Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Süren, Önbilgin ve Bilgin'e þok karar

Başlatan Fussilet, Haziran 05, 2012, 08:02:15 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 05, 2012, 08:02:15 ÖS
Süren, Önbilgin ve Bilgin'e þok karar

Ýþ adamlarý Dinç Bilgin, Faruk Süren ve Efe Önbilgin'in de aralarýnda bulunduðu 40 sanýðýn, "haksýz ekonomik çýkar saðlamak amacýyla örgüt kurmak" ve "örgüte üye olmak, yardým etmek" suçlarýndan yargýlandýðý davanýn ilk duruþmasýnda tutuklu sanýklardan 4'ü tahliye edildi.

Ýstanbul 16. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, tutuklu sanýklar Sinan Berberoðlu, Erdoðan Maden, Mehmet Nosel, Ömer Kotan, Selahattin Yaðmur, Yakup Dolgun ve þžýhmus Bozkurt ile tutuksuz sanýklar Aydýn Taþtekin ve Kadir Aynacý katýldý.Aralarýnda iþ adamlarý Faruk Süren, Dinç Bilgin ve Efe Önbilgin'de olduðu diðer tutuksuz sanýklar ise duruþmaya gelmedi.Duruþmada savunmasý alýnan tutuklu sanýklardan Sinan Berberoðlu, hakkýndaki suçlamalarý kabul etmediðini ve kendisini avukat olarak gösterip kimseyi dolandýrmadýðýný belirterek, "Adliyelerde de herhangi bir iþ takibi yapmadým. Yalnýzca maddi yönden sýkýþmýþ, tefecilere düþmüþ insanlara zaman zaman yol göstermiþ olabilirim" dedi.Faruk Süren rüþvet mi verdi?Tutuksuz sanýklardan Faruk Süren ile ayný þirkette çalýþtýklarýný ve Süren'e þirket satýn aldýðý için borçlu olduðunu anlatan Berberoðlu, þöyle konuþtu: "Faruk Süren, SPK'nýn dava açmasý sebebiyle bilirkiþiye gitmeyi düþünüyordu. Ben de Erdoðan Maden'i arayýp o davadan bahsettim. Ve yer itibarýyla davanýn þžiþli Adliyesi'nde açýlabileceðini, bu arada bilirkiþiye de gidebileceðimizi söyledim. O da bana, SPK'nýn yeni yeri sebebiyle davayý Ýstanbul Adliyesi'nin göreceðini beyan etti. Bunun dýþýnda bu davaya iliþkin herhangi bir eylemim bulunmamaktadýr. Yine bu olaya iliþkin sanýklar Erdoðan Maden ve Mehmet Nosel'in rüþvet aldýklarýna, Faruk Süren'in de rüþvet verdiðine yönelik bir bilgim yoktur. Rüþvete iþtirak suçlamasýný kabul etmiyorum."Davanýn tutuklu sanýklarýndan zabýt katibi Erdoðan Maden de sanýklardan Sinan Berberoðlu'nu avukat olarak bildiðini ve 10 yýldan beridir de tanýþtýklarýný belirterek, "Herhangi bir suç iþlenmesine iþtirak etmedim ve örgüte üye olmadým. Faruk Süren bana yaklaþýk 7 klasörlük bir dosyanýn fotokopisini 3 suret olarak çekmem karþýlýðýnda bin lira para verdi. Ben bu parayý mesaiden sonra fotokopi çektiðim için aldým. Ben fotokopileri 5 saatten sonra baro görevlisiyle beraber götürüp Faruk Süren'e teslim ettim. Herhangi birrüþvet karþýlýðý almadým" dedi.Duruþmada söz alan diðer tutuklu sanýklar da haklarýndaki suçlamalarý kabul etmediler.Sanýklarýn avukatlarý da müvekkillerinin suçsuz olduklarýný öne sürerek, tahliyelerini talep etti.Mahkemenin ara kararýDuruþmada ara kararýný açýklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanýklar Ömer Kotan, Selahattin Yaðmur, Yakup Dolgun ve þžýhmus Bozkurt'un, üzerlerine atýlý suçun vasfýnýn deðiþme ihtimali, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerine karar verdi.Diðer tutuklu sanýklar Sinan Berberoðlu, Erdoðan Maden ve Mehmet Nosel'in bu hallerinin devamýna hükmeden heyet, aralarýnda Faruk Süren, Efe Önbilgin ve Dinç Bilgin'in de olduðu 33 tutuksuz sanýðýn bir dahaki duruþmaya gelmeleri için zorla getirilme emri çýkarýlmasýna karar verdi.Heyet, duruþmayý 25 Eylül 2012'ye erteledi.


: Süren, Önbilgin ve Bilgin'e þok karar
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.070 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017