Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr

Başlatan Fussilet, Mayıs 18, 2012, 02:00:33 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 18, 2012, 02:00:33 ÖS
Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr

Prof. Dr. Hayrettin Karaman


Yeni þžafak gazetesi yazarý Prof. Dr. Hayrettin Karaman, ümmetin birliðini savunarak, "Müslümanlara düþen vazife daha fazla bölünmek, daha fazla çatýþmak yerine birleþmek, bütünleþmek, hak ve adaleti birlikte saðlamak için iþbirliði yapmak, birlik, dirlik ve düzenimizi bozarak meþru olmayan menfaat devþirme peþinde olanlara fýrsat vermemektir." diyor.
Mevcut düzenin bu davranýþa engel olmadýðýný ifade eden Karaman, "Kürt, Türk, Arab, FarsÝ®, Berber... bütün Müslümanlarýn akýl adamlarý, Müslüman kanaat önderleri bir araya gelmeli, olup biteni müzakere etmeli, ümmetin yoluna ýþýk tutacak açýklamalar yapmalýdýrlar. Düzen buna da engel deðildir." görüþleriyle birlik çaðrýsý yapýyor.
Karaman'ýn birlik ve beraberlik çaðrýsý yapan, "Bölünmeye giden yol kapatýlmalýdýr", "Tefrika Savunulamaz", "Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr" ve "Ýslami Görüþ" baþlýklý yazýlarýný aþaðýdaki linklerden okuyabilirsiniz:
Bölünmeye Giden Yol Kapatýlmalýdýr
http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=32013&y=HayrettinKaraman
Tefrika Savunulamaz
http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=32157&y=HayrettinKaraman
Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr
http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=17.05.2012&y=HayrettinKaraman
Ýslami Görüþ
http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=18.05.2012&y=HayrettinKaraman
Tarih: 18.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Ümmeti Birleþtirmek Farz, Bölmek Haramdýr
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.110 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017