2006 Yurt dışı Öğretmenlik sınav soruları

fussilet

Üye
Yönetici
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI

1. Türk edebiyatı, Türk milletinin duygu ve düşüncelerinin etkili biçimde ifade edilmesini sağlar. Kültürümüzün en iyi biçimde anlatılmasına ve kuşaktan kuşağa geçmesine hizmet eder. Millî duygularımızı güçlendirir. Millî kültürümüzün korunmasını ve tanınmasını sağlar. Paragrafa göre Türk edebiyatı için aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?

A) Duygu ve düşüncelerimizi en iyi biçimde yansıttığı
B) Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasını sağladığı
C) Millî kültürümüzün tanıtımında etkili olduğu
D) Kuşaklar arası düşünce farklılığını giderdiği

2. Her sahada gelenek, dünden çok, yarın demek tir. Siz bugünden yarının şiirini yazsanız bile, dünü bilmek zorundasınız. Geleneğe dayan madan şiir yazmak, denizin üzerini tahta ile döşeyip, gökdelen inşa etmek gibidir.
Paragrafta vurgulanmak istenen düşünceyle örtüşen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenekten kopuk şiir, köksüz ağaca benzer.
B) Yarınları bugünden bilmek oldukça zordur.
C) İçe doğmadan yazılan şiir, temelsiz bina gibidir.
D) Her şiir geleceğe uzanan bir yoldur.


3. 1- Hem kendi, hem başkası için aydınlık vericidir.
2- İçteki bahar iklimi, ancak onunla çehrede bir tebessüm olup çiçeklenir.
3- Ruhun ışıklanması, ısınması neşe ile olur.
4- Neşeli bir yüz, güneşli bir hava gibidir.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 3-1-2-4 B) 3-4-1-2 C) 4-1-3-2 D) 4-2-3-1

4. Peri masallarından, dev masallarından çocukluğumda bile pek hoşlanmazdım. Ancak olmayacak şeyleri, benzeri görülmeyecek insanları anlatan eserler arasında beğendiklerim de olmuştur. Onları da gerçeğe ulaşmak için okudum.
Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bilinçli olduğu
B) Özgürlükçü olduğu
C) Hayalperest olduğu
D) Karamsar olduğu

5. Aşağıdaki birleşik sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

A) Pazartesi B) Suçüstü C) Kahvaltı D) Kaynana

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlı olma hâli vardır?
A) Hiç boşuna söyleme, kabul edemem.
B) Yağmurdan sonra gökkuşağı göründü.
C) Kitap okursan sözcük dağarcığın artar.
D) Ben gelinceye kadar burada bekleyin.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik yoktur?
A) Romanlarınız dikkatle incelendiğinde, felsefeci oluşunuzun izleri fark ediliyor.
B) Felsefi terimlere dayanan üslubunuz yer yer karmaşıklaşıyor.
C) Yaşadığınız toplumun tenkidini yapıyor olmanız sizi zorluyor olsa gerek.
D) Toplumsal sorunlara parmak basış biçiminiz sizi diğer yazarlardan farklı kılıyor.


8. "dan / den", aşağıdaki cümlelerden hangisine sebep-sonuç ilişkisi katmıştır?
A) Böyle sorumsuz insanlardan hiç hoşlan mıyorum.
B) Dışarıya çıktığımdan olanları görmedim.
C) O, gideceğinden hiç söz etmemişti.
D) Birçok şeyi ondan dinleyerek öğrendim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Tepedeki ışık bir kez daha göründü.
B) Eskiden çok geniş bir evde oturuyorlardı.
C) Biraz daha koşsaydın sen birinci olurdun.
D) Boyu ne çabuk benim boyuma ulaştı.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olasılık anlamı taşımaktadır?
A) İşlerini bugün bitirmiş olmalısın.
B) Akşama kadar bu siparişler hazırlanmış olmalı.
C) Sabaha kadar ders çalışmış olmalı.
D) Sömestir tatilinde bu kitabı mutlaka okumuş olmalı.

11. Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde mahalle ve köylerde muhtarlık teşkilatı kurulmuştur?
A) III. Selim
B) Abdülmecit
C) II. Mahmut
D) II. Abdülhamit

12. Osmanlı Devleti ilk dış borcu, aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında almıştır?
A) Kırım
B) Trablusgarp
C) II. Balkan
D) Prut

13. Osmanlılarda Kalemiye (Ehl-i Kalem) sınıfının Divan-ı Hümâyûndaki temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Nişancı - Kaptan-ı Derya
B) Defterdar - Sancak Beyi i
C) Şeyhülislam - Kazasker
D) Nişancı - Defterdar


14. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu-lan'nın başkentlerini İznik'ten Konya'ya taşımalarına sebep olmuştur?
A) Moğol saldırıları
B) I. Haçlı Seferi
C) Miryokefalon Savaşı
D) Taht kavgaları

15. Çağdaş matbaanın esasını teşkil eden hareketli harf sistemini bulan ve bu sistemle kitap basmayı gerçekleştiren Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akhunlar
B) Kırgızlar
C) Uygurlar
D) Hazarlar

16. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Orta Asya'da hüküm süren devletlerden biri değildir?
A) Göktürk Devleti
B) Hazar Devleti
C) Uygur Devleti
D) Büyük Hun Devleti

17. Osmanlı Devletinde olağanüstü hâllerde, divanın kararı ve padişahın emriyle toplanan vergiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adet-i Ağnam
B) Kargun Resmi
C) İspenç Resmi
D) Avarız

18. İlk Türk devletlerinde sosyal hayatın en küçük birimi olan aileye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İl
B) Budun
C) Oguş
D) Urug
19. III. Murat döneminde İstanbul'da ilk rasathanenin açılmasında etkili olan Osmanlı astronom ve matematikçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinan Paşa
B) Takiyuddin Mehmet
C) Şeydi Ali Reis
D) Molla Lütfi


20. 870-950 tarihleri arasında yaşamıştır. Aristo başta olmak üzere eski Yunan filozoflarının düşüncelerinin İslam dünyasında yayılmasını sağlamıştır. Kendisine ikinci öğretmen anlamına gelen Muallim-i Sâni denilmiştir. Avrupa'da Al-pharabius adıyla anılmış ve eserleri batı dillerine çevrilerek üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.
Bu bilgilerde Türk-İslâm devletleri döneminde yetişen bilim adamlarından hangisi anlatılmıştır?
A) İbn-i Türk
B) Harezmi
C) Biruni
D) Farabî

21. Kayseri'de bulunan Gevher Nesibe Hatun Dârüşşifâsı aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında yapılmıştır?
A) Kadı Burhaneddin Devleti
B) Anadolu Selçuklu Devleti
C) Büyük Selçuklu Devleti
D) Osmanlı Devleti

22. Türklerde, cami ile birlikte medrese, kütüphane, imaret, han, hamam ve hastane gibi çeşitli mimari yapıların bütününe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Külliye
B) Kurgan
C) Kervansaray
D) Kümbet

23. Orta Asya Türk devletlerinde bulunan Kurultay makamının bugünkü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hükümet
B) Anayasa Mahkemesi
C) TBMM
D) Sayıştay

24. Osmanlı Devletinde Mk altın para hangi padişah zamanında bastırılmıştır?
A) II. Mehmet
B) I. Murat
C) Orhan Bey
D) Osman Bey

25. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi yönünde yapılan inkılâplardan biri değildir?
A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
B) Kıyafet değişikliği
C) Soyadı Kanunu'nun kabulü
D) Yeni Türk harflerinin kabulü

26. "Millî iradeyi hâkim kılmak esastır."
Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar ile aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi arasında yakın bir ilişki kurulabilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Devletçilik

27. Türk kadınları aşağıdaki haklardan hangisini birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce elde etmiştir?
A) Boşanma hakkı
B) Miras hakkı
C) Meslek seçme hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

28. Hatay dışında kalan bugünkü Türkiye-Suriye sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizilmiştir?
A) Gümrü
B) Moskova
C) Mudanya
D) Ankara

29. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisini TBMM Hükümeti, diğerlerinden daha önce imzalamıştır?
A) Ankara
B) Kars
C) Moskova
D) Lozan

30. Temsil Heyeti'ne "yurdun bütününü temsil etme" görevi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Erzurum Kongresi
C) Son Osmanlı Mebusan Meclisi
D) Sivas Kongresi

31. Aşağıdakilerden hangisiyle TBMM Hükümeti, Türk millî mücadelesinin haklılığını ilk defa dünya kamuoyuna duyurma fırsatı bulmuştur?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Amasya Genelgesi
C) Londra Konferansı
D) Moskova Antlaşması

32. Volkanik patlamalar sonucunda lav akıntılarının gerisindeki suların birikmesiyle oluşan Çıldır Gölü, aşağıdaki dağlardan hangisi üzerinde yer alır?
A) Allahuekber
B) Nemrut
C) Ağrı
D) Tendürek

33. Türkiye'de 1939 yılında kurulan aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinde suni gübre üretimi yapılmaya başlanmıştır?
A) Aliağa Petrol Arıtma Rafinerisi
B) Uşak Şeker Fabrikası
C) Karabük Demir Çelik Fabrikası
D) İzmit (Seka) Kâğıt Fabrikası

34. Aşağıdaki ovalardan hangisindeki iklim koşulları pamuk üretimi yapmaya daha elverişlidir?

A) Konya Ovası
B) İğdır Ovası
C) Eskişehir Ovası
D) Muş Ovası

35. Aşağıdaki turistik yerlerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde ver almaz?
A) Haşap Kalesi
B) İshak Paşa Sarayı
C) Yakutiye Medresesi
D) Hasankeyf

36. Aşağıdaki barajlardan hangisi, Yeşilırmak üzerinde kurulmuştur?
A) Hasan Polatkan (Sarıyar)
B) Hasan Uğurlu
C) Gökçekaya
D) Altın Kaya

37. İç Anadolu Bölgesi ile Silifke kıyıları arasında kara yolu bağlantısını sağlayan geçit, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sertavul
B) Belen
C) Kalkanlı
D) Kop
38. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ana yurdu Türkiye'dir?
A) Tütün
B) Fındık
C) Pamuk
D) Soğan
39.

Verilen grafik, bir ilde görev yapan sağlık personelinin mesleklerine göre dağılımını göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sağlık personelinin % 10'u hasta bakıcıdır.
B) Sağlık personelinin %20'si teknisyendir.
C) Laborant ile memurların toplamı, sağlık personelinin % 50'sini oluşturmaktadır.
D) Doktorlar ile hemşirelerin toplamı, sağlık personelinin % 35'ini oluşturmaktadır.
40. Bir öğretmenin, art arda üç ders yaptıktan sonra, saat 12.35'te dersi bitiyor. Bir ders saati 40 dakika ve iki ders arası teneffüs 10 dakika olduğuna göre bu öğretmen ilk dersine saat kaçta başlamıştır?
A) 9.45 B) 10.05 C) 10.15 D) 10.25

41. Bir miktar para, Cemil'in de içinde yer aldığı 13 kişiye paylaştırılıyor. Paylaştırmada, Cemil'e paranın 1/3' i veriliyor. Geriye kalan para ise kalan 3
kişilere eşit olarak paylaştırılıyor. Bu durumda Cemil, diğerlerinin her birine düşen paranın kaç katı kadar para almıştır?
A)3
B)4
C)6
D) 8

42. Her x, y (E) Z olmak üzere, xAy = 3xy - 2y işlemi tanımlanıyor. Buna göre, 2A3 işleminin sonucu kaçtır?
A) 6
B)12
C)15
D) 18

43. XYX + YXY = 999 işleminde X ve Y birer rakam belirtmektedir. X=2Y olduğuna göre, XYX - YXY işleminin sonucu kaçtır?
A)173 B)193 C)273 D) 293
44.
0,5 ....0,075... 0,101 .
------+-------- :------- işleminin sonucu kaçtır?
0,05.. 0,75 ... 0,01
A) 0,01
B) 0,1
C) 1
D) 10

45. Genel ve kısmi seferberlik ilanına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Savunma Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

46. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türk milletinin oluşumunda etkili gördüğü unsurlardan biri değildir?
A) Din birliği
B) Dil birliği
C) Irk ve menşe birliği
D) Yurt birliği

47. Aşağıdakilerden hangisi, hakları çiğnenen bireylerin Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna yapacakları kişisel başvurularının kabul edilebilmesi için gerekli koşullardan değildir?
A) Başvuru konusunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamına girmesi
B) İç hukuktaki bütün başvuru yollarının tüketilmiş olması
C) Olayın üzerinden en az altı ay geçmiş olması
D) Söz konusu şikâyetin daha önce komisyonca incelenmiş bir sorunla aynı özde olmaması
48. ? En büyük siyasi kurumdur.
? Otorite gücünü yasalardan alır.
? Sürekli bir kurumdur.
Verilenlerin tümü aşağıdakilerden hangisinin özelliklerindendir?
A) Devletin
C) Hükümetin
B) Milletin
D) Mahkemelerin
49. Aşağıdakilerden hangisi, günümüz demokrasilerinde halkın yönetime katılması ve söz sahibi olmasını sağlayan haklardandır?
A) Özel iş yeri açma hakkı
B) Eğitim öğretim hakkı
C) Sendika kurma hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

50. Ahlaksal eylemlerinin, iyi ya da kötü olarak değerlendirilmesi, insanın öncelikle nasıl bir varlık oluşunun göstergesidir?
A) Kültürel
B) Etik
C) Sosyal
D) Estetik

51. Haftanın son günü verdiği testi değerlendirerek notları söyleyen bir öğretmen aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisini kullanmıştır?
A) Sabit oranlı
B) Değişken aralıklı
C) Sabit aralıklı
D) Değişken oranlı

52. "Dürtülerin, yekindiğinde insanı davranışa itme gücü yüksektir." Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir davranıştır?
A) Acıkınca yemek yemek
B) Ertesi günkü sınav için hazırlanmak
C) Kavga esnasında olay yerinden uzaklaşmak
D) Yarım kalan işi bitirmek için çaba göstermek

53. Piaget, zihin gelişimi kuramında, değişik yaşlardaki düşünce yapılarında görülen farklılıkları sistematik biçimde ortaya koymuştur. Öğretmenin "Niçin kar yağar?" sorusuna, "Çocukların oynaması için." cevabını veren bir öğrenci, Piaget'in zihin gelişimi kuramına göre hangi dönemdedir?
A) Duyu hareket
B) İşlem öncesi
C) Somut işlemler
D) Soyut işlemler

54. Havighurst insan gelişimini gelişim görevleri açısından altı döneme ayırmıştır. Her dönemde yerine getirilmesi gereken fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim görevleri vardır. Buna göre "doğru ve yanlışı birbirinden ayırmayı öğrenme ve vicdan duygusunu geliştirme" hangi döneme ait bir görevdir?
A) Bebeklik ve ilk çocukluk (0-6 yaş)
B) İkinci çocukluk (6-12 yaş)
C) Erinlik ve ergenlik (12-18 yaş)
D) Yetişkinlik (18-35 yaş)

55. Gelişimin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Büyüme baştan ayağa doğrudur.
B) Büyüme özelden genele doğrudur.
C) Büyüme sürekli ve aşamalıdır.
D) Gelişimde ilk yaşlar önemlidir.

56. Aşağıdakilerden hangisi eğitim psikolojisinin amaçlarından değildir?
A) Eğitsel amaçların konulmasına, tanımlarının yapılmasına ve ölgünlerinin saptanmasına yardım etmek
B) Öğretmenin mesleksel sorunlarını çözmesinde bilimsel ve sorun çözme yöntemini kullanmasına yardım etmek
C) Öğretmene öğrencilerinin davranışlarını tanımasına ve çözümlemesine yardım edecek bilgi ve teknikler sunmak
D) Öğretmenlerin eğitimi ve eğitim sistemini etkileyen toplumsal güçler ve biçimleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak
57. Gecekondularda maddi kültür öğeleri olan giyim ve beslenmeye ilişkin alışkanlık ve gereçler daha kolaylık ve çabuklukla kabul gördüğü hâlde, kız çocuklarını okutma, kadına ilişkin değer yargıları gibi manevi değer ve davranış kalıpları daha uzun zaman içinde kabullenip benimsenmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Kültürel gecikme
B) Kültürel atavizm
C) Kültür şoku
D) Kültürel materyalizm

58. Birbirinden haberdar olan en az iki kişi arasında gelişen, bir süre devam eden, anlamlı ve amaçlı toplumsal bağ terimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal ilişki
B) Toplumsal değer
C) Toplumsal değişme
D) Toplumsal denge

59. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın özelliklerinden değildir?
A) Toplumsallaşma, daima belirli bir toplum içindir.
B) Toplumsallaşma, her bireyin doğduğu andan itibaren gerçekleşen bir süreçtir.
C) Toplumsallaşma, tek yönlü bir süreç değildir.
D) Bireyin temel dürtü ve gereksinimlerinin nasıl geliştiğini açıklar.

60. Türkiye'de sosyolojinin uzmanlık dallarından biri olan eğitim sosyolojisinin kuramsal temellerini oluşturan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ethem Nejat
C) İsmail Hakkı Baltacıoğlu
D) Prens Sabahattin

61. Eğitim akımı ve önerdiği akıl yürütme yolu aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
Eğitim Akımı/ Akıl Yürütme Yolu
A) Daimicilik Tümdengelim
B) Esasicilik Tümevarım
C) İlerlemecilik Hipotetik - Dedüktif
D) Yeniden kurmacılık Öğretmen merkezli

62. Aşağıdakilerden hangisi ilerlemecilik eğitim akımının temel ilkelerinden biri değildir?
A) Eğitim yaşamın kendisidir.
B) Öğrenme yaşantı yoluyla gerçekleşir.
C) Üstün zekalı ve elit kişiler eğitilmelidir.
D) Eğitim ortamı demokratik olmalıdır.
63. Derste öğrencilerine "benim dediklerimi ezberleyip yapmak ve tekrarlamak zorundasınız. Size derste yapıp çözdüklerimi, kitapta bulunanları, işlediklerimi sorar ve aynısını da isterim" diyen öğretmenin bu davranışı eğitim akımlarından hangisine bir örnektir?
A) Daimicilik
B) Esasicilik
C) İlerlemecilik
D) Yeniden kurmacılık

64. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılığın amaçlarından değildir?
A) Öğrenenler öğrenmelerine etkin olarak katıldıklarında bilgi kalıcı olur.
B) Öğrenme, etkin olarak eleştirel düşünme ve problem çözmeye dayanır.
C) Etkin öğrenme ile öğrenenler içerik ve süreci aynı anda öğrenirler.
D) Hedefler öğrenenler için önceden belirlenir.
65. Daha çok sunuş yoluyla öğretim stratejisinin kullanımında ve bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma
B) Anlatma
C) Örnek olay
D) Problem çözme

66. Pandomim, rol yapma ve drama yeterlilikleri olan bir çocuğun hangi tür zekası daha yüksektir?
A) Sözel - Dilsel
B) Görsel - Uzamsal
C) Müziksel - Ritmik
D) Bedensel - Kinestetik

67. Eğitimde iletişim sürecinin işleyişinde "kaynak" aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ders kitabı
B) Program içeriği
C) Öğretmen
D) Öğretim yöntemleri

68. Türkçe dersi öğretmeninin uygulayacağı testi, öğrencilere kazandırılmak istenilen tüm davranışları yoklamaya yönelik olarak hazırlaması, o testin hangi niteliğini gösterir?
A) Kapsam geçerliği
B) Görünüş geçerliği
C) Güvenirlik
D) Kullanışlılık
69.
I- Bir puan dağılımında en çok tekrar eden puan ya da ölçüm
II- Bir puan dizisini tam ikiye bölen noktaya rastlayan puan
Yukarıda tanımlanan iki kavram, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
I II
A) Ortanca Mod
B)Mod Aritmetik ortalama
C)Mod Ortanca
D) Aritmetik ortalama Dizi genişliği
70. Yabancı dildeki bir metni Türkçeye çeviren biri bilişsel alan sınıflamasının hangi basamağında çalışma yapmıştır?
A)Bilgi
B) Kavrama
C) Analiz
D) Sentez

71. Aşağıdakilerden hangisi "sınıflama ölçekleri" ile elde edilmiş ölçülere bir örnektir?
A) Zaman ölçüleri
B) Başarı testlerindeki ham puanlar
C) İnsanların kadın-erkek, evli-bekar, dul-boşanmış kategorilerine ayrılması
D) Öğrencilerin herhangi bir sınavdan aldıkları puana göre başarı sıralaması

72. "A okuluna not ortalaması'en az 70 olan öğrenci kayıt yaptırabilir." ifadesinde geçen "70" ne anlama gelmektedir?
A) Ölçek B) Ölçüt C) Ölçme D) Not

73. Bazı özellikler doğrudan ölçülemezler. Buna göre bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi dolaylı ölçmeye örnektir?
A) Boyunun uzunluğu
B) Göz rengi
C) Arkadaş sayısı
D) Akademik başarısı

74. Öğrencisine mesleki rehberlik çalışması yapan bir danışman, öğrencinin sözel-dilsel zekasının daha iyi düzeyde olduğunu ve bu ajandaki mesleklere yönelmesi gerektiğini belirtmiştir. Öğrenci ise spora ilgi duyduğunu ve futbolcu olmak istediğini söylemiştir.
Bu durumda danışmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi en uygundur?
A) Ailesine danışmasını
B) Seçimin kendisine ait olduğunu
C) Her iki mesleği de bir arada yürütebileceğini
D) Asla futbolcu olmaması gerektiğini
75. Aşağıdakilerden hangisi okullarda müşavirlik hizmetleri içinde sayılabilecek çalışmalardan biri değildir?
A) Okulun öğrenci özelliklerinin belirlenmesi
B) Sınıfların öğrenmeye uygun ortamlar hâline getirilmesi
C) Sınıf öğretmenleri ile iş birliği yapma
D) Okul içindeki ve çevredeki yerel eğitim programı geliştirme çalışmalarına yardım etme
76. Aşağıdakilerden hangisi okul danışmanının işi sayılan görevlerindendir?
A) Ders dağıtım çizelgesinin uygulanmasını izleme ve aksaklıkları okul müdürüne bildirme
B) Okula gelen velilere okul içinde yol gösterme
C) Okul disiplin işlemlerine yardım etme ve disiplin kurulunda görev alma
D) Ders dışı eğitsel kol çalışmalarını programlamada kol sorumlusu öğretmenlere yardım etme
77. Öğrencisinin yabancı dile olan yatkınlığını ölçmeyi amaçlayan bir öğretmen, aşağıdaki testlerin hangisinden yararlanmalıdır?
A) Durum testleri
B) Yansıtma testleri
C) Yetenek testleri
D) Envanter tipi testler

78. "Bireyin kendisi için kaygı ve üzüntü kaynağı olan bir psikolojik problemini bir rol olarak alıp bir grup karşısında gerçek yaşamında olduğu gibi oynaması" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Oyun terapisi
B) Psikodrama
C) Sosyodrama
D) Grup rehberliği

79. Sınıfında arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek isteyen 3-A sınıf öğretmeninin aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması daha uygun olur?
A) Sosyometri
B) Anket
C) Otobiyografi
D) Problem tarama testi

80. A sınıfı rehber öğretmeni bir öğrencisinde her sınav öncesinde aşırı terleme, kaygı ve heyecanlı davranışlar gözlemlemiş ve bu öğrencisini okul rehberlik servisine yönlendirmiştir. Rehberlik servisi öğrenciye aşağıdaki hizmetlerden hangisini verir?
A) Bireyi tanıma
B) Psikolojik danışma
C) Alıştırma-oryantasyon
D) Çevre ve veli ile ilişkiler
 
Son düzenleme:

[TB] Benzer konular

Üst