Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Yýldýz: Nükleer 7,2 milyar dolarlýk daha az doðal gaz aldýracak

Başlatan Fussilet, Eylül 20, 2013, 02:02:19 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Yýldýz: Nükleer 7,2 milyar dolarlýk daha az doðal gaz aldýracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, dünyanýn en geliþmiþ 3 arama gemisinden birini aldýklarýný belirterek, geminin Karadeniz'deki çalýþmalarýný bitirip Akdeniz'e indiðini ve Mersin'de sismik aramalara baþladýðýný bildirdi.Yýldýz, enerji gündemiyle ilgili TRT Haber kanalýndaki canlý yayýnda açýklamalarda bulundu.Bakan Yýldýz, Türkiye'nin kurulu gücünün Avrupa'daki 14 ülkenin kurulu gücünden daha fazla olduðuna dikkati çekerek, "3 Avrupa ülkesinin toplam kurulu gücü kadar biz bir yýlda enerji kurulu gücümüzü artýrýyoruz. Rüzgardan elektrik üretimi yapmamýþ olsaydýk, doðal gazda 500 milyon dolarlýk daha fazla ithalat yapmýþ olacaktýk. Bu Ankara'nýn tüm konutlarýnda kullanýlan rakama eþit. Bir anlamda Ankara'nýn meskenlerindeki elektriði rüzgardan karþýlýyoruz" ifadelerini kullandý.Petrol ve doðalgaz arama bütçesini 13 katýna çýkardýklarýný vurgulayan Yýldýz, þunlarý kaydetti:"Varsa bulacaðýz, yoksa bulamayacaðýz. Karadeniz'de 5 dünya deviyle birlikte 2,5 milyar dolar harcanýlan aramalarda þu ana kadar sonuç alamadýk. Ýstanbul Boðazý'nýn 65 kilometre ötesinde bir bölgede doðal gaz tespiti yaptýk, bunu kamuoyuyla paylaþtýk. Ýkinci kuyuyu açýp varsa bir rezerv, onu tespit edeceðiz. Proje fizýbýl mý deðil mi ona bakacaðýz.Dünyanýn en geliþmiþ 3 arama gemisinden birini aldýk, Karadeniz'deki çalýþmalarýný bitirdi, Akdeniz'e indi, kendi karasularýmýzda Mersin'de sismik aramalarýna devam ediyor. 'Petrol var ama bulunmuyor' eleþtirisine katýlmýyorum. Petrolün bulunmasýný en fazla isteyen kiþiyim. Ýnandýðýmýz için çalýþmalara devam ediyoruz."Yýldýz, Japonya'nýn nükleer reaktörleri kapattýktan sonra sýkýntý içinde olduðuna iþaret ederek, "Japonya Fukuþima kazasýndan sonra nükleer santrallerini kapatýp yerine LNG ve diðer yakýt sistemlerini ekledi ve 2012'de 30 milyar dolar artý para ödedi, 2013'te 40 milyar dolar ödeyecekler. Biz nükleer santrali kurarak dýþa baðýmlýlýðýmýzý azaltacaðýz. Biz nükleer santralleri kurunca hidroelektrik santrallerimizi kapatmayacaðýz, nükleeri doðal gazýn yerine ikame edeceðiz. Ýki nükleer santral, 7,2 milyar dolarlýk daha az doðal gaz almamýzý saðlayacak" deðerlendirmesinde bulundu.
AA


: Yýldýz: Nükleer 7,2 milyar dolarlýk daha az doðal gaz aldýracak
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.132 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017