Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

BlackBerry 4,500 kiþiyi iþten çýkaracak

Başlatan Fussilet, Eylül 22, 2013, 08:01:21 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Fussilet

BlackBerry 4,500 kiþiyi iþten çýkaracak

Bir süreden beri zor günler yaþayan Kanadalý akýllý telefon üreticisi BlackBerry, mali krizi aþabilmek için 4 bin 500 çalýþanýný iþten çýkaracak.BlackBerry telefonlarýnýn üreticisi RÝM'in Yönetim Kurulu Baþkaný ve CEO'su Thorsten Heins, iþten çýkarmalarýn 2015 yýlýna kadar giderlerin yarý yarýya azaltýlmasý planý kapsamýnda yapýlacaðýný söyledi.Firmasýnýn, 2013'ün ikinci çeyreðinde 950 milyon dolar zarar ettiðini ifade eden BlackBerry Baþkaný Thorsten Heins'in açýklamalarý, Toronto Borsasý'nda iþlem gören þirket hisselerinin yüzde 17 deðer kaybederek 8 dolar 73 sente gerilemesine neden oldu. BlackBerry'nin, 2015'e kadar ikisi yüksek teknolojili dört ayrý ürünle yeni bir hamle deneyeceði haberleri gündemde yer alýyor.Rakip firmalarýn model yenilemeleri karþýsýnda giderek sýkýntýya giren ve son olarak Z10 modelinde de aradýðýný bulamayan BlackBerry'nin, 2013'ün ikinci çeyreðinde bu modelden ancak 3.7 milyon adet satmasýna karþýn, ayný zaman diliminde Samsung 71.3 ve Apple da 31.9 milyon adet telefon satýþý gerçekleþtirdi.
AA


: BlackBerry 4,500 kiþiyi iþten çýkaracak
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...