Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Risale-i Nur, insanlýðýn ümidi oldu

Başlatan Fussilet, Mayıs 27, 2012, 02:00:31 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 27, 2012, 02:00:31 ÖS
Risale-i Nur, insanlýðýn ümidi oldu

Hayrat Vakfý tarafýndan düzenlenen 5. Milletlerarasý Bediüzzaman ve Risale-i Nur Sempozyumu, Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleþti. Sempozyuma katýlan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatýný insanlarýn imanýný kurtarmaya ve Ýslam toplumunu birleþtirmeye adadýðýný belirterek, Risale-i Nur'un bütün insanlýðýn ümidi haline geldiðini söyledi.
Ankara'da Hayrat Vakfý tarafýndan bu yýl 5.'si düzenlenen 5. Milletlerarasý Bediüzzaman ve Risale-i Nur Sempozyumu Arena Spor Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyumda bu yýl "Ýttihad-i Ýslam" konusu ele alýndý. Çeþitli ülkelerden akademisyenlerin de katýldýðý sempozyum 4 oturum halinde gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlar arasýnda BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, Doç. Dr. Abdulnur Muhammed Elmahi, Prof.Ýbrahim Noreyn Ýbrahim Mohammed, Dr. Mahmud Mýsri, Said Yavuz, Hamza Cuheyr Hafiz, Prof. Dr. Ýbrahim Nourain, Dr. Muhammed Saad Kasim, Müfti Muhammad Saeed Khan, Mohd Yunus Aminuddin gibi isimler yer aldý. Yusuf Ertürk hocanýn Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program açýlýþ konuþmasý ile devam etti. Hayrat Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi ve ÝDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt, açýlýþ konuþmasýnda Ýslam aleminin birleþmeye her zamankinden fazla ihtiyaç duyduðunu belirterek, ittihad-ý Ýslam'ýn temini için daha fazla çalýþýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik ise, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatýný insanlarýn imanýný kurtarmaya ve Ýslam toplumunu birleþtirmeye adadýðýný belirterek, Risale-i Nur'un bütün insanlýðýn ümidi haline geldiðini söyledi.
Çelik, sempozyumdaki kalabalýða dikkat çekerek, "Bu kalabalýk Bediüzzaman'ýn davasýnýn her tarafa yayýldýðýnýn bir göstergesidir." dedi. Bediüzzaman'ýn ýrkçýlýkla suçlandýðýný söyleyen Çelik, "Bediüzzaman hayatý boyunca ýrkçýlýðý ayaklarý altýna almýþtý. Hayatýnýn hiçbir döneminde ýrkçýlýða asla iltifat etmedi. Kürtçü deðildi, Türkçü deðildi, o bir þevkat kahramanýydý. O yüzden gönüllerde yaþýyor. O yüzden asra hükmediyor ve asrý güzelleþtiren adam diye anýlýyor." dedi. Sempozyumun ittihad-ý Ýslam'ý anlamak için çok önemli bir yer teþkil ettiðini hatýrlatan Çelik, "Kardeþliðimizi daha çok geliþtirmeye ihtiyacýmýz var. Bediüzzaman asrýmýzýn derdini yýllar önce teþhis etmiþ ve bir Medresetüz'Zehra projesinden bahsetmiþti. Maalesef onu dinlemedikleri için cehalet tümüyle ortadan kaldýramadýlar. Türk, Kürt, Arap olmak bizim elimizde olmadýðý için bunlarla övünmek bizim elimizde deðildir. Kürt ve Türkler'i birbirine baðlayan manalarý yok ettiðiniz takdirde terörü engelleyemezsiniz. Allah'ýn ayetlerini yok etmeye çalýþanlar ýrkçýlarýn ta kendisidir. Onu küçük düþürmek isteyenler hep kendileri küçük düþtüler. Bediüzzaman'ý çöp arabasýyla taþýmayý isteyenler, bizatihi kendileri tarihin çöplüðüne gömüldüler. " dedi.
Sempozyuma katýlamayan birçok siyasi de mesajlarýný iletti. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan mesajlarýnda bu anlamlý organizasyonun Bediüzzaman Said Nursi'nin anlaþýlmasýnda önemli olduðunu belirttiler. Konuþmacýlardan Filistin'in 1948 Ýslami Hareketi lideri þžeyh Raid Salah, coþkulu konuþmasýyla dinleyenleri duygulandýrdý. Filistin'in bir kurtuluþ beklediðini söyleyerek, gençlere þöyle seslendi: "Mescid-i Aksa'nýn bahçesinde görüþmek üzere"
15 bin katýlýmcýnýn yer aldýðý sempozyum ittihad-ý Ýslam, Ýslam dünyasýndaki ihtilaflarýn sebepleri ve Kur'an ve sünnete göre ittihad-ý Ýslam konularý konuþuldu.
Tarih: 27.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Risale-i Nur, insanlýðýn ümidi oldu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.127 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017