Mâide / 3. Ayet
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه۪ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّط۪يحَةُ وَمَٓا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِۜ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۜ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۜ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًاۜ فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Size þunlar haram kýlýndý: Kendiliðinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baþkasýnýn adýna kesilen hayvanlar, henüz caný çýkmadan yetiþip þartýna uygun tarzda kestikleriniz dýþýnda boðularak, bir þey vurularak, yukarýdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yýrtýcý bir hayvan tarafýndan parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler. Bunlarý yemek, Allah'ýn yolundan çýkmaktýr. Bugün artýk kâfirler dîninizi söndürmekten ve sizi dinden döndürmekten ümitlerini kesmiþ durumdadýrlar. O halde onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslâm'ý seçtim. Ancak kim açlýktan bunalýp çaresiz kalýrsa, günaha meyletmeksizin haram olan bu etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Behçet Oktay'ýn ölümüyle ilgili 3 yýl sonra iddianame hazýrlandý

Başlatan Fussilet, Mayıs 15, 2012, 02:00:25 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Behçet Oktay'ýn ölümüyle ilgili 3 yýl sonra iddianame hazýrlandý

CÝHAN
Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Harekat Dairesi Baþkaný Behçet Oktay'ýn þüpheli ölümüyle ilgili iddianame hazýrlandý.
Ýddianamede Oktay'ýn ölümü sýrasýnda yanýnda bulunan H.K. 'adam öldürmek'le suçlanýyor. Ankara Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Düzgün tarafýndan hazýrlanan iddianeme 8. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Oktay, 25 þžubat 2009 tarihinde Ankara Dikmen'de park halindeki aracýnda ateþli silah yaralanmasý sonucu hayatýný kaybetmiþti.
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, olaya iliþkin soruþturmada 'baþka birinin kastýnýn ve katýlýmýnýn bulunmadýðý ve olayýn, Oktay'ýn kendi eylemi sonucu meydana geldiði' gerekçesiyle takipsizlik kararý vermiþti. Oktay'ýn ailesinin itirazý üzerine ise dosya Sincan 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiþti. Olaya iliþkin takipsizlik kararý kaldýrýlarak soruþturma yeniden baþlatýlmýþtý.
Savcýlýk soruþturmasý sonucu Oktay'ýn ölümüne iliþkin iddianame hazýrlandý. Ankara 8. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianemede, H.K. hakkýnda adam öldürmekten müebbet, 6136 sayýlý kanuna muhalefet suçlamasýndan ise 1 yýldan 3 yýla kadar hapis cezasý isteniyor. Ayrýca H.K. hakkýnda, olay anýnda Oktay'ýn yanýnda kendisinden baþka kimse bulunmamasý, elinde atýþ artýðý tespit edilmesi ve silah yaralanmasýnýn bitiþik atýþ sonucu gerçekleþmesi sebepleriyle dava açýldýðý belirtiliyor.
Tarih: 14.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Behçet Oktay'ýn ölümüyle ilgili 3 yýl sonra iddianame hazýrlandý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.115 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017