Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Komuşularına Muamalesi

Başlatan ...Tefekkür..., Ağustos 17, 2009, 12:04:38 ÖS

...Tefekkür...

YöNetiCi
4,133
PEYGAMBERİMİZİN KOMÞULARINA MUAMELESİ

“Yanıbaşında komşusu açken kendisi
tok yatan kimse hakiki mü'min değildir”
H''kim, II, 15

Bilindiği üzere ''ilemizden sonra en yakın içtim''i çevremizi komşularımız meydana getirir Onlarla bütün hayatımız boyunca yanyana yaşarız Büyük küçük pek çok ihtiyacımız için komşularımıza koşarız Hayatımızın acı ve tatlı hatıralarını onlarla paylaşırız Bu sebeple dinimiz komşuluk ilişkilerine son derece önem vermiştir Kur'''n-ı Kerîm'de Allah'a imanı emreden ve şirki yasaklayan ifadelerin hemen ardından ana baba ve akrabaların yanısıra, yakın ve uzak komşuya da iyilik yapmak emredilmektedir (en-Nis'' 4/36)

Hadîs-i şeriflerde komşuluk ilişkileri ve komşu haklarının önemine d''ir belli başlı prensipler sunulmuştur Peygamber Efendimiz -sallall''hu aleyhi ve sellem- buyuruyor ki:

“Cebr''il bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim” (Buh''rî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141)

Fahr-i K''inat -sallall''hu aleyhi ve sellem- bu beyanlarıyla komşuluk hakkının, birbirlerine varis olabilecek yakın akraba hakkı kadar ehemmiyet arzettiğini belirtmektedir Dolayısıyla akrabalar arasındaki ilginin benzeri komşular arasında da bulunmalıdır Hatta komşunun başka bir dinden olması bile bu prensibi değiştirmez Bir rivayete göre üzerimizdeki haklarına göre komşular üç kısma ayrılmaktadır:

Gayr-i müslim komşular: Bunların sadece komşuluk hakkı vardır
Müslüman komşular: Bunların hem komşuluk, hem de din kardeşliği hakkı vardır

Akraba ve Müslüman olan komşular: Bunların komşuluk, din kardeşliği ve akrabalık hakkı vardır (Heysemî, VIII, 164)

Hz Peygamber -sallall''hu aleyhi ve sellem- ashabını komşuluk münasebetleri hususunda daima uyarır , onlara bu konudaki edep kaidelerini detaylı bir şekilde öğretirdi Ebû Zer -radıyallahu anh- diyor ki:

Dostum Resûlullah -sallall''hu aleyhi ve sellem- bana şöyle vasiyet etti:

“Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde takdim et!” (Müslim, Birr, 143)

Bu hadîs-i şerîfte yemeklerin en s''desi olan çorbadan bahsedilmesi mec''zîdir Hiçbir şeyin olmasa, sadece çorban bulunsa bile, komşularına ondan bir pay ayır, denmek istenmiştir Ayrıca bilhassa varlıklı kimseler, evlerinde bolca bulunan ama fakir komşularının tadamadığı yiyeceklerden onlara ikram etmesini bilmelidirler

Öte yandan çorbanın suyunu çok koymak ifadesinde ince bir mana daha vardır: Çorbaya fazladan su katıldığı zaman, nef''seti büyük ölçüde kaybolur Efendimiz -sallall''hu aleyhi ve sellem- bu sözüyle ''deta; etrafındaki yoksulların karnı açken senin ağız tadı, damak zevki araman uygun olmaz, sen mü'minsin, zevk peşinde koşacak adam değilsin, açları, yoksulları gözetmelisin demektedir Nitekim Resûl-i Ekrem bir başka hadis-i şeriflerinde:

“Yanıbaşında komşusu açken kendisi tok yatan kimse mü'min değildir” buyurmuştur (H''kim, II, 15)

Peygamberimiz -sallall''hu aleyhi ve sellem- basit bir şey dahi olsa komşuların birbirlerine ikramda bulunmaları gerektiğini ifade sadedinde hanım sahabîlere şöyle seslenmiştir:

“Ey Müslüman kadınlar! Komşu hanımlar birbirlerine ikramda bulunmayı küçümsemesin! İkram edilen şey bir koyun paçası bile olsa!” ( Buh''rî, Edeb 30; Müslim, Zek''t, 90)

Efendimiz -sallall''hu aleyhi ve sellem- Müslüman hanımlara, ikram edilecek şeyin son derece sade olsa bile “Canım bundan da hediye mi olurmuş!” diye düşünmeden komşuya göndermelerini tavsiye etmektedir Zira “el-Cûd mine'l-mevcûd: cömertlik elde olandan yapılır” denilmiştir “Çam sakızı, çoban armağanı” atasözümüz de bu manayı ne güzel ifade eder

İkram edilen komşunun da kendisine takdim edilen şeyi küçük görmemesi, büyük bir minnettarlık içinde kabul etmesi l''zımdır Basit gibi gözüken bu tavrın bir ibadet hüviyetine sahip olduğu unutulmamalı, Peygamberimizin komşuya iyilikle ilgili emir ve tavsiyeleri hatırlanarak, niyetler ona göre tashih edilmelidir Nitekim onu takip eden ashabı hep bu doğrultuda hareket etmeye çalışmıştır

Sahabeden Abdullah bin Amr bir koyun kestirmişti Ailesine:

- Yahudi komşumuza verdin mi? Yahudi komşumuza verdin mi? diye telaşla sordu ve sonra, “Ben Hz Peygamber'den şöyle işittim” diyerek Cebr''il'in Resûlullah'a komşuya iyilik hususunda sürekli tavsiyede bulunduğuna dair hadisi nakletti (Ebû D''vûd, Edeb, 122, 123; Tirmizî, Birr, 28)

Yine rivayete göre ashaptan birine bir koyun başı tasadduk edilmiş, o da;

- Kardeşim falan ve ailesi buna bizden daha fazla muhtaçtır, deyip komşusuna göndermişti Ancak komşusu da ihtiyaç içinde olduğunu düşündüğü bir başka komşuya vermiş, derken koyun başı bu şekilde tam yedi ev dolaşmış ve nih''yet ilk sah''bîye dönüp gelmişti (H''kim, II, 526)

Komşuluk hukukunun ciddiyetini çok iyi kavrayan mü'minlerin annesi Hz Aişe, iki komşusundan hangisine öncelikle hediye vermesi gerektiğini Peygamberimize sormuş, Efendimiz:

“- Kapısı sana daha yakın olana ver” buyurmuştur (Buh''rî, Edeb, 32)

Hediye verirken veya herhangi bir ikramda bulunurken kapısı daha yakın olanın gözetilmesinin sebebi şudur: Komşunun durumunu en iyi onlar bilir Komşunun mutfağında pişen şeylerin kokusunu herkesten önce onlar alır Dolayısıyla kapı bir komşuların birbirlerinin haklarına riayet etmelerinin özel bir önemi vardır

İnsanoğlu bir kısım ihtiyaçlarını kendi gayretiyle karşılarken bir kısmını da komşuluk münasebetleri sayesinde temin etmektedir Bu çerçevede “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” sözü ne kadar anlamlıdır Allah Te''l'', cimrilik ederek komşular arasında alınıp verilmesi ''det olan kapkacağı bile vermek istemeyen ve başkalarına da engel olan kimselere “Yazıklar olsun” (el-M''ûn, 107/4-7) şeklinde t''rizde bulunmuştur1 (R''zî, XXXII, 108)

Komşuluk ilişkileriyle ilgili belli başlı hususlara, bir hadis-i şerifte şöyle dikkat çekilmektir:

1) Borç veya ödünç bir şey isteyince vermek,

2) Darda kaldığında yardımına koşmak,

3) Maddî sıkıntıya düşünce gözetip kollamak, ?

4) Mutlu günlerinde sevincine, kederli günlerinde üzüntüsüne ortak olmak,

5) Kokusu komşunun evine gidecek bir yemek yapınca ona da bir miktar ikram etmek,

6) İzni olmadan evinin önünü kapatacak şekilde bina yapmamak,

7) Hastalanınca ziyaret etmek,

8) Ölünce kabre götürüp defnetmek (Heysemî, VIII, 165)

Hiç şüphesiz Hz Peygamber -sallall''hu aleyhi ve sellem-'in bu tavsiyeleri komşuluk ilişkilerinde oldukça kuşatıcı bir çerçeve çizmekle birlikte komşunun komşusu üzerindeki bütün haklarını saymayı değil, belki önemli olanlarına işaret etmeyi amaçlamaktadır Bu itibarla bir Müslümanın din ve dindarlık farkı, kültür ve bölge farkı gözetmeksizin bütün komşularıyla iyi ilişkiler içinde olması, İsl''m'ın yardımlaşma, dayanışma, zarar vermeme ve küs durmama ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi gerekir

Ebû Hureyre -radıyallahu anh-'den nakledildiğine göre bir adam Resûlullah -sallall''hu aleyhi ve sellem-'e:

- Ey Allah'ın Resûlü! Falan kadının n''file olarak çok namaz kıldığından, çok sadaka verdiğinden, çok oruç tuttuğundan, ancak diliyle komşusuna eziyet ettiğinden söz ediliyor, (ne buyurursunuz) dedi

Efendimiz -sallall''hu aleyhi ve sellem-:

“- O cehennemde olacaktır” buyurdu

Adam tekrar dedi ki:

- Ey Allah'ın Resûlü! Bir kadının da n''file olarak az oruç tuttuğundan, az namaz kıldığından, az sadaka verdiğinden, sadece yağsız peynir (keş) gibi şeylerden tasadduk ettiğinden, ancak diliyle komşusunu rahatsız etmediğinden söz ediliyor (bunun hakkında ne dersiniz?)

Peygamberimiz -sallall''hu aleyhi ve sellem-:

“- O da cennette olacaktır” buyurdu (İbn-i Hanbel, II, 440)

Komşularla iyi münasebetler içinde bulunmak, söz ve davranışlarla onlara zarar vermemek imanın bir gereğidir Efendimiz -sallall''hu aleyhi ve sellem-:

“Allah'a ve ''hiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun” (Müslim, Îm''n 74)

“Allah'a ve ''hiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin” buyuruyor (Buh''rî, Rikak 23; Müslim, Îm''n, 75)

Ebû Hureyre - radıyallahu anh-'ın naklettiği bir hadis-i şerife göre birgün
Fahr-i K''in''t -sallall''hu aleyhi ve sellem-:

“- Vall''hi im''n etmiş olmaz Vall''hi im''n etmiş olmaz Vall''hi im''n etmiş olmaz” buyurmuştu

Sahabîler:

- Kim im''n etmiş olmaz, y'' Resûlallah, diye sordular
“- Yapacağı fenalıklardan komşusu emniyette olmayan kimse!” buyurdu (Buh''rî, Edeb, 29)

Bir başka rivayette ise Efendimiz:

“Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez” buyurmuştur (Müslim, Îm''n, 73)

Görüldüğü gibi Müslüman, imanı gereği maddî veya manevî açıdan daima komşusuyla yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunarak ona emniyet telkin etmelidir Fakat günümüzde aynı apartmanda yaşadıkları h''lde, yardımlaşma ve dayanışma bir tarafa, birbirleriyle tanışmayan, sel''mlaşmayan insanlar mevcuttur H''lbuki Müslümanların elden geldiğince komşularıyla tanışmaya gayret etmeleri l''zımdır En azından komşuluk ilişkilerinde olumsuz tutumlardan kaçınmak mümkündür Mesel'' evde bağırarak konuşmak, televizyon, teyp vb gibi cihazların sesini yükselterek komşuları rahatsız edecek her türlü davranıştan uzak durmak gerekir

Gerçek Müslüman, komşusunun evine, bahçesine, malına mülküne zarar vermediği gibi onunla ilgili sırları, ayıp ve kusurları da örtmesini bilmelidir Komşunun ırz ve namusuna göz dikmek, zaten hakiki mü'min için düşünülemeyecek bir durumdur

Hasılı çevresindeki insanlarla iyi komşuluk münasebetleri gerçekleştirmek her Müslümanın vazifesidir Ancak komşularına karşı sorumsuz davranan, onları rahatsız eden kimseler de bulunabilir Bu tür insanlara sabır ve tahammül göstermek, duruma göre münasip bir dille uyarmak, hatta onlara da iyilik yapmak ve ıslahları için dua etmek gerekir Bu sayede umulmadık dostluklar elde edilebilir Kendisine faziletli amellerden bahsetmesini isteyen Ukbe bin Âmir'e Efendimiz -sallall''hu aleyhi ve sellem-:

“Seninle ilgisini kesenle sen ilgini kesme! Sana vermeyene sen ver, sana kötülük edeni sen bağışla!” tavsiyesinde bulunmuştur (İbn-i Hanbel, IV, 148)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

can rüba

Ziyaretçi
Çok güzel bir paylaşım tefekkür ablacım Allah razı olsun.

...Tefekkür...

YöNetiCi
4,133
RABBİM , önce senden razı olsun Gözümün nuru....
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.080 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017