Hadis Rivayet Eden Sahabeler Ve Her Birinin Rivayet Ettikleri Hadislerin sayısı

Başlatan Fussilet, Eylül 11, 2017, 02:48:06 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Hadis Rivayet Eden Sahabenin Adları Ve Her Birinin Rivayet Ettikleri Hadislerin Sayısı
 


Ebû Muhammed der ki: Bu risale, [75] Rasûlullah (s.a.s.)'dan bir ve daha fazla hadis rivayet eden sahabe (r.a)'nin adlarını belirtmeye dairdir. Ken­dilerinden hadis rivayet olnan sahâbîler, mertebelerine göre şu şekilde sı­ralanmışlardır: Binlerce hadis rivayet eden, sonra iki bin küsur hadis riva­yet edenler, sonra bin küsur hadis rivayet edenler, sonra yüzlerce hadis ri­vayet edenler, sonra iki yüz küsur hadis rivayet edenler, sonra yüz küsur hadis rivayet edenler, sonra onlarca hadis rivayet edenler, sonra yirmi kü­sur hadis rivayet edenler, sonra on dokuz hadis rivayet edenler, sonra on sekiz hadis rivayet edenler, sonra on yedi hadis rivayet edenler, sonra sı­ralama bu şekilde birer birer eksilerek tek hadis rivayet edenlere kadar de­vam eder. [76]

 

Binlerce Hadis Rivayet Eden (Sâhibu'l-Ulûf)
 

Ebû Hureyre: 5374 hadis rivayet etmiştir. [77]

 

İki Bin Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb: 2630 hadis rivayet etmiştir.

Enes b. Mâlik: İki bin [iki yüz] [78] seksen altı hadis rivayet etmiştir.

Mü'minlerin annesi Âişe: 2210 hadis rivayet etmiştir.[79]

 

Bin Küsur Hadis Rivayet Edenler

 

Abdullah b. Abbâs: 1660 hadis rivayet etmiştir. Câbir b. Abdillah: 1540 hadis rivayet etmiştir. Ebû Saîd el-Hudrî: 1170 hadis rivayet etmiştir.[80]

 

Yüzlerce Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Mes'ûd: 848 hadis rivayet etmiştir. Abdullah b. Amr b. el-Asî: 700 hadis rivayet etmiştir. Ömer b. el-Hattâb: Beş yüz [otuz yedi] [81] hadis rivayet etmiştir. Ali b. EbîTâlib: Beş yüz [otuz altı] [82] hadis rivayet etmiştir. Mü'mirilerin annesi Ümmü Seleme: 378 hadis rivayet etmiştir. Ebû Mûsâ el-Eş'arî (adı Abdullah b. Kays'tır): 360 hadis rivayet etmiş­tir.

El-Berâ b. Azib: Üç yüz [beş] [83] hadis rivayet etmiştir. [84]

.

İki Yüz Küsur Hadis Rivayet Edenler

 

Ebû Zer el-Ğıfârî: 281 hadis rivayet etmiştir. [85] Sa'd b. Ebî Vakkâs: 271 hadis rivayet etmiştir. Ebû Umâme el-Bahilî: 270 hadis rivayet etmiştir. [86] Huzeyfe b. el-Yemân: 225 hadis rivayet etmiştir. [87]

 

Yüz Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Sehl b. Sa'd: 188 hadis rivayet etmiştir. Ubâde b. es-Sâmıt: 181 hadis rivayet etmiştir. İmrân b. Husayn: 180 hadis rivayet etmiştir. Ebû'd-Derdâ: 179 hadis rivayet etmiştir. Ebû Katâde: 170 hadis rivayet etmiştir.

Bureyde b. eî-Husayb el-Eslemî: 167 hadis rivayet etmiştir. Ubeyy b. Ka'b: 164 hadis rivayet etmiştir. Mu'âviye b. Ebî Süfyâıı: 163 hadis rivayet etmiştir. Mu'âz b. Cebel: 157 hadis rivayet etmiştir. Ebû Eyyûb el-Ensârî: 155 hadis rivayet etmiştir. Osman b. Affan: 146 hadis rivayet etmiştir. Câbir b. Semûre el-Ensârî: 146 hadis rivayet etmiştir. Ebû Bekir es-Sıddîk: 142 hadis rivayet etmiştir. El-Muğîre b. Şu'be: 136 hadis rivayet etmiştir. Ebû Bekerete: 132 hadis rivayet etmiştir. Üsâme b. Zeyd: 128 hadis rivayet etmiştir. Rasûlullah (s.a.s.)'ın kölesi Sevbân: 128 hadis rivayet etmiştir. [88] En-Nu'mân b. Beşir: 114 hadis rivayet etmiştir. Ebû Mes'ûd el-Ensârî: 102 hadis rivayet etmiştir. Cerîr b. Abdillah el-Becelî: 100 hadis rivayet etmiştir. Yüz küsur hadis rivayet etmediği halde bu başlık altında ele alındı.[89]

 

On Ve Onlarca Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Ebî Evfâ: 95 hadis rivayet etmiştir.

Zeyd b. Hâlid: 81 hadis rivayet etmiştir.

Esma bint Yezîd b. es-Seken: 81 hadis rivayet etmiştir.

Ka'b b. Mâlik: 80 hadis rivayet etmiştir.

Rafı' b. Hadîc: 78 hadis rivayet etmiştir.

Seleme b. el-Ekve': 77 hadis rivayet etmiştir,

Mü'minlerin annesi Meymûne: 76 hadis rivayet etmiştir.

Vâil b. Hucr: 71 hadis rivayet etmiştir.

Zeyd b. Erkâm el-Ensârî: 70 hadis rivayet etmiştir.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kölesi Ebû Rafi': 68 hadis rivayet etmiştir.

Avf b. Mâlik: 67 hadis rivayet etmiştir.

[Adiyy b. Hatim: 66 hadis rivayet etmiştir.] [90]

[Mü'minlerin annesi Ümmü Habîbe: 65 hadis rivayet etmiştir.] [91]

Abdurrabman b. Avf: 65 hadis rivayet etmiştir.

[Ammâr b. Yâsir: 62 hadis rivayet etmiştir.] [92]

[Selmân el-Fârisî: 60 hadis rivayet etmiştir.] [93]

[Mü'minlerin annesi Hafsa: 60 hadis rivayet etmiştir.] [94]

Esma bint Umeys: 60 hadis rivayet etmiştir.

Cubeyr b. Mutim: 60 hadis rivayet etmiştir.

Esma bint Ebî Bekir: 58 hadis rivayet etmiştir.

Vasile b. el-Eska': 56 hadis rivayet etmiştir.

Ukbe b. Amir el-Cuhenî: 55 hadis rivayet etmiştir.

[Şeddâd b. Evs: 50 hadis rivayet etmiştir.] [95]

Fedâle[96] b. Ubeyd: 50 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah b. Beşir: 50 hadis rivayet etmiştir.

Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nufeyl: 48 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah b. Zeyd: 48 hadis rivayet etmiştir.] [97]

El-Mikdâm b. Ma'dikerib[98]: 47 hadis rivayet etmiştir.

Ka'b b. Ücra: 47 hadis rivayet etmiştir.

[Ümmü Hâni bint Ebî Tâlib: 46 hadis rivayet etmiştir.] [99]

Ebû Berze[100]: 46 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Cuheyfe: 45 hadis rivayet etmiştir.

Müezzin Bilal: 44 hadis rivayet etmiştir.

Cundub b. Abdillah b. Süfyân: 43 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah b. Muğaffel: 43 hadis rivayet etmiştir.

[E3-Mikdâd: 42 hadis rivayet etmiştir.] [101]

[Mu'âviye b. Heyde: 42 hadis rivayet etmiştir.] [102]

Sehl b. Huneyf: 40 hadis rivayet etmiştir.

Hekim b. Hizam: 40 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Sa'Iebe el-Huşenî: 40 hadis rivayet etmiştir.

[Ümmü Atıyye: 40 hadis rivayet etmiştir.] [103]

Amr b. el-Asî: 39 hadis rivayet etmiştir.

Huzayme b. Sabit (Zu'ş-Şehâdeteyn): 38 hadis rivayet etmiştir.

[ez-Zübeyr b. el-Avvam: 38 hadis rivayet etmiştir.] [104]

Talha b. Ubeydillah: 38 hadis rivayet etmiştir.

[Amr b. Abese: 38 hadis rivayet etmiştir.] [105]

El-Abbâs b. Abdilmuttalib: 35 hadis rivayet etmiştir.

Ma'kil: 34 hadis rivayet etmiştir.

Fâtıma bint Kays: 34 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah b. ez-Zübeyr: 33 hadis rivayet etmiştir.

Habbâb b. el-Eret: 32 hadis rivayet etmiştir.

El-îrbad b. Sâriye: 31 hadis rivayet etmiştir.

Mu'âz b. Enes: 30 hadis rivayet etmiştir.

İyaz b. Himâr el-Mucaşi'î: 30 hadis rivayet etmiştir.

[Suheyb: 30 hadis rivayet etmiştir.] [106]

Ümmü'1-Fadl bint el-Hâris: 30 hadis rivayet etmiştir.

Osman b. Ebi'1-Asî es-Sakafî: 29 hadis rivayet etmiştir.

Ya'la b.Ümeyye: 28 hadis rivayet etmiştir.

Utbe b. Abd: 28 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Useyd es-Sa'îdî; 28 hadis rivayet etmiştir.

Abdullah b. Mâlik ibn Buheyne: 27 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Mâlik el~Eş'arî: 27 hadis rivayet etmiştir.

[Ebû Humeyd es-Sa'îdî: 26 hadis rivayet etmiştir.] [107]

Ya'la b. Mürre: 26 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah b. Ca'fer: 25 hadis rivayet etmiştir. [108]

Ebû Talha el-Ensârî: 25 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah b. Selâm: 25 hadis rivayet etmiştir.] [109]

Sehl b. Ebî Hesme: 25 hadis rivayet etmiştir.

Ebü'l-Melih el-Hüzelî: 25 hadis rivayet etmiştir.

El-FazI b. el-Abbâs: 24 hadis rivayet etmiştir.

Ebû Vakıd el-Leysî: 24 hadis rivayet etmiştir.

Rifâ'a b. Rafi': 24 hadis rivayet etmiştir.

[Abdullah b. Uneys: 24 hadis rivayet etmiştir.] [110]

[Evs b. Evs: 24 hadis rivayet etmiştir.] [111]

[Eş-Şerîd: 24 hadis rivayet etmiştir.] [112] Lakît b. Âmir: 24 hadis rivayet etmiştir. Ümmü Kays bint Mihsan: 24 hadis rivayet etmiştir. Amir b. Rabfa: [113] 22 hadis rivayet etmiştir. Kurra: 22 hadis rivayet etmiştir. Es-Saib: 22 hadis rivayet etmiştir. Sad b. Ubâde: 21 hadis rivayet etmiştir. Er-Rubeyyi' bint Mu'avviz: 21 hadis rivayet etmiştir. [114]

 
Yirmi Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Berze[115] 20 hadis rivayet etmiştir. Ebû Şureyh el-Ka'bî: 20 hadis rivayet etmiştir. Abdullah b. Cerâd: 20 hadis rivayet etmiştir. EI-Mısver b. Mahreme: 20 hadis rivayet etmiştir, Amr b. Ümeyye ed-Damrî: 20 hadis rivayet etmiştir. Safvân b. Assâl: 20 hadis rivayet etmiştir. [116]

 

On Dokuz Hadis Rivayet Eden
 

[Surâka b. Mâlik ve Sebre b. Ma'bed el-Cühenî ] [117]

 

On Sekiz Hadis Rivayet Edenler
 

Temim ed-Dârî.

Hâlid b. el-Velîd.

Amr b. Hureys.

Ebû Hevâle el-Ezdî.[118]

Useyd b. el-Hudayr.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kızı Fâtıma. [119]

 

On Yedi Hadis Rivayet Edenler
 

En-Nevvâs b. Sem'an el-Kilâbî. Abdullah b. Sercis. Abdullah b. el-Hâris b. Cez'. [120]

 

On Altı Hadis Rivayet Edenler
 

Es-Sa'b b. Cesâme. Kaysb. Sa'db. Ubâde. Muhammed b. Mesleme. [121]

 

On Beş Hadis Rivayet Edenler
 

Mâlik b. el-Huveyris el-Leysî. Ebû Lubâbe b. Abdilmünzir. Süleyman b. Sura. Havle bint Hekim. [122]

 

On Dört Hadis Rivayet Edenler

 

Abdurrahman b. Şibl.

Sabit b. ed-Dehhâk.

Talk b. Ali.

Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh.

Târik, [123] başka biri es-Sunabıhiyy.

Abdurrahman[124] b. Semûra.

El-Hakem b. Umeyr.

Rasûlullah (s.a.s.)'ın kölesi Sefine.

Ka'b Mürre.

Ümmü Süleym bint Milhan. [125]

 

On Üç Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Leylâ el-Ensârî.

Mu'âviye b. el-Hakem.

Hasan b. Ali b.

Ebî Tâlib.

Huzeyfe b. Esîd el-Gıfârî.

Selmân b. Âmir.

Urve el-Bârikî.

Safvân b. Ümeyye. [126]

 

On İki Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Basra el-Gıfârî.

Abdurrahman b. Ebzey.

Abdullah b. Ukeym.

Amr b. Ebî Seleme.

Âmir b. Rabî'a. [127]

Rabî'a b. Ka'b.

Seleme b. el-Muhabbık el-Hüzelî.

Eş-Şifâ bint Abdillah el-Adeviyye.

Sübey'a el-Eslemiyye[128]

.

On Bir Hadis Rivayet Edenler

 

Nübeyşe.

Ebû Kebşe el-Enmarî.

Amr b. el-Hâmik.

El-Hulb. [129]

Vâbisa b. Ma'bed el-Esedî.

Ebü'l-Yeser.

Mü'minlerin annesi Zeyneb bint Cahş.

Dubâ'e bint ez-Zübeyr b. Abdilmuttalib. Busra bint Safvân. [130]

 

On Hadis Rivayet Edenler
 

Mü'minlerin annesi Safiyye.

Ümmü Hişâm bint Harise el-Ensârîyye.

Ümmü Mübeşşir.

Ümmü Külsûm.

Ümmü Kurz.

Ümmü Ma'kıl el-Esediyye.

Itban b. Mâlik,

[Urve b. Mudarris,

Mucemmi' b. Câriye

Nu'aym b. Hemmar] [131]

Ebû Mahzûre.

Adiyy b. Âmîre.

Ebü'l-Lahm'm kölesi Umeyr.

Huraym b. Fatik el-Esedî. [132]

 

Dokuz Hadis Rivayet Edenler

 

Nevfel b. Mu'âviye.

Ebû't-Tufeyl.

Umâre b. Ruveybe.

Hamza b. Amr el-Eslemî.

İbn el-Hanzeliyye.

Hişâm b. Âmir.

El-Muttalib b. Ebî Vedâ'e.

Beşîr b. el-Hasasiyye.

Ebyed b. Hemmal el-Me'ribî. [133] 

Ebû Reyhâne.

El-Eş'as b. Kays el-Kindî.

Ebû Sırma. [134]

 
Sekiz Hadis Rivayet Edenler
 
Ebû Rimse. [135]

Hüseyn b. Ali b. Ebî Tâlib.

Ebû Atik. [136]

Abdulmuttalib b. Raî'a.

EI-Esved b. Seri'.

Cerhedu' l-Eslemî.

Hubşî b. Cünâde.

Üsâme b. Şerik.

Amr b. Harice.

Hanzele el-Kâtib.

Ruveyfi' b. Sabit.

Abdurrahman b. Ebî Bekir es-Sıddîk.

Bilâl b. el-Hâris el-Muzenî.

Aiz b. Amr el-Muzenî.

Ümmü'l-Husayn, [137]

Havle bint Kays.

İbn Mes'ûd'un hanımı Zeyneb.

El-Furay'a bint Mâlik.     

Hansa bint Hidam.

Umeyme bint Rukayyika. [138]

 

Yedi Hadis Rivayet Edenler

 

Üvey m b. S aide. Ebû Ümeyye. Kutba b. Mâlik. Habîb b. Seleme. Avf b. Mâlik b. Nadle.

Ebû Cum'a.

Katâde b. en-Nu'mân ez-Zaferî.

Abdullah b. es-Saib.

Muhammed b. Abdillah b. Cahş.

Seleme b. Kays el-Eşcâî.

Mu'aykîb.

Kays b. Tıhfa.

Seleme b. Sahr el-Beyadî.

Ukbe b. el-Hâris.

El-Hâris b. Yezîd el-Bekrî.

El-Hâris b. Evs.

Arfece.

Ali b. Şeybân.

El-Müseyyib (Bana göre: Ebû Sa'îd'dir).

El-Müstevrid[139] b. Şeddâd.

Abdullah el-Muzenî.

Kays b. [Ebî] Garaza, [140]

Süveyd b. en-Nu'mân.

Ümmü Hâlid, [141] bana göre bint Hâlid'dir.

Ümmü Haram bint Milhan.

Mü'minlerin annesi Ürnmü Seleme'nin kızı Zeyneb.

Mü'minlerin annesi Cüveyriyye. Rasûlullah (s.a.s.)'ın azadlı cariyesi Selmâ. [142]

 
Altı Hadis Rivayet Edenler
 

Asım b. Adiyy. Mihnef b. Süleym. Kurz[143]b. Alkame. Abdullah b. Hanzele.

Seleme b. Yezîd. EI-Hucac el-Eslemî. El-Hâris el-Eş'arî. Rafi'b. Arabe. Nasr b. Hazn. EI-Feletan[144] b. Âsim. Zu Mı hm ar. Ebû Ayyaş ez-Zurekî. En-Nu'mân b. Mukarrin. Harise b. Vehb el-Huzâ'î. Ebû Vehb el-Cüşemî. [145] Mâlik b. el-Huveyris.

Süveyd b. Mukarrin -Üç Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredil­miştir[146]

EI-Muhâcir b. Kunfuz.

Uveymir b. Eşkar.

Hişâm b. Hekim b. Hizam.

Muhammed b. Safvân.

Kabisa b. el-Muhârık.

Akıl b. Ebî Tâlib.

Süleym b. Amr'm[147] annesi Ümmü Cundub.

Ümmü'1-Ala.

Bişr b. Süheym.

Ebû'l-Hamrâ. [148]

 

Beş Hadis Rivayet Edenler
 

Hufaf b. înıâ.

Suhar el-Abdî.

Rabî'a b. İbad.

Ebû Arib.

Mâlik b. Sa'sa'a.

Mucâşi' b. Mes'ûd es-Sülemî.

Kâbus b. Ebi'l-Mehânk. [149]

Yezîd b. Ebi'l-Esved.

Ma'nb. Yezîd.

Osman b. Talha.

Ma'kıl b. Sinan el-Eşca'î.

Seleme b. Nufeyl es-Sekûnî.

Sa'lebe b. el-Hakem.

Ma'mer b. Abdillah b. Nadle el-Adevî.

Amr b. Hazm.

Mihcan b. el-Edrâ'.

Ebû'1-Ca'd. [150]

Ebû Abs b. Cebr. [151]

Salim b. Ubeydillah.

Es-Saib b. Hallâd.

Lakit b. Sabira.

Süfyân b. Abdillah.

Siifyân b. Ebî Züheyr.

Huveylid[152] b. Sa'lebe b. Mâlik.

Ümmü Buceyd.

Ümmü'd-Derdâ.

Mü'minlerin annesi Şevde.

Safiyye bint Şeybe

Ümmü Ey men. Hâlid b. el-Velîd. Abdullah b. Selâm. [153]

 

Dört Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Yezîd el-Ensârî.

Ubeyy b. Mâlik.

Ebû Hazim el-Ensârî.

Mu'âz b. Afra.

Sa'îd Ebû Abdulazîz[154]

Hani b. Hani.

Kabîsa b. Zueyb'in babası Zueyb.

El~Alâ b. el-Hadremî.

Ebû Huzâme.

Vahşî b. Harb.

Kays b. Âsim.

Mâlik b. Hübeyre.

Rukâne b. Abdi Yezid b. el-Hâris.

[El-Hâris b. Amr]. [155]

Ebû Zeyd el-Ensârî.

Sebre[156] b. Fatik.

Utbe b. Gazvân.

Osman b. Maz'ûn.

El-Hâris b. Müslim.

El-Hakem.

Ebû Lebîbe. [157]

Feyrûz ed-Deylemî.

El-Hâris b. Kays.

Hâlid b. Urfuta.

Busr b. Ebî Ertat.

Amr b. Ürneyye. [158]başka biri.

Abdurrahman b. Safvân.

El-Haccâc b. Amr ez-Zubeydî.

Abdurrahman b. Hasene.

Muhammed b. Sayfî.

Câriye b. Kudâme.

Târik b. Abdillah el-Muhâribî.

Sinan b. Senne.

Deylem el-Himyerî.

Ziyâd b. el-Hâris.

Mu'âviye b. Hudeyc.

Hezzâl.

Akkâ[159] b. Vedâ'e.

Abbâs b. Mirdas.

Ed-Dehhâk b. Süfyân. [160]

Ebû Ruhm.

Ebû Beşîr el-Ensârî.

Ebû Cebire el-Ensârî.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kölesi Zeyd b. Harise.

İbn Ebî Âmire.

El-Cârud el-Abdî.

Ebû Necih es-Sülemî.

Ümmü Dabbe. [161]

Bint Leylâ.

Ümmü' 1-Münzir.

BintKerdem. [162]

Ümmü Habîbe bint Sehl. [163][75] Bu risale, Dâru'I-Kütüb Hadis Istılahları bölümü 254 ve 52İ numarada kayıtlı bulunan nüs­halar ile karşılaştırıldı. 254 numaralı nüsha (c) harfi ile simgeieşürildi. 521 numaralı nüs­ha ise (d) harfi ile simgeleştirildi. İbnu'l-Cevzî'nin, Teikfhu Fuhûmı Ehli'l-Eser adlı ese­rinde yazılanlar ise (t) harfi ile simgeleştirildi. Başlık nüshanın asİında yoklu; (c) nüshasın­da geçtiği gibi yazdık.

[76] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 257.

[77] Asıl nüshada 5364 diye yazılıdır. Tashih (c), (d) ve (t)*ye göre yapıldı.

İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 257.

[78] Bu ilave (c), (d) ve (l)'ye göre yapıldı. Ası! nüshada, Enes b. Mâlik, sıralamada Hz. Âİ-şe'den sonra gelmekledir. Biz burada öne aldık

[79] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 257.

[80] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 258.

[81] İlave, (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı. Asıl nüshada "Ömer", "Ali"'den sonra gelmektedir.

[82] İlave (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı.

[83] İlave (c), (d) ve (t)'ye göre yapıldı.

[84] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 258.

[85] Asıl nüshada "Ebû Zer", "Sadece İki Yüz Hadis Rivayet Edenler" başlığı altında "Huzeyfe b. el-Yemân'"dan sonra zikredilmiştir. Bu başlık anlamsızdır. Zira biz burada asıl nüshada belirtilenin aksine, Ebû Zer'in rivayet ettiği hadis sayısını (c), (d) ve (t)'ye bakarak 281 ola­rak tesbit ettik.

[86] (c), (d) ve (t)'de 250 hadis rivayet ettiği belirtilmiştir.

[87] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 258.

[88] Asli nüshada 123 hadis rivayet ettiği kaydedilmektedir, (c), (d) ve (t)'ye bakılarak düzeltil­di, (c)'de Sevbân zikredildikten sonra Semûre b. Cundub'un 123 hadis rivayet ettiği belirtilmİştir.

[89] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 259-259.

[90] Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

[91] Köşeli parentez içindekiler (C), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

[92] Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir, (t)'de Ammâr zikredildik­ten sonra, Amr b. Avf in 62 hadis rivayet ettiği belirtilmektedir. Diğer iki nüshada ise bu ifade yoktur.

[93] Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve {t)'ye £ore İ'ave edilmiştir.

[94] Köşeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

[95] Köşeli parentez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edilmiştir.

[96] Bu ad Fedâle şeklinde (f harfinin üstün hareke edilmesi ile) okunması gerekir. Başka şekil­de telaffuz etmek yanlıştır. El-Kâmüs'un yazarı, onu Fudâle (f harfinin ötresi ile) okumuş­tur. Bu şekilde okumak yanlıştır.

[97] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[98] (c) ve (t)'de "el-Mikdam Ebû Kerime" şeklinde yazılıdır. Ebû Kerîme onun künyesidir.

[99] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[100] Müellif, aynı şahsı Yirmi Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredecektir. Onlardan biri Ebû Berde ez-Zuferî olabilir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned.

[101] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[102] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[103] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[104] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[105] İki köşeli parantez İçindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[106] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[107] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre İlave edildi.

[108] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre İlave edildi.

[109] Abdullah b. Selâm, bu kitapta "Beş Hadis Rivayet Edenler" başlığı altında zikredilmiştir. Yukarıda İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[110] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre iiave edildi.

[111] İki köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[112] İkİ köşeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[113] Asıl nüshada Beltea diye yazılıdır, (c), (d), (t) Ahmed b. Hanbel'in Miisned'im göre düzeltildi.

[114] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 259-262.

[115] Müellif aynı kişiyi Yirmi Altı Hadis Rivayet Edenler arasında da zikretti. Bu iki kişiden bi­ri Ebû Berde ez-Zaferî olabilir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned.

[116] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 262.

[117] İki köşeli parantez içindekiler asıl nüshada yok. (c), (d) ve (t)'de bulunmaktadır.

İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 262.

[118] (c) ve (t)'de "İbn Hevâle" şeklindedir. Bu Abdullah b. Hevâle'dir. Künyesi Ebû Hevâle'dir.

[119] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263.

[120] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263.

[121] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263.

[122] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263.

[123] (c) nüshasında zikredilmemiş; (t)'de ise 'aher' kelimesi yoktur.

[124] Asıı nüshada Abdullah'tır. El-İsÛbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[125] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 263-264.

[126] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 264.

[127] Asıl nüshada Rabi' diye yazılıdır.

[128] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 264.

[129] EI-Mecd, el-Kâmûs'ta diyor ki; "El-Huib, Ebû Kabîsa Yezîd b. Kanafe et-Tâî'nin lakabı­dır. Muhaddisler, onu el-Hulb diye okurlar. Doğrusu el-Helb'tîr." Bizce doğru olan ise, na-kİl âlimleri olan muhaddislerin tesbit ettiğidir.

[130] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 264-265.

[131] (c) ve (t)'ye göre yapılan bir ilevedir. Bu iki nüshanın asıllarına göre ise, "Hemmâr"'ın ye­rine "Hemmâz" bulunmaktadır. El~îsâbe, Alımed b. Hanbel, Müsned, V, 286; İbn Sa'd, VII/I1, 135'e göre doğru olanı ise, Nu'aym b. Hemmâr'dır. El-fsâbe'Ğe şöyle yazılmakta­dır: "Nu'aym b. Hemmâr", ona İbn Hebbâr, İbn Heddâr veya İbn Himâr da denilmiştir. En doğrusu ise Hemmâr'dır.

[132] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 265.

[133] Asii nüshada "el-Hârisî" diye yazılıdır. EI-{.sâbe'ye göre doğrusu, Ebyed b. Hammal ei-Me'ribî Scbeı şeklindedir. İbn Sa'd, V, 382'ye göre "el-Mazınî", onun üzerine yapılan bir açıklamada ise "el-Me'ribî" diye yazılıdır. Tehzîbu n-Nevevî, I, IO7'de "Hemmâl" ve "el-Me'ribî" kelimelerinin, yukarıda yazıldığı şekilde okunması gerektiği belirtilmiştir.

[134] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 265-266.

[135] Ahmed b. Hanbel, Müsned; el-İsâbe ve (c)'de bu isim aynı yukarıda yazıldığı şekildedir. (t)'de ise "Ümmü Rumeysâ" şeklindedir.

[136] Asıl nüshada İbn Atîk diye yazılıdır.

[137] Asıl nüshada Ebû'l-Husayn diye yazılıdır, (c), (d), (t), Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-İsâ-be'ye göre düzeltildi.

[138] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 266.

[139] Asıl nüshada el-Musavvir diye yazılıdır, (c), (d), (t), Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-İsâ-6<?'ye göre düzeltildi.

[140] Asıl nüshada "Kays b. Azaza" şeklindedir. El-İsâbe'ye göre doğrusu Kays b. Ebî Gara­za'dır.

[141] Künyesi ile meşhurdur. İsmi Emet'tir.

[142] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 266-267.

[143] Asıl nüshada Küneyf diye yazılıdır. El-İsâbe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[144] Asıl nüshada el-Belevân şeklindedir. El-İsâbe, Usdu'l-Ğâbe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzel­tildi.

[145] Asıl nüshada el-Huşenî şeklindedir. El-İsâbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[146] İki tire arasındakiler nüshayı yazanın bir eklemesi olabilir.

[147] Asıl nüshada da bu ad, "Süleym b. Amr'm annesi" şeklinde geçmektedir. İbn Sa'd, VIII, 224'te de Süleym olarak geçmektedir. Ne var ki bu zât annesine isnad edildiğinde, "Süley­man b. Amr b. el-Ahves" olarak zikredilmiştir. Yani Süieym'İn yerine Süleyman yazılmış­tır. El-İsâbe'de de ismi, "Süleyman" olarak geçmektedir. İbn Hacer, et-Tehzîfrde onun bi­yografisini, "Süleyman b. Amr b. el-Ahves" adı altında yazıyor ve diyor ki: "Babası ve an­nesi Ümmü Cundub'ten hadis rivayet etmiştir. Anne ve babası sahâbî idiler."

[148] İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 267-268.

[149] İbn Hacer, eI~İsâbe'de der ki: "Kâbus b. el-Mehârık ya da İbn Ebi'l-Mehârık... Meşhur bir tabiîdir... Yanlış anlaşılması muhtemel bir yazıda okuduğuma göre, İbn Hazm, onu Bakî b. Mahled Müsned'İnin tertibi üzere zikretmiş ve Rasûlullah'dan altı hadis rivayet ettiğini be­lirtmiştir. Ben derim ki, bu hadisler mürseldİrler." 

[150] Asıl nüshada Ebû'l-Ca'îd olarak geçer. El-İsâbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi. Bu zât, Ebû'1-Ca'd ed-Damrî'dır.

[151] El~İsâbe'âe; Ebû Ubeys b. Cebr olarak geçer.

[152] Asıl nüshada, Huveyle bint Sa'lebe'dir. El~!sâbe ve (c)'ye göre düzeltildi.

[153] Hâtid ve Abdullah b. Selâm (c), (d) ve (t)' de zikredilmem işlerdir. Bu eserde Abdullah, Yir­mi Beş Hadis Rivayet Edenler arasında da zikredildi.

İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 269-270.

[154] {c)'de, Sa'îd b. Abdİlazîz; (d)'de Sa'îd b. Abdiluzzâ olarak yazılıdır. Her ikisi de yanlıştır. Bkz. el-îsâbe, nr. 3289; ve el-Kuna, 721

[155] (c), (d) ve (t)'ye göre eklendi.

[156] Asıl nüshada "Semre" olarak geçer. Bizim yukarıda zikrettiğimiz daha doğru ve tercihe şâ-yândır.

[157] Asıl nüshada, Ebû Lebine'dir. (c), (d), (t) ve el-İsâbe'ys, göre düzeltildi.

[158] Asıl nüshada, "Abdurrahman b. Safvân'm kardeşi Amr b. Ümeyye ed-Damrî" olarak geç­mektedir. Bu apaçık olarak yanlıştır.

[159] Asıl nüshada, "Attâf'tır. (c), (d), (t) ve el-İsâbe'yt göre düzeltildi.

[160] Asıl nüshada, "Süfyân"ın yerine "Osman" yazılıdır, (c), (d), (t) ve el-İsâbe'yc göre düzel­tildi.

[161] (c) ve (t)'de, "Ümmü Dubayye"; (d)'de ise "Ümmü Tubayye" olarak geçmektedir.

[162] Asıl nüshada "İbn Kerdem"; (c) ve (t)'de "Ümmü Kerdem" olarak geçmektedir Her ikisi de yanlıştır. Bu künyeye sahip kimse yoktur. Bu hanım "Meymûne bint Kerdem'"den baş­ka kimse değildir. Bkz. İbn Sa'd, VIII, 222; el-İsâbe; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 366

[163] (t)'de Dört Hadis Rivayet Edenler başlığı altına şu kişiler de eklenmiştir: "Ruveybe, Târik b. Eşim/Uşeym, Abdullah b. Ebî Hadred.

İbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çıra Yayınları: 270-271.
içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

 

2 Yanıt
1179 Gösterim

2 Yanıt
7578 Gösterim

Başlatan umitergun


0 Yanıt
826 Gösterim

Başlatan umitergun


0 Yanıt
763 Gösterim