Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Melih Gökçek'ten CHP'ye sert suçlama

Başlatan Fussilet, Haziran 05, 2012, 02:02:41 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 05, 2012, 02:02:41 ÖÖ
Melih Gökçek'ten CHP'ye sert suçlama

Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, kendisine yapýlan yumurtalý saldýrýyla ilgili olarak CHP'yi suçladý. Gökçek, "Yakalanan, bana saldýran, bana yumurta atanlardan bir tanesi CHP il teþkilat baþkaný bir bayan olduðu ortaya çýktý" dedi.
Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek, "Biz kesinlikle kimseye yumurtaya atmayacaðýz. Sizlerin yaptýðý gibi demokrasi adýna gül atýp demokrasiyi de gülle besleyeceðiz" dedi.Keçiören Haymanalýlar Derneði'nin etkinliðine katýlan Gökçek, "Sayýn Baþkanýmýz pazara kadar deðil ölene kadar yanýndayýz", "Ýzmir Caddesi esnafý Baþkanýmýz Ý. Melih Gökçek ile gurur duyuyor", "Ankara'ya büyük hizmeti olan Mehil Gökçek Bey'e yumurta deðil yüreðimizden gül atýyoruz" yazýlý pankartlarla karþýlandý.Vatandaþlar, Gökçek'in geliþinde de "Ankara seninle gurur duyuyor", "Haymana seninle gurur duyuyor" sloganlarý attý.Yoðun ilgi gösterilen Gökçek'e etkinliðin gerçekleþtirildiði binaya giriþinde gül ve karanfiller atýldý.Gökçek, tezahüratlar arasýnda yaptýðý konuþmada, yumurtalý protestoya deðindi.CHP'yi suçladýÖnceki gün öðleden sonra ATO ve ASO baþkanlarýyla Ankara'nýn alýþveriþ festivaline baþlangýç yapmak için Ýzmir Caddesi'ne gittiklerini ve hiç beklemedikleri bir olayla karþýlaþtýklarýný anlatan Gökçek, "CHP Ýl Merkezi ve CHP milletvekilleri bir organizasyon düþünmüþler ve düþündükleri organizasyon sayesinde bir de baktýk ki birkaç tane haným yumurta atýyor. Tabii beklemediðimiz bir þeydi" dedi.Olayýn CHP organizasyonu olduðunun bütün çýplaklýðýyla ortaya çýktýðýný savunan Gökçek, þöyle konuþtu: "Yakalanan, bana saldýran, bana yumurta atanlardan bir tanesi CHP il teþkilat baþkaný bir bayan olduðu ortaya çýktý. Arkasýndan, biraz sonra bir de baktýk ki Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara il baþkanlarý, CHP'li ilçe baþkanlarý oraya geldi. Görüntülerde benim hakkýmda kim ne konuþuyorsa teker teker CHP'lileri tespit ettik. Bu niçin oluyor? Bunun nedeni þu; Türkiye'de artýk AK Parti iktidarýyla baþka türlü baþ edemeyeceklerini anladýlar.Sokaða döküldüler. CHP her gün kan kaybediyor. þžakýr þakýr aþaðý doðru iniyor. Bir de baktýk Twitter'de milletvekilleri artýk sokakta böyle, bu tip hareketleri bekleyin diye Umut Oran, tehdit yaðdýrýyor. O eski günleri, o 28 þžubat günlerini filan özlüyorsanýz geçmiþ ola. O günler geride kaldý. Türkiye artýk demokrasinin sembolü olan bir ülke. Demokrasiyi içinize hazmedeceksiniz. Varsa sözünün çýkýp tartýþacaksýnýz. Tartýþmaya girmeyip de kaba kuvvete kalkarsanýz olmaz. Sanmayýn ki sessiz durduðumuzda bir þeyden çekindiðimizi. Osmanlýnýn tokadý öyle bir tokattýr ki yedin mi yerinden kalkamazsýn."CHP Milletvekili Levent Gök'ün basýn toplantýsý düzenleyip "Kýzýlay'a çýkabilir misin tek baþýna. Ben geliyorum" dediðini belirten Gökçek, Haymanalýlarýn Gök'ü etkinliðe davet ettiðini ancak onun "gelmeyeceði" haberini gönderdiðini ifade etti. Gökçek, "Halkýn içine çýkmak biraz sýkar. O kendisine baksýn" diye konuþtu."Sahte kahramanlýk kolay""Sahte kahramanlýk kolay. Benden o þeker milletvekillerine tavsiye; çayýn içerisine koyar, eritip ondan sonra çay diye içeriz onlarý. Ama demokrasiye saygýmýzdan dolayý kesinlikle ve kesinlikle kaba kuvvete evet demeyiz. Bizim bütün mücadelemiz demokrasi içerisinde fikren olacak, zikren olacak" diyen Gökçek, CHP'nin esnaf düþmaný olduðunu iddia etti.Gökçek, demokrasiden ayrýlmayacaklarýný, kaba kuvvetten deðil, fikirden yana olduklarýný vurgulayarak, demokratik ortam içinde ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini kaydetti. Gökçek, "Biz kesinlikle kimseye yumurtaya atmayacaðýz. Sizlerin yaptýðý gibi demokrasi adýna gül atýp demokrasiyi de gülle besleyeceðiz" dedi.Haymanalýlarýn etkinliðine Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, ATO Baþkaný Salih Bezci, ASO Baþkaný Nurettin Özdebir de katýldý.


: Melih Gökçek'ten CHP'ye sert suçlama
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.112 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017