab: 66 Hds no 904 HasenSahıh.
16 Emanet ve Ehlıyet (1/568)Yusuf Kerimoglu Ölçü yay.
17. İbni mace 8/478 K.Edahi bab:7 Hds no:3139.
18 Hidaye Tercumesi İmam Ebu Bekr Merginani 4/123 cev: Ahmed meylani Hayreddin Kahraman yay.
19 Ebu Davud 10/483 K.Edahi bab:56 Hds no:2802
20 İbni Mace 8/475 K.Edahi bab:16Hds no:3143.
21Hacc 22/28.
22 Hacc 22/36.
23 Buhari 12/5627 K.edahi bab 9 Hds no: 14.
24 Hacc 22/28.
25 Buhari 12/5632K.Edahi bab:14 Hds no:21
 

[TB] Benzer konular

Ü

Üye silindi

Guest
Купить игру с рулевым симулятором xbox и стань гонщиком виртуально + Buy ✅Dead by Daylight: Standart Edition Xbox One Key and download
купить игры +на xbox +one+ Buy ✅FIFA 20 ⚽ XBOX ONE Key / Dig code+ present and download
игры +на xbox +one купить дешево+ Buy ✅ DiRT Rally 2.0 - Game of the Year Edition (XBOX ONE) and download
Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE Цифровой Ключ
HITMAN 2
METRO: LAST LIGHT REDUX +подарок
The Crew 2, F1 XBOX/PC+present
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
Wolfenstein II: The New Colossus
Resident Evil
The Division 2
DARK SOULS™ III Xbox
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
Dying Light:The Following - Enhanced XBOX ONE
GOOGLE PLAY US 15$ [/url ]
[url=https://plati.market/itm/3116494] iTUNES GIFT CARD - $10 (USA)+подарок

Steam Turkey 50 TL Gift Card Code(FOR TURKEY ACCOUNTS)
Call of Duty: COLD War XBOX
Avast! internet security/ Premium Security
Vampyr XBOX ONE ключ+подарок
Serious Sam Collection XBOX ONE ключ+ПОДАРОК
Project CARS 2 XBOX KEY (XBOX ONE) КЛЮЧ
Netflix Турция Подарочный код 75 TL
The Elder Scrolls Online (XBOX ONE)
World War Z - Game of the Year Edition XBOX/ КЛЮЧ
Sniper Elite 3 ULTIMATE EDITION Xbox One ключ
Dead by Daylight: Standart Edition Xbox One ключ
Откройте дебетовую карту Польза онлайн, Сделайте покупки от 10 000 р в месяц по вашей карте Польза,Получите +1%на остаток по карте HOME BANK
 
Üst