Haziran 18, 2018, 09:25:59 ÖÖ
Haberler:

Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık (Allah'ın rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmları! (Mulk -11)


BALFOUR BİLDİRİSİ

Başlatan Fussilet, Eylül 14, 2017, 03:19:36 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

BALFOUR BİLDİRİSİ
 

İngiltere'nin "Filistin'de biryahudi anavata­nının kurulmasını" resmen kabul ettiğini du­yurmak İçin yapılan bir açıklama. Yahudilerin anavatan davasında bir dönüm noktası teşkil eden ve Balfour Bildirisi adını alan bu belge, İngiltere Dışişleri Bakanı A.James Ballb-ur'un, 2 Kasım 1917'de, Siyonist Federasyonu başkanı zengin bankacı Lord Walter Rothsc-hild'a yazdığı bir mektupta yer almıştır. B bil­diriyi 1918 yılı içinde sırasıyla Fransa, İtalya ve Birleşik Amerika da kabul etmiştir.

Bu mektupta "Filistin'de bulunan ve yahudi olmayan toplulukların vatandaşlık haklarına ve dinî özgürlüklerine halel gelebilecek hiçbir gelişmeye meydan verilmeyeceği" Özellikle vurgulanıyor, İngiliz hükümetinin Filistin'de yahudi halkı İçin bir yurt kurulması yolunda âzami gayret  sarfedeceği  de belirtiliyordu.

G erçiBaffourBilci'in'si, "Filistinyalnızca Yahu­dilerin ülkesi olmasını hedefleyen Siyonistle­rin beklentilerini pek karşılanıyordu. Buna rağmen yahudi çevrelerince karşılandı ve çalış­malarının olumlu bîr sonucu olarak görüldü.

Yahudilerin Filistin'de bir anavatana sahip olma faaliyetleri, yani Siyonizm hareketi, 1880'lcrde Rusya'da beliren Yahudi aleyhtarlı­ğı (anti-semilizm) karşısında örgütsel bir bi­çimde ortaya çıkmış; Budapeşte'n yahudi gaze­teci Dr.Thcodor Herzl'in 1896'da yayınladığı Yahudi Devleti adlı eseriyle de iyice hızlanmış­tı. Hcrzl, 1897'de Dünya Siyonist Teşkilâtım kurmuş; arkasından Avrupa ve Amerika'dakİ nüfuzlu ve zengin yahudiler, büyük devletler nezdindc girişimlerde bulunmuşlar; Filis­tin'de bir Yahudi Devleti kurmak İçin çalış­mışlardır. Siyonistler savaş sırasında Başkan Wİlson'a çeşitli etkilerde bulunmuşlar ve dâ­valarını ona da desteklemişelrdir. Wilson'un bu eğilimi, İngiltere'nin de Siyonizm dâvasına karşı bir sempati duymasına yol açmış ve bu­nun sonucu olarak da Balfour Bildirisi ortaya çıkmıştır.

Bu bildiri, İngiltere'nin hem Orta Doğu, hem de Hindistan politikası açısından da ayrı bir Öneme haizdi. İngiliz siyaseti için Süveyş Kanalı'nın daima açık olması gerekiyordu. İn­giltere ise bu konuda Araplara güvenmiyor­du. Aralarında belirli bir menfaat birliği olan yahudileri oraya yerleştirmek ve onlar vasıta­sıyla bu kanalı açık tutmak istiyordu. Hindis­tan yolu yahudilerce açık tutulacak, o da rahat nefes almış olacaktı. Her ne kadar bu bildiri­nin ortaya çıktığı günlerde Filistin henüz Os­manlı yöneliminden kopmamıştı ama kopma­sı da yakın demekti. Nitekim 1920 San Remo Konfcransı'na kadar da bu durum gerçekleşti. Balfour Bildirisi bu konferansta kabul edildi. Ayrıca İngiltere bu kofneransta asıl amacına da ulaştı ve Filistin mandasını eline geçirdi. Ve höy\ecc, Balfour Bildirisi'nin özünde yatan İsteklerin uygulanabileceği alanın kapıları açıl­mış oldu. Arkasından yahudi göçü gündeme geldi. İngiltere, ilk günden itibaren yahudile-rin Filistin'e göç etmelerine göz \\ımdu. Her ne kadar, İngiltere mandater bir devlet olarak bu yahudi göçü İçin bazı sınırlamalar koymuş ise de (çünkü Arapları da doğrudan karşısına almak istemiyordu), sonraki yıllarda binlerce yahudinin Filistin'e göç etmesine göz yumdu. Adem KANDEMİR

içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...