Bakara / 267. Ayet
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّٓا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذ۪يهِ اِلَّٓا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ

Ey iman edenler! Çalýþýp ürettiðiniz mallarýn ve sizin için yerden çýkardýðýmýz ürünlerin iyi, temiz ve helâl olanýndan Allah yolunda harcayýn. Size verildiðinde gözünüzü yummadan alamayacaðýnýz kötü þeyleri, iyilik yapacaðým diye baþkasýna vermeye kalkýþmayýn. Þunu bilin ki, Allah'ýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur; O her türlü övgüye lâyýktýr.

Do I need to get the Islamic examples are we?

Başlatan [email protected] Bin Cebel, Nisan 30, 2009, 08:35:43 ÖÖ

« önceki - sonraki »

senarist081

Weidner article title "Do not imitate Islam?" He said, and 'separation of religion and state business is not now possible' he said. "Muslims have a vision from the European hasebiyle more çağdaşdırlar" with the sentence points to this interesting article we've çevir.

Let's put an end to Sekülarizm

Do not take the example of Islam?
Religion and state separation of business is not now possible.

Stefan Weidner *

According to a widespread opinion, is an example of Islam in the political sense. Not for the risk of infection ... Obvious in a way separate from religious politics does not hold, then imani Sharia law and the humanities as the sun and the natural result, as a Muslim believe that the theory at least as we state in our secular legal problems of living is imperative, then Islam will find a very unhealthy. Although the Islamic sciences, in fact religious and universal power of Muslims to isolate exactly what they do not know about the stones are suspected. We'll put aside this claim before. In Islam "separation of religion and state business" the solution of issues in the last analysis, we prefer that the political concepts are connected you can find it in religion. This would be possible to separate the table from each other, inspired two very different olacaktır.

Let us consider this fact: Islam very seriously, at least in a 'private and public sphere' is discrimination. Women of the cloth, the outside of the splendor inside the actual exhibit very modest yet traditional Islamic architecture today, much of the division became the most faithful witness. Yes, in the privacy of the sanctity of Islam, the criteria adopted in the West is in much higher.

Really poor in the Islamic religion and politics separation exists, let's say, and this Assumption, its politics and our understanding of religion to reflect on a promotion, let assume we religion and the separation of politics, 'the state and individual faith issues' discrimination claims, such as how much you are honest claim? If we continue, this distinction in the current system of world market competition in the war, life and vision of living together may be most attractive as the ideal future promise of the revenues? Sufficiently powerful, strong and durable Do?

We are very common in religious matters at this point of view, the first name of Friedrich Schleiermacher in fact, enlightened münekkidlerin attacks against the religion in their own, can not intervene to protect an area was intended to buy. Schleiermacher "from Re über die Religion" (to talk about religion) in the religious work titled, "What does it mean to think that's what nature has to move. He felt only an opinion and "as was described. This idea has gained so great a reputation that the generally accepted ideas about the way religion has become. In the contents of Islamic Sufism, Islamic mysticism as well as made to the remarkable popülizm, Ortadoks acceptance of Islam in Europe will not sleep under this idea. Similarly, this idea of moving from pure European, mystical religions such as Buddhism and Hinduism also believe human life t intervene.

If "religion" i, opinions and feelings to the demotion, the different religious cultures bring together the friction points in parentheses, that is quarantined these points together to bring each other to measure and know each other do not give the correct opportunities. On the one hand, friction between different religions point to do so, on the other hand the "opinions and feelings of" la, "the social and political" point of friction between the top of our presence off. This hundred years ago Schleiermacher'in "About Religion" which laid the roots of speech, peace lutfen or protect the existing peace is a tactic Vestfalyacı peace.

Many of us believe it and are moving in this way. This especially Kabul, no they can not ask for account or enter into such an expectation can not, in fact such an expectation is very shameful for the members of any religion is not a world of faith and imagination in consciousness is not valid for. We, our instinctive belief in the public areas are away from reality to check or are ashamed of our faith, they are sketchy confession, rational compromises, so to speak are trying to keep political diskurs'a.

'Vision' and 'emotion' to emphasize concepts rather than individually, let's both try to rasp. Very tasteless, but it is a passive result of the spirit world. This will draw the world to make, to compensate the shortcomings of the technique is very devious, for example, En çok izlenen program hours are displayed in the simple attitude of the widespread use, psychotherapists formed long queues of patients, six are thought to be drawn out of ideas trying to hit the pent-up anger and ... All this instability and covers various areas of our lives insicamsızlık has become a common vision.

So, our idea of faith, and religious feelings of internal güdüsel Kabul (post or Pseudo) What I wonder? More questions are asked, we do not know anything about it. Psikiyatristimizin IM programs or in the face of our inner world, and holding at about the details, our world views and are based on the traditional acceptance, not-religious idea based on the serious responsibilities that interested in freight and they forgot to open the discussion. This idea of faith is in fact what happened, but someone did not join this opinion or refused to understand what happens when, for example, when compared with Muslims, or the daily news programs, a speaker at one of the market so unpopular in the depiction of a woman when the propaganda ...

Of domains in a seamless manner separate claim, but, if we accept we can not be well, now is not very obvious idea of faith we are placing a ban on speech, or they have not discussed the idea has very reasonable. Perhaps, in fact connected to each other, the domain of highly (politics and religion) to interfere with each other unhealthy underlying reason is our finding. We discuss the basic beliefs about the idea of an instinct we have surrounded by taboo. We do not just hide them, they were even before we determine what a big store, we're only with jealousy. Thus are probably protected the religious feelings, but the non-stop start to rust are being mütevellit time.

Perhaps this type of conviction There is no imaginable. That this idea we can relax. If you do not have principles, no we can not shake. Constitution, democracy and our loyalty to the state language law, but what they have with our confession we are only interested professionals. Now, a public critic of our political institutions have not stayed beyond the middle of an issue to be busy. Political system and the alignment between the vision of an alternative political party has a scare. This integration is now possible to assert that the different alternatives suggests.

Of Muslims, is in fact not to leave items you want to break from each other when in fact, we have them to have very high principles and the principles set out are accused. We have a vision beyond the individual benefits are accused. As far as we are understood, the current status of Muslims in protecting the more sensitive issues (!) And that we have of Muslims do not recognize this vision never see him as a threat. Between these two important domains of Muslims await allocation to them is that, to be happy to know we've given to you, do not ask more. So, how much and where this situation until we can be happy?

21. century, a belief in the idea of carrying no doubt now. But at the same time the query is not a religion; query format that is not thinking, ideas and even our sense of success in a way very common in the biographies are indexed but not the utilitarian mentality. Public space in the discussion platform, but we lack the vision, our overall has an average audience is on its way to explain with an estimate. They are also political decisions of the state trying to protect only that we observe. It is a great bounty of a mediocre situation satisfaction yet, view the birds look the same when we look at the matter very deceptive. Bilahere Today, very few of the social vision of political Islam seems to be more impulsive, but only to have a vision hasebiyle, Muslims from many of the more quickly they get the age we have to accept.