Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Bu yazýya Nazlý Ilýcak'tan çok babam kýzacak

Başlatan Fussilet, Mayıs 20, 2012, 02:00:46 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 20, 2012, 02:00:46 ÖÖ
Bu yazýya Nazlý Ilýcak'tan çok babam kýzacak

Yeni þžafak Gazetesi Yazarý Salih Tuna bugünkü köþe yazýsýnda, Bu yazýya Nazlý Ilýcak'tan çok babam kýzacak diyor...
ÝþžTE TUNA'NIN YAZISI:
Bu yazýya Nazlý Ilýcak'tan çok babam kýzacak
Fenerbahçeli olmak büyük þans; Bedri Baykam bile olsan seni alkýþlamaya hazýr kafadan 25 - 30 milyon insan var.
Fenerbahçeli olmaktan daha büyük bir þans var: Nazlý Ilýcak olmak!
Niye mi?
Niye olacak, bir hafta "Re re re, ra ra ra, gassaray gassaray cim bom bom" diye stüdyoyu inletiyorsun, bir hafta sonra Fenerbahçe formasýyla arzý endam ediyorsun.
Nerden baksan 40 ''€" 50 milyon taraftar arkanda; yürü be kim tutar seni.
Halbuki...
Hýncal Uluç'un "Çatladýkapýspor"u taraftarý olduktan sonra deðil Nazlý Ilýcak, Aristo olsan kimse seni dinlemez.
Futboldan anlayanlarýn futbolumuzu getirdiði yer ortada.
Biraz da anlamayanlar konuþsun, belki daha az "tarafgir" olurlar diyeceðim ama onlar da, "dakka birde" iþi kaptýlar.
Anýnda tribünlere konuþmaya baþladýlar yani.
Ahmet Altan da böylesi ortamda þövalye arýyor.
Bulursa bize de söylesin; "liberaline" de razýyýz, "ulusalcýsýna" da; yeter ki haklýya haklý, haksýza haksýz demeyi becersin.
Mehmet Akif o meþhur þiirinde, "Adam aldýrma da geç git diyemem, aldýrýrým. / Çiðnerim, çiðnenirim, hakký tutar kaldýrýrým..." demiþ ya, valla geçtim hakkýn kaldýrýlmasýndan, çiðnenmesin yeter.
28 þžubat'ýn en ufunetli günlerinde, çiðnenmeyi göze alarak hakkýn ve haklýnýn yanýnda duran yiðit kalemlerden biri de Nazlý Ilýcak'tý.
Nedendir bilinmez, son günlerde bir hayli tuhaflaþtý.
Günahý vebali boynuna, belki de "kýrmýzý mürekkep" bulamýyordur.
Bilirsiniz, þöyle bir kýrmýzý mürekkep "fýkrasý" vardýr:
Soðuk savaþ döneminde Doðu Almanyalý bir muhalif Sibirya'ya sürgün edilmeden evvel arkadaþlarýyla þifreli haberleþmeye karar verirler: Mavi mürekkepli kalemle mektup yazarsa yazdýðý her þey doðru, kýrmýzý mürekkepli kalemle yazarsa yalan bellenecektir.
Gel zaman git zaman, Sibirya'daki sürgün muhaliften arkadaþlarýna mavi mürekkepli bir mektup ulaþýr. Yaþadýðý koþullarý yere göðe sýðdýramýyordur. "Opera, bale, tiyatro dahil burada her þey mevcut" der, "ne ararsak rahatlýkla bulabiliyoruz, sadece kýrmýzý mürekkep bulunamýyor."
Ýmdi, Canan Barlas'a sözü vermenin tam vaktidir: "Nazlý Ilýcak düþmüþ durumda insanlara çok acýrmýþ. Bu neden ile þimdi medya patronlarýna, askerlere acýyormuþ. Ama kocasýný ve oðlunu batýrmýþ olup, kendisini kovmuþ olsalar da, onlara çok acýrmýþ.(...) Ben bu müthiþ patronlar yüzünden hem saðlýðýmý, hem mesleðimi kaybettim. (...) Sonuçta meðer Nazlý Ilýcak ile beraber o yollarda yürümemiþiz. Onun çok farklý dünyalarý varmýþ bizim anlayamadýðýmýz. Oysa onu yol arkadaþýmýz sanýyordum..." (16. 05.2012, Haber X)
Biraz önce, "Fenerbahçeli olmaktan daha büyük bir þans var: Nazlý Ilýcak olmak!" dediðimde, eminim birçoðunuz "Nazlý Ilýcak olunmaz, Nazlý Ilýcak doðulur" demiþsinizdir.
Canan Barlas'ýn mezkur yazýsý, Nazlý Ilýcak'ýn olunabilecek bir þey olduðunu gösteriyor. (E tabii kýrmýzý mürekkep bulma sorunu yoksa.)
Mesela dün sana, eþine, oðluna gadredenlerin bugün yanýnda durursan, "Nazlý Ilýcaklýk yapýyorsun" demektir.
Demirel'in en meþhur sözü þudur: "Dün dündür, bugün de bugün."
Nazlý Ilýcak, 28 þžubat'ýn mihmandarý mesabesindeki Demirel'i "28 þžubat'ýn demokratý" ilan ettiðine göre, mahut sözün açtýðý yoldan ilerliyor galiba.
Ne diyeyim, hayýrlý yolculuklar diliyorum.
Biliyorum, bu yazýyý okursa babam yine çok kýzacak.
Rahmetli Kemal Ilýcak'ýn Tercüman'ýndan beri yazýlarýný müthiþ bir beðeniyle okuduðu "hanýmefendiye" oðlunun zerre miskali laf dokundurmasýný istemediðini daha evvel yazmýþtým.
Aslýnda ben de "hanýmefendiyi" seviyorum ama o beni hiç sevmiyor.
Buna da çok üzülüyorum þžinasi, bildiðin gibi deðil.
NOT: KCK iddianamesini okumadým. þžayet "Ahmet Hakan KCK Yürütme Konseyi Baþkaný Murat Karayýlan'ý telefonla arýyor ve önerilerde bulunuyordu..." ifadesine yer verilmiþse, çok ayýp, çok utanç verici bir andýçtan söz edebiliriz. Hakikatin hatýrý adýna bunu dercetmek zorundayým.
Tarih: 19.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Bu yazýya Nazlý Ilýcak'tan çok babam kýzacak
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.132 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017