Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

ABD'de borç tavaný krizi yine gündemde

Başlatan Fussilet, Eylül 22, 2013, 02:02:09 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Fussilet

ABD'de borç tavaný krizi yine gündemde

ABD'de Temsilciler Meclisi Baþkaný John Boehner ve CUmhuriyetçi liderler 1 Ekim'de Amerikan hükümetinin mali anlamda kapanmasýný önleyecek bi,r harcama yasasý çýkarmaya çalýþýyor.Mevcut fonlamanýn bitmesine 10 gün kala Cumhuriyetçiler'in planýnýn nasýl iþleyeceðine dair belirsizlikler, hükümetin kapanmasý riskini artýrýyor.Temcilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, açýðý kapamak için ABD Baþkaný Barack Obama'nýn saðlýk yasasýnýn fonlamalarýnýn sonlandýrýlmasý yönünde oy kullanýrken, Senato'daki Demokratlar 2010'daki saðlýk yasasýnýn fonlarýný sonlandýracak bir yasayý geçirmeyeceklerini söyledi.Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi liderler, yasayý gözden geçirmek için saðlýk yasasýnýn kaldýrýlmasýný bekliyor.Diðer tarafta aralarýnda Arizona Senatörü John McCain'in de yer aldýðý Senato'daki Cumhuriyetçiler, saðlýk yasasýnda deðiþikliðin meclisten geçmeyeceðini söyledi. McCain, bu hafta verdiði bir röportajýnda, saðlýk yasasýndan fonlarýn çekilmesinin "siyasi bir intihar mektubu" olduðunu dile getirdi.
Temsilciler Meclisi, meclisten kýsa vadeli bir hükümet harcama planý geçirdi. Tasarý, 189'a karþý 230 oyla kabul edildi. Bu plan ayný zamanda, 3 yýl önce devreye giren ve "Obamacare" olarak bilinen Saðlýk Reformu'na yönelik tüm fonlarýn yok edilmesini de içeriyor.Cumhuriyetçi liderler harcamalarda milyarlarca dolarlýk kesinti yapacak, saðlýk yasasýný erteleyecek ve düzenlemeleri gevþetecek bir yasa önereceklerini söyledi.


: ABD'de borç tavaný krizi yine gündemde
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...