Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Seyyid Şahabus-sakıbeyn Hocaefendi

Başlatan halvetiyye, Aralık 09, 2009, 04:22:24 ÖS

halvetiyye

Ziyaretçi
Aralık 09, 2009, 04:22:24 ÖS
SEYYİD ÞAHABUS-SAKIBEYN HOCAEFENDİ
İnsanları Hakka davet eden onlara doğru yolu gösterip ebedi saadete kavuşturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ı Basri mahallesinde dünyaya gelmiştir.7 yaşında ilim tahsil etmeye başladı.Hafızlığını tamamladı.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taş Camii imamı Hafız Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taş Cami İmamı Hafız Ali Küçük Efendi de daha sonrada
Kurşunlu Medresesinde ilim tahsili görmüştür.Birçok alimden fıkıh ve fıkıh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantık ve mantık usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiştir.Güney Doğuda ilim tahsil edip okuduğu alimler şunlardır:
Þeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlı Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamıştır..Kısa bir müddet diyanet işlerinde Bursa Yıldırım ve Gülsu’da merkez vaazlığı yapmıştır daha sonra ticaretle uğraşmıştır.ALLAH’ın emir ve yasaklarına uyarak ömrünü sürdürmüştür

2 koldan tasavvufa ulaşmıştır

1.Kol
Hz. Muhammed Mustafa(sav)
Ebubekir Sıddık(ra)
Selman-ı Faris(ra)
Kasım Bin Muhammed(ra)
Cafer-i Sadık(ra)
Ebu Beyazıd-ı Bistam(ra)
Ebu'l Hasan Harkani(ra)
Ebu Ali Feramadi(ra)
Yusuf Hemadani(ra)
Abdulhalık Gücdivani(ra)
Arif-i Riveger(ra)
Mahmud İncir Fagnevi(ra)
Ali Ramitani(ra)
Muhammed Baba Semmasi(ra)
Seyyid Emir Külal(ra)
Bahaaddin Buhari (ra)
Alaaddin-i Attar(ra)
Yakub-u Çerhi (ra)
Ubeydullah-i Ahrar(ra)
Kadı Muhammed Zahid(ra)
Derviş Muhammed Davehçe(ra)
Hace-i Muhammed İmkenegi(ra)
Muhammed Bakibillah(ra)
İmam-ı Rabbani (ra)
Muhammed Masum Faruk(ra)
Muhammed Seyfettin Faruk(ra)
Seyyid Nur Muhammed Bedayuni(ra)
Seyyid Mazhar Þemsettin Can-ı Canan(ra)
Seyyid Abdullah Þah-ı Dehlevi(ra)
Mevlana Halid-i Bağdadi
Seyyid Þeyh Ali Palu
Seyyid Þeyh Süleyman Efendi
Seyyid Þeyh Arabi
Seyyid Habib Efendi
Seyyid Molla Halil Efendi
Seyyid Þahabus-sakıbeyn Hoca efendi


2.kol
Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
Hz Ebul El Hasaneyn İmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
Hz. Hasan Basri(ra)
Hz. Habib Acemi
Hz. Davud Tai
Hz. Ma’ruf El Kerhi
Hz. Sırrıyü’ s Sakati
Hz. Cüneyd-i Bağdadi
Hz Ebu Ali Ahmed Mimşad ed Dineveri
Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
Hz Vecihüddin Kadi
Hz Ömer El Bekri
Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
Hz Kutbiddin Ebheri
Hz Rukniddin Muhammed Buhari
Hz Þehabuddin Muhammed Tebrizi
Hz Cemaleddin Tebrizi
Hz. İbrahim Zahid Geylani
Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eş Þeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
Dede Ömer Ruşen-i
Þeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaş Efendi
Seyyid İbrahim Gülşen-i
Þeyh Hasan Sezai Efendi
Þeyh Hasan Haleti Efendi
Cemaleddin Halveti
Þeyh Yusuf Sünbül Sinan
Þeyh Þaban-ı Veli
Seyyid Ahmed El Hariri
Seyyid Muhammed el Bahşi
Þeyh Ali Alaaddin Efendi
Þeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
Þeyh Þemsüddün el Bekri
Hacı Mustafa Efendi
Þeyh Hacı Halil Efendi
Kuşadalı İbrahim Halveti
Muhammed Tevfik Bosnevi
Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
Þeyh İsmail(Hasan-ı Basri/Erzurum)
Þeyh Eşref(Dutçu köyü /Erzurum)
Molla Rauf Bey(Asri Mezarlığı/Erzurum)
Seyyid Þahabus-sakıbeyn hocaefendi

halvetiyye

Ziyaretçi
SEYYİD ÞAHABETTİN ERZURUMİ
İnsanları Hakka davet eden onlara doğru yolu gösterip ebedi saadete kavuşturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Sofyayı aliyye velilerinin de kırk ikincisidir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ı Basri mahallesinde dünyaya gelmiştir.7 yaşında ilim tahsil etmeye başladı.Hafızlığını tamamladı.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taş Camii imamı Hafız Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taş Cami İmamı Hafız Ali Küçük Efendi de daha sonrada
Kurşunlu Medresesinde ilim tahsili görmüştür.Birçok alimden fıkıh ve fıkıh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantık ve mantık usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiştir.Güney Doğuda ilim tahsil edip okuduğu alimler şunlardır:
Þeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlı Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Seyyid Muhammed Kasım Zilan’dan hilafet almıştır.Þeyh Rauf Efendiden de kadiri berzenci melami ve halvetiyye kollarının icazetini almıştır.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamıştır.Kısa bir müddet diyanet işlerinde Bursa Yıldırım ve Gülsu’da merkez vaazlığı yapmıştır daha sonra ticaretle uğraşmıştır.Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak ömrünü sürdürmüştür
3 koldan tasavvufa ulaşmıştır
1.kol
Mevlana Halid-i Bağdadi
Þeyh Ali Palu
Þeyh Süleyman Efendi
Þeyh Arabi
Seyyid Habib Efendi
Molla Halil Efendi ve torunu
Seyyid Þahabus-sakıbeyn Hoca efendi
2.KOL
Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
Hz Ebul El Hasaneyn İmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
Hz. Hasan Basri(ra)
Hz. Habib Acemi
Hz. Davud Tai
Hz. Ma’ruf El Kerhi
Hz. Sırrıyü’ s Sakati
Hz. Cüneyd-i Bağdadi
Hz Ebu Ali Ahmed Mimşad ed Dineveri
Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
Hz Vecihüddin Kadi
Hz Ömer El Bekri
Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
Hz Kutbiddin Ebheri
Hz Rukniddin Muhammed Buhari
Hz Þehabuddin Muhammed Tebrizi
Hz Cemaleddin Tebrizi
Hz. İbrahim Zahid Geylani
Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eş Þeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
Dede Ömer Ruşen-i
Þeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaş Efendi
Seyyid İbrahim Gülşen-i
Þeyh Hasan Sezai Efendi
Þeyh Hasan Haleti Efendi
Cemaleddin Halveti
Þeyh Yusuf Sünbül Sinan
Þeyh Þaban-ı Veli
Seyyid Ahmed El Hariri
Seyyid Muhammed el Bahşi
Þeyh Ali Alaaddin Efendi
Þeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
Þeyh Þemsüddün el Bekri
Hacı Mustafa Efendi
Þeyh Hacı Halil Efendi
Kuşadalı İbrahim Halveti
Muhammed Tevfik Bosnevi
Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
Þeyh İsmail(Hasan-ı Basri/Erzurum)
Þeyh Eşref(Dutçu köyü /Erzurum)
Molla Rauf Bey(Asri Mezarlığı/Erzurum)
Seyyid Þahabus-sakıbeyn hocaefendi

3.Kol

Mevlana Halid-i Bağdadi
Halid-i Cezeri
Salih-i Sıbki
Hasan El Nurani
Kasım El Toğari
Halid-i Gülpınar
Seyyid Muhammed Halid Zilan
Seyyid Muhammed Kasım Zilan
Seyyid Þahabettin Erzurumi
Bir açıklama ekle
SEYYİD ÞAHABETTİN ERZURUMİ
İnsanları Hakka davet eden onlara doğru yolu gösterip ebedi saadete kavuşturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Sofyayı aliyye velilerinin de kırk ikincisidir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ı Basri mahallesinde dünyaya gelmiştir.7 yaşında ilim tahsil etmeye başladı.Hafızlığını tamamladı.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taş Camii imamı Hafız Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taş Cami İmamı Hafız Ali Küçük Efendi de daha sonrada
Kurşunlu Medresesinde ilim tahsili görmüştür.Birçok alimden fıkıh ve fıkıh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantık ve mantık usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiştir.Güney Doğuda ilim tahsil edip okuduğu alimler şunlardır:
Þeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlı Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Seyyid Muhammed Kasım Zilan’dan hilafet almıştır.Þeyh Rauf Efendiden de kadiri berzenci melami ve halvetiyye kollarının icazetini almıştır.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamıştır.Kısa bir müddet diyanet işlerinde Bursa Yıldırım ve Gülsu’da merkez vaazlığı yapmıştır daha sonra ticaretle uğraşmıştır.Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak ömrünü sürdürmüştür
3 koldan tasavvufa ulaşmıştır
1.kol
Mevlana Halid-i Bağdadi
Þeyh Ali Palu
Þeyh Süleyman Efendi
Þeyh Arabi
Seyyid Habib Efendi
Molla Halil Efendi ve torunu
Seyyid Þahabus-sakıbeyn Hoca efendi
2.KOL
Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
Hz Ebul El Hasaneyn İmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
Hz. Hasan Basri(ra)
Hz. Habib Acemi
Hz. Davud Tai
Hz. Ma’ruf El Kerhi
Hz. Sırrıyü’ s Sakati
Hz. Cüneyd-i Bağdadi
Hz Ebu Ali Ahmed Mimşad ed Dineveri
Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
Hz Vecihüddin Kadi
Hz Ömer El Bekri
Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
Hz Kutbiddin Ebheri
Hz Rukniddin Muhammed Buhari
Hz Þehabuddin Muhammed Tebrizi
Hz Cemaleddin Tebrizi
Hz. İbrahim Zahid Geylani
Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eş Þeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
Dede Ömer Ruşen-i
Þeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaş Efendi
Seyyid İbrahim Gülşen-i
Þeyh Hasan Sezai Efendi
Þeyh Hasan Haleti Efendi
Cemaleddin Halveti
Þeyh Yusuf Sünbül Sinan
Þeyh Þaban-ı Veli
Seyyid Ahmed El Hariri
Seyyid Muhammed el Bahşi
Þeyh Ali Alaaddin Efendi
Þeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
Þeyh Þemsüddün el Bekri
Hacı Mustafa Efendi
Þeyh Hacı Halil Efendi
Kuşadalı İbrahim Halveti
Muhammed Tevfik Bosnevi
Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
Þeyh İsmail(Hasan-ı Basri/Erzurum)
Þeyh Eşref(Dutçu köyü /Erzurum)
Molla Rauf Bey(Asri Mezarlığı/Erzurum)
Seyyid Þahabus-sakıbeyn hocaefendi

3.Kol

Mevlana Halid-i Bağdadi
Halid-i Cezeri
Salih-i Sıbki
Hasan El Nurani
Kasım El Toğari
Halid-i Gülpınar
Seyyid Muhammed Halid Zilan
Seyyid Muhammed Kasım Zilan
Seyyid Þahabettin Erzurumi

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.125 saniyede 25 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017