Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

'Aziz Yýldýrým ölüm riski altýnda'

Başlatan Fussilet, Haziran 01, 2012, 02:00:34 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 01, 2012, 02:00:34 ÖS
'Aziz Yýldýrým ölüm riski altýnda'

AJANSLAR
Davada tanýk olarak ifadesine baþvurulan Aziz Yýldýrým'ýn doktoru Mustafa Serdar Erkan, Yýldýrým'ýn pankreas iltihabý nedeniyle hastaneye kaldýrýldýðýný, bu rahatsýzlýðý olanýn mutlaka hastanede yatmasý gerektiðini belirtti.
Yýldýrým'ýn avukatý, Mustafa Serdar Erkan'ýn tanýklýðýnýn suçlamalarla ilgili olmadýðýný, Aziz Yýldýrým'ýn saðlýk durumuyla ilgili olduðunu kaydetti.
Yýldýrýmýn avukatlarý, "Sanýðýn durumunu deðerlendirilirken her türlü durumu göz önünde bulundurulmalý. Tutuklanmasýndan itibaren saðlýk sorunlarý var. Özellikle son 10 günde hayatýný tehdit eder durumda. Bunu da açýklamasýný istiyoruz." dedi.
Yýldýrým'ýn pankreas iltihabý nedeniyle hastaneye yattýðýný ifade eden Erkan, "Pankras deðerleri yüksek, iç kulaktan ya da beyinden kaynaklanan denge sorunu var" dedi. Aziz Yýldýrým'ýn avukatý Dede, "Aziz Yýldýrým cezaevinde yaþamýný devam ettirebilir mi? Ölüm riski ne kadar?" diye sormasý üzerine doktor Erkan, "Pankreas intihabý deðerleri yüksek olan kiþi hastane de olmalý. Bu ölümcül bir hastalýk zaten. Hastane dýþýnda kalmamasý gerekir. Ölüm riski altýndadýr. Aziz Yýldýrým'ýn cezaevinde pazartesiden cumaya kadar yüzde 20 ölüm riski bulunmaktadýr" diye cevap verdi.
Erkan, "Yýldýrým, pankreas iltihabý nedeniyle hastaneye alýndý. Kan þekeri kontrolsüz. Komplike böbrek kisti var. Beyin MR'ý yapýlacak." açýklamasýný yaptý.
Tarih: 01.06.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: 'Aziz Yýldýrým ölüm riski altýnda'
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.114 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017