Aralık 13, 2017, 03:34:57 ÖÖ
Haberler:

O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)


Hadis Rivayet Eden Sahabeler Ve Her Birinin Rivayet Ettikleri Hadislerin sayısı

Başlatan Fussilet, Eylül 11, 2017, 02:48:06 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Hadis Rivayet Eden Sahabenin Adları Ve Her Birinin Rivayet Ettikleri Hadislerin Sayısı
 


Ebû Muhammed der ki: Bu risale, [75] Rasûlullah (s.a.s.)'dan bir ve daha fazla hadis rivayet eden sahabe (r.a)'nin adlarını belirtmeye dairdir. Ken­dilerinden hadis rivayet olnan sahâbîler, mertebelerine göre şu şekilde sı­ralanmışlardır: Binlerce hadis rivayet eden, sonra iki bin küsur hadis riva­yet edenler, sonra bin küsur hadis rivayet edenler, sonra yüzlerce hadis ri­vayet edenler, sonra iki yüz küsur hadis rivayet edenler, sonra yüz küsur hadis rivayet edenler, sonra onlarca hadis rivayet edenler, sonra yirmi kü­sur hadis rivayet edenler, sonra on dokuz hadis rivayet edenler, sonra on sekiz hadis rivayet edenler, sonra on yedi hadis rivayet edenler, sonra sı­ralama bu şekilde birer birer eksilerek tek hadis rivayet edenlere kadar de­vam eder. [76]

 

Binlerce Hadis Rivayet Eden (Sâhibu'l-Ulûf)
 

Ebû Hureyre: 5374 hadis rivayet etmiştir. [77]

 

İki Bin Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb: 2630 hadis rivayet etmiştir.

Enes b. Mâlik: İki bin [iki yüz] [78] seksen altı hadis rivayet etmiştir.

Mü'minlerin annesi Âişe: 2210 hadis rivayet etmiştir.[79]

 

Bin Küsur Hadis Rivayet Edenler

 

Abdullah b. Abbâs: 1660 hadis rivayet etmiştir. Câbir b. Abdillah: 1540 hadis rivayet etmiştir. Ebû Saîd el-Hudrî: 1170 hadis rivayet etmiştir.[80]

 

Yüzlerce Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Mes'ûd: 848 hadis rivayet etmiştir. Abdullah b. Amr b. el-Asî: 700 hadis rivayet etmiştir. Ömer b. el-Hattâb: Beş yüz [otuz yedi] [81] hadis rivayet etmiştir. Ali b. EbîTâlib: Beş yüz [otuz altı] [82] hadis rivayet etmiştir. Mü'mirilerin annesi Ümmü Seleme: 378 hadis rivayet etmiştir. Ebû Mûsâ el-Eş'arî (adı Abdullah b. Kays'tır): 360 hadis rivayet etmiş­tir.

El-Berâ b. Azib: Üç yüz [beş] [83] hadis rivayet etmiştir. [84]

.

İki Yüz Küsur Hadis Rivayet Edenler

 

Ebû Zer el-Ğıfârî: 281 hadis rivayet etmiştir. [85] Sa'd b. Ebî Vakkâs: 271 hadis rivayet etmiştir. Ebû Umâme el-Bahilî: 270 hadis rivayet etmiştir. [86] Huzeyfe b. el-Yemân: 225 hadis rivayet etmiştir. [87]

 

Yüz Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Sehl b. Sa'd: 188 hadis rivayet etmiştir. Ubâde b. es-Sâmıt: 181 hadis rivayet etmiştir. İmrân b. Husayn: 180 hadis rivayet etmiştir. Ebû'd-Derdâ: 179 hadis rivayet etmiştir. Ebû Katâde: 170 hadis rivayet etmiştir.

Bureyde b. eî-Husayb el-Eslemî: 167 hadis rivayet etmiştir. Ubeyy b. Ka'b: 164 hadis rivayet etmiştir. Mu'âviye b. Ebî Süfyâıı: 163 hadis rivayet etmiştir. Mu'âz b. Cebel: 157 hadis rivayet etmiştir. Ebû Eyyûb el-Ensârî: 155 hadis rivayet etmiştir. Osman b. Affan: 146 hadis rivayet etmiştir. Câbir b. Semûre el-Ensârî: 146 hadis rivayet etmiştir. Ebû Bekir es-Sıddîk: 142 hadis rivayet etmiştir. El-Muğîre b. Şu'be: 136 hadis rivayet etmiştir. Ebû Bekerete: 132 hadis rivayet etmiştir. Üsâme b. Zeyd: 128 hadis rivayet etmiştir. Rasûlullah (s.a.s.)'ın kölesi Sevbân: 128 hadis rivayet etmiştir. [88] En-Nu'mân b. Beşir: 114 hadis rivayet etmiştir. Ebû Mes'ûd el-Ensârî: 102 hadis rivayet etmiştir. Cerîr b. Abdillah el-Becelî: 100 hadis rivayet etmiştir. Yüz küsur hadis rivayet etmediği halde bu başlık altında ele alındı.[89]

 

On Ve Onlarca Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Ebî Evfâ: 95 hadis rivayet etmiştir.

Zeyd b. Hâlid: 81 hadis rivayet etmiştir.

Esma bint Yezîd b. es-Seken: 81 hadis rivayet etmiştir.

Ka'b b. Mâlik: 80 hadis rivayet etmiştir.

Rafı' b. Hadîc: 78 hadis rivayet etmiştir.

Seleme b. el-Ekve': 77 hadis rivayet etmiştir,

Mü'minlerin annesi Meymûne: 76 hadis rivayet etmiştir.

Vâil b. Hucr: 71 hadis rivayet etmiştir.

Zeyd b. Erkâm el-Ensârî: 70 hadis rivayet etmiştir.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kölesi Ebû Rafi': 68 hadis rivayet etmiştir.

Avf b. Mâlik: 67 hadis rivayet etmiştir.

[Adiyy b. Hatim: 66 hadis rivayet etmiştir.] [90]

[Mü'minlerin annesi Ümmü Habîbe: 65 hadis rivayet etmiştir.] [91]

Abdurrabman b. Avf: 65 hadis rivayet etmiştir.

[Ammâr b. Yâsir: 62 hadis rivayet etmiştir.] [92]

[Selmân el-Fârisî: 60 hadis rivayet etmiştir.] [93]

[Mü'minlerin annesi Hafsa: 60 hadis rivayet etmiştir.] [94]

Esma bint Umeys: 60 hadis rivayet etmiştir.

Cubeyr b. Mutim: 60 hadis rivayet etmiştir.

Esma bint Ebî Bekir: 58 hadis rivayet etmiştir.

Vasile b. el-Eska': 56 hadis rivayet etmiştir.

Ukbe b. Amir el-Cuhenî: 55 hadis rivayet etmiştir.

[Şeddâd b. Evs: 50 hadis rivayet etmiştir.] [95]

Fedâle[96] b. Ubeyd: 50 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah b. Beşir: 50 hadis rivayet etmiştir.

Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nufeyl: 48 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah b. Zeyd: 48 hadis rivayet etmiştir.] [97]

El-Mikdâm b. Ma'dikerib[98]: 47 hadis rivayet etmiştir.

Ka'b b. Ücra: 47 hadis rivayet etmiştir.

[Ümmü Hâni bint Ebî Tâlib: 46 hadis rivayet etmiştir.] [99]

Ebû Berze[100]: 46 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Cuheyfe: 45 hadis rivayet etmiştir.

Müezzin Bilal: 44 hadis rivayet etmiştir.

Cundub b. Abdillah b. Süfyân: 43 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah b. Muğaffel: 43 hadis rivayet etmiştir.

[E3-Mikdâd: 42 hadis rivayet etmiştir.] [101]

[Mu'âviye b. Heyde: 42 hadis rivayet etmiştir.] [102]

Sehl b. Huneyf: 40 hadis rivayet etmiştir.

Hekim b. Hizam: 40 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Sa'Iebe el-Huşenî: 40 hadis rivayet etmiştir.

[Ümmü Atıyye: 40 hadis rivayet etmiştir.] [103]

Amr b. el-Asî: 39 hadis rivayet etmiştir.

Huzayme b. Sabit (Zu'ş-Şehâdeteyn): 38 hadis rivayet etmiştir.

[ez-Zübeyr b. el-Avvam: 38 hadis rivayet etmiştir.] [104]

Talha b. Ubeydillah: 38 hadis rivayet etmiştir.

[Amr b. Abese: 38 hadis rivayet etmiştir.] [105]

El-Abbâs b. Abdilmuttalib: 35 hadis rivayet etmiştir.

Ma'kil: 34 hadis rivayet etmiştir.

Fâtıma bint Kays: 34 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah b. ez-Zübeyr: 33 hadis rivayet etmiştir.

Habbâb b. el-Eret: 32 hadis rivayet etmiştir.

El-îrbad b. Sâriye: 31 hadis rivayet etmiştir.

Mu'âz b. Enes: 30 hadis rivayet etmiştir.

İyaz b. Himâr el-Mucaşi'î: 30 hadis rivayet etmiştir.

[Suheyb: 30 hadis rivayet etmiştir.] [106]

Ümmü'1-Fadl bint el-Hâris: 30 hadis rivayet etmiştir.

Osman b. Ebi'1-Asî es-Sakafî: 29 hadis rivayet etmiştir.

Ya'la b.Ümeyye: 28 hadis rivayet etmiştir.

Utbe b. Abd: 28 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Useyd es-Sa'îdî; 28 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah b. Mâlik ibn Buheyne: 27 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Mâlik el~Eş'arî: 27 hadis rivayet etmiştir.

[Ebû Humeyd es-Sa'îdî: 26 hadis rivayet etmiştir.] [107]

Ya'la b. Mürre: 26 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah b. Ca'fer: 25 hadis rivayet etmiştir. [108]

Ebû Talha el-Ensârî: 25 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah b. Selâm: 25 hadis rivayet etmiştir.] [109]

Sehl b. Ebî Hesme: 25 hadis rivayet etmiştir.

Ebü'l-Melih el-Hüzelî: 25 hadis rivayet etmiştir.

El-FazI b. el-Abbâs: 24 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Vakıd el-Leysî: 24 hadis rivayet etmiştir.

Rifâ'a b. Rafi': 24 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah b. Uneys: 24 hadis rivayet etmiştir.] [110]

[Evs b. Evs: 24 hadis rivayet etmiştir.] [111]

[Eş-Şerîd: 24 hadis rivayet etmiştir.] [112] Lakît b. Âmir: 24 hadis rivayet etmiştir. Ümmü Kays bint Mihsan: 24 hadis rivayet etmiştir. Amir b. Rabfa: [113] 22 hadis rivayet etmiştir. Kurra: 22 hadis rivayet etmiştir. Es-Saib: 22 hadis rivayet etmiştir. Sad b. Ubâde: 21 hadis rivayet etmiştir. Er-Rubeyyi' bint Mu'avviz: 21 hadis rivayet etmiştir. [114]

 
Yirmi Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Berze[115] 20 hadis rivayet etmiştir. Ebû Şureyh el-Ka'bî: 20 hadis rivayet etmiştir. Abdullah b. Cerâd: 20 hadis rivayet etmiştir. EI-Mısver b. Mahreme: 20 hadis rivayet etmiştir, Amr b. Ümeyye ed-Damrî: 20 hadis rivayet etmiştir. Safvân b. Assâl: 20 hadis rivayet etmiştir. [116]

 

On Dokuz Hadis Rivayet Eden
 

[Surâka b. Mâlik ve Sebre b. Ma'bed el-Cühenî ] [117]

 

On Sekiz Hadis Rivayet Edenler
 

Temim ed-Dârî.

Hâlid b. el-Velîd.

Amr b. Hureys.

Ebû Hevâle el-Ezdî.[118]

Useyd b. el-Hudayr.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kızı Fâtıma. [119]

 

On Yedi Hadis Rivayet Edenler
 

En-Nevvâs b. Sem'an el-Kilâbî. Abdullah b. Sercis. Abdullah b. el-Hâris b. Cez'. [120]

 

On Altı Hadis Rivayet Edenler
 

Es-Sa'b b. Cesâme. Kaysb. Sa'db. Ubâde. Muhammed b. Mesleme. [121]

 

On Beş Hadis Rivayet Edenler
 

Mâlik b. el-Huveyris el-Leysî. Ebû Lubâbe b. Abdilmünzir. Süleyman b. Sura. Havle bint Hekim. [122]

 

On Dört Hadis Rivayet Edenler

 

Abdurrahman b. Şibl.

Sabit b. ed-Dehhâk.

Talk b. Ali.

Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh.

Târik, [123] başka biri es-Sunabıhiyy.

Abdurrahman[124] b. Semûra.

El-Hakem b. Umeyr.

Rasûlullah (s.a.s.)'ın kölesi Sefine.

Ka'b Mürre.

Ümmü Süleym bint Milhan. [125]

 

On Üç Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Leylâ el-Ensârî.

Mu'âviye b. el-Hakem.

Hasan b. Ali b.

Ebî Tâlib.

Huzeyfe b. Esîd el-Gıfârî.

Selmân b. Âmir.

Urve el-Bârikî.

Safvân b. Ümeyye. [126]

 

On İki Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Basra el-Gıfârî.

Abdurrahman b. Ebzey.

Abdullah b. Ukeym.

Amr b. Ebî Seleme.

Âmir b. Rabî'a. [127]

Rabî'a b. Ka'b.

Seleme b. el-Muhabbık el-Hüzelî.

Eş-Şifâ bint Abdillah el-Adeviyye.

Sübey'a el-Eslemiyye[128]

.

On Bir Hadis Rivayet Edenler

 

Nübeyşe.

Ebû Kebşe el-Enmarî.

Amr b. el-Hâmik.

El-Hulb. [129]

Vâbisa b. Ma'bed el-Esedî.

Ebü'l-Yeser.

Mü'minlerin annesi Zeyneb bint Cahş.

Dubâ'e bint ez-Zübeyr b. Abdilmuttalib. Busra bint Safvân. [130]

 

On Hadis Rivayet Edenler
 

Mü'minlerin annesi Safiyye.

Ümmü Hişâm bint Harise el-Ensârîyye.

Ümmü Mübeşşir.

Ümmü Külsûm.

Ümmü Kurz.

Ümmü Ma'kıl el-Esediyye.

Itban b. Mâlik,

[Urve b. Mudarris,

Mucemmi' b. Câriye

Nu'aym b. Hemmar] [131]

Ebû Mahzûre.

Adiyy b. Âmîre.

Ebü'l-Lahm'm kölesi Umeyr.

Huraym b. Fatik el-Esedî. [132]

 

Dokuz Hadis Rivayet Edenler

 

Nevfel b. Mu'âviye.

Ebû't-Tufeyl.

Umâre b. Ruveybe.

Hamza b. Amr el-Eslemî.

İbn el-Hanzeliyye.

Hişâm b. Âmir.

El-Muttalib b. Ebî Vedâ'e.

Beşîr b. el-Hasasiyye.

Ebyed b. Hemmal el-Me'ribî. [133] 

Ebû Reyhâne.

El-Eş'as b. Kays el-Kindî.

Ebû Sırma. [134]

 
Sekiz Hadis Rivayet Edenler
 
Ebû Rimse. [135]

Hüseyn b. Ali b. Ebî Tâlib.

Ebû Atik. [136]

Abdulmuttalib b. Raî'a.

EI-Esved b. Seri'.

Cerhedu' l-Eslemî.

Hubşî b. Cünâde.

Üsâme b. Şerik.

Amr b. Harice.

Hanzele el-Kâtib.

Ruveyfi' b. Sabit.

Abdurrahman b. Ebî Bekir es-Sıddîk.

Bilâl b. el-Hâris el-Muzenî.

Aiz b. Amr el-Muzenî.

Ümmü'l-Husayn, [137]

Havle bint Kays.

İbn Mes'ûd'un hanımı Zeyneb.

El-Furay'a bint Mâlik.     

Hansa bint Hidam.

Umeyme bint Rukayyika. [138]

 

Yedi Hadis Rivayet Edenler

 

Üvey m b. S aide. Ebû Ümeyye. Kutba b. Mâlik. Habîb b. Seleme. Avf b. Mâlik b. Nadle.

Ebû Cum'a.

Katâde b. en-Nu'mân ez-Zaferî.

Abdullah b. es-Saib.

Muhammed b. Abdillah b. Cahş.

Seleme b. Kays el-Eşcâî.

Mu'aykîb.

Kays b. Tıhfa.

Seleme b. Sahr el-Beyadî.

Ukbe b. el-Hâris.

El-Hâris b. Yezîd el-Bekrî.

El-Hâris b. Evs.

Arfece.

Ali b. Şeybân.

El-Müseyyib (Bana göre: Ebû Sa'îd'dir).

El-Müstevrid[139] b. Şeddâd.

Abdullah el-Muzenî.

Kays b. [Ebî] Garaza, [140]

Süveyd b. en-Nu'mân.

Ümmü Hâlid, [141] bana göre bint Hâlid'dir.

Ümmü Haram bint Milhan.

Mü'minlerin annesi Ürnmü Seleme'nin kızı Zeyneb.

Mü'minlerin annesi Cüveyriyye. Rasûlullah (s.a.s.)'ın azadlı cariyesi Selmâ. [142]

 
Altı Hadis Rivayet Edenler
 

Asım b. Adiyy. Mihnef b. Süleym. Kurz[143]b. Alkame. Abdullah b. Hanzele.

Seleme b. Yezîd. EI-Hucac el-Eslemî. El-Hâris el-Eş'arî. Rafi'b. Arabe. Nasr b. Hazn. EI-Feletan[144] b. Âsim. Zu Mı hm ar. Ebû Ayyaş ez-Zurekî. En-Nu'mân b. Mukarrin. Harise b. Vehb el-Huzâ'î. Ebû Vehb el-Cüşemî. [145] Mâlik b. el-Huveyris.

Süveyd b. Mukarrin -Üç Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredil­miştir[146]

EI-Muhâcir b. Kunfuz.

Uveymir b. Eşkar.

Hişâm b. Hekim b. Hizam.

Muhammed b. Safvân.

Kabisa b. el-Muhârık.

Akıl b. Ebî Tâlib.

Süleym b. Amr'm[147] annesi Ümmü Cundub.

Ümmü'1-Ala.

Bişr b. Süheym.

Ebû'l-Hamrâ. [148]

 

Beş Hadis Rivayet Edenler
 

Hufaf b. înıâ.

Suhar el-Abdî.

Rabî'a b. İbad.

Ebû Arib.

Mâlik b. Sa'sa'a.

Mucâşi' b. Mes'ûd es-Sülemî.

Kâbus b. Ebi'l-Mehânk. [149]

Yezîd b. Ebi'l-Esved.

Ma'nb. Yezîd.

Osman b. Talha.

Ma'kıl b. Sinan el-Eşca'î.

Seleme b. Nufeyl es-Sekûnî.

Sa'lebe b. el-Hakem.

Ma'mer b. Abdillah b. Nadle el-Adevî.

Amr b. Hazm.

Mihcan b. el-Edrâ'.

Ebû'1-Ca'd. [150]

Ebû Abs b. Cebr. [151]

Salim b. Ubeydillah.

Es-Saib b. Hallâd.

Lakit b. Sabira.

Süfyân b. Abdillah.

Siifyân b. Ebî Züheyr.

Huveylid[152] b. Sa'lebe b. Mâlik.

Ümmü Buceyd.

Ümmü'd-Derdâ.

Mü'minlerin annesi Şevde.

Safiyye bint Şeybe

Ümmü Ey men. Hâlid b. el-Velîd. Abdullah b. Selâm. [153]

 

Dört Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Yezîd el-Ensârî.

Ubeyy b. Mâlik.

Ebû Hazim el-Ensârî.

Mu'âz b. Afra.

Sa'îd Ebû Abdulazîz[154]

Hani b. Hani.

Kabîsa b. Zueyb'in babası Zueyb.

El~Alâ b. el-Hadremî.

Ebû Huzâme.

Vahşî b. Harb.

Kays b. Âsim.

Mâlik b. Hübeyre.

Rukâne b. Abdi Yezid b. el-Hâris.

[El-Hâris b. Amr]. [155]

Ebû Zeyd el-Ensârî.

Sebre[156] b. Fatik.

Utbe b. Gazvân.

Osman b. Maz'ûn.

El-Hâris b. Müslim.

El-Hakem.

Ebû Lebîbe. [157]

Feyrûz ed-Deylemî.

El-Hâris b. Kays.

Hâlid b. Urfuta.

Busr b. Ebî Ertat.

Amr b. Ürneyye. [158]başka biri.

Abdurrahman b. Safvân.

El-Haccâc b. Amr ez-Zubeydî.

Abdurrahman b. Hasene.

Muhammed b. Sayfî.

Câriye b. Kudâme.

Târik b. Abdillah el-Muhâribî.

Sinan b. Senne.

Deylem el-Himyerî.

Ziyâd b. el-Hâris.

Mu'âviye b. Hudeyc.

Hezzâl.

Akkâ[159] b. Vedâ'e.

Abbâs b. Mirdas.

Ed-Dehhâk b. Süfyân. [160]

Ebû Ruhm.

Ebû Beşîr el-Ensârî.

Ebû Cebire el-Ensârî.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kölesi Zeyd b. Harise.

İbn Ebî Âmire.

El-Cârud el-Abdî.

Ebû Necih es-Sülemî.

Ümmü Dabbe. [161]

Bint Leylâ.

Ümmü' 1-Münzir.

BintKerdem. [162]

Ümmü Habîbe bint Sehl. [163][75] Bu risale, Dâru'I-Kütüb Hadis Istılahları bölümü 254 ve 52İ numarada kayıtlı bulunan nüs­halar ile karşılaştırıldı. 254 numaralı nüsha (c) harfi ile simgeieşürildi. 521 numaralı nüs­ha ise (d) harfi ile simgeleştirildi. İbnu'l-Cevzî'nin, Teikfhu Fuhûmı Ehli'l-Eser adlı ese­rinde yazılanlar ise (t) harfi ile simgeleştirildi. Başlık nüshanın asİında yoklu; (c) nüshasın­da geçtiği gibi yazdık.

[76] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 257.

[77] Asıl nüshada 5364 diye yazılıdır. Tashih (c), (d) ve (t)*ye göre yapıldı.

İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 257.

[78] Bu ilave (c), (d) ve (l)'ye göre yapıldı. Ası! nüshada, Enes b. Mâlik, sıralamada Hz. Âİ-şe'den sonra gelmekledir. Biz burada öne aldık

[79] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 257.

[80] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 258.

[81] İlave, (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı. Asıl nüshada "Ömer", "Ali"'den sonra gelmektedir.

[82] İlave (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı.

[83] İlave (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı.

[84] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 258.

[85] Asıl nüshada "Ebû Zer", "Sadece İki Yüz Hadis Rivayet Edenler" başlığı altında "Huzeyfe b. el-Yemân'"dan sonra zikredilmiştir. Bu başlık anlamsızdır. Zira biz burada asıl nüshada belirtilenin aksine, Ebû Zer'in rivayet ettiği hadis sayısını (c), (d) ve (t)'ye bakarak 281 ola­rak tesbit ettik.

[86] (c), (d) ve (t)'de 250 hadis rivayet ettiği belirtilmiştir.

[87] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 258.

[88] Asli nüshada 123 hadis rivayet ettiği kaydedilmektedir, (c), (d) ve (t)'ye bakılarak düzeltil­di, (c)'de Sevbân zikredildikten sonra Semûre b. Cundub'un 123 hadis rivayet ettiği belirtilmİştir.

[89] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 259-259.

[90] Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

[91] Köşeli parentez içindekiler (C), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

[92] Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir, (t)'de Ammâr zikredildik­ten sonra, Amr b. Avf in 62 hadis rivayet ettiği belirtilmektedir. Diğer iki nüshada ise bu ifade yoktur.

[93] Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve {t)'ye £ore İ'ave edilmiştir.

[94] Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

[95] Köşeli parentez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

[96] Bu ad Fedâle şeklinde (f harfinin üstün hareke edilmesi ile) okunması gerekir. Başka şekil­de telaffuz etmek yanlıştır. El-Kâmüs'un yazarı, onu Fudâle (f harfinin ötresi ile) okumuş­tur. Bu şekilde okumak yanlıştır.

[97] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[98] (c) ve (t)'de "el-Mikdam Ebû Kerime" şeklinde yazılıdır. Ebû Kerîme onun künyesidir.

[99] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[100] Müellif, aynı şahsı Yirmi Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredecektir. Onlardan biri Ebû Berde ez-Zuferî olabilir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned.

[101] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[102] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[103] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[104] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[105] İki köşeli parantez İçindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[106] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[107] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre İlave edildi.

[108] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre İlave edildi.

[109] Abdullah b. Selâm, bu kitapta "Beş Hadis Rivayet Edenler" başlığı altında zikredilmiştir. Yukarıda İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[110] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre iiave edildi.

[111] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[112] İkİ köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[113] Asıl nüshada Beltea diye yazılıdır, (c), (d), (t) Ahmed b. Hanbel'in Miisned'im göre düzeltildi.

[114] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 259-262.

[115] Müellif aynı kişiyi Yirmi Altı Hadis Rivayet Edenler arasında da zikretti. Bu iki kişiden bi­ri Ebû Berde ez-Zaferî olabilir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned.

[116] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 262.

[117] İki köşeli parantez içindekiler asıl nüshada yok. (c), (d) ve (t)'de bulunmaktadır.

İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 262.

[118] (c) ve (t)'de "İbn Hevâle" şeklindedir. Bu Abdullah b. Hevâle'dir. Künyesi Ebû Hevâle'dir.

[119] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263.

[120] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263.

[121] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263.

[122] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263.

[123] (c) nüshasında zikredilmemiş; (t)'de ise 'aher' kelimesi yoktur.

[124] Asıı nüshada Abdullah'tır. El-İsÛbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[125] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263-264.

[126] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 264.

[127] Asıl nüshada Rabi' diye yazılıdır.

[128] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 264.

[129] EI-Mecd, el-Kâmûs'ta diyor ki; "El-Huib, Ebû Kabîsa Yezîd b. Kanafe et-Tâî'nin lakabı­dır. Muhaddisler, onu el-Hulb diye okurlar. Doğrusu el-Helb'tîr." Bizce doğru olan ise, na-kİl âlimleri olan muhaddislerin tesbit ettiğidir.

[130] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 264-265.

[131] (c) ve (t)'ye göre yapılan bir ilevedir. Bu iki nüshanın asıllarına göre ise, "Hemmâr"'ın ye­rine "Hemmâz" bulunmaktadır. El~îsâbe, Alımed b. Hanbel, Müsned, V, 286; İbn Sa'd, VII/I1, 135'e göre doğru olanı ise, Nu'aym b. Hemmâr'dır. El-fsâbe'Ğe şöyle yazılmakta­dır: "Nu'aym b. Hemmâr", ona İbn Hebbâr, İbn Heddâr veya İbn Himâr da denilmiştir. En doğrusu ise Hemmâr'dır.

[132] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 265.

[133] Asii nüshada "el-Hârisî" diye yazılıdır. EI-{.sâbe'ye göre doğrusu, Ebyed b. Hammal ei-Me'ribî Scbeı şeklindedir. İbn Sa'd, V, 382'ye göre "el-Mazınî", onun üzerine yapılan bir açıklamada ise "el-Me'ribî" diye yazılıdır. Tehzîbu n-Nevevî, I, IO7'de "Hemmâl" ve "el-Me'ribî" kelimelerinin, yukarıda yazıldığı şekilde okunması gerektiği belirtilmiştir.

[134] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 265-266.

[135] Ahmed b. Hanbel, Müsned; el-İsâbe ve (c)'de bu isim aynı yukarıda yazıldığı şekildedir. (t)'de ise "Ümmü Rumeysâ" şeklindedir.

[136] Asıl nüshada İbn Atîk diye yazılıdır.

[137] Asıl nüshada Ebû'l-Husayn diye yazılıdır, (c), (d), (t), Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-İsâ-be'ye göre düzeltildi.

[138] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 266.

[139] Asıl nüshada el-Musavvir diye yazılıdır, (c), (d), (t), Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-İsâ-6<?'ye göre düzeltildi.

[140] Asıl nüshada "Kays b. Azaza" şeklindedir. El-İsâbe'ye göre doğrusu Kays b. Ebî Gara­za'dır.

[141] Künyesi ile meşhurdur. İsmi Emet'tir.

[142] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 266-267.

[143] Asıl nüshada Küneyf diye yazılıdır. El-İsâbe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[144] Asıl nüshada el-Belevân şeklindedir. El-İsâbe, Usdu'l-Ğâbe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzel­tildi.

[145] Asıl nüshada el-Huşenî şeklindedir. El-İsâbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[146] İki tire arasındakiler nüshayı yazanın bir eklemesi olabilir.

[147] Asıl nüshada da bu ad, "Süleym b. Amr'm annesi" şeklinde geçmektedir. İbn Sa'd, VIII, 224'te de Süleym olarak geçmektedir. Ne var ki bu zât annesine isnad edildiğinde, "Süley­man b. Amr b. el-Ahves" olarak zikredilmiştir. Yani Süieym'İn yerine Süleyman yazılmış­tır. El-İsâbe'de de ismi, "Süleyman" olarak geçmektedir. İbn Hacer, et-Tehzîfrde onun bi­yografisini, "Süleyman b. Amr b. el-Ahves" adı altında yazıyor ve diyor ki: "Babası ve an­nesi Ümmü Cundub'ten hadis rivayet etmiştir. Anne ve babası sahâbî idiler."

[148] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 267-268.

[149] İbn Hacer, eI~İsâbe'de der ki: "Kâbus b. el-Mehârık ya da İbn Ebi'l-Mehârık... Meşhur bir tabiîdir... Yanlış anlaşılması muhtemel bir yazıda okuduğuma göre, İbn Hazm, onu Bakî b. Mahled Müsned'İnin tertibi üzere zikretmiş ve Rasûlullah'dan altı hadis rivayet ettiğini be­lirtmiştir. Ben derim ki, bu hadisler mürseldİrler." 

[150] Asıl nüshada Ebû'l-Ca'îd olarak geçer. El-İsâbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi. Bu zât, Ebû'1-Ca'd ed-Damrî'dır.

[151] El~İsâbe'âe; Ebû Ubeys b. Cebr olarak geçer.

[152] Asıl nüshada, Huveyle bint Sa'lebe'dir. El~!sâbe ve (c)'ye göre düzeltildi.

[153] Hâtid ve Abdullah b. Selâm (c), (d) ve (t)' de zikredilmem işlerdir. Bu eserde Abdullah, Yir­mi Beş Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredildi.

İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 269-270.

[154] {c)'de, Sa'îd b. Abdİlazîz; (d)'de Sa'îd b. Abdiluzzâ olarak yazılıdır. Her ikisi de yanlıştır. Bkz. el-îsâbe, nr. 3289; ve el-Kuna, 721

[155] (c), (d) ve (t)'ye göre eklendi.

[156] Asıl nüshada "Semre" olarak geçer. Bizim yukarıda zikrettiğimiz daha doğru ve tercihe şâ-yândır.

[157] Asıl nüshada, Ebû Lebine'dir. (c), (d), (t) ve el-İsâbe'ys, göre düzeltildi.

[158] Asıl nüshada, "Abdurrahman b. Safvân'm kardeşi Amr b. Ümeyye ed-Damrî" olarak geç­mektedir. Bu apaçık olarak yanlıştır.

[159] Asıl nüshada, "Attâf'tır. (c), (d), (t) ve el-İsâbe'yt göre düzeltildi.

[160] Asıl nüshada, "Süfyân"ın yerine "Osman" yazılıdır, (c), (d), (t) ve el-İsâbe'yc göre düzel­tildi.

[161] (c) ve (t)'de, "Ümmü Dubayye"; (d)'de ise "Ümmü Tubayye" olarak geçmektedir.

[162] Asıl nüshada "İbn Kerdem"; (c) ve (t)'de "Ümmü Kerdem" olarak geçmektedir Her ikisi de yanlıştır. Bu künyeye sahip kimse yoktur. Bu hanım "Meymûne bint Kerdem'"den baş­ka kimse değildir. Bkz. İbn Sa'd, VIII, 222; el-İsâbe; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 366

[163] (t)'de Dört Hadis Rivayet Edenler başlığı altına şu kişiler de eklenmiştir: "Ruveybe, Târik b. Eşim/Uşeym, Abdullah b. Ebî Hadred.

İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 270-271.
içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

 

2 Yanıt
1119 Gösterim

2 Yanıt
7462 Gösterim

Başlatan umitergun


0 Yanıt
790 Gösterim

Başlatan umitergun


0 Yanıt
724 Gösterim