Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Yýlmaz: Merkez Bankasý Baþkanýnýn görevi efelenmek deðil

Başlatan Fussilet, Eylül 18, 2013, 08:02:06 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Yýlmaz: Merkez Bankasý Baþkanýnýn görevi efelenmek deðil

Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný ve eski Merkez Bankasý Baþkaný Durmuþ Yýlmaz, baðýmsýzlýk konusunda Merkez Bankasý yöneticilerinin yapmasý gereken þeyin "efelenmek, kafa tutmak" olmadýðýný belirterek, "Çünkü son tahlilde ülkeyi yöneten siyasetçi. Vatandaþa hesabý veren, iktidarda kalabilen ya da kaybedebilen o. Dolayýsýyla son söz onun olmalý" dedi.Uluslararasý Yöneticiler Derneði'nce (YÖNETDER) düzenlenen "Ortak Akýl Toplantýlarý", Yýlmaz'ýn katýlýmýyla devam etti.Yýlmaz, burada yaptýðý konuþmada, son 20 yýlda ekonominin piyasalaþtýðýný söyledi. Bu süreçte artýk Merkez Bankasý kararlarýnýn herkesi daha çok ilgilendirmeye baþladýðýný dile getiren Yýlmaz, o nedenle söz konusu bankasý ve merkez bankacýlýðýnýn toplumda giderek önem kazandýðýný ifade etti.Mal ve hizmet deðiþimlerinde herkesin kabul edeceði bir nesneye ihtiyaç duyulduðunu, bunun da para olduðunu anlatan Yýlmaz, paranýn taþýnabilir, bölünebilir ve saklanabilir olmasý gerektiðini söyledi.Geçmiþte paranýn altýna endekslendiðine deðinen Yýlmaz, þöyle devam etti:"Bugün geldiðimiz nokta itibarýyla artýk paralarýn arkasýnda ne altýn var ne gümüþ var ne doðalgaz var ne de petrol var, hiçbir þey yok. Tamamen kaydi para. Cebinizde parayý taþýyorsanýz Tayyip Erdoðan'a güveninizden ve Merkez Bankasý Baþkaný Erdem beye güveninizden baþka bir þey yok. Diyorsunuz ki, Tayyip Erdoðan, Baþbakanýmýz, uygulayacaðý ekonomi politikalarýyla bizim cebimize koyacaðýmýz bu paranýn deðerini muhafaza edecek diye bir güveniniz, kabulunüz var. Onun için bu parayý taþýyorsunuz."- "Merkez Bankasý Baþkanýnýn görevi efelenmek deðil"Merkez bankalarýnýn baðýmsýzlýðýna iliþkin de açýklamalarda bulunan Yýlmaz, siyasetçilerin genelde tüm dünyada kýsa süreli düþündüðünü ve halkla daha iç içe olduðu için baskýya dayanamadýðýný ve para basýmýna yöneldiðini vurguladý.Bunun da faizleri yükselttiðini ve uzun vadede ekonomik büyümenin olmadýðýný aktaran Yýlmaz, þöyle konuþtu:"Bu nedenle merkez bankalarýnýn baðýmsýz olmasý gerektiði kabul edildi. Merkez bankalarý, bu baðýmsýzlýðý zorla da almadý, siyasiler bunu kendileri verdi. Ancak Merkez Bankasý yöneticilerinin yapmasý gereken þey, bu baðýmsýzlýk konusunda efelenmek deðil, kafa tutmak deðil. Çünkü son tahlilde ülkeyi yöneten siyasetçi. Vatandaþa hesabý veren, iktidarda kalabilen ya da kaybedebilen o. Dolayýsýyla son söz onun olmalý. Ancak Merkez Bankasý siyasetçiyi, 'þžunu yaparsan, sonucu böyle olur. Dolayýsýyla uzun vadede sen de zarar görürsün' diyerek, ikna etmeli. Yani Merkez Bankasý baþkanýnýn görevi hükümeti ikna etmek, efelenmek, kafa tutmak deðil. Sonuçta baðýmsýzlýðý veren Parlamento. Verdiði gibi geri de alabilirler.Ancak bunu siz makul ve mantýklý bir þekilde hükümete söyler, bunu kamuoyuyla paylaþýr ve sizden bekleneni de yaparsanýz, o zaman toplum sizin arkanýzda durur. Merkez bankalarý, hükümete raðmen baðýmsýz deðil. Hükümetin içerisinde kalarak, hükümete doðru tavsiyelerde, doðru politika önerilerinde bulunarak merkez bankasý baðýmsýzlýðý. Baðýmsýzlýktan anlaþýlmasý gereken bu. Herkes haddini bilmeli."Türkiye'nin 2023 hedeflerine de deðinen Yýlmaz, söz konusu hedef için ekonominin her yýl belirli bir oranda büyümesi gerektiðini dile getirdi. Yýlmaz, bunun için de daha çok yatýrýma ihtiyaç olduðuna dikkati çekerek, bu yatýrýmlarýn iyi bir þekilde finanse edilmesi için ise tasarruf oranlarýnýn artmasý gerektiðini kaydetti.

AA


: Yýlmaz: Merkez Bankasý Baþkanýnýn görevi efelenmek deðil
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.157 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017