Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

islam'da fıkhi mezhepler tarihi/7 Davud Ez-Zahiri ve mezhebi

Başlatan MiM, Ocak 06, 2009, 11:16:20 ÖS

MiM

ADMiN
11,903
D''vûd Ez-Z''hiri ve Mezhebi


Zahirî Mezhebi

D''vûd Ez-Z''htrî (202-270 H.)

Mezhebinin Yayılışı

Endülüs´de Z''hîrî MezhebiDÂVÛD EZ-ZÂHİRÎ VE MEZHEBİ[1]


Zahirî Mezhebi


Bu bölümde Zahirî Mezhebini anlatacağız. Bu mezhebe´ göre fıkhı kaynaklar sadece nass´lardir. Þeriatın hiç bir hükmü re´y ile açıklanmaz. Bu mezhebe bağlı olanlar, bütün çeşitleriyle re´y´i ta­nımazlar. Kıyas, istihsan, mas''lih-i mürsele ve zer''yi´i delil olarak kabul etmezler. Sadece nass´lan delil sayarlar. Nasss bulunmadığı zaman istisbahın hükmünü esas kabul ederler. îstishabın hükmü de : «Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan O´dur.»[2] ''yet-i kerimesiyle sabit olan ibahat-ı asliyyedir.

Bu mezheb mensupları, kabul ettikleri birçok hükümlerde diğer fakihlere muhalefette bulunmuşlardır. Mesel''; bütün fakihlere gö­re ölüm döşeğindeki hastasının tasarrufları, v''rislerin terekedeki hakkına taallûk ettiği için, bazı kayıtlara t''bidir. Sözgelimi, malını v''rislerinden birine hibe etmek gibi bir tasarrufla bazı v''rislerini kayırma endişesine kapılacağından onun bu hibesi vasiyet hükmü­nü alır. Çünkü malının tamamını veya çoğunu v''rislerinden birine hibe etmekle onun öteki v''rislerini-mirastan mahrum bırakmak is­temiş olmasından endişe edilmektedir. Fakat zahirilere göre böyle bir hastanın tasarrufları, aynı sağlam insanların tasarrufları gibi­dir. Dölayısiyle böyle bir hasta bütün malını hibe etse hiç bir kim­senin itiraz hakkı yoktur. Zira ölüm döşeğindeki hastanın tasarruf­larını kayıt altına alan esas, seddu´z-zer''yi´a dayanan re´ydir. Hal­buki zahirîler re´y´in hiç bir çeşidini tanımamaktadırlar. Zahirîler re´y´i terkedip nass´lara sarılacağız derken son derecede tuhaf hü­kümler ileri sürmüşlerdir. Mesel''; insanın idrarı ile suyun pis ola­cağına hükmetmişlerdir. Çünkü bu konuda hadis-i şerif vardır. Öte yandan domUzun idranyla suyun pis olmayacağına hükmetmişler­dir. Zira bu konuda bir nass yoktur. Onlara: hayvanın idrarı etine bağlıdır, domUzun eti ise pistir, denilse, onlar; bu bir reydir, îsl''-mın hükümlerinde re´y´in bir yeri yoktur, derler.[3]D''vûd Ez-Z''htrî (202-270 H.)


Asıl adı D''vûd b. Halef el-îsbahani´dir.[4] Hicrîüçüncü yüzyı­lın başlarında doğmuş ve 270 yılında ölmüştür. Fıkıf tahsilini Þafiî´­nin talebelerinden yapmış ve onun yanından ayrılmayan bir çok ar­kadaşıyla görüşmüştür. O, İmam Þafii´ye son derecede hayranlık du­yardı. Hatt'' Þafiî´nin faziletlerini anlatan bir de eser yazmıştır.

D''vûd, Þafiî´nin fıkhını tahsil ederken hadisle de meşgul olmuş­tur. Çağının birçok muhaddislerinden hadîs dinlemiş ve onlardan rivayetler yapmıştır. Memleketi oldn Bağdad´ta oturan muhaddisleri dinlediği gibi, Bağdad´ta bulunmayan muhaddislerden de hadis dinlemek için seyahatler etmiştir. Mesel''; Nisabur´a gitmiş, oradaki muhaddisleri dinlemiştir. Rivayet ettiği hadisleri kitaplarında topla­mıştır. Davud´un kitapları hadislerle doludur. Zahirî fıkhını ortaya attığı zaman rivayet etmiş olduğu hadîslerden geniş ölçüde faydalan­mıştır.

L''kin D''vûd, tahsil etmiş olduğu Þafiî fıkhından Zahirî fıkhına nasıl geçmiştir? Buna şöyle cevap verilebilir: Davud´un nass´ları esas kabul edişi, bunlara büyük bir önem veren Þafiî fıkhının tesi­rinde kalışı ve çağındaki hadis rivayetinin çok oluşu, onu yalnız nass´lara yöneltmiştir. Çünkü İmam Þafiî, şeriatı daima nass´lara dayanarak tefsir ederdi. Dolayısıyla şeriatın kaynaklarım nass´lardan ve nass´lara hamledilen kıyastan ibaret sayardı. Þ''fiîye göre içtihad, ya bir nassa dayanmalı, yahut da mevcut bir nass üzerine hamledilmelidir.

îşte D''vûd ez-Z''hirî, bu düşünceyi daraltarak Þafiî´den Uzaklaşmış ve şeriatı yalnız nass´lardan ibaret saymıştır. Ona göre, şeriat­ta re´y´in bir yeri bulunmadığı gibi, îsl''mî ilimler de ancak nass´larla olur. D''vûd ez-Z''hiri, kıyası da iptal etmiştir. Kendisine: kıyası nasıl iptal edersin? Halbuki Þafiî k)yas´ı kabul etmektedir, denil­diğinde; «Þafii´nin istihsanı iptal etmek için kullandığı delilleri al­dım; bir de gördüm ki bu deliller, kıyası da iptal etmektedir» de­miştir.

Þeriatın zahirine uyulmasını ve sebepleri ''raştırılmaksızın nass´-ların zahirine göre hüküm verilmesini ilk olarak Davud´un ileri sür­düğünde ''limler ittifak etmişlerdir. Bunun içindir ki Hatîb Bağdadî, D''vûd ez-Z''hiri´nin haltercemesini anlatırken şöyle der: «Zahiri mezhebini ilk olarak benimseyen, hükümlerde kavli olarak kıyası tanımadığı halde,- «delil» adım vererek, fiilen kıyasa başvurmak zo­runda kalan O´dur.»[5]

Bağdadî´nin zikrettiği «delil». Zahirîlere göre sarih nass´lara da­yanan fıkhî istidlal esaslarmdandır, kıyas çeşitlerinden değildir. De­lilin birkaç önerme (kaziye) leri vardır. Þöyle ki: İki öncülü (mu­kaddimeyi) ihtiva eden bir nass zikredilir ve netice açıklanmaz. Mesel''; «Her sarhoşluk veren şey şarap (hamr) dır ve her şarap ha­ramdır.» Buradan *Her sarhoşluk veren şey haramdır neticesi çık­maktadır, Fakat bu neticeyi nass açıkça ifade etmemektedir. Bu bir kıyas sayılır mı? Hayır; bu, l''fzın del''letidir veya mantıkçıların de­yişiyle «Kıyas-ı izmari (kiyas-ı matvi dürülgen kıyas) dır.»

Zahirîlerin, «delil» adını verdikleri istidlal usullerine diğer bir misal olmak üzere şart fiilini tamim edişlerini söyleyebiliriz. Mese­l''; «... vazgeçerlerse geçmiş olan (günah) lan yarlıganacaktır...»[6] ''yetindeki şart fiilini umumîleştirirler. Bu nass, k''firler hakkında v''rid olmuştur. Fakat lafzından anlaşılan m''n'', isyan halinde bu­lunan ve bu isyana son verip tevbe eden herkesin Allah´ın mağfire­tine dahil olduğunu gösterir. Buradaki tamim, nass´m zahirinden ile­ri gelmektedir. Kıyas yoluyla değildir...

Allah, D''vûd b. Ali´ye zengin bir hadis ilmi vermiştir. Onun ki­tapları hadisle doludur. Zira yukarıda söylediğimiz gibi, onun fıkhı hadislere dayanmaktadır. Fakat zahiri mezhebini ortaya attığı ve : elimizdeki Kur´an-ı Kerîm mahluktur, dediği için ondan çok az ha­dîs rivayet edilmiştir. O çağdaki ''limler, Kur´an-ı Kerim´in mahluk olduğunu söyleyenleri bid´atçılıkla itham ediyorlar ve bid´atçıdan hadis rivayetini caiz görmüyorlardı. Bununla beraber D''vüd´dan az miktarda hadis rivayet edilmiştir. Hatib Bağdadî şöyle der: «D''vûd´dan oğlu Muhammed, Zekeriyy'' b. Yahya es-S''ci, Yusuf b. Ykub b. Mihran ed-Davûdi ve Abbas b. Ahmed el-Müzekkir hadis ri­vayet etmiştir.»[7]

Öyle anlaşılıyor ki D''vüd´dan hadis rivayet edenler, onun mez­hebine giren ve fıkhını benimseyenlerdir. Fakat, umumî olarak, fa-kih ve muhaddisler ondan hadis rivayet etmekten çekinmişlerdir. Bilhassa D''vûd, Kur´an, fıkhî istidlal ve bazı fıkıh mes´eleleri hak­kındaki görüşlerini il''n ettikten sonra ''limler ondan nefret etmiş­lerdir. Mesel''; Davud´a göre cünüp veya abdestsiz kimse Mushafa dokunabilir. îşte bu gibi görüşlere sahip olan D''vüd´dan büyük mu­haddisler nefret etmişler ve ondan hadis rivayet etmemişlerdir.

D''vûd, Ahmed b. Hanbel´den hadis rivayet etmek istemiş, fa­kat Ahmed b. Hanbeî onunla görüşmekten kaçınmıştır. Çok zeki bir kimse olan D''vûd, Ahmed, b. Hanbel´le görüşmek için bir çare aramış, bu maksatla Bağdad´ta görüşlerini açıklamaktan kaçınmış ve onları Nisabur´da il''n etmiştir. Bununla beraber Ahmed b. Hanbel, ona kendisiyle görüşme imk''nı vermemiştir. Bunun üzerine D''­vûd, Ahmed b. Hanbel´in oğlu Salih´e başvurmuştur. Salih babasıy­la konuşmuş ve müsaade istemiştir. Babasına; bir adam, size gelmek için benden ricada bulundu, demiş, babası da; adı nedir? diye sor­muş, o da; D''vûd´dur, diye cevap vermiştir. Ahmed b. Hanbel; O, İsbahanlı mıdır? demiş, Salih de, babasının görüşmekten kaçınma­ması için onu tam olarak tanıtmak istememiştir. Fakat Ahmed b. Hanbel, böyle muhalif fikirli bir kimseyi kabul etmek hususunda çok titizlik göstermiş, bu şahsın D''vûd b. Ali b. Halef olduğunu öğ-´ reninceye kadar durumu tetkik etmiş ve oğluna; «Muhammed b. Yahya bana bu adamın; Kur´an mahluktur, diye iddia ettiğini yazdı. O, bana asla yaklaşmasın!» demiştir. Salih de; «Kendisi, böyle bir iddiada bulunduuğnu ink''r ediyor.» diye cevap vermiştir. Fakat İmam Ahmed b. Hanbel, hakîkatta onun durumunu gizlemekten iba­ret olan bu ink''rının sebebini anlamıştır. Z''ten, kendisine Muham­med b. Yahya da: «Onu iyi öğren ve izin verme» demişti.[8]

Kısaca Davud´un görüşlerine işaret ettik..Bunları İbni Hazm´den bahsederken genişçe açıklıyacağız. D''vûd, Zahirî fıkhını büyük bir kitap halinde yazmıştır. Onun bu eseri, Sünnet fıkhı ve Sah''bîlerin rivayetleri hakkında en büyük isl''m kaynaklarından biri sayı­lır. Aynı zamanda D''vûd, zahiri usûl-i fıkhını da müstakil bir ki­tap halinde tedvin etmiştir.

Çağdaşlarının kendisinden nefret etmelerine rağmen, D''vûd ez-Z''hiri´nin, şahsiyetini yücelten bir takım sıfatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. O, güzel, açık ve kuvvetli bir anlatışa sahipti. Hazırcevaplı, delil getirme bakımından güçlü ve sürat-i intikal sahibi idi. Çağdaşı Ebu Zur´a, D''vûd hakkında şöyle der: «Eğer o, ilim sahip­lerinin yetindiği şeyle iktifa etseydi, sanırım ki bid´''t ehlini, sahip olduğu beyan ve delilleriyle ezerdi. Fakat o, ileri gitti.»[9] D''vûd, hak bildiği şey uğrunda cesaretle hareket ederdi. Onu söylemekten çekinmez ve kimsenin kınamasından korkmazdı. An­cak re´y´mi açıklaması, ilim tahsiline m''ni olacaksa ilimin hatırı için susardı; Ahmed b. Hanbel´le görüşmek için yaptığı teşebbüs hik''­yesinde gördüğümüz gibi. Çağdaşı el-Müst''lî şöyle der: «D''vûd b. Ali el-İsbah''nfnin, İshak b. R''huye´yi reddedişini dinledim. D''vûd´dan önce de sonra da hiçbir kimsenin îshak´ı reddettiğini görmedim. Çünkü herkes, onun heybetinden buna cesaret edemezdi.»[10]

D''vûd, böyle cüretli görüşlere sahip olmakla beraber, aynı za­manda ibadet ehli, zühd ve takva sahibi idi. Maişet bakımından pek az bir şeyle iktifa ederdi. Bununla birlikte çok muttaki olduğu için hediye de kabul etmezdi. Devlet adamlarından birisi ona halini dü­zeltmesi için bin dirhem göndermişti. D''vûd, bunu uşağıyla geri çe­virmiş ve şöyle demiştir: «Seni gönderen kimseye söyle: O, beni hangi gözle görmüş ve nasıl bir ihtiyaç içinde olduğunu duyup bu­nu seninle bana göndermiş, merak ediyorum doğrusu!»

D''vûd; zühd, takva ve ibadet ehli oluşunun yanında büyük bir tevazu´ ve insanlara yardım etme duygusuna sahipti. O, ilmi ve iba­detiyle kendisini hiç kimseden üstün görmezdi. Bazı z''hidler var­dır ki, ibadet ve takvalarını, insanlara tahakküm etmek ve üstün­lük satmak için bir v''sıta yaparlar. Hatt'' bunların bazısını o dere­cede gurur kaplamıştır ki bu, onların bütün ibadetlerinin faziletini yok etmiştir. Bazan da kibir ve gurur, ibadet ve tev''zû kisvesine bürünür. D''vûd, bu türlü insanlardan değildi. Bir çağdaşı onu şöyle anlatır.«D''vûd b. Ali´yi namaz kılarken gördüm, ben hiç bir müslümanın böyle güzel tev''zû sahibi olduuğnu ve bu bakımdan D''vûd´a benzediğini görmedim.»[11]

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

MiM

ADMiN
11,903
Mezhebinin Yayılışı


D''vûd, istinbat hakkındaki mezhebini yaymaya kendisi başla­mıştır. İçinde yaşadığı çağda rivayet ve sünnetin hem çok hem de revaçta oluşu, onu düşüncesinde destekliyordu. Mezhebi biraz yer tutunca, bir kısmı onu desteklemişse de muarızları daha çoktu. D''­vûd, münazara meclisleri tertipleyerek kendi fikrini yaymaya, sa­dece Kitab ve Sünnete uyulmasına çalışmıştır. O, icm''´ı kabul eder ve görüşlerini ona dayandırırdı. Bu konuda şöyle bir rivayet vardır: «Hicri üçüncü yüzyılda Hanefî mezhebi´nin üstadı olan Ebû Said el-Berzaî, Davud´un yanına gelmiş ve ona, ümmü´l-veled olan cariye­lerin[12] satılıp satılırı ıyac ağı m sormuş, D''vûd da; satılmaları caiz­dir, çünkü biz, bu cariyelerin h''mile olmadan önce satılabilecekleri üzerinde icm''´ ettik, bu icm''´dan ancak benzeri bir icm''´ olursa vazgeçebiliriz, demiştir. Buna el-Berzaî şu cevabı vermiştir: Biz de ümmü´l-veled´in h''mile kaldıktan sonra satılmayacağı üzerinde ic­m''´ ettik, bu icm''´dan ayrılmamamız gerekir. Bundan, ancak ben­zeri bir icma´ olursa vazgeçebiliriz.»[13]

Bu mezhebe karşı gösterilen şiddetli muhalefetin sebeplerinden biri de şudur: «Davud ez-Z''hirî, taklidi kesin olarak menetmiştir.´ Ona göre halktan´ olanlar dahi kimseyi taklit yapamazlar, ictihad yapmaları gerekir. îçtihad yapamazlarsa başkalarına sorarlar. Fa­kat onların sözlerini, Kitab, Sünnet veya Icm''´a dayanarak bir de­lil getirmezlerse kabul etmezler ve meseleyi sormak üzere başka bi­risine giderler.

Bu görüş, ne derecede yerinde olursa olsun iyi netice vermez. Çünkü Kitab ve Sünnet´i doğru dürüst anlamayanları ictihad yap­maya teşvik etmektedir. Nass´lann zahirlerine sarılan kimseler, tıpkı nass´larm zahirlerine bağlanıp kalan ve k''fir olmayan haricîlere benzerler.

Birçoklarının karşı koymasına rağmen Zahirî mezhebi yayılma imk''nı bulmuştur. Fakat fakihlerin bazısı, Zahirilerin muhalefeti ima´ı bozmaz, ekserisi de, Zahirilerin kıyasın dışındaki muhalefeti icma´ı bozar, demiştir.

Bu mezhebin yayılmasını sağlayan iki ''mil vardır:

l ?D''vûd ez-Z''hirî´nin telif ettiği kitaplar tamamen sünnet ve hadislerden ibaret idi. O, kitaplarında kendi mezhebini isbat için ileri sürdüğü delilleri de toplamıştır. Ayrıca bu kitaplarında o, kar­şılaştığı fer´î fıkıh mes´eleleri hakkındaki görüşlerini ileri sürmek­te, bu mes´elelerin hükümlerini nass´lara göre açıklamakta ve aynı zamanda her müslüman´ın karşılaştığı olaylarla ilgili hükümler mu­vacehesinde ihtiyaç duyduğu nass´Iarın şümulünü belirtmektedir. Bu kitaplar, kendiliğinden yok olup gitmesi kabil olmayan canlı eserlerdir. Bunlar, mevcudiyetleriyle yazarının mezhebini yaymakta olup ölmez fikir mahsulleridir.

2 ? Davud´un talebeleri, hocalarının kitaplarındaki görüşlerini yaymaya ve bu kitapların meydana getirdiği ilmî atmosferi genişlet­meye çalışmışlardır. Onun mezhebini ve kitaplarını yayan en seçkin talebesi, oğlu Ebû Bekr Muhammedi´dir. Bu, babasının miras bırak­mış olduğu zengin sünnet ilmini korumuş, yaymış ve insanları bun­lara uymaya davet etmiştir. Fıkhı görüş ve mezheb çerçevesinde ka­lan ictihadlarm çoğaldığı bir devirde Zahirîlerin sünnet´in mevkiini yüceltişleri, insanları bu mezhebe doğru çekiyordu.

İşte bu iki ''mil sayesinde Zahiri mezhebi, Hicrî üç ve dördüncü yüzyıllarda yayılmıştır. Hatt'' Ahsenu´t-Tak''sîm» müellifi[14], şark­ta Hicrî dördüncü yüzyılda Zahirî mezhebinin dördüncü mezheb ol­duğunu yazar. Bu mezheblerin üçü; Hanefi, Þafii ve M''liki mezheb-leri, dördüncüsü de Zahirî mezhebi idi. Hemen hemen şarkta Za­hirî mezhebi, dördüncü Hicrî yüzyılda sünnet İmamı olarak kabul edilen Ahmed b. Hanbel´in mezhebinden daha çok yayılmış ve men­sup bulmuştur. Fakat, Hicrî beşinci yüzyılda Kadı Ebu Yal´'', Han--belî mezhebini kuvvetlendirmiştir. Bu sayede Hanbelî mezhebi Za­hirî mezhebini sindirmiş ve onun yerini tutmuştur.

Bu sırada, Doğu îsl''m memleketlerinde büyük bir otoriteye sa­hip olan Zahirî mezhebine mensup bulunanlar arasında büyük bil­ginler yetişmiştir. Bu bilginler, furü´ hakkında ileri sürdükleri Kitab, Sünnet ve Sah''bîlerin icm''´ma dayanan hükümlerle fıkhî düşünce­yi geliştirmişlerdir.[15]Endülüs´de Z''hîrî Mezhebi


Zahirî mezhebi, Doğu İsl''m memleketlerinde söndüğü sıralarda Endülüs´de gittikçe kuvvetleniyordu. Þüphesiz bu, Endülüs´teki men­suplarının çokluğu ile değil, kuvvetli tefekküre sahib bir ''limin or­taya çıkışı ile oluyordu. Allah, bu ''lime tasvir kabiliyeti olan bir ka­lem, kuvvetli ve keskin bir dil ihsan etmiştir. îşte bu ''lim İbni Hazm el-Endelüsi´dir. İbni Hazm, Zahirî mezhebinin, Kadı Ebu Ya´l'' va­sıtasıyla Hanbelî mezhebi tarafından sıkıştırıldığı bir sırada ortaya çıkmış. Zahirî mezhebini şiddetle savunarak yaymaya çalışmış ve bu mezheb uğrunda göz kırpmadan mücadele etmiştir.-Bu her iki fakih de aynı çağda yaşıyorlardı. Bunlardan Ebu Ya´l'' 458, İbni Hazm de 456 H. yılında ölmüştür.

Fakat Zahirî mezhebi, Doğu İsl''m ülkelerinden Batı İsl''m ülke­lerine nasıl gelmiş ve Endülüs´e hangi yolla girmiştir? Mağrib ve Endülüs´de geniş bir yayılma sabası bulunmamakla beraber, Zahi­ri mezhebinin tohumları bu iki ülkede filizleniyordu. Hatt'' D''vûd ez-Z''hirî´nin hayatta olduğu günlerde bu mezhebin metodu burala­ra gelmişti. Çünkü Hicri üçüncü yüzyılda Kurtuba ''limlerinden seç­kin bir topluluk, Doğu İsl''m memleketlerine gelmiş, buraların ilim ve feyzinden istifade etmiştir. Bunlardan bazısı Ahmed b. Hanbel ve çağdaşı D''vûd b. Ali b. Halef gibi şahsiyetlerle görüşmüştür. Bunlar arasında devlet katında büyük mevki´ sahipleri de vardı.

îşte bu bilginler, şarktan getirdikleri sünnet ve rivayet ilmini Endülüs´de yaymışlardır. Aynı zamanda bunlar Þarkın mezhepleri­ni de birlikte götürmüşlerdir. Dolayısıyla Endülüs´de de Zahiri mez­hebini yaymak isteyenler ortaya çıkmıştır. Bunların başında Kadı ve Endülüs Hatibi Munzir b. Said el-Ballûti (öl. 355 H.) gelir. Belki .de bu ülkede Zahiri mezhebi Hanefî, Þafii ve Hanbelî mezheblerinden daha geniş adımlarla ilerliyordu. Çünkü bu mezhebi yayan bil­ginler vardı. Bunlar arasında îbni Hazm´in Zahirî mezhebini öğren­diği bir bilgin vardı ki adı, Mes´ud b. Süleyman b. Müflit Ebi´l-Hıyar (öl. 426 H.) dir.

İbni Hazm el-Endülüsî´nin istinatgahı İşte bu hocası Mesud´dur. îbni Hazm, onu daima hür fikirli ve hiçbir mezhebe bağlı olmayan bir üstadı olarak anardı. Adı geçen Mes´ud b. Süleyman, esasen hiç­bir mezhebin taklidini doğru görmezdi. D''vûd ez-Z''hirî´nin meto­duna sahipti. İstidlal konusunda Zahirîlerin yolundan giderdi. O, mütev''zî idi. îlmi, nerede ve kimde bulursa bulsun, öğrenmek is­terdi. Âlimin beşikten mezara kadar ilim tahsil etmesi gerektiğine inanırdı. İşte bu zat, Endülüs içlerinde, dar bir çerçeve dahilinde de olsa, Zahirî mezhebini yaymaya başlamıştır. .

Davud´un fer´î fıkıh mes´eleleri üzerinde yazmış olduğu kitap­lar, tamamen hadis ve sünnetlerden ibaret idi. Kendisinden sonra öyle dahî bir fakih geldi ki o, bu mezhebi delillere dayanarak mü­dafaa etti ve adını ebedüeştirdi. Bu fakih, bazan Davud´a muhale­fet, bazan da muvafakat etmiştir. Fakat her iki halde de onun me­todunu desteklemiştir. Davud´un eserleri kaybolduktan sonra onun mezhebini yeniden canlandıran bu ikinci İmam, îbni Hazm´dir.[16]
--------------------------------------------------------------------------------

[1] İslam?da Fıkhi Mezhepler Tarihi, Prof. Muhammed Ebu Zehra, Hisar Yayınevi: 2/435.

[2] Bakara, 29.

[3] İslam?da Fıkhi Mezhepler Tarihi, Prof. Muhammed Ebu Zehra, Hisar Yayınevi: 2/437-438.

[4] Z''hiri mezhebini İlk olarak ortaya attığı İçin kısaca «Davud ez-Zahiri» diye anılmaktadır. Çeviren.

[5] Tarîha Bağdad, c. VIII, s. 374.

[6] Enf''l Sûresi, 38.

[7] Tarihu Bağdad, c. VIII, s. 370.

[8] İbni Subkî, Tabak''tu´ş-Þ''fiyye, c. II, s. 43.

[9] Tarîhu Bağdad, c VIII, s. 373.

[10] Aynı eser, s. 370.

[11] İslam?da Fıkhi Mezhepler Tarihi, Prof. Muhammed Ebu Zehra, Hisar Yayınevi: 2/439-442.

[12] Ümmü´l-veled, efendisinden h''mile olarak çocuk doğurmuş bulunan ca­riyeye denir. Bu türlü cariyeler alınıp satılmaz, efendilerinin ölümü ile hür sayılırlar. Çeviren.

[13] Bak. Merhum İmam Zahid el-Kevserî Mukaddimetü´n-Nubez fî Usûlil-Fıkhi´z-Z''hiri, Kahire 1940, s. 4. Emin el-Hanci tabı.

[14] Þemsuddin Ebu Abdîllah Mnhammed b. Ahmed el-Makdisî. Çeviren.

[15] İslam?da Fıkhi Mezhepler Tarihi, Prof. Muhammed Ebu Zehra, Hisar Yayınevi: 2/443-444.

[16] İslam?da Fıkhi Mezhepler Tarihi, Prof. Muhammed Ebu Zehra, Hisar Yayınevi: 2/445-446.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.126 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017