Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Hayyam Garipoðlu göz göre göre kaçtý

Başlatan Fussilet, Mayıs 24, 2012, 02:01:01 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 24, 2012, 02:01:01 ÖS
Hayyam Garipoðlu göz göre göre kaçtý

Münevver Karabulut'u hunharca öldüren yeðeni Cem Garipoðlu'nun kaçmasýna yardýmcý olduðu için 3 yýl hapis cezasý alan Hayyam Garipoðlu sýrra kadem bastý. Ýþ adamýnýn yurt dýþýna göz göre göre kaçtýðý ortaya çýktý. Ýþte Garipoðlu'nun adým adým kaçýþ planý...
Türkiye gündeminde uzun süre konuþulan Münevver Karabulut cinayetinde sanýk yeðeni Cem Garipoðlu'nun kaçmasýna yardýmcý olduðu iddiasýyla Bakýrköy 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce "suçluyu kayýrmak" suçundan 3 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan amca Hayyam Garipoðlu'nun, mahkemenin ihmali sonucu yurt dýþýna kaçtýðý ortaya çýktý.
Yurt dýþý yasaðý kalktý
Vatan gazetesinin haberine göre, iþ adamý Hayyam Garipoðlu, Ýstanbul 8. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandýðý Sümerbank davasýnda hakkýnda konulan yurt dýþýna çýkýþ yasaðý kararýnýn kaldýrýlmasýný talep etti. Yurt dýþýndaki iþlerinin aksadýðýný söyleyen iþ adamýnýn talebi mahkeme tarafýndan kabul edilerek çýkýþ yasaðý 5 Ocak 2012'de kaldýrýldý. Garipoðlu, bu tarihten itibaren yaklaþýk 50 kez yurt dýþýna giriþ çýkýþ yaptý.
28 Mart'ta cezasý onandý
Bu süreçte yeðeni Cem'le birlikte yargýlandýðý davada "suçluyu kayýrmak" suçundan aldýðý 3 yýllýk hapis cezasý, Yargýtay tarafýndan 28 Mart 2012'de onaylandý. Yargýtay'ýn onadýðý dosya, Bakýrköy Ýnfaz Savcýlýðý'na ulaþtý. Dosya 16 Mayýs 2012 tarihinde savcýlýk tarafýndan iþleme konuldu. Dosyayý bir gün inceleyen Ýnfaz Savcýlýðý, 17 Mayýs 2012 tarihinde iþ adamý Hayyam Garipoðlu'nun Kýrklareli'nde verdiði adrese "hakkýndaki 3 yýllýk hapis cezasýnýn onandýðýna dair" tebligat gönderdi.
'Kaçacak' ihbarý yapýldý
Bakýrköy Ýnfaz Savcýlýðý tarafýndan yapýlan incelemelerde Garipoðlu'nun Sümerbank davasýnda hakkýndaki yurt dýþýna çýkýþ yasaðýnýn 5 Ocak 2012'de kaldýrýldýðý tespit edildi. Bu sýrada savcýlýða ulaþan bir ihbar faksýnda iþ adamýnýn Yargýtay'daki cezasýnýn onandýðýný haber alarak yurt dýþýna kaçmak için hazýrlýk yaptýðý belirtildi. Ortaya çýkan bu durum üzerine Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýsý baþkanlýðýnda bir araya gelen savcýlar heyeti bir toplantý yaptý.
Yasak talebi reddedildi
Toplantý sonunda Garipoðlu hakkkýnda yurt dýþýna çýkýþ yasaðý konulmasý ilgili 4. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný'na sözlü olarak iletildi ancak mahkeme baþkaný sözlü talebi reddederek yazýlý müracaat istedi. Mahkeme baþkanýnýn bu tutumu üzerine Ýnfaz Savcýlýðý, Bakýrköy 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne yazýlý olarak bir talepte bulunarak ihbar faksýný gerekçe gösterip Garipoðlu hakkýnda yurt dýþýna çýkýþ yasaðý konulmasýný istedi. Ancak Bakýrköy 4. Aðýr Ceza Mahkemesi, savcýlýðýn bu talebini reddetti.
21 Mayýs'ta Almanya'ya
Eline tebligatýn ulaþtýðý amca Hayyam Garipoðlu ise bu karardan sadece üç gün sonra, 21 Mayýs'ta saat 08.45'te THY'nin TK 1503 sefer sayýlý uçaðýyla Almanya'nýn Nürnberg kentine uçtu. Yurt dýþýna çýkýþ yasaðý konulmasý talebine ret kararý veren Bakýrköy 4. Aðýr Ceza Mahkemesi, Garipoðlu'nun yurt dýþýna çýkýþýndan bir gün sonra savcýlýða yazýlý istekte bulunarak yurt dýþýna çýkýþ yapýp yapmadýðý ve çýkýþ yasaðý olup olmamasý konusunda bilgi istedi. Savcýlýðýn emniyet kanalýyla yaptýðý incelemede, Hayyam Garipoðlu'nun bir gün önce yurt dýþýna çýkýþ yaptýðý, 22 Mayýs 2012'de Bakýrköy Ýnfaz Savcýlýðý'na gönderildi. Savcýlýk ayný davada yargýlanan Cem Garipoðlu'nun annesi Tülay Garipoðlu, þirket çalýþanlarý Mehmet Karakayalý, Habip Kurt ve Ahmet Batur'un durumlarýyla ilgili de inceleme baþlattý.
Tarih: 24.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Hayyam Garipoðlu göz göre göre kaçtý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.128 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017