Ölüm Var!

Genel => Güncel haberler => basın köşesi => Konuyu başlatan: Fussilet - Mayıs 26, 2012, 08:00:19 ÖS

Başlık: Kaçýrýlan Lübnanýlýlar Türkiye'ye mi geliyor?
Gönderen: Fussilet - Mayıs 26, 2012, 08:00:19 ÖS
Kaçýrýlan Lübnanýlýlar Türkiye'ye mi geliyor?

Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, kaçýrýlan 11 Lübnan vatandaþýnýn, saðlýklarýnýn iyi olduðu, serbest býrakýlacaklarý ve Türkiye'ye giriþ yapmalarýnýn beklendiðini belirterek, "Ancak, þu ana deðin, anýlan Lübnan vatandaþlarý ülkemize giriþ yapmamýþtýr" dedi.

Sözcü Ünal, konuya iliþkin soruya cevaben yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin dost ve kardeþ Lübnan'da barýþ ve istikrara büyük önem vererek, etnik ve din farký gözetmeksizin Lübnan halkýnýn bütün kesimleriyle yakýn iliþkiler sürdürdüðünü hatýrlattý."Bu çerçevede, son günlerde Lübnan'da yaþanmakta olan ve bu ülkenin istikrarýný hedef alan gerginliðin bir an önce yatýþtýrýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýna inanýyoruz" diyen Ünal, Lübnan'da her düzeydeki muhataplarla kadar yaptýklarý görüþmelerde, bu konuda ellerinden gelen katkýyý saðlamaya hazýr olduklarýný ifade ettiklerini belirtti.Selçuk Ünal, þunlarý kaydetti: "Son olarak, Suriye'de 11 Lübnan vatandaþýnýn kaçýrýlmasý hadisesinin bir istikrar sorununa dönüþmesini engellemek amacýyla, Lübnan'da ilgili tümtaraflarýn sergilediði çabayý ve saðduyulu yaklaþýmý takdirle karþýlýyoruz. Ayrýca Lübnan Cumhurbaþkaný Sayýn Süleyman ve Baþbakan Mikati olmak üzere, Lübnan'lý yetkililerin bu konudaki talepleri doðrultusunda, bu sürece Türkiye olarak imkanlarýmýz ölçüsünde gerekli katkýyý yapmaya çalýþmaktayýz.Nitekim, kaçýrýlan 11 Lübnan vatandaþýnýn saðlýklarýnýn iyi olduðu, serbest býrakýlacaklarý ve Türkiye'ye giriþ yapmalarýnýn beklendiði konusunda Lübnan makamlarýna ve tarafýmýza intikal eden dolaylý bilgi hakkýnda Lübnanlý yetkililerle gerekli istiþarede bulunulmuþtur. Ancak þu ana deðin, anýlan Lübnan vatandaþlarý ülkemize giriþ yapmamýþtýr. Temennimiz, kaçýrýlan Lübnan'lý kardeþlerimizin sað ve salim bir þekilde bir an önce ailelerine kavuþmalarýdýr ve bu hususta elimizden gelen çabayý sürdüreceðiz."Bu arada Lübnan Baþbakaný Mikati'nin gece yarýsý Ýstanbul'a gelmesinin beklendiði ve görüþmelerini yarýn yapacaðý öðrenildi.Lübnan Baþbakaný Mikati ve Lübnan Dýþiþleri Bakanlýðý, dün Lübnanlý grubun serbest býrakýlarak Türkiye'ye götürüleceðini duyurmuþ ve Türk hükümetine teþekkür etmiþti.


: Kaçýrýlan Lübnanýlýlar Türkiye'ye mi geliyor? (http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/05/26/kacirilan.lubnanililar.turkiyeye.mi.geliyor/662554.0/index.html)