Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Askerlik Kanunu Meclis'te

Başlatan Fussilet, Mayıs 23, 2012, 02:01:00 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 23, 2012, 02:01:00 ÖÖ
Askerlik Kanunu Meclis'te

TBMM (AA)TBMM Genel Kurulu'nda, 'Askerlik Kanunu Ýle Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý'nýn görüþmelerine baþlandý.
Tasarýnýn tümü üzerinde MHP Grubu adýna söz alan Trabzon Milletvekili Koray Aydýn, Türk ordusunun, milletinin göz bebeði olduðunu söyledi.
Aydýn, 'vatan, millet' adýna hayatlarýný gözlerini kýrpmadan feda eden askerler için yapýlacak düzenlemelerin hýzla hayata geçirilmesi gerektiðini söyledi.
Tasarý ile astsubaylarýn, uzman jandarmalar ve uzman erbaþlarýn özlük haklarýyla ilgili bir takým iyileþtirmeler ve düzenlemeler yapýldýðýný anýmsatan Aydýn, 'Askeri öðrencilerimizin tazminat sorunlarýnýn çözümü de önemli. Buna da kayýtsýz kalamayýz. Buna iliþkin tasarý ivedilikle hazýrlanmalý ve gündeme getirilmelidir' diye konuþtu.
Partisinin, askeri personelin haklarýyla ilgili düzenlemelere gerekli desteði ve katkýyý her zaman vermeye hazýr olduðunu ifade eden Aydýn, þöyle devam etti:
'TSK'nýn tüm çalýþanlarýný hiçbir ayrým gözetmeden bir bütün olarak görüyor ve seviyoruz. Statülerden kaynaklanan bir farklýlýk elbette olabilir. Ancak kurumlar çalýþma barýþýný temin etmek, eþitlik ve adalet ilkelerini gözetmek zorundadýrlar. Tasarýda, özellikle uzman erbaþlarýmýzýn özlük haklarýyla ilgili haklý talepleri karþýlanmamýþtýr. Ek gösterge uzman erbaþlarýmýza verilmemiþtir. Bunlarýn aldýklarý ek tazminatlardaki adaletsiz uygulama da devam etmektedir. Uzman erbaþlar da kadroya geçirilerek bu sorun kökünden çözülebilir.'
Tasarý üzerinde iyileþtirme getiren tüm önergeleri destekleyeceklerini ifade eden Aydýn, 'Canýný sermaye yaparak çalýþan' askeri personel ve emniyet mensuplarýnýn, özlük haklarýnda yapýlacak düzenlemelerin 'kýsýtlý bütçe' gerekçesiyle geciktirilmesinin 'anlaþýlmaz olduðunu 'söyledi.
-'GENELKURMAY BAþžKANLIÄžI TOKÝ MÝ?'-
BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan da tasarýnýn tümü üzerinde grubu adýna yaptýðý konuþmada, tasarýda askerlik þubeleri ve saðlýk raporlarýnýn alýnmasý konularýný düzenleyen maddelerin tartýþmalý olduðunu savundu. Aile hekiminden alýnacak saðlýk raporlarýna iliþkin karmaþa yaþanabileceði uyarýsýnda bulunan Kaplan, 'Aile hekimliði uygulamasý nerede oturdu ki daha? 'Askerliðe elveriþlidir ya da deðildir' noktasýnda aile hekimliðinden alýnacak raporlar ihtiyacý karþýlayamayabilir' diye konuþtu.
Tasarýnýn, 'askeri yargýya' yönelik düzenleme içeren bölümlerini de eleþtiren Kaplan, 'Yeni bir anayasada yargý sorunlarýmýzý konuþmayacak mýyýz? Yargý birliði gündeme geliyor. Neden acele ediliyor bu konuda? Bu düzenlemenin acelesi yok' dedi.
'Genelkurmay Baþkanlýðý neden hala Baþbakanlýða baðlý. Genelkurmay Baþkanlýðý TOKÝ midir?' sorusunu yönelten Kaplan, 'Normal demokrasilerde Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn, Milli Savunma Bakanlýðý'na baðlanmasý gerekiyor' dedi.
Uludere'de yaþanan olaya deðinen Kaplan, 'Bu konunun netliðe kavuþturulmasý lazým. Bir hukuk devletinde, yargýda bunun bir hesabý görülür. Tezkere Baþbakan'a verildiðine göre siyasi muhatabýnýz da odur. Bir zat Ankara'dan telefon etse, bir baþçavuþ kaçakçýlýk yapanlarýn tüm kimlik bilgilerini verirdi. Çünkü senelerdir bu olay yapýlýyor' ifadelerini kullandý.
-'ÖNERGE VERECEÄžÝZ'-
CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Moroðlu da astsubaylarýn beklentilerinin kanunda karþýlanmadýðýný söyledi.
Moroðlu, 'Hem 'darbelere karþýyýz' diyeceðiz hem de 12 Mart ve 12 Eylül'de YAþž kararlarý dýþýnda görevden uzaklaþtýrýlanlarýn özlük haklarýna kavuþturulmasýný engelleyeceðiz' diye konuþtu.
Askeri okullardan ayrýlmak zorunda kalanlarýn tazminatlarý affedilecekse, bu sürenin 1997'ye çekilmesi gerektiðini belirten Moroðlu, genel olarak olumlu olmasýna raðmen tasarýda önemli eksiklikler ve eþitsizlikler bulunduðunu savundu.
Moroðlu, 'Bütün askeri ya da polis teþkilatýnda görev yapan üst, orta ve alt kademeler arasýnda özlük haklarýnda belli farklýlýklar olacaktýr ama genel þikayet; bu farklýlýklarýn kabul edilemeyecek kadar fazla olmasýdýr. Bunlarý düzeltmek hepimizin görevidir' diye konuþtu.
AK Parti Ýstanbul Milletvekili þžirin Ünal, 'Türk milleti yediden yetmiþe askerdir' dedi.
Anne ve babalarýn evlatlarýný peygamber ocaðýna 'ya gazi ol ya þehit ol' diyerek gönderdiðini ifade eden þžirin, tasarýyla getirilen düzenlemeler hakkýnda bilgi verdi.
þžahsý adýna söz alan MHP Grup Baþkanvekili Mehmet þžandýr, uzlaþmayla getirilen tasarý üzerinde istiþare ettikçe eksikliklerin görüldüðünü ve bunlarý düzeltmek için önergeler vereceklerini kaydetti.
þžandýr, emekli astsubaylarýn intibakýnýn da bu kanunla yapýlmasý gerektiðini dile getirdi.
Tarih: 22.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: Askerlik Kanunu Meclis'te
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.109 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017