Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

'Sayýn Öcalan' artýk suç deðil

Başlatan Fussilet, Mayıs 21, 2012, 02:00:39 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 21, 2012, 02:00:39 ÖS
'Sayýn Öcalan' artýk suç deðil

Yargýtay 9. Ceza Dairesi, bir süre önce çok sayýda siyasetçinin hapis cezasý almasýna neden olan "Sayýn Abdullah Öcalan" sözlerine vize verdi. Yargýtay, bu sözlerin "ifade özgürlüðü" kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðini belirterek, bu ifadeye ceza uygulamasýný kaldýrdý. Bir döneme damgasýný vuran "Sayýn" tartýþmasý da böylece sona erdi. Yargýtay söz konusu kararý halen KCK davasýndan cezaevinde bulunan Hatip Dicle ve BDP'li Selim Sadak'ýn Roj Tv'ye verdikleri bir röportaj kapsamýnda aldý.
Ýkili röportajda Abdullah Öcalan için "Sayýn", PKK'lýlar için "gerilla" ifadesini kullandý. Ankara özel Yetkili Savcýlarý bunun üzerine Sadak ve Dicle hakkýnda dava açtý. Dicle ve Sadak, Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bu sözleri nedeniyle sanýk sandalyesine oturdu. Mahkeme, "PKK terör örgütünün amacý doðrultusunda suç ve suçluyu övdükleri' gerekçesiyle, ikiliyi altýþar ay hapis cezasýna mahkum etti.
Karar temyiz edilince dava Yargýtay'a taþýndý. Kararý bozan Yargýtay 9. Ceza Dairesi'nin kararýnda; Dicle ve Sadak'ýn verdiði röportajýn bir bütün olarak ele alýnmasý istendi ve bu kapsamda bu sözlerin ifade özgürlüðünü düzenleyen; Anayasa'nýn 26, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi (AÝHS) ve Temel Özgürlüklerin Korunmasýna iliþkin Sözleþme'nin 10. maddesi kapsamýnda olduðu ifade edildi.
Habertürk'ün haberine göre, bozma kararýnýn gerekçesinde de sözlerin "Yargýtay ve AÝHM kararlarý ile desteklenen ifade hürriyetinin kullanýlmasý kapsamýnda kaldýðý" belirtildi. Yargýtay Dicle ve Sadak'ýn bu sözleri nedeniyle yargýlanamayacaðýna dikkat çekerek beraatlerine oybirliðiyle karar verdi.
150 KÝþžÝYE DAVA
Son olarak Öcalan'a "sayýn" dedikleri için yargýlananlara destek vermek amacýyla kampanya baþlatýlmýþtý. Kampanyaya katýlarak, "Eðer sayýn olarak hitap etmek suç ise ben de Sayýn Abdullah Öcalan diyorum ve bu suçu iþleyip kendimi ihbar ediyorum" dilekçelerini veren 150 kiþi hakkýnda dava açýlmýþtý. Abdullah Öcalan'ýn 29 avukatý hakkýnda "sayýn" ifadesini kullandýklarý için 300'e yakýn dava açýlmýþtý.
Eski Adalet Bakaný Mehmet Ali þžahin, 2008 yýlýnda bir soru önergesine verdiði yanýtta, 7 bin 887 kiþinin "sayýn" dedikleri için yargýlandýðýný açýklamýþtý. 2006-2007 yýllarýnda ise bu suçtan 949 kiþi ceza almýþtý.
FÝDAN DA DEMÝþžTÝ
MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn katýldýðý Oslo görüþmelerinin basýna sýzan bölümlerinde, Fidan'ýn Öcalan'dan "sayýn" diye bahsettiði iddia edilmiþti.
Tarih: 21.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: 'Sayýn Öcalan' artýk suç deðil
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.113 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017