ABD'nin Kurucusundan Tarihi 'Yahudi' Uyarısı

ABD'nin kurucusundan tarihi 'Yahudi' uyarısı

ABD'nin kurucularından olan Benjamin Franklin'in iki asır önce dikkat çektiği "Yahudi tehlikesi" bugün gerçekleşti mi?


Haber Merkezi / TİMETURK

ABD'nin kurucularından olan Benjamin Franklin (1706-1790 )'in bundan iki asır önce yaptığı şu konuşma hala üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken nutuklardan biri. 1789 yılında Amerikan kongresi halen tatbikte bulunan (Anayasa)yı hazırlamak üzere toplandı. Yüz dolarlık banknot üzerinde resmi bulunan Benjamin Franklin; bu tarihi toplantıda yaptığı konuşmada daha o günden, (anayasa) da Yahudi tehlikesinin nazarı itibara alınması ve Yahudilerin Amerika’nın istikbalini tehdit ettiklerine işaret etmişti.

Şimdi o tarihi konuşmayı ya da vesikayı timeturk ziyaretçileri için tekrar neşrediyoruz;


"Amerika Birleşik Devletlerini tehdit eden büyük bir tehlike var. Bu tehlikenin menbaı (kaynağı) Yahudilerdir.

Muhterem Efendiler!

Yahudilerin ikamet ettikleri hangi memleketi gözden geçirirseniz geçirin, Yahudilerin oturdukları memleket halkının manevi ruhları katl için çalıştıkları bariz bir şekilde müşahede edilir. Onlar; öyle bir yol takip ederler ki, takip ettikleri bu yol ticarette emniyet ve şeref mefhumunu yok eder.

Yahudiler; "hükümet içinde hükümet” halkettiler (meydana getirdiler). Her hangi bir tazyik (baskı) hissettikleri vakit İspanya ve Portekiz’de yaptıkları gibi halkı iktisaden boğmaya başvururlar. (Ayaklarını bastıkları her memlekette olduğu gibi.)

1700 yıldan beri Yahudiler; mukaddes topraklardan tardedilmelerini (kovulmalarını / yurtsuz kalmalarını) propaganda vesilesi ederek, bazen sızlanarak ve bazen de yağma ederek insanlığın merhametini istismar etmektedirler. Zihinlerinizden çıkmaması lüzumlu bir hakikati hatırlatmak, sizleri ikaz etmek istiyorum:

Medeniyet alemi (Medeni dünya); bugün Filistin’i onlara iade etse, yine onlar Filistin’e avdet etmemek için müteaddid sebepler halkederler. Bunun da sebebi; zira Yahudiler; vampir gibi yaratılmışlardır. Vampir; yalnız yaşıyamaz. O’nun; omuzlarında yaşıyacağı, kanını emeceği insanlara ihtiyacı vardır.

İşte, Yahudiler bunlardır. Başka milletler gibi yalnız yaşıyamazlar. Onlar Hıristiyan ve başka akideden olanların kanlariyle yaşıyorlar.

Muhterem Efendiler!

Anayasa’ya istinad ederek (dayanarak) onları niçin bu memleketten tardetmiyelim. Birleşik Devletlere hicretleri korkunç bir şekilde devam ediyor!

Bu tarihten yüz sene sonra adedleri muhakkak ki defalarca artacak ve onlar; Amerikan halkını yıkmağa çalışacaklardır. Zamanla umumi ve ferdi hürriyetlerimiz için döktüğümüz masum kanlar heba olacak ve onlar kendi hakimiyetlerini tamamlıyacak ve bir şekilde hükümetlerimizi tevcihe, nizamlarımızı değiştirmeğe muvaffak olacaklardır.

"… Anayasa; Yahudilerin Amerika’dan tardını derpiş etmediği (göz önünde tutmadığı) takdirde, azami yüz elli sene sonra çocuklarımızın ıstırap çekerek, sızlanarak Yahudi menfaati için yemeklerinden iktisad yaptıklarınızı göreceğiz…”

Muhterem Efendiler!

Şu saatte sizi tekrar ikazı kendime bir vazife telakki ediyorum. Eğer Yahudileri tardedip bu memleketi onların nüfuz ve şerrinden kurtaramazsanız, azami yüz yıl sonra çocuklarınız veya torunlarınız Yahudi fabrikalarında durarak, onlara bu neticeyi sağladığınız için sizlere lanet okuyacaklardır.

Yahudiler onlarca nesil bizimle beraber yaşasalar ne akidelerimizi benimsiyecek ve ne de bize karışacaklardır.

Yahudiler arazilerimizi ve halkımızı tehdit eden bir tehlikedir. Eğer onlara bu memlekete muhaceret (göç) hürriyeti verilirse, anayasamızı imha edeceklerdir.

Bunun için Yahudilerin anayasaya konacak bir madde ile bu memleketten tardedilmeleri (ihraç edilmeleri) bir zarurettir.”
 

[TB] Benzer konular

D

devkazaný

Guest
Ynt: ABD'nin Kurucusundan Tarihi 'Yahudi' Uyarısı

Benjamin Franklin bir mason üstaddı.Masonların ,yahudilerin kabala öğretisini benimseyen ve yahudilerin özgürlüğü için çalışan bir örgüt olduğu herkesçe bilinir.Amerikanın kurucularından biri olarak sayılan Franklini bir yahudi düşmanı olarak göstermeye çalışmanız oldukça ilginç.Bir müslüman sitesinde Amerikanın sanki yahudilere düşman kişiler tarafından kurulduğunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz.Bu işi yapmaya çaılşan cemaatler yok değil bu ülkede.Ancak amacınıza ulaşamayacaksınız.yahudilere hizmet edenlerin yanında değiliz.
 
Ynt: ABD'nin Kurucusundan Tarihi 'Yahudi' Uyarısı

Paylaşılan yazının kaynağı bellidir. Konuşmayı yapan kişi de açıklanmıştır. Ortada bizim göstermeye çalıştığımız bir durum yoktur. Eğer üstteki toplantı metninin yalan olduğunu savunuyorsanız buyurun bizi aydınlatın.

*Bu arada hoş geldiniz.
 
Üst