Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Hocanýn yasak inadý

Başlatan Fussilet, Haziran 03, 2012, 02:00:29 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 03, 2012, 02:00:29 ÖS
Hocanýn yasak inadý

ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi'nde Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde Toplum Bilimi dersine gire Prof. Gülser Öztunalý Kayýr, YÖK ve üniversite yönetimine raðmen baþörtüsü yasaðýný sürdürmekte ýsrar ediyor. Öztunalý önceki gün birinci sýnýf öðrencisi þžeyma Adede'yi baþörtülü olduðu gerekçesiyle final sýnavýna almadý. Sýnava girmek üzere salona gittiði anlatan Adede, Kayýr ile aralarýnda geçen diyalogu þu þekilde aktardý:
'Sýnava 10 dakika kala hocamýz gelerek bana, 'siz kimsiniz' diye sordu. 'Baþörtülü olduðum için derslerinize girmiyordum, belki bu nedenle tanýyamadýnýz' dedim. Bana 'Benim dersimi almana raðmen kapanman üzücü ya da bir baþarýsýzlýktýr, baþýný açar mýsýn' dedi. Bana, '10 dakika içinde kararýný ver. 20 yýldýr kadýn hak ve özgürlükleri için mücadele ediyorum' dedi ve sýnýftan çýktý. 'Özgürlük adýna özgürlüðümü kýsýtlýyorsunuz' dedim. Ama aldýrýþ etmeden gitti. 10 dakika sonra gelip 'kararýný verdin mi?' diye sordu. Baþörtülü gireceðimi söyleyince tutanak tutturacaðýný, dýþarýya çýkmamý söyledi.'
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýsrafil Kurtcephe ise, Dekan þžafak Aksoy'un konu ile ilgili kendisine bilgi verdiðini belirterek, 'Öðrencimiz maðdur edilmeyecek. Hoca hakkýnda gerekli iþlemi baþlatacaðýz. Kimsenin eðitim hakký engellenemez. Böyle bir olayýn bir daha üniversitemizde yaþanmamasý için gerekli önlemi alacaðým' dedi.
Tarih: 03.06.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Hocanýn yasak inadý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.136 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017