Bakara / 267. Ayet
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّٓا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذ۪يهِ اِلَّٓا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ

Ey iman edenler! Çalýþýp ürettiðiniz mallarýn ve sizin için yerden çýkardýðýmýz ürünlerin iyi, temiz ve helâl olanýndan Allah yolunda harcayýn. Size verildiðinde gözünüzü yummadan alamayacaðýnýz kötü þeyleri, iyilik yapacaðým diye baþkasýna vermeye kalkýþmayýn. Þunu bilin ki, Allah'ýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur; O her türlü övgüye lâyýktýr.

27 Mayýs'ýn yýl dönümünde Adnan Menderes anýldý

Başlatan Fussilet, Mayıs 27, 2012, 08:00:47 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
27 Mayýs'ýn yýl dönümünde Adnan Menderes anýldý

ÝSTANBUL (CÝHAN)
Eski Baþbakanlardan Adnan Menderes, 27 Mayýs 1960 askeri darbesinin yýl dönümünde mezarý baþýnda anýldý. Demokrat Parti (DP) Ýstanbul Ýl Baþkaný Hayrettin Öztürk, "27 Mayýs darbesiyle neyin engellenmek istendiði mutlaka araþtýrýlmalýdýr." dedi.
Demokrat Parti (DP)Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý, 27 Mayýs 1960 askeri darbesinin 52. yýl dönümü sebebiyle eski Baþbakan Adnan Menderes'i mezarý baþýnda andý. Topkapý Anýt Mezar'daki anma törenine DP Ýstanbul Ýl Baþkaný Hayrettin Öztürk'ün yaný sýra Ýl Yönetim Kurulu üyeleri, Ýlçe Baþkanlarý, Kadýn Kollarý, Gençlik Kollarý ve partililerden oluþan bir heyet katýldý. Partililer, Adnan Menderes, eski Dýþiþleri Bakaný Fatih Rüþtü Zorlu ve eski Maliye Bakaný Hasan Polatkan için mezarlarý baþýnda saygý duruþunda bulunup dua okudu.
Anma töreninde konuþan DP Ýstanbul Ýl Baþkaný Hayrettin Öztürk, "Ne olduðu ve niçin olduðu henüz bugün dahi konuþulamayan 27 Mayýs 1960 darbesi ile çaðdaþ demokratikleþme ve kalkýnma hamleleri kesintiye uðratýlmaya çalýþýlmýþtýr. 12 Eylül'ü, 28 þžubat'ý ve 28 Nisan'ý sorgularken, 27 Mayýs'ý sorgulamamak, 12 Eylül'ü 28 þžubat'ý ve 28 Nisan'ý bir tarafa koyarak diðer tarafa 27 Mayýs'ý alýp karþýlamamak mümkün deðildir. 27 Mayýs 1960 darbesi ile neyin engellenmek istendiði mutlaka araþtýrmalýdýr. 27 Mayýs 1960 darbesi, milli birlik ve bütünlük içinde çaðdaþ demokrasiye özümsenmiþ, devlet millet içindir diye düþünen, ülke insanýnýn mutluluðu için kalkýnma hamlelerini baþlatan anlayýþtan korkan iç ve dýþ bedbahtlarýn oyunudur. Demokrasi þehitlerimiz huzurunuzdayýz ve ant içiyoruz. Büyük Atatürk'ün temel ilkelerini belirlediði ve sizin de çaðdaþlaþma adýna açtýðýnýz yoldan yürüyeceðiz." dedi.
Açýklamanýn ardýndan heyet 8.Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn da mezarýný ziyaret etti.
Tarih: 27.05.2012
Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik A.þž.'ye aittir. ** ***


: 27 Mayýs'ýn yýl dönümünde Adnan Menderes anýldý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.137 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017