Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

Rýzký verenin o olduðunu unutmamak için

Başlatan Fussilet, Mayıs 24, 2012, 02:00:32 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 24, 2012, 02:00:32 ÖÖ
Rýzký verenin o olduðunu unutmamak için

Yeni þžafak Gazetesi Yazarý Fatma Barbarosoðlu, bugünkü köþe yazýsýnda, Rýzký veren O! /Rýzýklarýmýzýn yolunu kesen tekelleþmeye hayýr! diyor.
ÝþžTE O YAZI:
Rýzký veren O! /Rýzýklarýmýzýn yolunu kesen tekelleþmeye hayýr!
I-
Müminin en önemli vasfý kýlýðý, kýyafeti, cümleleri deðildir. Mümin, zamaný ve mekaný Allah'ýn rýzasýna uygun olarak idrak edendir. Hayata emanet olarak bakandýr. Bu can bu tende emanet. Aðaçlar,sular,taþ toprak,hava,rüzgar,denizler ve nehirler bize emanet.
Biz birbirimize emanetiz.
II-
Ýki marketin arasýnda bir seyyar satýcý o.Ýki oðlu ile birlikte mevsimin en güzel sebzelerini satar. 22 Temmuz seçimlerinden önce ne oldu nasýl olduysa gökten yaðmur deðil ama adeta market yaðdý. O kadar yaðdý ki marketler ayný cadde üzerinde boncuk gibi dizilmeye baþladý. Aralarýndan bazýlarý açýlýþý o kadar abarttý ki, üç gün üç gece müzikten sonra Kaymakam tarafýndan þereflendirildi. Bülent Arýnç tuvalet açýlýþý yapan siyasilerden bahsediyordu ya. Market açan yüksek bürokratlara tanýklýðýmýz var.
2007 yýlýndan bahsediyorum. Günlerden cumartesi idi. Ders için evden erken çýkmýþ öylen saatlerinde geri dönmüþtüm. Bahsi geçen tezgaha uðradým. Kimseler yoktu. Hiç tecrübem olmadýðý halde iki kilo domates ve salatalýk tarttým. Fiyatýnýn 5 YTL'yi asla geçmeyeceðini bildiðim halde oradaki dükkanlardan birine girerek dýþarýdaki tezgahtan iki kilo domates ve salatalýk tarttýðýmý söyleyerek on YTL uzattým. Bu paranýn sahibine ulaþtýrýlmasýný istediðimi kendisiyle sonra hesaplaþabileceðimi söyledim. Tamam dedi dükkanýn sahibi. Esnaf esnafýn halinden anlar ne de olsa.
Tam parayý teslim etmiþ evin yolunu tutmuþken, tezgahýn baþýný bekleyen baba ile karþýlaþtým. Marketin açýlýþýna gitmiþti. Mehteran takýmýný görmeye.(þžimdi market açýlýþ için mehter takýmý getirmek muhafazakarlýk filan deðil saygýsýzlýktýr. Haddi aþmayalým. Kime söylüyorsunuz ki had aþýlmýþ marketin açýlýþýna da üst düzey yöneticiler teþrif etmiþlerdir.)
Böyleyken böyle dedim. Satýcýya. Sebze tarttým paraný da filan dükkana býraktým. Hesaplaþýrýz sonra. "Tamam, bacým" dedi. Boynu biraz büküktü. Boncuk gibi dizilen bu marketler arasýnda kime satýþ yapacaktý. Üstelik marketlerde kredi kartý geçiyor.
"Rakiplerin arttý" dedim. Benim bu sözüme karþýlýk öyle ya filan diye cevap vermesini beklerken ellerini kaldýrdý. Gökyüzüne baktý. "Rýzký veren O" dedi.
Utandým. Çok utandým.
Açýlýþýný mehter takýmý ve kaymakam ile yapan market iki ay sonra el deðiþtirdi. Bir iki gittik markete. Sebze almaya. Bütün komþular sözleþmiþ gibi tekrar döndük eski seyyar satýcýmýza. Çünkü ondan aldýðýmýz sebze ve meyveler bir hafta on gün, marketten aldýklarýmýz sadece üç gün dayanýyordu.
þžimdi tezgahýnýn yanýndan geçerken onun mehter marþýna karýþmýþ bir þekilde "Rýzký veren o" cümlesini hatýrlýyorum.
Rýzký verenin o olduðunu unutmamak için ille de dar gelirli olmak mý gerekiyor?
Dar gelirli deðil ama helalinden kazanmayý bilmek gerekiyor. Lokmalarýn arasýna haram karýþtýðýnda rýzkýn sahibi unutularak "Müslümanlar her þeyin en iyisine layýktýr" aldatmacasý altýnda herkes hýzla kapitalistleþiyor. Tekelleþiyor.
Çünkü rýzkýn sahibini unutuluyor. Herkesin lokmasýný kendi kursaðýnda toplayacak kadar aç gözlü oluyor.
Rýzký veren O! Amenna inandýk iman ettik. Öyleyse rýzýklarýmýzýn yolunu kesen tekelleþmeye hayýr. Ne olursa olsun tekelleþmeye hayýr!
Market dördüncü defa el deðiþtirdi. O orda mevsimin en hakiki sebzelerini meyvelerini satmaya devam ediyor.
Ey okuyucu bütün bunlarý sadece yazdýðýmý sanma! Ben tekeleþme zincirini kýrmak için ömrümü pazarlarda geçiriyorum. Meyveyi, sebzeyi, peyniri, zeytini, yoðurdu, kuruyemiþ ve baharatý marketlerden deðil esnaftan alýyorum. Siftah etmesine vesile olmak için çabalýyorum.
þžehrin dokusunun sürmesi için, bize ait olanýn devam etmesi için esnaflarý hayatta tutmaya gayret ediyorum. Karýncanýn Kabe yolculuðu misali.
Unutmayýn gayret bizden Tevfik Allah'tan.
Zamaný ve mekaný Allah'ýn rýzasýna uygun bir þekilde idrak ettiðimiz sürece müminiz inþallah. Aframýz, taframýz ve kibrimizle deðil.
Tarih: 23.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Rýzký verenin o olduðunu unutmamak için
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.085 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017