Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Baþörtülü karaktere dizilerde yer yok

Başlatan Fussilet, Mayıs 20, 2012, 02:00:37 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 20, 2012, 02:00:37 ÖS
Baþörtülü karaktere  dizilerde yer yok

ERHAN SEVEN /ANKARAKadýnlarýn medyada hakettiði þekilde yeralmamasý, negatif bir þekilde yer bulmasý TBMM'yi de harekete geçirdi. TBMM Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinde Medyanýn Rolü Alt Komisyonu Baþkaný ve AK Parti þžanlýurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, kadýnýn medyada toplumsal gerçekliðe uygun bir þekilde yer almadýðýný, bu yapýnýn toplumsal deðiþim çerçevesinde düzelebileceðini belirtti.
Yeni þžafak'a açýklamalarda bulunan Uslu, 'Dizilerdeki kadýn tiplemelerine baktýðýmýzda güzel, haris, tehlikeli kadýn tipleri ile çaresiz, hayatýn darbesini yiyen kadýnlar var. Kurtarýldýðýnda da bir erkek tarafýndan kurtarýlan kadýn tiplemelerinin çok olduðunu görüyoruz. Üniversitelerimizde akademisyenler yarý yarýya kadýn. Mühendislerin, avukatlarýn, mimarlarýn yüzde 40 oranýnda olduðunu biliyoruz. Parlamentonun yüzde 15'i kadýn. Dizilerde siz hiç siyasetçi kadýn tiplemesine rastladýnýz mý?' ifadelerini kullandý. Uslu, Türkiye'de kadýnlarýn yüzde 63 oranýnda baþörtülü olmasýna raðmen baþörtülülerin dizilerde hiç görülemediðine de dikkat çekti.
TOPLUMDA VAR DÝZÝDE YOK
Prime-time vaktinde yayýnlanan dizilerde baþörtülü kadýnlara yer verilmediðini eleþtiren Zeynep Karahan Uslu, cinsellik ve þiddet görüntüleriyle ilgili tepkilere yapýmcýlarýn 'Toplumda ne varsa biz onu veriyoruz' cevabýný verdiðini hatýrlatarak, bunun gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Uslu, 'Türk üniversitelerinde bugün toplum mühendisliðinin sona ermesi nedeniyle çok sayýda kadýn baþörtüsüyle eðitim görüyor. Milyonlarca kadýn iþ dünyasýnda ya da evhanýmý. Ama Türkiye'de prime-time'da nerede bu kadýnlar? Neden þeffaflaþtýrýlýyorlar, neden görmezden geliniyorlar?' sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Uslu, geçtiðimiz günlerde katýldýðý TV programýnda bir senaryo yazarýnýn, 'Diziye baþörtülü kadýn koyalým diye düþündük ama prime time'da baþörtülü kadýn uygun düþmez denildiði için vazgeçtik' dediðini hatýrlattý. Uslu, dizilerde gösterilen aile yapýsýnýn bu ülkenin var olan düzenle baðdaþmadýðýný kaydetti. Uslu, bu çeliþkiyi düzeltebilmek için 'özdenetim mekanizmasý'nýn güçlendirilmesi gerektiðini belirtti.
Medyada genel yapý þabloncu
AK Parti'li Zeynep Karahan Uslu, kadýnlarla ilgili ayrýmcýlýðýn yalnýz dizilerde deðil, haberlerin yazýmýnda da görüldüðünü kaydetti. 'Haber içeriklerinde 'uzman' olarak görüþ alýnan kadýnlarýn oraný dokuza bir. Ama gerçeklik bu deðil' diyen Uslu, reklamlardan haber içeriklerine, tartýþma ve haber programlarýna, film ve dizilere bakýldýðýnda medyada 'büyük resmin' görülebildiðini, bu resimdeki yapýnýn da 'þabloncu' olduðunu dile getirdi. Irk, din, dil ve mezhep gibi konulara iliþkin medyada ayrýmcýlýðý körükleyen yayýnlarýn yapýlamayacaðýný belirten Uslu, aksi halde bunun büyük tepkilere neden olacaðýný kaydederek, 'Ayný anlayýþý cinsiyet ayrýmcýlýðýna karþý da harekete geçirelim' mesajý verdi.
MÜFREDAT UYARISI
Uslu, birkaç yýl önce medya okur yazarlýðý kavramýnýn hayatýmýza girdiðini hatýrlatarak, etik ilkeleri öðreten ve cinsiyet eþitlikçi anlayýþý yerleþtiren derslerin de medya ve iletiþim okullarýnda müfredata sokulmasý gerektiðini belirtti. Uslu, 'Sektöre insan kaynaðý ihraç eden okullarda neden olmasýn? Ýçerikler daha da geliþtirici olmalý, cinsiyet ayrýmcýlýðýna dikkat çeken müfredat olmalýdýr' diye konuþtu.
þžiddet izleyen çocuk giderek tepkisizleþiyor
'Türkiye'nin yüzde 82'si cinsel içerikli yayýnlardan rahatsýz. Yüzde 72'si þiddet içeren sahneler istemiyor. Toplumun çoðunluðu rahatsýz olmasýna raðmen özdenetim kurumuna baþvuran yok. Vatandaþ kanal deðiþtiriyor ama fazla bir þey deðiþmiyor. Sosyal devlet, çocuðun ruh saðlýðý korumak zorunda. Bu konuda RTÜK çalýþma yapýyor. Araþtýrmalarda, çocuklarýn þiddet içeren filmleri izledikçe gerçek dünyada þiddete daha az tepki verdiði, þiddete karþý hoþgörü eþiðinin yükseldiði vurgulanýyor. Böyle giderse çocuklar kadýna þiddeti de sýradan görmeye baþlayabilir.'
Tarih: 20.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Baþörtülü karaktere  dizilerde yer yok
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.160 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017