Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

Bakan'dan canlý bomba saldýrýsý üzerine açýklama

Başlatan Fussilet, Mayıs 27, 2012, 02:00:33 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Fussilet

Bakan'dan canlý bomba saldýrýsý üzerine açýklama

Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim þžahin, Pýnarbaþý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne düzenlenen bombalý saldýrýya iliþkin, 'Dün gerçekleþen olayýn, planlanma aþamasý, olayýn ilgilileri, yardýmcýlarý, iþbirlikçileri üzerinde polisimizin entegre vaziyette yürüttüðü çalýþmalar sonucunda, bütün þüphelileri tespit edildi. Önemli bir kýsmý gözlem altýnda. þžu anda elde 4 kiþi var. Baðlantýlarý, sýnýr ötesi baðlantýlarý dahil, polisimiz tarafýndan aydýnlatýldý' dedi.
Tarih: 26.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Bakan'dan canlý bomba saldýrýsý üzerine açýklama
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...