Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

KKKA hastalýðý þüphesiyle 4 kiþi hastaneye baþvurdu

Başlatan Fussilet, Mayıs 13, 2012, 08:00:51 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
KKKA hastalýðý þüphesiyle 4 kiþi hastaneye baþvurdu

BOLU (AA)
Bolu'da, bu yýl içinde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý þüphesiyle 4 kiþinin hastaneye baþvurduðu bildirildi. 
Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný Uzm. Dr. Melda Türken, Ýzzet Baysal Devlet Hastanesinde, gazetecilere yaptýðý açýklamada, KKKA hastalýðý þüphesiyle hastaneye baþvuran 4 kiþiden birine, kesin kene vakasý tanýsý konulduðunu belirtti. 
Gerede bölgesinden gelen bir kiþinin de KKKA hastalýðý þüphesiyle tedavi altýna alýndýðýný anlatan Türken, 'Kalan 2 kiþiden birinin enfeksiyon hastalýklarý servisinde tedavisi sürüyor, diðeri de taburcu edildi' dedi. 
KKKA hastalýðýnýn keneler vasýtasýyla bulaþtýðýný anýmsatan Türken, 'Öldürücü olduðu durumlarda mevcut. Bolu, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðý yönünden endemik bir bölge. Gerede ve Mengen çevresinde kene ýsýrmasý daha sýk görünmektedir' dedi. 
Türken, hastalarýn zaman geçirmeden hastaneye baþvurmalarý dolayýsýyla riskli bir durumun söz konusu olmadýðýna dikkati çekerek, '65 yaþ üstü ek hastalýðý olan hastalarda, risk daha fazla. Öldürücü bir hastalýk fakat son yýllarda, Türkiye'de Asya ülkelerine göre ölüm oraný daha düþük. Bu da hastalarýn bilinçlendiðini gösteriyor' diye konuþtu
Tarih: 13.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: KKKA hastalýðý þüphesiyle 4 kiþi hastaneye baþvurdu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.092 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017