Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Mesothelioma: Treatment - Health Professional Information [NCI PDQ]

Başlatan Fussilet, Nisan 26, 2009, 01:57:01 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mesothelioma: Treatment - Health Professional Information [NCI PDQ]

Purpose of This PDQ Summary
This PDQ cancer information summary for health professionals provides comprehensive, peer-reviewed, evidence-based information about the treatment of malignant mesothelioma. This summary is reviewed regularly and updated as necessary by the PDQ Adult Treatment Editorial Board.

Information about the following is included in this summary:

Prognostic factors.
Cellular classification.
Staging.
Treatment options by cancer stage.
This summary is intended as a re
 to inform and assist clinicians who care for cancer patients. It does not provide formal guidelines or recommendations for making health care decisions.

Some of the reference citations in the summary are accompanied by a level-of-evidence designation. These designations are intended to help readers assess the strength of the evidence supporting the use of specific interventions or approaches. The PDQ Adult Treatment Editorial Board uses a formal evidence ranking system in developing its level-of-evidence designations. Based on the strength of the available evidence, treatment options are described as either “standard” or “under clinical evaluation.” These classifications should not be used as a basis for reimbursement determinations.

This summary is available in a patient version, written in less technical language, and in Spanish.

General Information
Prognosis in this disease is difficult to assess consistently because there is great variability in the time before diagnosis and the rate of disease progression. In large retrospective series of pleural mesothelioma patients, important prognostic factors were found to be stage, age, performance status, and histology.[1,2] Various surgical procedures may be possible in selected patients, and they provide long-term survival without cure. For patients treated with aggressive surgical approaches, factors associated with improved long-term survival include epithelial histology, negative lymph nodes, and negative surgical margins.[3,4] For those patients treated with aggressive surgical approaches, nodal status is an important prognostic factor.[3] Median survival has been reported as 16 months for patients with malignant pleural disease and 5 months for patients with extensive disease. In some instances the tumor grows through the diaphragm making the site of origin difficult to assess. Cautious interpretation of treatment results with this disease is imperative because of the selection differences among series. Effusions, both pleural and peritoneal, represent major symptomatic problems for at least 66% of the patients. (Refer to the PDQ summary on Cardiopulmonary Syndromes for more information.) A history of asbestos exposure is reported in about 70% to 80% of all cases of mesothelioma.[1,5,6]

References:Ruffie P, Feld R, Minkin S, et al.: Diffuse malignant mesothelioma of the pleura in Ontario and Quebec: a retrospective study of 332 patients. J Clin Oncol 7 (8): 1157-68, 1989.
Tammilehto L, Maasilta P, Kostiainen S, et al.: Diagnosis and prognostic factors in malignant pleural mesothelioma: a retrospective analysis of sixty-five patients. Respiration 59 (3): 129-35, 1992.
Sugarbaker DJ, Strauss GM, Lynch TJ, et al.: Node status has prognostic significance in the multimodality therapy of diffuse, malignant mesothelioma. J Clin Oncol 11 (6): 1172-8, 1993.
Sugarbaker D, Harpole D, Healey E, et al.: Multimodality treatment of malignant pleural mesothelioma (MPM): results in 94 consecutive patients. [Abstract] Proceedings of the American Society of Clinical Oncology 14: A-1083, 356, 1995.
Chailleux E, Dabouis G, Pioche D, et al.: Prognostic factors in diffuse malignant pleural mesothelioma. A study of 167 patients. Chest 93 (1): 159-62, 1988.
Adams VI, Unni KK, Muhm JR, et al.: Diffuse malignant mesothelioma of pleura. Diagnosis and survival in 92 cases. Cancer 58 (7): 1540-51, 1986.
Cellular Classification
Histologically, these tumors are composed of fibrous or epithelial elements or both. The epithelial form occasionally causes confusion with peripheral anaplastic lung carcinomas or metastatic carcinomas. Attempts at diagnosis by cytology or needle biopsy of the pleura are often unsuccessful. It can be especially difficult to differentiate mesothelioma from adenocarcinoma on small tissue specimens. Thoracoscopy can be valuable in obtaining adequate tissue specimens for diagnostic purposes.[1] Examination of the gross tumor at surgery and use of special stains or electron microscopy can often help. The special stains reported to be most useful include periodic acid-Schiff diastase, hyaluronic acid, mucicarmine, CEA, and Leu M1.[2] Histologic appearance seems to be of prognostic value, and most clinical studies show that patients with epithelial mesotheliomas have a better prognosis than those with sarcomatous or mixed histology mesotheliomas.[2,3,4]

References:Boutin C, Rey F: Thoracoscopy in pleural malignant mesothelioma: a prospective study of 188 consecutive patients. Part 1: Diagnosis. Cancer 72 (2): 389-93, 1993.
Chahinian AP, Pass HI: Malignant mesothelioma. In: Holland JC, Frei E, eds.: Cancer Medicine e.5. 5th ed. Hamilton, Ontario: B.C. Decker Inc, 2000, pp 1293-1312.
Nauta RJ, Osteen RT, Antman KH, et al.: Clinical staging and the tendency of malignant pleural mesotheliomas to remain localized. Ann Thorac Surg 34 (1): 66-70, 1982.
Sugarbaker DJ, Strauss GM, Lynch TJ, et al.: Node status has prognostic significance in the multimodality therapy of diffuse, malignant mesothelioma. J Clin Oncol 11 (6): 1172-8, 1993.
Stage Information
Patients with stage I disease have a significantly better prognosis than those with more advanced stages. Because of the relative rarity of this disease, exact survival information based upon stage is limited.[1] A proposed staging system based upon thoracic surgery principles and clinical data is shown below.[2] It is a modification of the older system proposed by Butchart et al.[3] Other staging systems that have been employed, including the current international TNM staging system, are summarized by the International Mesothelioma Interest Group.[4]

Stage I: Disease confined within the capsule of the parietal pleura (i.e., ipsilateral pleura, lung, pericardium, and diaphragm).
Stage II: All of stage I with positive intrathoracic (N1 or N2) lymph nodes.
Stage III: Local extension of disease into the following areas, e.g., chest wall or mediastinum, heart or through the diaphragm or peritoneum, with or without extrathoracic or contralateral (N3) lymph node involvement.
Stage IV: Distant metastatic disease.
LOCALIZED MALIGNANT MESOTHELIOMA

See description of stage I above.

ADVANCED MALIGNANT MESOTHELIOMA

See descriptions of stages II, III, and IV above.

For the purposes of the discussion of treatment in this summary, the disease is categorized as either localized or advanced.

References:Chahinian AP, Pass HI: Malignant mesothelioma. In: Holland JC, Frei E, eds.: Cancer Medicine e.5. 5th ed. Hamilton, Ontario: B.C. Decker Inc, 2000, pp 1293-1312.
Sugarbaker DJ, Strauss GM, Lynch TJ, et al.: Node status has prognostic significance in the multimodality therapy of diffuse, malignant mesothelioma. J Clin Oncol 11 (6): 1172-8, 1993.
Butchart EG, Ashcroft T, Barnsley WC, et al.: Pleuropneumonectomy in the management of diffuse malignant mesothelioma of the pleura. Experience with 29 patients. Thorax 31 (1): 15-24, 1976.
Rusch VW: A proposed new international TNM staging system for malignant pleural mesothelioma. From the International Mesothelioma Interest Group. Chest 108 (4): 1122-8, 1995.
Treatment Option Overview
Standard treatment for all but localized mesothelioma is generally not curative. Although some patients will experience long-term survival with aggressive treatment approaches, it remains unclear if overall survival has been significantly altered by the different treatment modalities or by combinations of modalities. Extrapleural pneumonectomy in selected patients with early stage disease may improve recurrence-free survival, but its impact on overall survival is unknown.[1] Pleurectomy and decortication can provide palliative relief from symptomatic effusions, discomfort caused by tumor burden, and pain caused by invasive tumor. Operative mortality from pleurectomy/decortication is less than 2%,[2] while mortality from extrapleural pneumonectomy has ranged from 6% to 30%.[1,3] The addition of radiation therapy and/or chemotherapy following surgical intervention has not demonstrated improved survival.[2] The use of radiation therapy in pleural mesothelioma has been shown to alleviate pain in the majority of patients treated; however, the duration of symptom control is short-lived.[4,5] Single-agent and combination chemotherapy have been evaluated in single and combined modality studies. The most studied agent is doxorubicin, which has produced partial responses in approximately 15% to 20% of patients studied.[6] Some combination chemotherapy regimens have been reported to have higher response rates in small phase II trials; however, the toxic effects reported are also higher, and there is no evidence that combination regimens result in longer survival or longer control of symptoms.[6,7]. Recurrent pleural effusions may be treated with pleural sclerosing procedures; however, failure rates are usually secondary to the bulk of the tumor, which precludes pleural adhesion due to the inability of the lung to fully expand.

References:Rusch VW, Piantadosi S, Holmes EC: The role of extrapleural pneumonectomy in malignant pleural mesothelioma. A Lung Cancer Study Group trial. J Thorac Cardiovasc Surg 102 (1): 1-9, 1991.
Rusch V, Saltz L, Venkatraman E, et al.: A phase II trial of pleurectomy/decortication followed by intrapleural and systemic chemotherapy for malignant pleural mesothelioma. J Clin Oncol 12 (6): 1156-63, 1994.
Sugarbaker DJ, Mentzer SJ, DeCamp M, et al.: Extrapleural pneumonectomy in the setting of a multimodality approach to malignant mesothelioma. Chest 103 (4 Suppl): 377S-381S, 1993.
Bissett D, Macbeth FR, Cram I: The role of palliative radiotherapy in malignant mesothelioma. Clin Oncol (R Coll Radiol) 3 (6): 315-7, 1991.
Ball DL, Cruickshank DG: The treatment of malignant mesothelioma of the pleura: review of a 5-year experience, with special reference to radiotherapy. Am J Clin Oncol 13 (1): 4-9, 1990.
Weissmann LB, Antman KH: Incidence, presentation and promising new treatments for malignant mesothelioma. Oncology (Huntingt) 3 (1): 67-72; discussion 73-4, 77, 1989.
Ong ST, Vogelzang NJ: Chemotherapy in malignant pleural mesothelioma. A review. J Clin Oncol 14 (3): 1007-17, 1996.
Localized Malignant Mesothelioma (Stage I)
STANDARD TREATMENT OPTIONS:[1]

Solitary mesotheliomas: Surgical resection en bloc including contiguous structures to ensure wide disease-free margins. Sessile polypoid lesions should be treated with surgical resection to ensure maximal potential for cure.[2]
Intracavitary mesothelioma:
Palliative surgery (i.e., pleurectomy and decortication) with or without postoperative radiation therapy.
Extrapleural pneumonectomy.
Palliative radiation therapy.
TREATMENT OPTIONS UNDER CLINICAL EVALUATION:

Intracavitary chemotherapy following resection.[3,4]
Multimodality therapy.[4,5,6]
Other clinical trials.
Current Clinical Trials

Check for U.S. clinical trials from NCI's PDQ Cancer Clinical Trials Registry that are now accepting patients with localized malignant mesothelioma. The list of clinical trials can be further narrowed by location, drug, intervention, and other criteria.

General information about clinical trials is also available from the NCI Web site.

References:Antman KH, Li FP, Osteen R, et al.: Mesothelioma. Cancer: Principles and Practice of Oncology Updates 3(1): 1-16, 1989.
Martini N, McCormack PM, Bains MS, et al.: Pleural mesothelioma. Ann Thorac Surg 43 (1): 113-20, 1987.
Markman M, Kelsen D: Efficacy of cisplatin-based intraperitoneal chemotherapy as treatment of malignant peritoneal mesothelioma. J Cancer Res Clin Oncol 118 (7): 547-50, 1992.
Rusch V, Saltz L, Venkatraman E, et al.: A phase II trial of pleurectomy/decortication followed by intrapleural and systemic chemotherapy for malignant pleural mesothelioma. J Clin Oncol 12 (6): 1156-63, 1994.
Sugarbaker DJ, Mentzer SJ, DeCamp M, et al.: Extrapleural pneumonectomy in the setting of a multimodality approach to malignant mesothelioma. Chest 103 (4 Suppl): 377S-381S, 1993.
Vogelzang NJ: Malignant mesothelioma: diagnostic and management strategies for 1992. Semin Oncol 19 (4 Suppl 11): 64-71, 1992.
Advanced Malignant Mesothelioma (Stages II, III, and IV)
Note: Some citations in the text of this section are followed by a level of evidence. The PDQ editorial boards use a formal ranking system to help the reader judge the strength of evidence linked to the reported results of a therapeutic strategy. (Refer to the PDQ summary on Levels of Evidence for more information.)

STANDARD TREATMENT OPTIONS:

Symptomatic treatment to include drainage of effusions, chest tube pleurodesis, or thoracoscopic pleurodesis.[1]
Palliative surgical resection in selected patients.[2,3]
Palliative radiation therapy.[4,5]
Single-agent chemotherapy. Partial responses have been reported with doxorubicin, epirubicin, mitomycin, cyclophosphamide, cisplatin, carboplatin, and ifosfamide.[6,7,8]
Combination chemotherapy (under clinical evaluation).[6,7,9] Information about ongoing clinical trials is available from the NCI Web site.
Multimodality clinical trials.[10,11,12,13,14]
Intracavitary therapy. Intrapleural or intraperitoneal administration of chemotherapeutic agents (e.g., cisplatin, mitomycin, and cytarabine) has been reported to produce transient reduction in the size of tumor masses and temporary control of effusions in small clinical studies.[15,16,17] Additional studies are needed to define the role of intracavitary therapy.
Many phase II trials of chemotherapy have been reported.[6,7,9] The safety and efficacy of pemetrexed, an antifolate, and cisplatin in chemotherapy-naive patients with malignant mesothelioma who were not eligible for curative surgery was demonstrated in a randomized phase III trial.[18][Level of evidence: 1iiA] This trial compared pemetrexed (500 mg/m2) and cisplatin (75 mg/m2 on day 1) with cisplatin alone (75 mg/m2 on day 1 intravenously every 21 days). With a total of 456 enrolled patients in the trial, 226 patients received pemetrexed plus cisplatin, 222 patients received cisplatin alone, and 8 patients did not receive therapy. After 117 patients had enrolled, folic acid and vitamin B12 were added to reduce toxic effects. Folic acid (350–1,000 µg orally) was given daily, beginning 1 to 3 weeks before the first chemotherapy dose and continuing daily until 1 to 3 weeks after treatment ended. A vitamin B12 injection (1,000 µg intramuscularly) was administered 1 to 3 weeks before the first chemotherapy dose and was repeated approximately every 9 weeks until treatment ended. Dexamethasone (4 mg) or an equivalent corticosteroid was administered orally twice daily for skin rash prophylaxis to all patients 1 day before, on the day of, and 1 day after each pemetrexed dose.

In an analysis of all patients who were randomized and treated, the combination of pemetrexed and cisplatin was associated with a statistically significant improvement in survival compared with cisplatin alone; the median survivals were 12.1 versus 9.3 months, respectively (P = .020). The hazard ratio for death of patients in the pemetrexed plus cisplatin arm versus those in the control arm was 0.77. Median time-to-progression was significantly longer in the pemetrexed plus cisplatin arm (5.7 months vs. 3.9 months, P = .001). This superiority in the combination arm was also demonstrated in the vitamin-supplemented subgroup. The median survivals were 13.3 and 10.0 months in the combination group and cisplatin alone group, respectively (P = .051). The principal adverse effects of the pemetrexed plus cisplatin regimen were myelosuppression, fatigue, nausea, vomiting, and dyspnea. Most grade 3 to 4 adverse effects were significantly reduced by vitamin supplementation without any decrease in efficacy.

Current Clinical Trials

Check for U.S. clinical trials from NCI's PDQ Cancer Clinical Trials Registry that are now accepting patients with advanced malignant mesothelioma. The list of clinical trials can be further narrowed by location, drug, intervention, and other criteria.

General information about clinical trials is also available from the NCI Web site.

References:Boutin C, Viallat JR, Rey R: Thoracoscopy in Diagnosis, Prognosis and Treatment of Mesothelioma. In: Antman K, Aisner J, eds.: Asbestos-Related Malignancy. Orlando,Fla: Grune & Stratton, 1987, pp 301-21.
Butchart EG, Ashcroft T, Barnsley WC, et al.: The role of surgery in diffuse malignant mesothelioma of the pleura. Semin Oncol 8 (3): 321-8, 1981.
Martini N, McCormack PM, Bains MS, et al.: Pleural mesothelioma. Ann Thorac Surg 43 (1): 113-20, 1987.
Bissett D, Macbeth FR, Cram I: The role of palliative radiotherapy in malignant mesothelioma. Clin Oncol (R Coll Radiol) 3 (6): 315-7, 1991.
Ball DL, Cruickshank DG: The treatment of malignant mesothelioma of the pleura: review of a 5-year experience, with special reference to radiotherapy. Am J Clin Oncol 13 (1): 4-9, 1990.
Chahinian AP, Antman K, Goutsou M, et al.: Randomized phase II trial of cisplatin with mitomycin or doxorubicin for malignant mesothelioma by the Cancer and Leukemia Group B. J Clin Oncol 11 (8): 1559-65, 1993.
Ong ST, Vogelzang NJ: Chemotherapy in malignant pleural mesothelioma. A review. J Clin Oncol 14 (3): 1007-17, 1996.
Lerner HJ, Schoenfeld DA, Martin A, et al.: Malignant mesothelioma. The Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) experience. Cancer 52 (11): 1981-5, 1983.
Andreopoulou E, Ross PJ, O'Brien ME, et al.: The palliative benefits of MVP (mitomycin C, vinblastine and cisplatin) chemotherapy in patients with malignant mesothelioma. Ann Oncol 15 (9): 1406-12, 2004.
Mattson K, Holsti LR, Tammilehto L, et al.: Multimodality treatment programs for malignant pleural mesothelioma using high-dose hemithorax irradiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 24 (4): 643-50, 1992.
Weissmann LB, Antman KH: Incidence, presentation and promising new treatments for malignant mesothelioma. Oncology (Huntingt) 3 (1): 67-72; discussion 73-4, 77, 1989.
Vogelzang NJ: Malignant mesothelioma: diagnostic and management strategies for 1992. Semin Oncol 19 (4 Suppl 11): 64-71, 1992.
Sugarbaker D, Harpole D, Healey E, et al.: Multimodality treatment of malignant pleural mesothelioma (MPM): results in 94 consecutive patients. [Abstract] Proceedings of the American Society of Clinical Oncology 14: A-1083, 356, 1995.
Sugarbaker DJ, Mentzer SJ, DeCamp M, et al.: Extrapleural pneumonectomy in the setting of a multimodality approach to malignant mesothelioma. Chest 103 (4 Suppl): 377S-381S, 1993.
Markman M, Kelsen D: Efficacy of cisplatin-based intraperitoneal chemotherapy as treatment of malignant peritoneal mesothelioma. J Cancer Res Clin Oncol 118 (7): 547-50, 1992.
Markman M, Cleary S, Pfeifle C, et al.: Cisplatin administered by the intracavitary route as treatment for malignant mesothelioma. Cancer 58 (1): 18-21, 1986.
Rusch VW, Figlin R, Godwin D, et al.: Intrapleural cisplatin and cytarabine in the management of malignant pleural effusions: a Lung Cancer Study Group trial. J Clin Oncol 9 (2): 313-9, 1991.
Vogelzang NJ, Rusthoven JJ, Symanowski J, et al.: Phase III study of pemetrexed in combination with cisplatin versus cisplatin alone in patients with malignant pleural mesothelioma. J Clin Oncol 21 (14): 2636-44, 2003.
Recurrent Malignant Mesothelioma
Note: Some citations in the text of this section are followed by a level of evidence. The PDQ editorial boards use a formal ranking system to help the reader judge the strength of evidence linked to the reported results of a therapeutic strategy. (Refer to the PDQ summary on Levels of Evidence for more information.)

Treatment of recurrent mesothelioma usually utilizes procedures and/or agents not previously employed in the initial treatment attempt. No standard treatment approaches have been proven to improve survival or control symptoms for a prolonged period of time. These patients should be considered candidates for phase I and II clinical trials evaluating new biologicals, chemotherapeutic agents, or physical approaches.[1,2,3,4,5]

The safety and efficacy of pemetrexed, an antifolate, and cisplatin in chemotherapy-naive patients with malignant mesothelioma who were not eligible for curative surgery was demonstrated in a large phase III randomized trial.[6][Level of evidence: 1iiA] This trial compared pemetrexed (500 mg/m2) and cisplatin (75 mg/m2 on day 1) with cisplatin alone (75 mg/m2 on day 1 intravenously every 21 days). With a total of 456 enrolled patients in the trial, 226 patients received pemetrexed plus cisplatin, 222 patients received cisplatin alone, and 8 patients did not receive therapy. After 117 patients had enrolled, folic acid and vitamin B12 were added to reduce toxic effects. Folic acid (350–1,000 µg orally) was given daily, beginning 1 to 3 weeks before the first chemotherapy dose and continuing daily until 1 to 3 weeks after treatment ended. A vitamin B12 injection (1,000 µg intramuscularly) was administered 1 to 3 weeks before the first chemotherapy dose and was repeated approximately every 9 weeks until treatment ended. Dexamethasone (4 mg) or an equivalent corticosteroid was administered orally twice daily for skin rash prophylaxis to all patients 1 day before, on the day of, and 1 day after each pemetrexed dose.

In an analysis of all patients who were randomized and treated, the combination of pemetrexed and cisplatin was associated with a statistically significant improvement in survival compared with cisplatin alone; the median survivals were 12.1 versus 9.3 months, respectively (P = .020). The hazard ratio for death of patients in the pemetrexed plus cisplatin arm versus those in the control arm was 0.77. Median time-to-progression was significantly longer in the pemetrexed plus cisplatin arm (5.7 months vs. 3.9 months, P = .001). This superiority in the combination arm was also demonstrated in the vitamin-supplemented subgroup. The median survivals were 13.3 and 10.0 months in the combination group and cisplatin alone group, respectively (P = .051). The principal adverse effects of the pemetrexed plus cisplatin regimen were myelosuppression, fatigue, nausea, vomiting, and dyspnea. Most grade 3 to 4 adverse effects were significantly reduced by vitamin supplementation without any decrease in efficacy.

Current Clinical Trials

Check for U.S. clinical trials from NCI's PDQ Cancer Clinical Trials Registry that are now accepting patients with recurrent malignant mesothelioma. The list of clinical trials can be further narrowed by location, drug, intervention, and other criteria.

General information about clinical trials is also available from the NCI Web site.

References:Rusch V, Saltz L, Venkatraman E, et al.: A phase II trial of pleurectomy/decortication followed by intrapleural and systemic chemotherapy for malignant pleural mesothelioma. J Clin Oncol 12 (6): 1156-63, 1994.
Markman M, Kelsen D: Efficacy of cisplatin-based intraperitoneal chemotherapy as treatment of malignant peritoneal mesothelioma. J Cancer Res Clin Oncol 118 (7): 547-50, 1992.
Weissmann LB, Antman KH: Incidence, presentation and promising new treatments for malignant mesothelioma. Oncology (Huntingt) 3 (1): 67-72; discussion 73-4, 77, 1989.
Boutin C, Viallat JR, Van Zandwijk N, et al.: Activity of intrapleural recombinant gamma-interferon in malignant mesothelioma. Cancer 67 (8): 2033-7, 1991.
Ong ST, Vogelzang NJ: Chemotherapy in malignant pleural mesothelioma. A review. J Clin Oncol 14 (3): 1007-17, 1996.
Vogelzang NJ, Rusthoven JJ, Symanowski J, et al.: Phase III study of pemetrexed in combination with cisplatin versus cisplatin alone in patients with malignant pleural mesothelioma. J Clin Oncol 21 (14): 2636-44, 2003.
Get More Information From NCI
CALL 1-800-4-CANCER

For more information, U.S. residents may call the National Cancer Institute's (NCI's) Cancer Information Service toll-free at 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237) Monday through Friday from 9:00 a.m. to 4:30 p.m. Deaf and hard-of-hearing callers with TTY equipment may call 1-800-332-8615. The call is free and a trained Cancer Information Specialist is available to answer your questions.

CHAT ONLINE

The NCI's LiveHelp® online chat service provides Internet users with the ability to chat online with an Information Specialist. The service is available from 9:00 a.m. to 11:00 p.m. Eastern time, Monday through Friday. Information Specialists can help Internet users find information on NCI Web sites and answer questions about cancer.

WRITE TO US

For more information from the NCI, please write to this address:

NCI Public Inquiries Office
Suite 3036A
6116 Executive Boulevard, MSC8322
Bethesda, MD 20892-8322

SEARCH THE NCI WEB SITE

The NCI Web site provides online access to information on cancer, clinical trials, and other Web sites and organizations that offer support and re
s for cancer patients and their families. For a quick search, use our “Best Bets” search box in the upper right hand corner of each Web page. The results that are most closely related to your search term will be listed as Best Bets at the top of the list of search results.

There are also many other places to get materials and information about cancer treatment and services. Hospitals in your area may have information about local and regional agencies that have information on finances, getting to and from treatment, receiving care at home, and dealing with problems related to cancer treatment.

FIND PUBLICATIONS

The NCI has booklets and other materials for patients, health professionals, and the public. These publications discuss types of cancer, methods of cancer treatment, coping with cancer, and clinical trials. Some publications provide information on tests for cancer, cancer causes and prevention, cancer statistics, and NCI research activities. NCI materials on these and other topics may be ordered online or printed directly from the NCI Publications Locator. These materials can also be ordered by telephone from the Cancer Information Service toll-free at 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237), TTY at 1-800-332-8615.

Changes to This Summary (05/22/2008)
The PDQ cancer information summaries are reviewed regularly and updated as new information becomes available. This section describes the latest changes made to this summary as of the date above.

Editorial changes were made to this summary.

More Information
ABOUT PDQ

PDQ® - NCI's Comprehensive Cancer Database.Full description of the NCI PDQ database.

ADDITIONAL PDQ SUMMARIES

PDQ® Cancer Information Summaries: Adult TreatmentTreatment options for adult cancers.

PDQ® Cancer Information Summaries: Pediatric TreatmentTreatment options for childhood cancers. 

PDQ® Cancer Information Summaries: Supportive and Palliative Care Side effects of cancer treatment, management of cancer-related complications and pain, and psychosocial concerns. 

PDQ® Cancer Information Summaries: Screening/Detection (Testing for Cancer) Tests or procedures that detect specific types of cancer. 

PDQ® Cancer Information Summaries: Prevention Risk factors and methods to increase chances of preventing specific types of cancer.

PDQ® Cancer Information Summaries: Genetics Genetics of specific cancers and inherited cancer syndromes, and ethical, legal, and social concerns.

PDQ® Cancer Information Summaries: Complementary and Alternative Medicine Information about complementary and alternative forms of treatment for patients with cancer.

IMPORTANT:

This information is intended mainly for use by doctors and other health care professionals. If you have questions about this topic, you can ask your doctor, or call the Cancer Information Service at 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237).
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.125 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017